Logo UAB
2022/2023

Art i Arquitectura de Mapes i Entorns Virtuals

Codi: 104755 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2503873 Comunicació Interactiva OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Xavier Otazu Porter
Correu electrònic:
xavier.otazu@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

No n'hi ha.

Objectius

 

Aprendre a utilitzar les eines d’un motor de jocs (com ara Unreal Engine o Unity) per crear espais i escenografies on es desenvolupin els continguts audiovisuals interactius (app, joc, entorn de RV...).

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Aplicar i integrar els coneixements en ciències socials i humanitats i els provinents de l'enginyeria per a generar productes i serveis complexos i a la mida dels ciutadans i de les seves necessitats.
 • Cercar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració de missatges, treballs acadèmics, exposicions, etc.
 • Concebre, crear, animar i integrar espais, personatges i objectes virtuals i de realitat augmentada.
 • Demostrar capacitat de lideratge, negociació i treball en equip.
 • Dissenyar i crear interfícies usables basades en les necessitats dels usuaris i estèticament atractives.
 • Gestionar el temps de manera adequada i ser capaç de planificar tasques a curt, mitjà i llarg terminis.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Reconèixer i planificar la infraestructura tecnològica necessària per a la creació, l'emmagatzematge, l'anàlisi i la distribució de productes multimèdia interactius i de l'internet social.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 2. Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 3. Contrastar i verificar la veracitat de les informacions aplicant criteris de valoració.
 4. Crear espais virtuals a través del programari adequat i de l'ús de tècniques eficients de visibilitat.
 5. Crear geografies o mapes que funcionin com interfícies i permetin a l'usuari interactuar amb els jocs.
 6. Diferenciar allò substancial d'allò rellevant en tots els tipus de documents de l'assignatura.
 7. Dissenyar objectes que combinin les normes estètiques amb una perfecta funcionalitat tècnica.
 8. Dominar el maneig dels programes informàtics específics.
 9. Exposar per escrit i oralment la síntesi de les anàlisis realitzades.
 10. Formar part d'equips de treball necessaris per fer projectes de produccions virtuals.
 11. Interpretar i discutir documents de les principals teories dels entorns virtuals.
 12. Planificar i executar projectes acadèmics en l'àmbit de la teoria dels entorns virtuals.
 13. Ponderar els riscos i les oportunitats de les propostes de millora tant pròpies com alienes.
 14. Presentar els treballs de l'assignatura en els terminis previstos i mostrar-ne la planificació individual o grupal aplicada.
 15. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 16. Proposar projectes i accions que estiguin d'acord amb els principis de responsabilitat ètica i de respecte pels drets humans i els drets fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 17. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 18. Utilitzar els espais virtuals creats per utilitzar-los com a context de narracions.

Continguts

 

Els continguts general de l'assignatura comprenen

Disseny de geografies i arquitectures per a videojocs i realitat virtual. Disseny d' escenaris exteriors. Creació de terrenys texturitzats, cel, vegetació, boira i vent. Importació de models estàtics i animats. Il·luminació de l'escena, els tipus i paràmetres dels llums i ombres. Els tipus i paràmetres i els sistemes de partícules i els videojocs 3D amb escenaris interiors tindran un paper important. També s'abordaran les tècniques eficients de visibilitat de mapes per millorar el realisme: Diffuse map, Specular map, Normal map, Albedo/opacity map.

Creació de Espais bidimensionals (espais plans), Mons en miniatura (bidimensionals o isomètric), Plataformes, Ambients 3D.

 

Es fa especial èmfasi en la construcció de paisatges, arquitectura, edificis, textures, creació de llums i control d’ombres dels escenaris/objectes creats, creació i aplicació de textures sobre els objectes, etc.

Metodologia

Aquesta assignatura té un cert equilibri entre la part teòrica i la part pràctica, tot i que la part pràctica té més pes. No és una assignatura totalment ABP ja que els conceptes teòrics són importants, i la part pràctica es realitzarà amb sessions de tutories, sessions d'entregues i avaluació dels problemes planetjats i treball autònom per part de l'alumne.

Classes de teoria: Tot i que es reduiran el màxim possible, són classes de tipus magistral on s'introdueixen els conceptes teòrics de l'assignatura. Tot i ser classes de teoria, una bona part de la sessió (aproximadament la meitat) es destinarà a solucionar en grup senzills problemes plantejats pel professor.

Seminaris: Són classes on es plantejaran casos pràctics que requeriran l'aplicació dels conceptes explicats a les classes de teoria. 

Laboratoris: Són sessions en les que el professor realitzara tutories amb els alumnes per tal de guiar la seva feina al desenvolupar la solució a pràctica un problema real d'una certa complexitat. Abans d'aquestes sessions, l'alumne haurà de realitzar una serie de tasques de forma autònoma que seran mostreades al començar la sessió de laboratoris.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes de teoria 22 0,88 3, 6, 10, 11
Tipus: Supervisades      
Laboratoris 12 0,48 4, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 18
Seminaris 12 0,48 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 18
Tipus: Autònomes      
Estudi proves d'avaluació 60 2,4 3, 6, 11
Treball autonom pràctica 38 1,52 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 18

Avaluació

 

  

La nota final de l'assignatura serà

NF = w1*NTeo + w2*NLab

on w1 i w2 seran definits pel professor responsable de l'assignatura el primer dia del curs.

La nota NTeo és

NTeo = 0.5*NTeo1 + 0.5*NTeo2

on NTeo1 i NTeo2 són dos activitats d'avaluació que es realitzaran al llarg del curs en horaris de sessions de teoria.

 

La nota NLab serà una mitja ponderada de les diferents sessions de laboratori NLab(i).

NLab = w1*NEntr1 + w2* NEntr2

on NEntr(i) és la nota individual de cada una de les dues entregues de pràctiques (previsiblement a les sessions de laboratori 3 i 6 del curs, respectivament), i w1 i w2 son els pesos de cada entrega (els valors s'anunciaran a principi de curs). El càlcul d’aquestes notes està especificat en l’enunciat de cada pràctica (que es publicarà a les aules Moodle).

No hi ha segona convocatòria per a la nota NLab ni per cap de les notes NLab(i).

 

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

 

L’alumnat tindrà dret a la recuperació de l’assignatura si ha estat avaluat del conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació total de l'assignatura. Per poder-se presentar a la recuperació de l’assignatura, s’haurà hagut d’obtenir la nota mitjana de. 3.5  Les activitats que queden excloses del procés de recuperació són les pràctiques.

 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació Laboratoris 0.55 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Avaluació continuada individual Teoria 1 0.225 3 0,12 7, 9, 11, 12, 16
Avaluació continuada individual Teoria 2 0.225 3 0,12 7, 9, 11, 12, 16

Bibliografia

.

Programari

Unreal Engine

Unity