Logo UAB
2022/2023

Xinès III: Bases per a la Comunicació en Llengua Xinesa

Codi: 105863 Crèdits: 12
Titulació Tipus Curs Semestre
2504012 Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura OB 2 1

Professor/a de contacte

Nom:
Mireia Vargas Urpi
Correu electrònic:
mireia.vargas@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

La classe es farà en català, castellà i xinès.

Prerequisits

Es recomana haver superat les assignatures Xinès I i II (Introducció a la llengua i escriptura xineses).

Objectius

L'objectiu d'aquesta assignatura és consolidar l'aprenentatge dels coneixements lingüístics bàsics de la llengua xinesa per preparar l'estudiant per a la correcta comprensió de la societat xinesa i poder-se comunicar oralment i per escrit en xinès.

En acabar l'assignatura l'estudiant haurà de ser capaç de:

 • Comprendre informació de textos escrits curts i senzills sobre temes relatius a l'entorn concret i immediat.
 • Produir textos escrits curts i senzills sobre temes relatius a l'entorn concret i immediat.
 • Reconèixer el sistema fonològic i lèxic bàsic i comprendre expressions orals bàsiques relatives a l'entorn concret i immediat.
 • Utilitzar correctament el sistema fonològic i lèxic per tal de produir expressions orals bàsiques relatives a l'entorn concret i immediat.
 • Tenir un bon coneixement lingüístic i cultural sobre el xinès modern.

Competències

 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Analitzar les principals propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, lèxiques i semàntiques de la llengua espanyola i del xinès mandarí.
 • Comprendre i produir textos orals en xinès mandarí d'un nivell bàsic (A1, A2).
 • Comprendre textos escrits en xinès mandarí d'un nivell bàsic (A1, A2).
 • Demostrar capacitat per al treball autònom, per a l'autoanàlisi i per a l'autocrítica.
 • Descriure els fonaments lingüístics en els quals se sustenta els estàndards de l'espanyol i del xinès mandarí.
 • Produir textos escrits en xinès mandarí d'un nivell bàsic (A1, A2).
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística.
 2. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits de nivell bàsic (A1, A2).
 3. Aplicar estratègies per produir textos escrits de nivell bàsic (A1, A2) de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques.
 4. Aplicar estratègies per produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques.
 5. Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 6. Descriure aspectes lingüístics del xinès amb un to divulgatiu no especialitzat.
 7. Descriure aspectes lingüístics del xinès utilitzant terminologia especialitzada.
 8. Descriure l'escriptura xinesa segons els diferents tipus de caràcters.
 9. Identificar eines i instruments per a l'aprenentatge autònom de la llengua xinesa i per a resoldre dubtes lingüístics.
 10. Reconèixer estructures bàsiques en xinès i descriure-les utilitzant la terminologia adequada.
 11. Reconèixer la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits de nivell bàsic (A1, A2).
 12. Reconèixer la intenció comunicativa i el sentit de textos orals de diversos àmbits.
 13. Resoldre interferències entre les llengües de treball.
 14. Resoldre problemes de comunicació intercultural.
 15. Valorar com els estereotips i els rols de gènere incideixen en l'exercici professional.
 16. Vetllar per la qualitat del treball propi.

Continguts

D'acord amb la seva tipologia, els continguts es poden agrupar en:

Fonològics i gràfics:

 • Aplicació del sistema de transcripció en l'aprenentatge de nou vocabulari xinès de manera escrita
 • Consolidació dels principis bàsics de l'escriptura: identificació de l'estructura dels caràcters, descomposició en els seus diferents components (claus semàntiques, parts fonètiques), ordre, número i tipus de traços
 • Reconeixement dels caràcters en ortografia tradicional
 • Pràctica de l'escriptura xinesa a l'ordinador

Lèxicomorfològics:

 • Aprenentatge de claus noves d'ús freqüent amb les estructures bàsics escriptura
 • Ús i comprensió de vocabulari bàsic de la vida diària (ampliació aprox. de 300 paraules noves)

Gramaticals (nivell morfosintàctic):

 • el complement de grau
 • frase de tema+rema
 • usos de la partícula 了
 • comparacions (igualtat, superioritat)
 • expressió del futur amb els auxiliars 要 o 会
 • l'aspecte progressiu
 • frases seqüencials
 • frases temporals amb 以后 i 的时候
 • expressar possessió, existència o ubicació amb 有
 • frases passives amb 被
 • frases emfàtiques amb 是... .... 的
 • el complement resultatiu

Comunicatius i socioculturals:

 • parlar de rutines diàries
 • parlar del temps que fa i de les estacions de l'any
 • descriure la roba
 • descriure les parts d'una casa
 • parlar de l'Any Nou Xinès
 • vocabulari relacionat amb els transports
 • expressar distàncies i donar direccions
 • fer el 'check-in' en un hotel
 • comentar l'equipament d'una habitació
 • parlar d'objectes de la vida diària
 • entrendre normes i senyals

Enciclopèdics i instrumentals:

 • coneixements generals bàsics de com és i funciona la llengua xinesa
 • coneixements introductoris de certs aspectes de la cultura xinesa directament o indirecta relacionats amb la llengua, com poden ser les festivitats (Any Nou Xinès), la poesia de la dinastia Tang o l'artesania de retallar paper
 • aspectes de comunicació no verbal (p. ex., fer regals)

Metodologia

Les activitats formatives es divideixen en activitats dirigides, activitats supervisades, treball autònom i activitats d'avaluació. 

 
En el temps dedicat a les activitats dirigides (90 h) el professorat explicarà els continguts més importants de cada unitat, es dedicarà també a realitzar lectures i exercicis de comprensió oral i escrita, exercicis d'expressió escrita, pràctica dels punts gramaticals i del lèxic nou, traducció de text, repàs de la matèria donada, etc. Finalment, aquest serà l'espai idoni per aclarir dubtes d'interès general. Es dedicaran aproximadament 15h a cada unitat docent. Les activitats de classe seran, doncs, variades i de diferents tipus (escrites, individuals i en grup). 
 
A l'espai dedicat a les activitats supervisades (50 h) es realitzarà la pràctica de comprensió (oral i escrita) i expressió escrita, així com la resolució d'exercicis. El treball autònom, que representarà al voltant de 150 h, consistirà en la pràctica de l'escriptura de caràcters (a mà i a ordinador), l'estudi dels caràcters i del vocabulari, la preparació i repàs dels textos i dels punts gramaticals nous, la resolució i autoavaluació d'exercicis (a través del web docent). 
 
És important que els alumnes assisteixin a classe virtual amb regularitat i és imprescindible que dediquin temps a preparar la matèria nova, fer els exercicis i repassar la matèria donada. Es pressuposa aquesta dedicació per part dels estudiants per al bon seguiment del ritme de l'assignatura. L'activitat d'avaluació (28h) es dividirà en proves escrites, dirigida (carpeta docent) i recuperació (si cal)

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Activitats d'expressió escrita 15 0,6 1, 3, 5, 9, 16
Activitats d'expressió i comprensió oral 15 0,6 4, 5, 12, 14
Activitats de comprensió escrita 15 0,6 1, 2, 9, 10, 11
Classe magistral 20 0,8 5, 6, 7, 8, 10, 14, 15
Proves de vocabulari 11 0,44 1, 8
Resolució d'exercicis 25 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Tipus: Supervisades      
Preparació d'activitats d'expressió escrita 6 0,24 1, 3, 8, 9, 10, 13, 14, 16
Preparació d'activitats de comprensió escrita 15 0,6 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16
Tipus: Autònomes      
Activitats d'expressió escrita 20 0,8 1, 3, 5, 8, 9, 10, 14, 16
Activitats de comprensió escrita 20 0,8 2, 9, 11
Preparació de matèria nova 20 0,8 4, 6, 7, 8, 9, 10
Resolució d'exercicis 70 2,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Revisó de la matèria donada 20 0,8 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16

Avaluació

Les activitats d'avaluació (formativa i sumativa) seran dels tipus següents:

1.1. Carpeta docent (30%)

Per a cada unitat didàctica es faran exercisis de vocabulari per practicar i assentar el vocabulari i els caràcters i es lliuraran exercicis escrits per entendre i dominar els continguts funcionals i gramaticals de cada unitat.

La carpeta docent representarà un 30% de la nota final, fruit de la suma de: exercicis de vocabulari i lèxic amb gramàtica, exercicis de sintaxi amb redacció curta en xinès.

1.2. Proves (70%)

Es faran dues proves al llarg del quatrimestre que representaran un 70% de la nota final. La primera es farà a mitjans quadrimestre i la segona al final. Cadascuna de les proves representarà un 35% de la nota global.

 

Altres consideracions 

La informació sobre l’avaluació, el tipus d’activitat d’avaluació i el seu pes sobre l’assignatura és a títol informatiu. El professorat responsable de l’assignatura la concretarà en començar-ne a impartir la docència. 

Revisió 

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, el professorat comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre el professorat i l’alumnat. 

Recuperació 

Podrà accedir a la recuperació l'alumnat que s’hagi presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagi tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més. 

La carpeta docent queda exclosa del procés de recuperació. L'alumnat es presentarà exclusivament proves no presentades o suspeses. En cap cas es podrà recuperar nota mitjançant una prova final equivalent al 100% dela nota. 

En el moment de lliurar laqualificació final prèvia a l’acta de l’assignatura, el professorat comunicarà per escrit el procediment de recuperació. El professorat pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o pot agrupar diverses activitats en una de sola. 

Consideració de “no avaluable” 

S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’alumnat equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura. 

Irregularitats en les activitats d’avaluació 

En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0.En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0. 

S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat). Es considera com a "còpia" un treball que reprodueix tot o gran part del treball d'un/a altre/a company/a, i com a "plagi" el fet de presentar part o tot un text d'un autor com a propi, és a dir, sense citar-ne les fonts, sigui publicat en paper o en forma digital. En el cas de còpia entre dos estudiants, si no espot saber qui ha copiat qui, s'aplicarà la sanció a ambdós.

Més informació: https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/informacio-academica/avaluacio/en-que-consisteix-l-avaluacio-1345662177201.html

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Carpeta docent 30% 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Exàmens 70% 8 0,32 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16

Bibliografia

Llibre de classe

Qi Shaoyan, Zhang Jie (2011) Discover ChinaStudent's book Two + workbook (Llibre de l'alumne 2 + Llibre d'exercicis). Oxford: Macmillan Education; Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press.

És imprescindible tant el llibre de text com el d'exercicis. La resta d'exercicis, activitats i informacions d'interès es publicaran a l'espai reservat per a l'assignatura al campus virtual (aula moodle) https://cv2008.uab.cat/.

Obres de referència:

Álvarez, José Ramón. 2000. La pronunciación del chino hablado (putonghua) para hispanohablantes. Taipei: Lanbridge Press cop. [Molt útil per practicar la pronunciació]

Casas-Tost, Helena; Rovira-Esteva, Sara (Eds.). 2015/2021. Guia d’estil per al tractament de mots xinesos en català. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Biblioteca tècnica de política lingüística, 2. ISBN: 978-84-393-9241-5. DOI: 10.2436/15.8040.02.1. URL: https://ddd.uab.cat/record/133473 

Casas-Tost, Helena; Rovira-Esteva, Sara (Eds.). 2015. Guía de estilo para el uso de palabras de origen chino. Madrid: Adeli. URL: https://ddd.uab.cat/record/180644 

López Calvo,F.; Zhao,Baoyan. 2013. Guía esencial de la lengua china. Madrid: Adeli Ediciones. [Guia introductòria a la llengua xinesa, formulada a partira de preguntes i respostes. Molt clara.] 

Ross, Claudia;Sheng, Jing-Heng. 2006. Modern Chinese grammar: a practical guide. New York: Routledge. [Gramática bàsica amb exemples en caràcters simplificats i tradicionals, amb un llibre d'exercicis senzills.]

Yip, Po-ching; Rimmington, Don.2014. Gramática básica del chino. Madrid: Adeli Ediciones. 

Yip, Po-ching; Rimmington, Don. 2015. Gramática intermedia del chino. Madrid: Adeli Ediciones. 

 

Altres:

Rovira-Esteva, Sara. 2010. Lengua y escritura chinas. Mitos y realidades. Barcelona: Edicions Bellaterra. [Obra de referència amb coneixements enciclopèdics i amb gran nivell de detall que us serà útil durant tot el grau.]

Vicente, Sergi. 2018. Xina Fast Forward. Barcelona: AraLlibres. [Llibre de divulgació sobre les vivències de Sergi Vicente, periodista de TV3, a la Xina.]

 

Recursos en línia:

eChinese Tools: Mil y una herramientas para aprender chino: https://dtieao.uab.cat/txicc/echinese/  

Programari

 • eChinese Tools: mil i una eines per aprendre xinès: https://dtieao.uab.cat/txicc/echinese/  (base de dades amb recursos en línia per aprendre xinès).