Logo UAB
2022/2023

Disseny Gràfic i Infografia

Codi: 104799 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2503868 Comunicació de les Organitzacions OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Marcel Josephus Antonius Maas
Correu electrònic:
marceljosephusantonius.maas@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Coneixements previs d'informàtica per a usuari.

Objectius

 • L'assignatura s'emmarca en el camp del coneixement estètic, concretament en el del disseny gràfic, aplicat a la Comunicació de les Organitzacions.

   

 • El seu objectiu: que els alumnes puguin realitzar treballs/exercicis de composició visual que comuniquin ideas claras útils per a la seva posterior aplicació en la indústria de la Comunicació de les Organitzacions.
 • Així, se'ls oferirà una visió panoràmica del que passa actualment en el citat camp, abundant en exemples-clau que puguin activar no només en la capacitat de l'alumnat per comunicar-se sinó també en el potencial creatiu d'aquest.

Competències

 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Cercar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i de document útil per a l'elaboració de missatges.
 • Concebre, planificar i executar projectes de comunicació sobre l'organització en tot tipus de suports per als públics interns i externs.
 • Diferenciar les principals teories relatives a la comunicació de les organitzacions, que fonamenten el coneixement de la disciplina i els seus diferents àmbits.
 • Establir objectius de comunicació i dissenyar i aplicar les estratègies més adequades per a la comunicació de les organitzacions i els seus treballadors, clients i usuaris i la societat en general.
 • Gestionar el temps de manera adequada i ser capaç de planificar tasques a curt, mitjà i llarg terminis.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Treballar d'acord amb la deontologia professional.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar les estratègies de disseny i infografia més adequades en les comunicacions de les organitzacions i entorn social intern o extern, organitzant productes visuals i de relacions públiques que afavoreixin la comprensió de missatges.
 2. Aplicar les tècniques del disseny i la infografia tenint en compte la deontologia professional.
 3. Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 4. Comunicar idees, propostes estètiques i funcionals de les organitzacions perquè el públic objectiu, especialitzat o no, les comprengui i s'hi emocioni o s'hi delecti.
 5. Concebre, planificar i executar projectes de comunicació sobre el disseny i la infografia de les organitzacions en tota mena de suports per al públic objectiu.
 6. Demostrar coneixements sobre l'entorn estètic, tècnic i comunicatiu per construir una idea gràfica original amb pensament crític i generar idees funcionals amb disseny i infografia moderns.
 7. Establir objectius de comunicació per mitjà del disseny.
 8. Fer activitats com ara la comunicació d'esdeveniments o l'elaboració d'imatge general, i elaborar notícies sobre l'empresa o el producte sota demanda.
 9. Identificar el disseny, la infografia i la publicació dels diversos mitjans de comunicació, en relació amb l'impacte social dels diferents tipus de documents.
 10. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 11. Planificar i executar projectes gràfics i infogràfics com a base de feina.
 12. Presentar els treballs de l'assignatura en els terminis previstos i amb qualitat manifesta, cosa que implica tenir en compte la feina individual i grupal.
 13. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 14. Treballar de manera autònoma i, a partir del coneixement adquirit, resoldre problemes i prendre decisions estratègiques.
 15. Trobar el que és substancial i rellevant en documents de l'assignatura.

Continguts

Els temes que abordarà l'assignatura s'exposen a continuació a grans trets; tots ells s'impartiran amb abundància d'exemples pràctics:

 1. Disseny Gràfic i composició visual. Terminologia general. Definicions…
 2. Infografies
  1. Estàtiques
  2. Dinàmiques

Metodologia

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s'exposarà el dia de presentació de l'assignatura.

El desenvolupament de l'assignatura implica la realització de diferents tipus d'activitats:

a) Classes magistrals. Teoria que servirà per poder realitzar els diferents exercicis.

b) Pràctiques laboratori. Aprendre diferent programari per a realitzar els exercicis. L'objectiu és que l'alumne realitzi les diferents pràctiques.

c) Seminaris: eines TIC. La reflexió pràctica sobre les eines utilitzades.

En cas de canvi de modalitat docent per raons sanitàries, el professorat informarà dels canvis que es produiran en la programació de l'assignatura i en les metodologies docents.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes de teoria 15 0,6 1, 5, 7
Pràctiques de laboratori 24 0,96 1, 4, 6, 7, 8, 11, 14
Seminaris: eines TIC 9 0,36 6, 14
Tipus: Supervisades      
Tutories de seguiment 10 0,4 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipus: Autònomes      
El·laboració de treballs 35 1,4 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14
Estudi i cerca de dades 35 1,4 5, 7, 9

Avaluació

Aquesta assignatura es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La prova teòrica serà escrita. Les activitats avaluatives són:

 • Activitat a) Pràctiques de laboratori (50% de la nota final).
 • Activitat b) Prova de coneixements teòrics (15% de la nota final).
 • Activitat c) Lliurament de treballs (30% de la nota final).
 • Activitat d) Participació a les tutories de seguiment (5% de la nota final).

Per superar l'assignatura s'han de lliurar totes les activitats de l'activitat a i de l'activitat c, les quals han de tenir una nota mínima de 4 per poder fer la nota mitjana de l'assignatura.

Les activitats a, b i c que estiguin suspesses (entre un 0-4,99) es poden recuperar. El docent indicarà en funció de cada cas el procès de recuperació.

L'activitat d per la seva pròpia naturalesa no és recuperable.

La nota final obtinguda en el cas de les recuperacions serà ponderada a partir de la nota inicial que s'ha recuperat.

L'assistència a les pràctiques de laboratori és obligatòria. L'absència no justificada de l'alumnat en aquestes sessions comporta un 0 a la nota d'aquesta activitat.

Plagi: L'estudiant que realitzi qualsevol irregularitat (còpia, plagi,...) es qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació. En cas que es produeixin diverses irregularitats, la qualificació final de l'assignatura serà 0.

La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Lliurament de treballs 30% 6 0,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Prova teoria 15% 2 0,08 6
Pràctiques de laboratori 50% 12 0,48 4, 6, 11, 14
Tutories de seguiment 5% 2 0,08 4, 6, 9, 11, 14

Bibliografia

Alberto Cairo. (2008). Infografía 2.0: Visualización interactiva de información en prensa. Alamut.

Alberto Cairo. (2011). El arte funcional: infografía i visualización de la información. Alamut.

Shaoqiang Wang. (2017). Infografía: Diseño y visualización de la información. Promopress.

Valentina D'Efilippo i James Ball. (2018). La historia infográfica del mundo.

Timothy Sahara. (2002). Diseñar con y sin retícula.

Programari

Pel correcte seguiment de l'assignatura utilitzarem el següent programari disponible a la Facultat:

 • Affinity: Photo, Publisher i Designer
 • Davinci Resolve
 • Excel
 • Word
 • Powwerpoint
 • Flourish
 • Tableau

Es podran fer servir progrmari particular i online.