Logo UAB
2022/2023

Psicopatologia de l'Edat Adulta

Codi: 105775 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502443 Psicologia OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Susanna Subira Alvarez
Correu electrònic:
susana.subira@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

Les classes teòriques i pràctiques seran impartides en català i/o castellà indistintament. Es pot utilitzar material complementari en anglès

Equip docent

Eduardo Fuente Díez
Jordi Vicens Vilanova
Maria Soledad Castillo Aranega

Prerequisits

Per cursar l’assignatura de Psicopatologia de l'Edat Adulta és imprescindible tenir molt al dia els coneixements impartits a l’assignatura de Psicopatologia al llarg del cicle vital. Específicament tots els conceptes relatius a la semiologia de l'edat adulta (Consciencia, Memoria, Atenció, Pensament, Llenguatge, Psicomotricitat, Afectivitat) i les síndromes psicopatològiques de l'edat adulta.

A l’assignatura es descriuen els diferents trastorns psicopatològics de l'edat adulta i, per tant, es imprescindible dominar la semiologia clínica. Donat que es treballa sobre l’etiologia i patogènia d’aquests trastorns es d’utilitat tenir coneixements de psicobiologia, psicogenética i psicoendocrinologia.

Objectius

La psicopatologia es l’àrea de coneixement que estudia els trastorns mentals de les persones. Tenim coneixement de que l’aparició d’aquests tenen a veure amb la biologia dels subjectes, el seu desenvolupament i la interacció amb factors ambientals, relacionals, socio-culturals i d'aprenentatge.

En l'exercici professional, els coneixements en psicopatologia de l’edat adulta son imprescindible per els/les professionals de la psicologia que es vulguin dedicar a la Psicologia Clínica o que vulguin optar a aquesta especialització. Per altra banda, es també un coneixement de valor afegit en la pràctica professional d'altres àmbits de la psicologia. 

Objectius formatius de l’assignatura

 1. Reconèixer els diferents trastorns psicopatològics que es presenten a l’edat adulta.
 2. Conèixer els factors de risc que estan vinculats a cadascun dels trastorns psicopatològics i les bases fisiopatològiques subjacents.
 3. Conèixer les manifestacions clíniques i el curs evolutiu dels trastorns psicopatològics de l'edat adulta.
 4. Identificar les diferències clíniques entre els diferents trastorns psicopatològics de l'edat adulta
 5. Conèixer la rellevància de la psicopatologia en l’àmbit de la psicologia clínica.

Competències

 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Analitzar i interpretar els resultats de l'avaluació.
 • Escoltar activament per poder obtenir i sintetitzar la informació pertinent i comprendre el contingut.
 • Formular hipòtesis sobre les demandes i les necessitats de les persones destinatàries.
 • Reconèixer els determinants i els factors de risc per a la salut, i també la interacció entre la persona i el seu entorn físic i social.
 • Reconèixer la diversitat del comportament humà i la naturalesa de les seves diferències, tant en la normalitat com en l'anormalitat i la patologia.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar el contingut d'entrevistes clíniques relacionades amb casos pràctics en l'àmbit de la psicologia clínica amb adults.
 2. Analitzar els factors de risc que influeixen en casos clínics pràctics.
 3. Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement propi.
 4. Comunicar de manera inclusiva, evitant un ús sexista o discriminatori del llenguatge.
 5. Formular diagnòstics dels trastorns psicològics presentats en casos clínics pràctics.
 6. Formular hipòtesis i identificar els factors que determinen la conducta problemàtica actual.
 7. Formular un cas clínic integrant resultats de l’avaluació i la perspectiva de gènere.
 8. Identificar variables funcionals d'adquisició i manteniment de problemes i trastorns en exemples de casos clínics.
 9. Indicar i dur a terme el diagnòstic diferencial.
 10. Reconèixer les manifestacions psicopatològiques de cada trastorn, símptomes associats, i tendències epidemiològiques contemplant la perspectiva de gènere.
 11. Reconèixer les principals influències etiològiques en els trastorns i els problemes clínics de l'etapa adulta.
 12. Resumir la informació essencial per facilitar el procés de formulació d’un cas clínic i de diagnòstic diferencial incorporant la perspectiva de gènere.
 13. Utilitzar tècniques de facilitació de l'entrevista clínica.

Continguts

T1- Demències i altres trastorns neurocognitius

T2- Esquizofrènies i altres psicosis no esquizofrèniques.

T3- Trastorns afectius: Generalitats. Depressions. Trastorn bipolar.

T4- Trastorns d’ansietat: Generalitats. Crisis d’angoixa i agorafòbia. Fòbia específica i fòbia social.

T5- Trastorn Obsessiu Compulssiu

T6- Trastorn per Estrès Postraumàtic

T7- Trastorns Somatoformes

T8- Trastorns dissociatius i facticis.

T9-Trastorns de la personalitat.

T10-Trastorns per ús de substàncies i alcoholisme

T11-Trastorns  sexuals.

Metodologia

Les classes teòriques son en mida de grups 1/1 i es realitza:

 • Exposició teòrica i debat participatiu
 • Exemples pràctics 
 • Suport multimèdia

Els seminaris de casos clínics son en mida de grup petit i es realitza:

 • Presentació de casos clínics
 • Visualització de entrevistes video-gravades
 • Debat participatiu per resolució de casos

Les activitats autònomes i supervisades inclouen la recerca de documentació sobre un tema, la lectura comprensiva de texts i el treball individual o en grup sobre el conjunt de material disponible de classes.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes Teoriques 24 0,96 2, 5, 6, 8, 9, 11
Seminari de casos clínics 12 0,48 1, 13
Tipus: Supervisades      
Resolució de casos clínics 10 0,4 1, 5, 6, 9
Tutories 2 0,08 1, 5, 6, 8
Tipus: Autònomes      
Estudi 81 3,24 2, 5, 6, 8, 9, 11
Lectura de textos 17 0,68 1, 2, 11

Avaluació

Les evidències estan orientades a posar de manifest la capacitat de l’alumnat d’aplicar els conceptes i continguts teòrics treballats a la docència dirigida i de l’estudi autònom de les lectures obligatòries, així com també les competències treballades en els seminaris clínics:

 • Evidència 1 (EV1): Prova escrita presencial, individual, tipus test. Avaluarà la matèria compresa als Temes 1 a 3 (incloent les lectures corresponents a aquests temes de la bibliografia, no només el contingut estrictament exposat a classe). Valor de la qualificació total: 40%. Es realitzarà durant el primer període avaluatiu. 

 • Evidència 2 (EV2): Prova escrita presencial, individual, tipus test amb preguntes obertes i resolució de casos. Avaluarà la matèria dels Temes 1 a 11 (incloent les lectures corresponents aaquests temes de la bibliografia, no només el contingut estrictament exposat a classe). Valor de la qualificació total: 40%. Es realitzarà durant el segon període avaluatiu. S’ha d’aprovar la part test obligatòriament. Cas de no superar el test, la nota que es tindrà en compte per la nota final d'avaluació continuada serà el resultat del test. 
 • Evidència 3 (EV3):  Treball de pràctiques individual lligat a tasques realitzades en les sessions de seminaris de casos clínics. L’alumnat haurà de mostrar els coneixements teòrics i aplicats (exploració psicopatològica, argumentació diagnòstica i pronòstic). Valor dela qualificació total: 20%. Entrega seqüenciada en les sessions de seminaris i la setmana abans del segon periode avaluatiu. 

La nota final d'avaluació continuada s’obtindrà de la suma ponderada de les puntuacions de les evidències (nota final= Ev1+Ev2+Ev3). Per l'alumnat que no hagi superat el test de la EV2, la nota que constarà d'aquesta evidència serà la obtinguda en el test. 

Recuperació.  La recuperació és per l'alumnat que ha suspés, no per pujar nota. Es podran presentar a la recuperació els estudiants amb una nota final compresa entre 3,5 i 4,9 i que hagin presentat evidències amb un pes que equivalgui almenys a 2/3 de la nota (és a dir, que com a mínim hagin fet Ev1 i Ev2). La recuperació tindrá format test sobre tots els temes teòrics de l'assignatura. La nota que s'obtingui es ponderará al 50% amb la nota final ponderada d'avaluació continuada.

Es considerarà com a no avaluable l'estudiant que no es presenti al 40% o més de les Evs d’aprenentatge. Per tant, l'estudiant que es presenti a EV1 o a EV2 serà considerat avaluable i rebrà una qualificació final.

No es preveu que l’alumnat de 2ª o posterior matrícula s'avalui mitjançant una única prova de síntesi no recuperable.

Enllaç a les pautes d'avaluació de la facultat: https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/avaluacions-1345722525858.html

 
 

 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Ev1. Examen 40 2 0,08 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11
Ev2. Examen 40 2 0,08 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Ev3. Treball de Pràctiques 20 0 0 1, 3, 4, 13

Bibliografia

 • Es proporcionaràn articles de lectura obligatòria a travès de l'aula moodle
 • Belloch, A. (2020), Manual de psicopatologia I i II. Mcgraw-hill / interamericana de España, S.A.
 • Sadock, B.J. y Sadok, V.A. (2015) Sinopsis de Psiquiatría 1ª Ed.). Lippincott Williams & Wilkins. Wolters Kluwer Health

Altres manuals de referència:

• Vallejo Ruiloba, J. (2015). Introducción a la psicopatología y psiquiatría. (8ª Ed.) Barcelona: Masson.

• Spitzer, R.L., Gibbon, M., Skodol, A.E., Williams, J.B.W., First, M.B. (2016). DSM-5 Libro de casos. Barcelona: Masson.

• American Psychiatric Association. DSM-5 Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (2016). Barcelona: Masson

• Barlow D. and Nathan, P. (2010) The Oxford Handbook of Clinical Psychology. Oxford University Press

• Kaplan and Sadock's Synopsis of Psychiatry. Behavioral Sciences/Clinical Psychiatry, 11th Edition (2014). Lippincott Williams & Wilkins

• Caballo V.E., Salazar, IC., Carrobles J.A. (2011). Manual de psicopatología y trastornos psicológicos. Madrid: Piramide.

• Obiols, J. (Ed.) (2008). Manual de psicopatología general. Madrid: Biblioteca nueva.

Programari

No es necessari un programari especìfic