Logo UAB
2022/2023

Gestió i Presentació de Projectes

Codi: 104752 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2503873 Comunicació Interactiva OB 3 2

Professor/a de contacte

Nom:
Carmina Crusafon Baques
Correu electrònic:
carmina.crusafon@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

Les llengües de treball de l'assignatura són el català, castellà i anglès.

Equip docent

Clara Soteras i Acosta

Prerequisits

L'assignatura no té requisits previs obligatoris. 

Objectius

Els objectius de l'assignatura són:

 1. Determinar què és un projecte i per a què serveix.

 2. Conèixer el cicle de vida d’un projecte (planificació, organització, implementació, desenvolupament i control de projectes)

 3. Aprendre tècniques i pràctiques per parlar en públic i la creació i estructura de discursos orals per fer presentacions de projectes. 

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Cercar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració de missatges, treballs acadèmics, exposicions, etc.
 • Gestionar el temps de manera adequada i ser capaç de planificar tasques a curt, mitjà i llarg terminis.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Planificar, aplicar, analitzar i avaluar campanyes de màrqueting digital en els mitjans socials i implementar sistemes d'automatització en la gestió.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió.
 2. Analitzar informes de dades d'internet i mòbils.
 3. Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement propi.
 4. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 5. Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 6. Contrastar i verificar la veracitat de les informacions aplicant criteris de valoració.
 7. Crear estratègies de mesura.
 8. Diferenciar allò substancial d'allò rellevant en tots els tipus de documents de l'assignatura.
 9. Identificar les implicacions socials, econòmiques i mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit de coneixement propi.
 10. Interpretar els resultats de crear continguts basats en el pensament científic.
 11. Ponderar els riscos i les oportunitats de les propostes de millora tant pròpies com alienes.
 12. Presentar els treballs de l'assignatura en els terminis previstos i mostrar-ne la planificació individual o grupal aplicada.
 13. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 14. Proposar noves maneres de mesurar l'èxit o el fracàs de la implementació de propostes o idees innovadores.
 15. Proposar projectes i accions que estiguin d'acord amb els principis de responsabilitat ètica i de respecte pels drets humans i els drets fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 16. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 17. Proposar projectes i accions viables que potenciïn els beneficis socials, econòmics i mediambientals.
 18. Valorar com els estereotips i els rols de gènere incideixen en l'exercici professional.
 19. Valorar l'impacte de les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o els projectes, a curt o mitjà terminis, en relació amb determinades persones o col·lectius.

Continguts

TEMARI

TEMA 1: LA GESTIÓ DE PROJECTES: CONCEPTE I EL CICLE DE VIDA

El concepte de projecte i característiques que el defineixen.

El cicle de vida d’un projecte: contextualització, planificació, execució, tancament i avaluació

TEMA 2: METODOLOGIES I EINES DIGITALS PER A LA GESTIÓ DE PROJECTES

Metodologies: Agile, Scrum, PMI.

Eines digitals: Trello, Canvas, etc.

TEMA 3: PRESENTACIÓ DE PROJECTES

Tècniques de presentació en públic

Bones pràctiques en les presentacions professionals

Eines digitals de disseny de presentacions

 

Els continguts de l'assignatura seran sensibles a la perspectiva de gènere. 

Metodologia

El curs es desenvolupa de forma teorico-pràctica. La metodologia serà aprenentatge per servei. Les sessions pràctiques estaran vinculades a un projecte de curs que resultarà en un servei per a un centre de recerca.

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s’exposarà el dia de presentació de l’assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual, on l’alumnat podrà trobar la descripció detallada dels exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i qualsevol informació necessària per a l’adequat seguiment de l’assignatura. 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Seminaris pràctics 33 1,32 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19
Sessions teòriques 15 0,6 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 18
Tipus: Supervisades      
Avaluació continuada: treballs pràctics durant tot el curs 32 1,28 1, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 17, 19
Tipus: Autònomes      
Treball autònom: lectures i pràctiques 60 2,4 1, 2, 6, 8, 9, 10

Avaluació

L'avaluació continuada de l'assignatura serà de caràcter sumatiu i es basarà en la qualificació de cada alumne en les següents activitats d'avaluació:
A. Treball de curs (50%): el treball de curs es compon d'un conjunt d'activitats de caràcter grupal i individual que permeten a l'estudiant aprendre a gestionar un projecte real.
B. Control de continguts (25%): prova escrita per avaluar el coneixement dels conceptes teòrics de l'assignatura.
C. Presentació de projectes (25%): presentacions orals en grup on s'avaluarà els aspectes formals, de disseny i de comunicació. 

És obligatori participar en totes les activitats d'avaluació per poder obtenir la nota global de l'assignatura. En cas de motius justificats (salut, defunció o problema familiar greu) les activitats d'avaluació es podran recuperar en altres dates indicades per la coordinació de l'assignatura.


Les notes de cada activitat es publicaran al Campus Virtual i es poden fer consultes o rectificacions fins a 10 dies després de la publicació d'aquestes. Passat aquest període, la nota no es podrà modificar.


Qualsevol treball escrit que tingui cinc errors ortogràfics i / o barbarismes (sumant 5 errors en total) obtindrà la nota de zero. També obtindrà un zero qualsevol treball amb un percentatge de plagi que superi les normes habituals de el dret de cita; perdetectar els possibles plagis comporten unes procediments informàtics sobre els arxius digitals dels treballs lliurats, ja sigui aplicant-los a tots o només a mostres aleatòries. L'estudiant que realitzi qualsevol irregularitat (còpia, plagi, suplantació d'identitat...) que puguiconduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació. En cas que es produeixin diverses irregularitats, la qualificació final de l'assignatura serà 0.

Recuperació:

L'alumnat que suspengui l'assignatura en l'avaluació contínua (resultat de la suma de totes les activitats d'avaluació) podrà optar a presentar-se a una recuperació de l'assignatura, per optar a aconseguir l'aprovat en el curs. La prova de recuperació consistirà en un examen sobre tot el contingut impartit al llarg de les classes de teoria i pràctica. En la prova de recuperació també es podrà preguntar sobre l'actualitat informativa de les temàtiques de el curs. L'alumnat tindrà dret a la recuperació de l'assignatura si ha estat avaluat del conjunt d'activitats, el pes de les quals sigui d'un mínim de 2/3 parts de la qualificació total de l'assignatura. Per poder presentar-se a la recuperació de l'assignatura serà necessari haver obtingut una nota mitjana mínima de 3,5.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Control de continguts 25 2 0,08 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 19
Presentació de projectes 25 2 0,08 5, 12
Treball de curs 50 6 0,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Bibliografia

AJENJO, Alberto Domingo (2000). Dirección y gestión de proyectos. 2a. ed. Madrid: Editorial Ra-ma.

CARRIÓN, Íñigo, y BERASATEGI, Iosune. (2010). Guía para la elaboración de proyectos. Leioa: Universidad Autónoma del País Vasco.

DRUDIS, Antonio (1999). Gestión de proyectos: “Cómo planificarlos, organizarlos y dirigirlos”. Barcelona: Gestión 2000

MEREDITH, Jack R., MANTEL, Samuel. (2009). Project Management: A Managerial Approach. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. (2013). Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK®). Quinta edición. Newtown Square: PMI.

Es facilitará bibliografia complementaria segons el temari impartit a classe. 

Programari

Eines bàsiques de Microsoft Office, aplicacions de l'entorn Moodle i plataformes virtuals d'aprenentatge gratuïtes.