Logo UAB
2022/2023

Seguretat i Tecnologia

Codi: 105777 CrŔdits: 6
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenciˇ i Seguretat Integral OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Xavier Dorado Ferrer
Correu electr˛nic:
xavier.dorado@uab.cat

Utilitzaciˇ d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritÓria:
espanyol (spa)
Grup Ýntegre en anglŔs:
No
Grup Ýntegre en catalÓ:
No
Grup Ýntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Aquesta asignatura no te prerequisits

Objectius

L'assignatura Seguretat i Tecnologia, en el marc de la menció de coordinador de seguretat pública, aborda les diferents problemàtiques que afecten els processos de seguretat en relació amb les noves tecnologies.

En concret, s'estudiaran dos casos estretament relacionats amb la intel·ligència artificial, les macrodades i els dispositius de control remot:

A) La biometria amb finalitats de seguretat pública i privada.
B) L'ús de drons amb finalitats de recerca en el marc de les potestats públiques policials i judicials.

De manera més específica, s'analitzarà l'impacte d'aquestes tecnologies en la sofisticació dels processos de seguretat, però sense perdre de vista el règim jurídic de les decisions automatitzades i la seva afectació en els drets fonamentals, la igualtat i el principi de transparència.

 

CompetŔncies

 • Actuar amb responsabilitat Ŕtica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democrÓtics.
 • Actuar en l'Ómbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raˇ de sexe/gŔnere.
 • Amb carÓcter general, posseir i comprendre coneixements bÓsics en matŔria de prevenciˇ i seguretat integral.
 • Comunicar-se i transmetre idees i resultats de forma eficient en l'entorn professional i no expert, tant de forma oral com escrita.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 • Fer un ˙s eficient de les TIC en la comunicaciˇ i transmissiˇ d'idees i resultats.
 • Introduir canvis en els mŔtodes i els processos de l'Ómbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Planificar i coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen en la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un Órea d'estudi que parteix de la base de l'educaciˇ secundÓria general, i se sol trobar a un nivell que, si bÚ es recolza en llibres de text avanšats, inclou tambÚ alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessÓries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informaciˇn idees, problemes i solucions a un p˙blic tan especialitzat com no especialitzat
 • Que els estudiants sÓpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocaciˇ d'una forma professional i posseeixin les competŔncies que solen demostrar-se per mitjÓ de l'elaboraciˇ i defensa d'arguments i la resoluciˇ de problemes dins de la seva Órea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva Órea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexiˇ sobre temes rellevants d'Ýndole social, cientÝfica o Ŕtica.
 • Realitzar anÓlisis d'intervencions preventives en matŔria de seguretat.
 • Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 • Treballar i aprendre de forma aut˛noma.
 • Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar crÝticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professiˇ
 2. Analitzar una situaciˇ i identificar-ne els punts de millora.
 3. Comunicar-se i transmetre idees i resultats de forma eficient en l'entorn professional i no expert, tant de forma oral com escrita.
 4. Coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen al sector de la prevenciˇ i la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 5. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 6. Elaborar propostes de gestiˇ en seguretat i prevenciˇ en una organitzaciˇ.
 7. Fer anÓlisi d'intervencions preventives en matŔria de seguretat, medi ambient, qualitat o responsabilitat social corporativa i extreure'n indicadors de risc.
 8. Fer un ˙s eficient de les TIC en la comunicaciˇ i transmissiˇ d'idees i resultats.
 9. Proposar nous mŔtodes o solucions alternatives fonamentades.
 10. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gŔnere.
 11. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un Órea d'estudi que parteix de la base de l'educaciˇ secundÓria general, i se sol trobar a un nivell que, si bÚ es recolza en llibres de text avanšats, inclou tambÚ alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 12. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessÓries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 13. Que els estudiants puguin transmetre informaciˇn idees, problemes i solucions a un p˙blic tan especialitzat com no especialitzat
 14. Que els estudiants sÓpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocaciˇ d'una forma professional i posseeixin les competŔncies que solen demostrar-se per mitjÓ de l'elaboraciˇ i defensa d'arguments i la resoluciˇ de problemes dins de la seva Órea d'estudi.
 15. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva Órea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexiˇ sobre temes rellevants d'Ýndole social, cientÝfica o Ŕtica.
 16. Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 17. Treballar i aprendre de manera aut˛noma.
 18. Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.

Continguts

 • La biometria amb finalitats de seguretat pública i privada. Casos reals.
 • Règim jurídic de protecció de dades i límits jurídic-constitucionals enfront de la identificació biomètrica.
 • L'ús de drons amb finalitats de recerca en el marc de les potestats públiques policials i judicials.
 • Límits jurídic-constitucionals en l'ús de drons. La tutela del dret a l'honor, intimitat i pròpia imatge. La nul·litat de la prova.
 • Responsabilitat administrativa i penal en l'ús de drons.

Metodologia

Tenint en compte que la modalitat de la classe és Online, amb l'objectiu d'assolir els objectius d'aprenentatge descrits en aquesta Guia desenvoluparem una metodologia que combini l'estudi individual i les lectures que es plantejaran en cada tema.

És important mencionar que les videoclasses tenen com a principal objetiu resoldre els dubtes relatius al temari, per tant es imprescindible una preparació dels temes abans de cada sessió

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciˇ, per a la complementaciˇ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciˇ de l'actuaciˇ del professorat i d'avaluaciˇ de l'assignatura/m˛dul.

Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Avaluaciˇ 4 0,16 11, 12, 13, 14, 15
Videoclasses 6 0,24 1, 3, 11, 14, 15
Tipus: Supervisades      
Prova d'avaluaciˇn continuada 1 i II 24 0,96 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18
Tipus: Aut˛nomes      
Estudi Individual 116 4,64 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Avaluaciˇ

AVALUACIO

Es realitzaran dues PACs individuals corresponents als dos casos paradigmàtics estudiats en l'assignatura: tecnologia biomètrica i drons.

Cada PAC té un pes del 25% respecte a la nota final de l'assignatura. El 50% restant correspon a l'examen teòric tipus test.

L'examen fa mitjana amb l'avaluació continuada amb independència de la nota obtinguda.

RECUPERACIÓ

En cas de no superar l'assignatura d'acord amb els criteris abans esmentats (avaluació continuada), es podrà fer una prova de recuperació en la data programada a l'horari, i que versarà sobre la totalitat dels continguts del programa.

Per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. No obstant això, la qualificació que constarà a l'expedient de l'alumne és d'un màxim de 5-Aprovat.

L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació han de presentar la petició justificada emplenant el document que trobarà a l'espai moodle de Tutorització EPSI.

PLAGI

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0".

Les proves/exàmens podran ser escrits i/o orals a criteri del professorat.

Activitats d'avaluaciˇ

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen 50% 0 0 11, 12, 15, 18
Prova d'avaluaciˇn continuada 1 25% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18
Prova d'avaluaciˇn continuada 2 25% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18

Bibliografia


Castellanos Ruiz, M. J. (2019). Régimen jurídico de los drones: el nuevo Reglamento (UE) 2018/1139. CUADERNOS DE DERECHO TRANSNACIONAL, 11(1), 171-234. https://doi.org/10.20318/cdt.2019.4618

González Botija, F., & Zamora Santa Brígida, I. (2019). Drones y seguridad pública. Cuadernos de Gobierno y Administración Pública, 6(1), 57-70. https://doi.org/10.5209/cgap.64618

Izquierdo Carrasco, M. (2020). La utilización policial de los sistemas de reconocimiento facial automático. IUS ET VERITAS, (60), 86-103. https://doi.org/10.18800/iusetveritas.202001.004

Martínez Ramil, Pablo. «¿Es el marco legal de derechos humanos de la UE capaz de hacer frente a la IA discriminatoria?». IDP. Revista de Internet, Derecho y Política, [en línea], 2021, n.º 34, pp. 1-14, https://doi.org/10.7238/idp.v0i34.387481

Pérez Esquivel,.A. Desafíos de la videovigilancia automatizada.Derecho y Ciencias Sociales. Noviembre 2020–Abril 2021. Nº 24.Pgs 100-122ISSN 1852-2971. Instituto de Cultura Jurídica y Maestría en Sociología Jurídica. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad Nacional de La Plata. Argentina

Simón Castellano, Pere; Dorado Ferrer, Xavi. «Límites y garantías constitucionales frente a la identificación biométrica». IDP. Revista de Internet, Derecho y Política, [en línea], 2022, n.º 35, pp. 1-13, https://doi.org/10.7238/idp.v0i35.392324

Programari

Aquesta assigantura farà servir el programari bàsic del paquet d'office 365