Logo UAB
2022/2023

Pràctiques Externes

Codi: 104981 Crèdits: 12
Titulació Tipus Curs Semestre
2501933 Periodisme OB 4 0

Professor/a de contacte

Nom:
Pepe Rodríguez Bonfill
Correu electrònic:
pepe.rodriguez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Haver superat el 50% dels crèdits necessaris per obtenir el títol de Grau.

Objectius

Afavorir que l'alumnat complementi els seus estudis teoric-pràctics amb un contacte directe amb el món professional.

Competències

 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Aplicar l'ètica i la deontologia professionals del periodisme, així com l'ordenació jurídica de la informació.
 • Aplicar la imaginació amb flexibilitat, originalitat i fluïdesa.
 • Concebre, planificar i executar projectes periodístics en tot tipus de suports.
 • Demostrar capacitat d'autoaprenentatge i autoexigència per aconseguir un treball eficient.
 • Demostrar capacitat de lideratge, negociació i treball en equip, així com resolució de problemes.
 • Dissenyar els aspectes formals i estètics en mitjans escrits, gràfics, audiovisuals o digitals, i usar tècniques informàtiques per a la representació d'informació mitjançant sistemes infogràfics i documentals.
 • Gestionar el temps de manera adequada.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Transmetre informació periodística en el llenguatge propi de cada un dels mitjans de comunicació, en les seves formes combinades modernes o en suports digitals, i aplicar els gèneres i els diferents procediments periodístics.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se als processos de producció periodística o rutines professionals.
 2. Aplicar els coneixements adquirits en les diferents matèries i posar en pràctica les habilitats apreses en l'entorn real de l'empresa periodística.
 3. Aplicar la deontologia professional del periodisme en l'entorn de l'empresa on es fan les pràctiques.
 4. Aplicar la imaginació amb flexibilitat, originalitat i fluïdesa.
 5. Aplicar les tecnologies i els sistemes utilitzats per processar, elaborar i transmetre informació en entorns productius reals.
 6. Demostrar capacitat d'autoaprenentatge i autoexigència per aconseguir un treball eficient.
 7. Demostrar capacitat de lideratge, negociació i treball en equip, així com resolució de problemes.
 8. Desenvolupar habilitats que permetin l'adaptació a l'entorn professional en un context de canvi tecnològic i organitzatiu.
 9. Gestionar el temps de manera adequada.
 10. Gestionar i processar periodísticament la informació al servei de qualsevol tipus d'empreses o institucions.
 11. Identificar les implicacions socials, econòmiques i mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit de coneixement propi.
 12. Planificar i executar projectes periodístics en l'àmbit dels gabinets de premsa i de la comunicació institucional.
 13. Planificar la modelització de continguts periodístics per als nous suports digitals.
 14. Promoure innovacions en la gestió, la creació i la producció periodístiques.
 15. Proposar i transmetre accions de millora i innovació per a l'organització o empresa, a fi de guanyar eficàcia i eficiència.
 16. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 17. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 18. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 19. Redactar, presentar, justificar i defensar un informe raonat sobre l'activitat desenvolupada en les pràctiques professionals externes.

Continguts

Pràctiques a empreses i a institucions públiques i privades.

Metodologia

Treball a empreses i institucions amb conveni.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Supervisades      
Pràctiques a empreses i institucions 300 12 1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 19

Avaluació

L’avaluació es realitzarà, un cop acabada l’estada al mitjà de comunicació, a partir de la memòria final que l’alumne/a presenti a la tutora o tutor acadèmics i de l’informe avaluador facilitat per l’empresa.

Caldrà que l'alumne/a faci una tutoria amb el/la responsable de l'assignatura, al principi o al final de l'estada.

Com a mesura per a millorar el seguiment docent es pot demanar una memòria mensual reduïda, que tindrà també caràcter i finalitat avaluadora, així com altres documents complementaris com alguna breu fitxa sobre les dades, característiques i circumstàncies del lloc de pràctiques.

Per aprovar aquesta assignatura cal obtenir una nota final igual o superior a 5.

Per a poder ser avaluat, l'alumnat ha de utilitzar el models de document (memòria, document de avaluació de l'empresa, etc.) que a cada curs acadèmic els indiqui i/o proporcioni expressament el seu tutor/a acadèmic del pràcticum. I també han de seguir les seves instruccions específiques.

Com a norma general, la memòria final i el document de avaluació signat per l’empresa de pràctiques han de ser lliurats al tutor/a acadèmic en un termini màxim de 10 dies naturals a comptar des de l’últim dia de pràctiques.

L’alumnat que no faci al menys 2/3 de les hores fixades en el conveni, o/i que no obtingui un document de avaluació del seu tutor/a de la empresa de pràctiques, serà considerat com a no avaluable.

Aquesta assignatura, per la seva pròpia configuració, no és recuperable.

 

Revisió de notes:

La revisió de notes és un procediment automàtic que comença quan la nota es fa pública (ja sigui penjada al taulell del costat deldespatx del professor/a responsable o per algun altre mitjà digital o analògic). Des d’aquest moment, l’alumnat té una setmana per sol·licitar, per e-mail, una tutoria amb el professor/a responsable de l'assignatura per analitzar la nota final. Passada una setmana des de la data de publicació de la nota, ja no serà admesa cap sol·licitud de revisió de nota.

 

 Aquesta guia és un marc general normatiu per al pràcticum, però l'alumnat ha de tenir en compte que els tutors/es acadèmics poden canviar cada semestre i ser diferents per als diferents grups de matrícula. L'assignació dels tutors/es per a cada semestre i grup de matrícula depèn dels departaments amb docència assignada, que són els responsables de fer públics els noms dels tutors/es per a coneixement de l'alumnat. Per aquesta causa, en ser professorat divers i canviant, l’equip docent no pot figurar a aquesta guia anual.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Mem?ria 100 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Bibliografia

Sense bibliografia.

Programari

No hi ha programari específic per aquesta assignatura.