Logo UAB
2022/2023

Economia i Gestiķ d'Empreses

Codi: 105781 Crčdits: 6
Titulaciķ Tipus Curs Semestre
2500251 Biologia ambiental OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Oscar Gutierrez Arnaiz
Correu electrōnic:
oscar.gutierrez@uab.cat

Utilitzaciķ d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritāria:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglčs:
No
Grup íntegre en catalā:
No
Grup íntegre en espanyol:

Prerequisits

No hi ha prerequisits per cursar aquesta assignatura.

Objectius

L'objectiu de l'assignatura és introduir els conceptes bàsics d'economia i gestió de les empreses, primer donant una visió general de l'empresa i la seva organització i després analitzant les principals àrees funcionals. 

Competčncies

 • Actuar amb responsabilitat čtica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democrātics.
 • Actuar en l'āmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raķ de sexe/gčnere.
 • Actuar en l'āmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econōmic i mediambiental.
 • Adaptar-se a noves situacions.
 • Desenvolupar la capacitat d'organitzaciķ i planificaciķ
 • Diagnosticar i solucionar problemes ambientals pel que fa al medi biolōgic.
 • Exercir el lideratge.
 • Gestionar, conservar i restaurar poblacions i ecosistemes.
 • Implantar i desenvolupar sistemes de gestiķ relacionats amb la biologia ambiental.
 • Introduir canvis en els mčtodes i els processos de l'āmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Resoldre problemes.
 • Treballar individualment i en equip.

Resultats d'aprenentatge

 1. Actuar amb responsabilitat čtica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democrātics.
 2. Actuar en l'āmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raķ de sexe/gčnere.
 3. Actuar en l'āmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econōmic i mediambiental.
 4. Adaptar-se a noves situacions.
 5. Aplicar els coneixements teōrics a la prāctica.
 6. Demostrar sensibilitat en els temes mediambientals, sanitaris i socials.
 7. Desenvolupar l'aprenentatge autōnom.
 8. Desenvolupar la capacitat d'organitzaciķ i planificaciķ.
 9. Exercir el lideratge.
 10. Introduir canvis en els mčtodes i els processos de l'āmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 11. Resoldre problemes.
 12. Treballar individualment i en equip.

Continguts

Tema 0: Introducció

Conceptes econòmics bàsics.

 

Tema 1: L'empresa i la seva organització.

 Empresa i mercat

 Organització interna

 Els preus com a mecanisme coordinador.

 

Tema 2: Inversió i finançament en l'empresa.

Taxa d'interès nominal i efectiu.

Valoració de rendes.

Préstecs i hipoteques.

Valoració i selecció de projectes d'inversió i de finançament (VAN, TIR).

Metodologia

L'habitual metodologia.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciķ, per a la complementaciķ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciķ de l'actuaciķ del professorat i d'avaluaciķ de l'assignatura/mōdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes prāctica 15 0,6 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12
Classes teoria 30 1,2 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12
Tipus: Supervisades      
Tutories 6 0,24 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12
Tipus: Autōnomes      
Estudi. Preparaciķ Exercicis 95 3,8 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12

Avaluaciķ

Avaluació contínua. La nota final s'obtindrà a partir de les notes dels parcials juntament amb la participació/assistència(10%). L'assistència a classe és obligatòria (60% mínim).

 

Per aprovar el curs cal treure un mínim de 4 a cada examen i un mínim de 5 en la nota final. Qui no arribi a 5 podrà fer un examen de recuperació on s'haurà d'examinar només dels temes suspesos. L'examen de recuperació està pensat per als estudiants suspesos, no per pujar nota (pot haver excepcions a aquesta regla).

Per participar a la recuperació, l'alumnat ha d'haver estar prèviament avaluat en un conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul. Per tant, l'alumnat obtindrà la qualificació de "No Avaluable" quan les activitats d'avaluació realitzades tinguin una ponderació inferior al 67% en la qualificació final.

Activitats d'avaluaciķ

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assitčncia i participaciķ 10% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Primer parcial 45% 2 0,08 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12
Segon parcial 45% 2 0,08 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12

Bibliografia

Durant el curs el professor donarà als estudiants el material bàsic, a més de bibliografia complementària (e.g.: Vicente Salas-Fumás (2007). El siglo de la empresa. Fundación BBVA).

Programari

Farem un ús bàsic d'excel, però no són necessaris coneixements previs.
Potser usem zoom.