Logo UAB
2022/2023

Tirant lo Blanc i la Narrativa Medieval

Codi: 105843 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2503998 Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística OB 3 1
2504380 Estudis d'Anglès i Català OB 3 1
2504388 Estudis de Català i Espanyol OB 3 1

Professor/a de contacte

Nom:
Josep Pujol Gomez
Correu electrònic:
josep.pujol@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

No n'hi ha. L'estudiant del Grau en Filologia Catalana haurà cursat les assignatures de literatura medieval de segon curs. 

Objectius

Aquesta assignatura ofereix una visió de conjunt de les principals línies de la narrativa catalana del segle XV i aprofundeix en l'anàlisi particular d'una novel·la cavalleresca (Tirant lo Blanc) i de la prosa de Joan Roís de Corella. Hi té un paper fonamental la lectura comentada dels textos a classe, que servirà per a introduir aspectes més generals com ara la relació entre història i ficció, la cultura clàssica i el tractament de l'amor. El tema 1 aborda la tradició literària de la novel·la cavalleresca; el 2, la rececepció de la cultura clàssica i la narrativa italiana del segle XIV.

A l'acabament del curs, l'estudiant haurà de ser capaç de: 

(a) Situar històricament els autors i les obres estudiats en el context de l'evolució de la narrativa europea medieval.

(b) Comprendre l'evolució i l'entrecreuament de tradicions literàries.

(c) Comentar i analitzar els textos estudiats, especialment el Tirant lo Blanc i la prosa de Joan Roís de Corella.

(d) Produir exercicis de lectura i de traducció al català modern de textos narratius del segle XV, i ressenyes de bibliografia bàsica.

Competències

  Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística
 • Actuar amb responsabilitat ètica i respecte pels drets fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Aplicar conceptes, recursos i mètodes de l'anàlisi literària a la literatura catalana tenint en compte les seves fonts, la periodització de la història literària occidental i el context social.
 • Demostrar domini de la normativa de la llengua catalana, dels seus fonaments lingüístics i de totes les seves aplicacions en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Elaborar estudis de caràcter històric sobre les tendències, els gèneres i els autors de la tradició literària catalana.
 • Fer lectures i interpretacions crítiques de textos.
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat.
 • Identificar les principals tendències, els autors més significatius i les obres més representatives de la literatura catalana.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Utilitzar la informació d'acord amb l'ètica científica.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Aplicar els principis ètics científics al tractament de la informació.
 • Demostrar el coneixement normatiu de la llengua catalana i els seus fonaments i el domini en totes les aplicacions en l’àmbit acadèmic i professional.
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma i en equip per assolir els objectius planificats, si escau en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat en diferents llengües.
 • Identificar i interpretar els textos literaris de diferents llengües i analitzar-ne els trets genèrics, formals, temàtics i culturals d’acord amb conceptes i mètodes propis del comparatisme i de la teoria literària.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Reconèixer els períodes, les tradicions, les tendències, els autors i les obres més significatives de les literatures en llengües catalana i anglesa en el seu context historicosocial.
 • Valorar críticament la producció literària i cultural en català i anglès i el seu context històric i social.
  Estudis de Català i Espanyol
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Demostrar el coneixement normatiu de les llengües catalana i espanyola i el domini en totes les aplicacions en l’àmbit acadèmic i professional.
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma o en equip per assolir els objectius planificats, si escau en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
 • Elaborar estudis de caràcter històric sobre les tendències, els gèneres i els autors de la tradició literària catalana i espanyola.
 • Emprar la metodologia i els conceptes de l’anàlisi literària tenint en compte les fonts i el context històric i social.
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat en diferents llengües.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Reconèixer els períodes, tradicions, tendències, autors i obres més significatius de la literatura en llengua catalana i espanyola en el seu context historicosocial.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar adequadament els coneixements adquirits per a l'obtenció de dades i el maneig de fonts documentals d'aplicació a l'estudi de la llengua i la literatura catalanes.
 2. Aplicar adequadament els coneixements adquirits per obtenir dades i utilitzar fonts documentals aplicables a l'estudi de la llengua i la literatura catalanes.
 3. Aplicar les eines informàtiques i saber consultar les fonts documentals específiques.
 4. Aplicar les eines informàtiques i saber consultar les fonts documentals.
 5. Comentar textos literaris, aplicant els instruments adquirits, atenent el context històric i sociocultural.
 6. Comentar textos literaris, aplicant-hi els instruments adquirits i d'acord amb el context històric i sociocultural.
 7. Demostrar, a nivell bàsic, coneixements de llengua catalana medieval, i redactar versions al català modern de textos medievals.
 8. Descriure i interpretar la tradició cultural occidental, de l'època clàssica al final de l'Edat Mitjana, i reconèixer en un text medieval els trets de la tradició occidental.
 9. Distingir el factor sexe/gènere en la configuració del cànon literari.
 10. Dominar l'expressió oral i escrita en llengua catalana.
 11. Elaborar textos crítics sobre les tendències, els autors i les obres de poesia i de prosa més significatius de la literatura catalana medieval.
 12. Elaborar textos crítics sobre les tendències, els autors i les obres de poesia i de prosa més significatives de la literatura catalana medieval.
 13. Elaborar treballs d'acord amb l'ètica científica.
 14. Elaborar, amb un nivell avançat, textos crítics sobre les tendències, els autors i les obres més significatives de la literatura catalana medieval.
 15. Explicar el context de la literatura catalana medieval i relacionar obres amb el seu context històric i cultural.
 16. Exposar els coneixements sobre la història, l'art o altres moviments culturals.
 17. Fer treballs escrits i presentacions orals efectives i adaptades al registre adequat.
 18. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
 19. Identificar les relacions de la literatura amb la història, l'art o altres moviments culturals.
 20. Identificar temes i motius de la tradició clàssica i medieval europea en qualsevol de les seves manifestacions literàries i artístiques.
 21. Interpretar críticament obres literàries tenint en compte les relacions entre els diferents àmbits de la literatura i la relació de la literatura amb les àrees humanes, artístiques i socials.
 22. Interpretar críticament obres literàries tenint en compte les relacions entre els diferents àmbits de la literatura i la seva relació amb les àrees humanes, artístiques i socials.
 23. Interpretar la tradició cultural occidental, de l'època clàssica al final de l'Edat Mitjana, i reconèixer amb detall en un text medieval els trets de la tradició occidental.
 24. Interpretar la tradició cultural occidental, de l'època clàssica al final de l'edat mitjana, i reconèixer amb detall en un text medieval els trets de la tradició occidental.
 25. Mantenir una actitud de respecte cap a les opinions, valors, comportaments i pràctiques dels altres.
 26. Mantenir una actitud de respecte envers les opinions, valors, comportaments i pràctiques dels altres.
 27. Planificar, organitzar i fer treballs en equip.
 28. Potenciar la capacitat de lectura, interpretació i anàlisi crítica de textos literaris i lingüístics.
 29. Produir textos escrits i orals amb correcció normativa.
 30. Realitzar treballs escrits i presentacions orals efectives i adaptades al registre adequat.
 31. Reconèixer el context de la literatura catalana medieval avançada i relacionar obres amb el seu context històric i cultural.
 32. Redactar assaigs originals i complexos, amb domini de la bibliografia pertinent, sobre autors i obres del període medieval.
 33. Redactar assajos originals i complexos, amb domini de la bibliografia pertinent, sobre autors i obres del període medieval.
 34. Redactar assajos originals, amb domini de la bibliografia pertinent, sobre autors i obres del període medieval.
 35. Redactar comentaris de text amb sentit crític.
 36. Treballar autònomament en l'estudi sincrònic i diacrònic de la llengua i la literatura catalanes.
 37. Utilitzar recursos tecnològics (digitals i audiovisuals) per a l'adquisició del coneixement i les seves aplicacions en llengua i literatura.

Continguts

1. L'evolució de la narrativa entre els segles XII I XIV. Les formes narratives. Orígens del roman. Recepció catalana de la llegenda artúrica. 

2. La prosa amorosa i sentimental. Models i influències. Cultura clàssica, traduccions i literatura italiana: Boccaccio. La Història de Frondino i Brisona. Sentimentalitat i cavalleria: la Tragèdia de Lançalot de mossèn Gras. La prosa de Joan Roís de Corella. Proses mitològiques i reescriptura d'Ovidi. Altres proses de tema antic. La Tragèdia de Caldesa i la ficció autobiogràfica.

3. Cavalleria i vida cavalleresca a la baixa edat mitjana. Cròniques, història antiga i exemplaritat. La versemblança narrativa. Jacob XalabínParís e VianaCurial e Güelfa: la cultura de l'anònim.

4. Joanot Martorell i el Tirant lo Blanc. Datació, edicions i traduccions antigues. Vida de Joanot Martorell: cavalleria, cort i literatura. La cultura literària del cavaller. Lectura de Tirant lo Blanc: del Guillem de Varoic al Tirant; Tirant a Anglaterra i les batalles a ultrança; Tirant a Sicília i Rodes; Tirant a Constantinoble: models històrics i realitat contemporània; estratègies militars i amoroses; parlaments i models de prosa; intrigues i ficcions. Tirant com a croat i la geopolítica medieval. La mort de l'heroi.

5. L'Espill de Jaume Roig: visió de conjunt i pautes d'interpretació. Prosa religiosa i prosa sentimental fins a la impremta: Isabel de Villena, Francesc Alegre i altres prosistes.

Metodologia

Es tracta d'un curs teòrico-pràctic, en el qual es combinen les classes teòriques, sovint basades en textos, amb el comentari detallat i la discussió de les lectures obligatòries (Tirant lo Blanc i una selecció de proses de Joan Roís de Corella). L'estudiant:

(a) Aprofundirà en el coneixement de la història literària i aprendrà a situar la narrativa catalana en relació amb les tradicions narratives europees.

(b) Llegirà narrativa breu i aprendrà a relacionar-la amb les seves fonts.

(c) Aprendrà a valorar els diversos aspectes literaris, culturals i històrics del Tirant lo Blanc.

(d) Prendrà contacte amb la bibliografia bàsica sobre la narrativa del segle XV.

(e) Redactarà exercicis de comentari i traducció de textos narratius medievals o ressenyes de bibliografia especialitzada.

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s’exposarà el dia de presentació de l’assignatura. L'estudiant trobarà també al Campus Virtual la descripció detallada dels exercicis escrits i de la prova final, els materials docents i les informacions necessàries per al seguiment de l’assignatura. Si en algun moment cal modificar la modalitat docent a causa de l'emergència sanitària, els professors informaran dels canvis en la programació i en la metodologia.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Comentari de textos a classe 20 0,8 1, 6, 8, 10, 15, 18, 19, 20, 22, 26, 28, 35
Exposició del programa 25 1 1, 6, 8, 15, 19, 20, 22, 28, 34
Tipus: Supervisades      
Exposició oral de comentari de text 10 0,4 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 28, 29, 34, 35, 37
Tipus: Autònomes      
Cerca de bibliografia, estudi autònom, consulta del Campus Virtual 20 0,8 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 28, 29, 34, 35, 37
Lectura de textos, segons les pautes indicades pel professor 50 2 6, 20, 22, 28, 34

Avaluació

Les competències d'aquesta matèria seran avaluades per mitjà treballs individuals escrits (comentaris de text, presentacions a classe) i d'un examen final.

El sistema d'avaluació s'organitza en 3 mòduls, cadascun dels quals tindrà assignat un pes específic en la qualificació final:

Redacció d'un treball escrit, amb un pes global del 40%. 

Presentació i discussió de comentari de textos a l'aula, amb un pes global del 10%.

Examen final, amb un pes global del 50%.

Els requisits mínims a partir dels quals l'estudiant estarà en condicions de ser avaluat són: presentació del treball escrit i presentació a la prova escrita final. La qualificació mínima per a aprovar l'assignatura és 5. La no presentació de qualsevol dels dos exercicis suposarà la qualificació de No avaluable.

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor informarà l'alumnat a través de Moodle del procediment i la data de revisió de les qualificacions.

Podrà optar a la recuperació l'estudiant que hagi obtingut una qualificació final compresa entre 3,5 i 4,9 i hagi estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats equivalents a dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. La recuperació consistirà en un examen escrit i/o la presentació del treball principal si no ha estat aprovat. La qualificació màxima de la recuperació és 5.

En el cas que l'estudiant faci qualsevol irregularitat que pugui fer variar de manera significativa la qualificació d'un acte d'avaluació, aquest acte es qualificaràamb 0, amb independència del procés disciplinari que s'hi pugui instruir. Si es produeixen diverses irregularitats en els actes d'avaluació, la qualificació final del'assignatura serà 0.

En el cas que les proves no es puguin fer presencialment se n'adaptarà el format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Les presentacions a classe es faran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, assegurant que tot l’estudiantat hi pot accedir.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen escrit 50% 3 0,12 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 31, 33, 34, 35
Presentació oral de comentari de text 10% 2 0,08 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 37
Redacció de treball 40% 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37

Bibliografia

1. Bibliografia general

 

Badia, Lola (dir.), Literatura medieval, 3 vols, dins Àlex Broch (dir.), Història de la literatura catalana, I-III (Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2013-2015).

Riquer, Martí de, Història de la literatura catalana: part antiga, 3 vols. (Barcelona: Ariel, 1964); també en 4 vols. (Barcelona: Planeta, 1984).

 

Riquer, Martí de, Aproximació al "Tirant lo Blanc" (Barcelona: Quaderns Crema, 1990).

Riquer, Martí de, "Tirant lo Blanc", novela de historia y de ficción (Barcelona: Sirmio, 1992).

Pujol, Josep, La memòria literària de Joanot Martorell: Models i escriptura en el "Tirant lo Blanc" (Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2002).

Beltran, Rafael, Tirant lo Blanc (Madrid: Síntesis, 2006).

Badia, Lola, "En les baixes antenes de vulgar poesia: Corella, els mites i l'amor", dins el seu De Bernat Metge a Joan Roís de Corella (Barcelona: Quaderns Crema, 1988).

 

2. Edicions de les lectures obligatòries

 

(a) Edicions de Joan Roís de Corella:

Joan Roís de Corella, Obra profana, ed. Jordi Carbonell (València: Tres i Quatre, 1983). 

Joan Roís de Corella, Tragèdia de Caldesa i altres proses, ed. Marina Gustà, pròleg de Francisco Rico (Barcelona: Eds. 62 I La Caixa, 1980).

Proses mitològiques de Joan Roís de Corella, ed. Josep Lluís Martos (València-Barcelona: PAM, 2001) [el text d'aquesta edició és accessible també a www.narpan.net/ben/indexcorella.htm]

 

(b) Edicions de Tirant lo Blanc:

Joanot Martorell, Tirant lo Blanc, ed. Josep Pujol (Barcelona: Barcino, 2021) [amb introducció i notes].

Joanot Martorell, Tirant lo Blanc i altres escrits, ed. Martí de Riquer (Barcelona: Ariel, 1990); el mateix text, sense el pròleg de Riquer, a Barcelona: Eds. 62 I La Caixa (MOLC), 2 vols., i Barcelona: Eds. 62, 2016. 

Joanot Martorell (Martí Joan de Galba), Tirant lo Blanch, ed. Albert Hauf (València: Tirant lo Blanch, 2004).

 

3. Edicions d'altres textos narratius occitans i catalans

 

Flamenca, trad., pròleg i notes d'Anton M. Espadaler (Barcelona: Universitat de Barcelona, 2015).

Jaufré, ed., trad. i estudi d'Anton M. Espadaler (Barcelona: Barcino, 2021).

Història de Jacob Xalabín, ed. Arseni Pacheco (Barcelona: Barcino, 1964); ed. Lola Badia (Barcelona: Edicions 62, 1982); ed. Stefano M. Cingolani (Barcelona: Eds. 62, 2008).

Història de París i Viana. Ed. facsímilde la primera impressió catalana (Girona, 1495), estudi de Pedro M. Cátedra i Modest Prats (Girona: Diputació de Girona, 1986).

Mossèn Gras, Tragèdia de Lançalot, ed. Martí de Riquer (Barcelona: Quaderns Crema, 1984).

Curial e Güelfa, ed. Lola Badia i Jaume Torró (Barcelona: Quaderns Crema, 2011); ed. Ramon Aramon i Serra, estudi i notes Lola Badia i Jaume Torró (Barcelona: Barcino, 2018).

JaumeRoig, Espill, ed. Antònia Carré (Barcelona: Quaderns Crema, 2006); ed. Antònia Carré (Barcelona: Barcino, 2014).

 

Enllaços:

-Portal Tirant lo Blanc: www.lluisvives.com/portal/tirant/ 

-Narpan. Cultura i literatura de la baixa edat mitjana: www.narpan.net

Programari

No n'hi ha.