Logo UAB
2022/2023

Eines i Recursos Lingüístics per al Llenguatge Periodístic

Codi: 104995 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501933 Periodisme OT 3 0
2501933 Periodisme OT 4 0

Professor/a de contacte

Nom:
David Paloma Sanllehi
Correu electrònic:
david.paloma@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:

Equip docent

Maria Teresa Cantillo Nieves

Prerequisits

L'assignatura Eines i Recursos Lingüístics per al Llenguatge Periodístic en llengua catalana s'ofereix al segon semestre i la mateixa assignatura però en llengua espanyola s'ofereix al primer semestre del curs acadèmic 2022/2023. Els estudiants han de tenir en compte aquesta distinció per fer adequadament la matrícula.

Objectius

 

L'objectiu d'aquesta assignatura és donar a conèixer diferents eines i recursos lingüístics, tant digitals com en paper, que serveixin a l’alumnat per perfeccionar els seus coneixements sobre les llengües castellana (grup en espanyol) i catalana (grup en català).

Al final del curs, l'alumnat ha de poder aplicar els coneixements adquirits a la detecció i solució d’errors lingüístics presents en textos extrets de mitjans de comunicació orals i escrits de manera eficient, així com a la composició i perfeccionament dels seus propis textos.

Competències

  Periodisme
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Aplicar el pensament científic amb rigor.
 • Buscar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració de productes comunicatius.
 • Demostrar capacitat d'autoaprenentatge i autoexigència per aconseguir un treball eficient.
 • Demostrar l'esperit crític i autocrític.
 • Expressar-se amb fluïdesa i eficàcia comunicativa en les dues llengües oficials oralment i per escrit.
 • Gestionar el temps de manera adequada.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d''aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar el pensament científic amb rigor.
 2. Buscar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració de productes comunicatius.
 3. Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 4. Construir textos en les dues llengües oficials que s'adeqüin a les estructures del llenguatge periodístic.
 5. Demostrar capacitat d'autoaprenentatge i autoexigència per aconseguir un treball eficient.
 6. Demostrar que es té domini de les llengües oficials i dels seus recursos expressius per produir texts orals i escrits amb fluïdesa, eficàcia i precisió.
 7. Desenvolupar l'esperit crític i autocrític.
 8. Expressar-se oralment i per escrit amb correcció.
 9. Gestionar el temps de manera adequada.
 10. Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d''aquell camp d'estudi.
 11. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 12. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 13. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 14. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 15. Trobar el que és substancial i rellevant en textos periodístics, en les dues llengües oficials, en qualsevol suport per detectar formes correctes d'expressió orals i escrites.
 16. Valorar com els estereotips i els rols de gènere incideixen en l'exercici professional.

Continguts

 

 

1. Introducció a les eines i recursos lingüístics en paper i digitals. Quins i per a què

2. Gramàtiques, diccionaris i llibres d'estil. Altres obres referencials

3. Els dubtes principals en l'ús de la llengua oral i escrita

4. El llenguatge periodístic d'abans i d'ara: models i estils

 

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s’exposarà el dia de presentació de l’assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual, on l’alumnat podrà trobar la descripció detallada dels exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i tota la informació necessària per al seguiment adequat de l’assignatura. En cas de canvi de modalitat docent per raons sanitàries, el professorat informarà dels canvis que es produiran en la programació de l'assignatura i en les metodologies docents.

El contingut de l'assignatura serà sensible als aspectes relacionats amb la perspectiva de gènere.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

Metodologia

La metodologia emprada combina les classes teòriques amb activitats pràctiques de diferent tipologia, que requereixen la participació activa de l'alumnat, individualment i en grup.

En les activitats supervisades l'alumnat haurà de realitzar la lectura i l'anàlisi de textos i documents de lectura obligatòria, així com preparar i realitzar els treballs assignats pel professorat. L'alumnat comptarà amb materials de suport en el Moodle de l'assignatura i amb tutories presencials.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Exercicis escrits 18 0,72 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Exercicis orals 17,5 0,7 1, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Exposició de temes 18 0,72 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16
Tipus: Supervisades      
Feina tutoritzada 13 0,52 1, 2, 3, 7, 8, 9, 16
Resolució de dubtes 4,5 0,18 5, 6, 7, 11, 13, 14
Tipus: Autònomes      
Estudi personal 25 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Lectures seleccionades 14 0,56 1, 2, 7, 11, 13, 14
Preparació de textos 34 1,36 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 15

Avaluació

L’avaluació es basarà en evidències de tres tipus:
1) Assistència i participació activa a classe (10%)
2) Dues proves escrites (35% + 35%)
3) Presentació oral (20%)

A l’inici de cada activitat d’avaluació, el professor informarà els estudiants del procediment i de la data de revisió de les qualificacions. La nota mínima per a aprovar l’assignatura és 5.

Si un estudiant ha estat avaluat de menys de 2/3 de la qualificació total de l’assignatura, rebrà la consideració de “no avaluable”.

Per optar a la recuperació cal complir dues condicions: (1) haver estat avaluat almenys de 2/3 de la qualificació total de l’assignatura i (2) tenir una nota d’avaluació continuada compresa entre 3,5 i 4,9. La qualificació màxima de la recuperació és 5. La recuperació consistirà en un prova global sobre els continguts de l’assignatura.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Activitats específiques 10% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Controls 90 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Bibliografia

 

[Grup en català]

Acadèmia Valenciana de la Llengua. Diccionari normatiu valencià. [https://www.avl.gva.es/lexicval/]

Badia, Jordi et al. (1997). El llibre de la llengua catalana. Barcelona: Castellnou.

Clua, Pau (2021). 101 dubtes del català resolts per l'Optimot. Rosa dels Vents: Barcelona.

Consell de Mallorca; Universitat de les Illes Balears (2009). Llibre d'estil per als mitjans de comunicació orals i escrits. Palma: Consell de Mallorca, Universitat de les Illes Balears.

Coromina, Eusebi (2008). El 9 Nou, El 9 TV. Manual de redacció i estil. Vic: Premsa d'Osona.

Enciclopèdia Catalana (1985). Diccionari castellà-català. Barcelona: Enciclopèdia Catalana

ésAdir, Llibre d'estil de la CCMA. Portal lingüístic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. [http://esadir.cat/]

Espinal, Maria Teresa (2004). Diccionari de sinònims de frases fetes. Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, Publicacions de la Universitat de València, Publicacions de l'Abadia de Montserrat. [https://dsff.uab.cat/]

Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana, 2a ed. Barcelona: Edicions 62 /Enciclopèdia Catalana. [http://dlc.iec.cat]

Institut d'Estudis Catalans (2016). Gramàtica de la llengua catalana. Barcelona: IEC. [https://giec.iec.cat/inici]

Institut d'Estudis Catalans (2017). Ortografia catalana. Barcelona: IEC.  [https://www.iec.cat/llengua/documents/ortografia_catalana_versio_digital.pdf]

Institut d'Estudis Catalans (2019). Gramàtica bàsica i d'ús de la llengua catalana. Barcelona: IEC. [https://gbu.iec.cat/inici]

Llibre d'estil. El Periódico de Catalunya (2002). Barcelona: Ediciones Primera Plana.

Mestres, Josep M. et al. (2009). Manual d'estil. La redacció i l'edició de textos. 4a edició. Vic: Eumo Editorial; Barcelona: Universitat de Barcelona: Universitat Pompeu Fabra: Associació de Mestres Rosa Sensat.

Optimot, Consultes lingüístiques. [https://aplicacions.llengua.gencat.cat/llc/AppJava/index.html]

Paloma, David; Mas, Josep Àngel; Montserrat, Mònica (2017). Diccionari de dubtes del català oral. [http://www.llengua.info/ddcor]

Softcatalà. Corrector ortogràfic. [https://www.softcatala.org/projectes/corrector-ortografic/]

Softcatalà. Diccionari de sinònims. [https://www.softcatala.org/diccionari-de-sinonims/]

Softcatalà. Traductor. [https://www.softcatala.org/traductor/]

Termcat, Centre de Terminologia. [https://www.termcat.cat/ca]

 

[Grup en espanyol]

BOSQUE, Ignacio i Violeta DEMONTE (1999): Gramática descriptiva de la lengua española. Madrid: Espasa-Calpe.

CLAVE (2002): CLAVE. Diccionario del uso del español actual, 5ª ed., dir. C. Maldonado González, Madrid: SM, con ed. en CD-Rom.

DEA (1999): M. Seco, O. Andrés i G. Ramos, Diccionario del español actual, Madrid: Aguilar.

DPD (2005): Real Academia Española, Diccionario panhispánico de dudas. Madrid: Santillana. Disponible a http://www.rae.es.

DLE (2014): Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, 23ª edición. Madrid:

Espasa-Calpe. Disponible a https://dle.rae.es/

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2009-2011): Nueva gramática de la lengua española, Madrid: Espasa-Calpe, 3 vols.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2018): Libro de estilo de la lengua española, Madrid: Espasa.

 

Bibliografia específica

Al llarg del curs es facilitaran les referències bibliogràfiques obligatòries i complementàries fonamentals per possibilitar el seguiment de l’assignatura.

 

 

Programari

Paquet ofimàtic de Microsoft o similar