Logo UAB
2022/2023

Eines per a l'Anàlisi Social

Codi: 105795 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2503878 Estudis Socioculturals de Gènere FB 1 2

Professor/a de contacte

Nom:
Irene Cruz Gomez
Correu electrònic:
irene.cruz@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

La llengua de l’assignatura serà el català, amb la possibilitat d’adaptar l’idioma al castellà en cas que hi hagi estudiants internacionals. Els materials de les pràctiques seran en català, castellà i anglès.

Equip docent

Gabriela Poblet Denti

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits, però es recomana a l’estudiantat que faci ús de la bibliografia complementària que hi ha a la secció de bibliografia.

Objectius

L’objectiu general de l’assignatura és introduir l’alumnat en l’àmbit de la investigació social. Es tracta de clarificar els conceptes i metodologies bàsiques que permeten desenvolupar correctament la pràctica d’una investigació en l’àmbit social. S’orientarà l’alumnat en la utilització dels elements bàsics de la investigació, així com el coneixement de les principals fonts d’informació i documentació científica. L’alumnat ha d’adquirir i aprendre un estil de treball rigorós, capaç de combinar l’ús de criteris comuns amb la creativitat personal.

Competències

 • Aplicar als estudis de gènere els mètodes, tècniques i eines de caràcter quantitatiu i qualitatiu propis de la recerca social.
 • Assessorar en processos d'acció socioeducativa per fomentar la participació ciutadana en qüestions d'igualtat.
 • Demostrar capacitat per al treball autònom, l'autoanàlisi i l'autocrítica.
 • Expressar-se correctament i de manera no sexista ni homofòbica tant oralment com per escrit.
 • Proposar polítiques de gènere i plans d'igualtat i equitat en institucions, empreses i organitzacions públiques, privades i no governamentals, i analitzar-ne els resultats.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Treballar cooperativament i dinamitzar equips multidisciplinaris i diversos, assumint i respectant el rol i la diversitat de les persones que els integren.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar el marc teòric aplicat i la presència o absència de la perspectiva de gènere en projectes o experiències d'intervenció psicosocial, educativa i comunitària existents.
 2. Distingir entre fets i judicis de valor.
 3. Distingir entre supòsits teòrics i metodològics.
 4. Fer valoracions i correccions del treball propi.
 5. Identificar les eines per diagnosticar necessitats d'intervenció en matèria de gènere en contextos concrets.
 6. Posar en pràctica habilitats per treballar en equip: compromís amb l'equip, hàbit de col·laboració, capacitat per promoure la resolució de problemes.
 7. Produir, recollir i interpretar les dades empíriques de manera sensible al gènere.
 8. Proposar estratègies per al foment de la igualtat de gènere a l'escola.
 9. Proposar les línies bàsiques de programes, projectes coeducatius i plans d'igualtat des d'una perspectiva de gènere tenint en compte les persones destinatàries i el context.
 10. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 11. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 12. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 13. Utilitzar recursos i alternatives no sexistes en espais de treball, educació i convivència.

Continguts

Tema 1. Conceptes bàsics de la recerca social. Disseny de la recerca.

Tema 2. Els mètodes quantitatius.

2.1. La producció de dades (l’enquesta).

2.2 Anàlisi i interpretació de dades (l’estadística).

Tema 3. Els mètodes qualitatius.

3.1. El mètode i la tècnica.

3.2. La etnografia, el treball de camp, l’entrevista.

3.3. Com desenvolupar una investigació qualitativa.

Tema 4. L'ètica en la recerca social.

Metodologia

Abans de l'inici del curs es publicarà al campus virtual un cronograma detallat de les sessions.


Sessions teòriques (dirigides). A les classes teòriques es disposarà d'una introducció per part de l’equip docent, amb exemples i discussions a l’aula. En aquestes classes es recomanaran lectures en funció del temari a treballar. Els materials utilitzats en les classes estaran disponibles al Campus Virtual.

Sessions pràctiques (supervisades). A l'aula es desenvoluparan de forma individual o per grups les pràctiques programades a l'assignatura.

Sessions d'avaluació (supervisades): Proves individuals teoricopràctiques de resolució de casos i problemes.

Tutories. Les tutories poden ser individuals o en petits grups. Estan destinades a aclarir dubtes puntuals sobre l'assignatura o a realitzar un seguiment dels treballs de l'assignatura.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 24 0,96 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13
Examen 2 0,08 1, 4, 7, 10, 11, 12, 13
Pràctiques 15 0,6 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12
Tipus: Supervisades      
Treball en grup 43 1,72 1, 4, 6, 9, 12
Tipus: Autònomes      
Estudi autònom 20 0,8 1, 2, 3, 5, 9, 11, 12
Exercicis i lectures 40 1,6 2, 3, 5, 7

Avaluació

- L'avaluació de l'assignatura s'entén com un procés continuat que s'estén durant el període lectiu i es desenvolupa a través de 4 (quatre) activitats

- Per considerar superada l'assignatura es necessitarà obtenir una nota mínima de 5,0 a cadascun dels blocs de l’assignatura. A més, caldrà que totes les activitats tinguin una nota mínima de 4 per poder fer mitjana. En cas que no s'assoleixi aquest criteri l'alumne haurà d'anar automàticament a reavaluació.

 - L’alumnat que es presenti a reavaluació podrà obtenir una nota màxima de 7.

 - Una vegada superada l'assignatura, aquesta no podrà ser objecte d'una nova avaluació.

 - En cas necessari, qui participi en les diferents activitats d'avaluació té dret a rebre una justificació documental de la seva participació.

- En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professorat informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

- En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

- L’alumnat rebrà la qualificació de No avaluable sempre que no hagi lliurat més del 30% de les activitats d’avaluació.

- En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-nela ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, assegurant que tot l’estudiantat hi pot accedir.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Exàmens parcials (Quantitatiu/Qualitatiu) 20 + 20 2 0,08 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12
Seguiment i participació 10 2 0,08 2, 3, 7, 10, 12
Treball en grup i presentació 50 2 0,08 1, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13

Bibliografia

 • Blanch, Silvia; Pérez, Eulàlia; Silvente, Jennifer. (2016). Com citar i referenciar en els textos acadèmics. Compilació basada en la normativa APA. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Disponible a https://ddd.uab.cat/pub/recdoc/2016/145881/citrefapa_a2016.pdf
 • Estruch, Joan. (1992). El conflicte quantitatiu/qualitatiu: un fals problema. A: Societat Catalana de Sociologia, ed. 1992) Tècniques qualitatives en ciències socials. Barcelona: Societat Catalana de Sociologia, 7-16.
 • Farré, Mercè. (2005). Estadística: un curs introductori per a estudiants de ciències socials i humanes. Volums 1 i 2. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona.
 • González Echevarría, Aurora. (1995). Etnografía y método científico. En: Aguirre A., ed. (1995) Etnografía. Metodología cualitativa en la investigación sociocultural. Barcelona, Boixareu marcombo, 49-63.
 • Jociles, Maria Isabel. (1999). Las técnicas de investigación en antropología. Mirada antropológica y proceso etnográfico. Gazeta de Antropología, 15, 15-01.
 • Molina, José Luis; Santaló, Juan; Darbra, Sonia; Martínez, Vicente; Pont, Isabel  i Gamper, Daniel. (2018). El consentimiento informado en investigaciones sobre poblaciones vulnerables y/o culturalmente diversas. A Libro de Ponencias y Comunicaciones del V Congreso de ANCEI, Valencia 17-18 Mayo, 2018. Disponible a http://www.uab.cat/doc/DOC_Ponencia_Conjunta_ANCEI_CI_20180517
 • Quivy, Raymond; Van Campenhoudt, Luc. (1997). Manual de recerca en ciències socials. Barcelona: Herder.

Programari

* RStudio Cloud