Aquesta versió de la guia docent és provisional fins que no finalitzi el període d’edició de les guies del nou curs.

Logo UAB
2022/2023

Mobilitat i Seguretat Vial

Codi: 105745 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenció i Seguretat Integral OT 4 0

Professor/a de contacte

Nom:
Alfonso Perona Gomez
Correu electrònic:
alfonso.perona@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Aquesta asignatura no te prerequisits

Objectius

 

 • Conèixer la importància de les persones en la Mobilitat diferenciat dels elements de transport. 
 • Conèixer com la Mobilitat afecta la seguretat viària de les persones.
 • Conèixer les tendències internacionals en medi ambient i mobilitat
 • Conèixer i diferenciar la normativa que regula els temes de mobilitat i la seguretat viària.
 • Conèixer els instruments de planificació de la mobilitat i seguretat viària, aplicada a l'empresa.
 • Conèixer les guies de el sector i els aspectes pràctics necessaris per implementar un pla de mobilitat i seguretat viària en una empresa

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Amb caràcter general, posseir i comprendre coneixements bàsics en matèria de prevenció i seguretat integral.
 • Comunicar-se i transmetre idees i resultats de forma eficient en l'entorn professional i no expert, tant de forma oral com escrita.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 • Fer un ús eficient de les TIC en la comunicació i transmissió d'idees i resultats.
 • Identificar els recursos necessaris per donar resposta a les necessitats de la gestió de la prevenció i la seguretat integral.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Planificar i coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen en la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 • Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Realitzar anàlisis d'intervencions preventives en matèria de seguretat.
 • Treballar i aprendre de forma autònoma.
 • Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió
 2. Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement propi.
 3. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 4. Aplicar una visió preventiva a l'àmbit de la seguretat.
 5. Comunicar-se i transmetre idees i resultats de forma eficient en l'entorn professional i no expert, tant de forma oral com escrita.
 6. Coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen al sector de la prevenció i la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 7. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 8. Elaborar propostes de gestió en seguretat i prevenció en una organització.
 9. Fer anàlisi d'intervencions preventives en matèria de seguretat, medi ambient, qualitat o responsabilitat social corporativa i extreure'n indicadors de risc.
 10. Fer un ús eficient de les TIC en la comunicació i transmissió d'idees i resultats.
 11. Identificar, desenvolupar o adquirir, i mantenir els principals recursos necessaris per donar resposta a les necessitats tàctiques i operatives inherents al sector de la prevenció i la seguretat integral.
 12. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 13. Proposar projectes i accions viables que potenciïn els beneficis socials, econòmics i mediambientals.
 14. Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 15. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 16. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 17. Treballar i aprendre de manera autònoma.
 18. Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Continguts

 

CONTINGUTS:

MOBILITAT I CIUTAT. Concepte de mobilitat. Paper de l'automòbil a la societat. La indústria de l’automòbil, efectes econòmics i socials.

MOBILITAT I MEDI AMBIENT. Inici duna nova era. Nous elements de mobilitat urbana, des de zones de baixes emissions a les DUM. Efectes a les empreses.

DEL TRANSPORT A LA MOBILITAT. Evolució a Europa.

• Llibre Blanc del Transport

• Llibre Verd de la mobilitat urbana

LA MOBILITAT A ESPANYA. La Llei d’Economia Sostenible. PMUS i plans d'empresa

• La Llei de Mobilitat a Espanya

• Lleis de mobilitat autonòmiques. Catalunya.

• La mobilitat i la seguretat viària a l'empresa.

LA SEGURETAT VIAL COM RISC DE SALUT. Informes de l'OMS i estratègies públiques.

ACCIDENTS DE TRÀNSIT I SEGURETAT VIAL. Competències de les administracions. La Llei de trànsit i seguretat viària. El permís per punts. Delictes contra la seguretat viària.

LA SEGURETAT VIAL I LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. Accidents laborals de trànsit (ALT). Factor de risc als accidents. Covid 19. Teletreball.

GUIES I PLANS DE MOBILITAT I SEGURETAT VIÀRIA APLICATS A L'EMPRESA. Requisits del Pla de mobilitat i seguretat vial a l'empresa.

LES NOVES MESURES DE SEGURETAT VIAL APLICATS A L'EMPRESA. Llei 18/2021. Cursos per a conductors professionals. Control de consum de substàncies que poden pertorbar la conducció professional.

Metodologia

 

L'assistència a les classes pràctiques, bé dissabte o dimecres seran obligatòries. Si no es pot assistir, cal comunicar i justificar amb document la no assistència enviant correu al professor i amb còpia al coordinador.

Els esquemes i presentacions que es facin a les classes no es pengen a l'aula Model, llevat d'alguna presentació concreta i que sigui necessària a criteri del professor.

A les classes presencials, s'explicarà a classe magistral els aspectes generals i els coneixements bàsics en matèria de mobilitat i seguretat viària.

El Manual de l’assignatura és complement de les explicacions de classe. Aquestes explicacions teòriques donaran resposta aplicant aquests coneixements als aspectes pràctics de les línies generals de l’assignatura. Es valorarà la intervenció i participació a les classes.

L'alumnat treballarà fora de classe aspectes d'ampliació de coneixements i els aspectes pràctics que se sol·licitin a les proves d'avaluació continuada.

Les classes no es poden enregistrar, ni so ni imatges. Si es detecta algun enregistrament no autoritzat, serà causa suficient per suspendre l’assignatura.

L'ús de mòbils, Tablet i ordinadors només es podran utilitzar a classe amb finalitats acadèmiques, com ara prendre apunts. L´ús indegut d´aquestes tecnologies i que no s´ajustin als criteris acadèmics indicats penalitzaran l´alumne amb 3 punts de l´avaluació final.

A l'aula Model es penjaran els documents com a lectures recomanades, articles o informes que complementin o ampliïn les explicacions de classe.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe dins del calendari establert pel centre o per la titulació perquè l'alumnat empleni les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura o el mòdul.

Quan els alumnes necessiten o requereixen una tutoria se sol·licita al correu electrònic del professor i es podrà fer el dia de classe abans o després de la classe.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, perquè l'alumnat empleni les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
CLASSES PRESENCIALS i participació activa estudiants 40 1,6 1, 4, 10, 11, 12, 13, 16, 18
Proves d'avaluacio continuada 4 0,16 14, 15, 16
Tipus: Supervisades      
Tutories de recolzament a la realització del treball pràctic 12 0,48 6, 7, 14
Tipus: Autònomes      
Lectures i recensions programades 34 1,36 1, 3, 4, 5, 9, 11, 13, 16, 17, 18
Resolució casos pràctics individuals. 60 2,4 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18

Avaluació

 
L'avaluació global de l'assignatura serà la suma dels PEC més la prova final d'avaluació.
Per aprovar l'assignatura a més de realitzar la prova final, s'ha d'haver realitzat dues de les tres entregues de l'Esquema de pla de mobilitat i que els dos lliuraments més la prova final superi el cinc.
L'avaluació d'aquesta assignatura es centra en la realització d'un esquema de pla de mobilitat d'una empresa, amb tres lliuraments, que comprenen des d'una descripció d'un centre de treball, anàlisi dels resultats de mobilitat i accidents laborals de trànsit, una proposta d'objectius i una presentació final del que seria un esquema de Pla.
PEC Esquema de pla mobilitat (en tres lliuraments)
El treball "Esquema de pla de mobilitat" és un treball individual que es considera integrat en el treball transversal de la cambra curs i que serveix com a cas pràctic i d'avaluació continuada de l'assignatura de mobilitat i seguretat viària. Per tant aquest esquema és avaluable per a aquesta assignatura i com a part de la feina transversal.
Aquest treball es realitza amb una sèrie de lliuraments parcials, que són en realitat fases d'un Pla de Mobilitat (PMH), per a realitzar l'avaluació de la feina s'han de realitzar els lliuraments parcials dins de les dates que s'indiquin.
L'avaluació de l'PEC Esquema de pla de mobilitat es basarà en els criteris:
• Per a realitzar l'avaluació de la feina s'han de realitzar tots els lliuraments en els terminis que es marquin, per conformar el pla. No es valoraran els lliuraments fora de termini.
• Si no es realitzen dues de les tres entregues no s'avalués aquest PEC.
• Aquest treball té una avaluació global i màxima de el 40% de la nota final, per tant, la notamàxima serà d'un 4.
• La rúbrica o criteris d'avaluació s'indicaran quan es lliuri als alumnes / as de l'inici de l'PEC.
PEC Treball individual sobre mobilitat
També es farà un treball individual sobre un aspecte pràctic i d'actualitat que afecti la mobilitat de les persones i la seva relació en el treball.
Aquest treball té una avaluació global i màxima de el 10% de la nota final, per tant la nota màxima serà d'1.
A les classes pràctiques de dissabtes i / o dimecres s'ampliarà la informació dels PEC es resoldran dubtes i es realitzarà un seguiment de la pràctica i es podrà sol·licitar ampliació als alumnes / as dels treballs lliurats.
PROVA FINAL D'AVALUACIÓ CONTINUADA
Hi haurà una prova escrita sobre aspectes generals de mobilitat i sobre aspectes jurídics.
Aquesta prova tindrà una avaluació global i màxima de el 50% de la nota final.
Quan es tracti de bibliografia recomanada serà matèria que serà avaluada en la prova final de l'assignatura.
RECUPERACIÓ
En cas de no superar l'assignatura d'acord amb els criteris abans esmentats (avaluació contínua), es podrà fer una prova de recuperació en la data programada en l'horari, i que versarà sobre la totalitat dels continguts de el programa.
Per participar en la recuperació de l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les que equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. No obstant això, la qualificació que constarà en l'expedient de l'alumne és d'un màxim de 5-Aprovat.
L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluacióhan de presentar la petició justificada omplint el document que trobareu a l'espai Moodle de Tutorització EPSI.
 
PLAGI
Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència de l'procés disciplinari que es pugui instruir. en cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0 ".
ALUMNES SUSPESOS CURSOS ANTERIORS:
Els repetidors / es d'aquesta assignatura hauran de seguir els criteris establerts en aquesta guia per a superar l'assignatura.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Cas pràctic,elaboració d'un esquema de Pla de mobilitat i seguretat viària a una empresa 30% 0 0 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17
Investigació sobre algun aspecte que afecta la mobilitat i la seguretat viària relacionada amb l'empresa 10% 0 0 1, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 18
Proves teòriques amb preguntes sobre aspectes generals de mobilitat i aspectes jurídics 50% 0 0 4, 5, 7, 9, 16, 18
Treball individual, basant-el comentari d'un article i desenvolupament individual d'una problemàtica d'actualitat relacionada amb la mobilitat 10% 0 0 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Bibliografia

 

Bibliografia

Bibliografia recomanada:

A l'inici del curs es facilitarà un document en PDF que es considera manual o referència de l'assignatura.

La bibliografia bàsica del curs, a més de les lectures que es facilitessin s'haurà de complementar amb les dues guies de referència que s'indiquen a continuació els seus enllaços. Es pot descarregar a PDF.

Guia PTT: Plans de Transport al Treball:

https://www.idae.es/sites/default/files/documentos/publicaciones_idae/guia-idae-019_ptt.pdf

i la guia de la DGT:

https://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/estrategias-y-planes/seguridad-vial-en-la-empresa/Plan_maquetado.p

Aquestes dues guies, a més de les lectures de l’assignatura són bàsiques per poder realitzar la part pràctica de l’assignatura, durant el curs sindicaran la lectura obligatòria de certs apartats d’aquestes guies.

Com que no existeix una norma que indiqui els continguts i les fases d'un pla de mobilitat i seguretat viària a l'empresa, és recomanable seguir sempre una guia (n'hi ha diverses publicades per diverses entitats) però aquestes dues són les més actuals i les considerades com de referència i amb millor contingut perquè siguin referents en tot pla de mobilitat a l'empresa.

Lectures recomanades:

“Ciudad y Movilidad. La regulación de la movilidad urbana sostenible”. Andres Boix Palop y Reyes Marzal Raga.

Ediciones PUV-publicaciones Universidad de Valencia 2014.

Programari

Aquesta assignatura utilitzarà el programari bàsic del paquet d'office 365