Logo UAB
2022/2023

Pràctiques Externes

Codi: 104761 Crèdits: 12
Titulació Tipus Curs Semestre
2503873 Comunicació Interactiva OT 4 0

Professor/a de contacte

Nom:
Belen Monclus Blanco
Correu electrònic:
belen.monclus@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

La llengua de les pràctiques externes dependrà de l'empresa o institució on es realitzin.

Equip docent

Ana María Enrique Jimenez

Equip docent extern a la UAB

El/la tutor/a responsable de l'empresa o institució de pràctiques

Prerequisits

Cal haver superat el 50% dels crèdits totals per obtenir el títol de Grau.

Objectius

Afavorir que l'alumne/a complementi els seus estudis teòrico-pràctics amb un contacte directe amb empreses i institucions de l'àmbit de la comunicació interactiva o d'altres sectors que requereixen d'activitats específiques en aquest àmbit.

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Aplicar i integrar els coneixements en ciències socials i humanitats i els provinents de l'enginyeria per a generar productes i serveis complexos i a la mida dels ciutadans i de les seves necessitats.
 • Demostrar capacitat de lideratge, negociació i treball en equip.
 • Demostrar consciència ètica, així com empatia amb l'entorn.
 • Gestionar el temps de manera adequada i ser capaç de planificar tasques a curt, mitjà i llarg terminis.
 • Identificar els aspectes específics dels sistemes d'informació tant des del punt de vista conceptual com pràctic.
 • Promoure projectes professionals i empresarials complexos i innovadors de nous mitjans i comunicar-los eficientment.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Reconèixer i planificar la infraestructura tecnològica necessària per a la creació, l'emmagatzematge, l'anàlisi i la distribució de productes multimèdia interactius i de l'internet social.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adquirir capacitats de lideratge i iniciativa i generar idees creatives en el seu entorn de desenvolupament professional.
 2. Aplicar la deontologia professional a la feina.
 3. Aplicar les habilitats d'aprenentatge en un entorn professional on hagin de demostrar autonomia en la resolució de problemes.
 4. Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 5. Concebre i crear projectes amb maduresa argumentativa en l'àmbit laboral on fa les pràctiques.
 6. Demostrar una visió integral de les necessitats de la infraestructura tecnològica base dels sistemes d'informació que cal utilitzar en la pràctica professional.
 7. Fer les tasques encomanades i organitzar-se la feina per complir els terminis que se li exigeixen.
 8. Implementar sistemes d'informació.
 9. Presentar la memòria de pràctiques externes en el termini previst i amb qualitat manifesta.
 10. Proposar projectes i accions que estiguin d'acord amb els principis de responsabilitat ètica i de respecte pels drets humans i els drets fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 11. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 12. Proposar projectes i accions viables que potenciïn els beneficis socials, econòmics i mediambientals.
 13. Relacionar els coneixements tecnològics i els humanístics i de ciències socials per crear productes i serveis amb una identitat professional diferenciada.
 14. Respectar els companys de l'organització on fa les pràctiques independentment de la seva raça, ideologia, gènere, etc.
 15. Ser capaç d'adaptar-se a noves situacions relacionades amb un entorn professional nou.
 16. Treballar de manera autònoma i, a partir del coneixement adquirit, resoldre problemes i prendre decisions adequades al lloc de treball que s'ocupa.

Continguts

Pràctiques a empreses i a institucions públiques i privades.

Per saber-ne més detalls, es recomana consultar l'apartat "Practicum" que teniu a la web de la Facultat.

https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/practicum-1345703985170.html

Metodologia

Treball a empreses i institucions amb conveni.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Supervisades      
Pràctiques a empreses i institucions 300 12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Avaluació

L’avaluació es realitzarà, un cop acabada l’estada al mitjà de comunicació, a partir de la memòria final que l’alumne/a presenti a la tutora o tutor acadèmics i de l’informe avaluador facilitat per l’empresa.

Caldrà que l'alumne/a faci una tutoria amb el/la responsable de l'assignatura, al principi o al final de l'estada.

Com a mesura per a millorar el seguiment docent es pot demanar una memòria mensual reduïda, que tindrà també caràcter i finalitat avaluadora, així com altres documents complementaris com alguna breu fitxa sobre les dades, característiques i circumstàncies del lloc de pràctiques.

Per aprovar aquesta assignatura cal obtenir una nota final igual o superior a 5.

Per a poder ser avaluat, l'alumnat ha de utilitzar el models de document (memòria, document de avaluació de l'empresa, etc.) que a cada curs acadèmic els indiqui i/o proporcioni expressament el seu tutor/a acadèmic del pràcticum. I també han de seguir les seves instruccions específiques.

Com a norma general, la memòria final i el document de avaluació signat per l’empresa de pràctiques han de ser lliurats al tutor/a acadèmic en un termini màxim de 10 dies naturals a comptar des de l’últim dia de pràctiques.

L’alumnat que no faci al menys 2/3 de les hores fixades en el conveni, o/i que no obtingui un document de avaluació del seu tutor/a de la empresa de pràctiques, serà considerat com a no avaluable.

Aquesta assignatura, per la seva pròpia configuració, no és recuperable.

 

Per a més informació, es recomana a l'alumnat que consulti la "Normativa Pràctium" i "Informe Final Pràcticum", disponibles a la pàgina web de la Facultat. 

https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/practicum-1345703985170.html

 

Revisió de notes:

La revisió de notes és un procediment automàtic que comença quan la nota es fa pública (ja sigui penjada al taulell del costat deldespatx del professor/a responsable o per algun altre mitjà digital o analògic). Des d’aquest moment, l’alumnat té una setmana per sol·licitar, per e-mail, una tutoria amb el professor/a responsable de l'assignatura per analitzar la nota final. Passada una setmana des de la data de publicació de la nota, ja no serà admesa cap sol·licitud de revisió de nota.

Aquesta guia és un marc general normatiu per al pràcticum, però l'alumnat ha de tenir en compte que els tutors/es acadèmics poden canviar cada semestre i ser diferents per als diferents grups de matrícula. L'assignació dels tutors/es per a cada semestre i grup de matrícula depèn dels departaments amb docència assignada, que són els responsables de fer públics els noms dels tutors/es per a coneixement de l'alumnat. Per aquesta causa, en ser professorat divers i canviant, l’equip docent no pot figurar a aquesta guia anual.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Memoria 100% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Bibliografia

Sense bibliografia.

Programari

No hi ha programari específic pr aquesta assignatura.