Logo UAB
2022/2023

Sonorització

Codi: 104745 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2503873 Comunicació Interactiva OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Patrícia Lazaro Pernias
Correu electrònic:
patricia.lazaro@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:

Prerequisits

La professora que consta com a responsable de la guia docent no serà la professora que impartirà l'assignatura.

Encara no sap en quina llengua es farà l'assignatura.

Objectius

-       Conèixer els components del llenguatge sonor: semántica i estètica de la veu, música, efectes sonors i silenci.

-       Saber construir els perfils sonors dels personatges, els paisatges sonors, la perspectiva acústica, planificació, per a un producte interactiu.

-       Conèixer les estratègies per a la selecció de veus, música i efectes més apropiades al projecte interactiu que s’estiguin elaborant.

-       Conèixer els fonaments de l’edició sonora.

-       Conèixer aspectes tecnològics relacionats amb el so per a productes interactius.

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Cercar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració de missatges, treballs acadèmics, exposicions, etc.
 • Gestionar el temps de manera adequada i ser capaç de planificar tasques a curt, mitjà i llarg terminis.
 • Integrar coneixements de disseny, llenguatge i tècnica fotogràfica i audiovisual per donar sentit a diferents tipus de contingut.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement propi.
 2. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 3. Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 4. Contrastar i verificar la veracitat de les informacions aplicant criteris de valoració.
 5. Conèixer les principals tècniques per a la sonorització de productes audiovisuals interactius i aplicar-les a les diferents composicions segons el seu caràcter i els seus públics objectius.
 6. Diferenciar allò substancial d'allò rellevant en tots els tipus de documents de l'assignatura.
 7. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 8. Planificar i executar treballs en l'àmbit de la sonorització d'obres interactives.
 9. Ponderar els riscos i les oportunitats de les propostes de millora tant pròpies com alienes.
 10. Presentar els treballs de l'assignatura en els terminis previstos i mostrar-ne la planificació individual o grupal aplicada.
 11. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 12. Proposar noves maneres de mesurar l'èxit o el fracàs de la implementació de propostes o idees innovadores.
 13. Proposar projectes i accions que estiguin d'acord amb els principis de responsabilitat ètica i de respecte pels drets humans i els drets fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 14. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 15. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 16. Seleccionar adequadament els components del llenguatge sonor en funció dels objectius comunicatius que es persegueixin.
 17. Trobar el que és substancial i rellevant en documents de tot tipus sobre el so i el seu ús.
 18. Utilitzar creativament el so, experimentant amb les múltiples possibilitats informatives i expressives que ofereixen la veu, la música, els efectes i el silenci, així com amb les tècniques de muntatge i realització sonores.
 19. Valorar com els estereotips i els rols de gènere incideixen en l'exercici professional.

Continguts

 

 1. Components del llenguatge sonor
 2. Construcció sonora: personatges, espais, paisatges
 3. Selecció dels elements sonors per un producte interactiu
 4. Principis tecnològics del so en l’interactiu
 5. Fonaments de captació de so i d’edició sonora

Metodologia

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s’exposarà el dia de presentació de l’assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual on l’alumnat podrà trobar la descripció detallada dels exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i qualsevol informació necessària per a l’adequat seguiment de l’assignatura.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Sessions pràctiques 33 1,32 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18
Sessions teòriques 15 0,6 1, 2, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 19
Tipus: Supervisades      
Tutories 7,5 0,3 2, 4, 7, 9, 11, 12, 13
Tipus: Autònomes      
Preparació de treballs, lectures, etc. 87 3,48 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Avaluació

LES ACTIVITATS D’AVALUACIÓ SÓN:

- Activitat A, examen teòric, 35 % sobre la qualificació final

- Activitat B, realització de pràctiques durant el curs (individuals i en grup) 40 % sobre la qualificació final

- Activitat C, treball final, 25% sobre la qualificació final.

 Per poder aprovar l’assignatura, caldrà treure una nota mínima de 5 en les activitats A, B i C

 

RECUPERACIÓ

L’alumnat tindrà dret a la recuperació de l’assignatura si ha estat avaluat del conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació total de l'assignatura.

Podran recuperar-se l'examen teòric i el treball final. No seran recuperables les pràctiques fetes al llarg del curs.

 

SEGONA MATRÍCULA: 

En cas de segona matrícula,l'alumnat podrà fer una única prova de síntesi que consisitirà en un exercici teòrico-pràctic. La qualificació de l'assignatura correspondrà a la qualificació de la prova de síntesi. 

PLAGI. MOLT IMPORTANT:

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen de teoria 35% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Pràctiques de curs 40% 4 0,16 3, 5, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 18
Treball final 25% 2 0,08 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18

Bibliografia

ARNHEIM, Rudolf: Estética radiofónica. Gustavo Gili, Barcelona, 1990. 

BALSEBRE TORROJA, Armand.: El lenguaje radiofònico. Ed. Cátedra, Madrid, 1994.

BAREA, Pedro: Redacción y guiones. Servicio Universidad del País Vasco, Bilbao, 1992. 

BELTRÁN MONER, Rafael: La ambientación musical. Ed. IORTV, Madrid, 1984.

BERRY, Richard: "A Golden Age of Podcasting? Evaluating Serial in the Context of Podcast Histories". Journal of Radio and Audio Media, Vol. 22, 2105, pp. 170-178.

BLANCH, Margarida i LÁZARO, Patrícia: Aula de locución. Edt. Cátedra, 2010. 

GUTIÉRREZ GARCÍA, María i PERONA PÁEZ, Juan José: Teoría y técnica del lenguaje radiofónico. Ed. Bosch, Barcelona, 2002. 

HUERTAS BAILÉN, Amparo i PERONA PÁEZ, Juan José: Redacción y locución en medios audiovisuales: la radio. Ed. Bosch, Barcelona, 1999. 

KISCHINHEVSKY, Marcelo: Mediaciones e interacciones radiofónicas digitales. Editorial UOC, 2017. https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2085376?lang=cat

MARTÍNEZ COSTA, María Pilar: "Radio y nuevas narrativas. De la crossradio a la transradio". En Oliveira, M y Ribeiro, F.: Radio, Sound and Internet. Proceedings of Net Station International Conference, 2015, pags. 168-187. 

NIQUI, Cinto: Disseny i creativitat sonora : el so al cinema, la televisió, la ràdio i la música. Persones i tecnologies que hi intervenen. Ed. UOC, 2007. (https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991009297419706709).

O'MEARA, Jennifer.: "Like Movies For Radio: Media Convergencia at he Serial Podcast Sensation". Recurs en línia: http://framescinemajournal.com/article/like-movies-for-radio-media-convergence-and-the-serial-podcast-sensation/ 

PERONA, Juan José, BARBEITO, Ma Luz i FAJULA, Anna: "Los jóvenes ante la sono-esfera digital: medios, dispositivos y consumo sonoro", Revista Comunicación y Sociedad, vol.27, núm. 1, 2014. (https://dadun.unav.edu/handle/10171/36271)

RODERO, Enma i SOENGAS, Xosé: Ficción radiofónica. Ed. Instituto RTVE, Madrid, 2010. 

RODRÍGUEZ BRAVO, Ángel: La dimension sonora del lenguaje audiovisual. Ed. Paidós, Barcelona, 1998. 

 

Programari

S'usarà programari d'edició d'àudio gratuït (tipus Audacity).