Logo UAB
2022/2023

Societat Xarxa

Codi: 104723 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2503873 Comunicació Interactiva FB 2 1

Professor/a de contacte

Nom:
Cristina Pulido Rodriguez
Correu electrònic:
cristina.pulido@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

Si bé l'assignatura s'imparteix en català tant l'espanyol com l'anglès són idiomes d'ús igual pels treballs, lectures i diàlegs. Els tres idiomes són d'ús habitual a l'assignatura.

Equip docent

Cristina Pulido Rodriguez
Núria Simelio Sola

Prerequisits

No és necessari cap prerequisit

Objectius


1. Conèixer els fonaments de la societat xarxa i els seus reptes.

2. Analitzar l'impacte de les interaccions socials en el desenvolupament de les tecnlogies i viceversa.

3. Profunditzar en les teories sobre la societat xarxa i les seves implicacions en la comunicació, economia i societat.

4. Reflexionar sobre la vinculació de la teoria de la societat xarxa amb la pràctica professional.

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Cercar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració de missatges, treballs acadèmics, exposicions, etc.
 • Gestionar el temps de manera adequada i ser capaç de planificar tasques a curt, mitjà i llarg terminis.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.

Resultats d'aprenentatge

 1. Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 2. Contrastar i verificar la veracitat de les informacions aplicant criteris de valoració.
 3. Diferenciar allò substancial d'allò rellevant en tots els tipus de documents de l'assignatura.
 4. Discutir dades provinents dels comportaments socials en la societat interconnectada.
 5. Identificar les implicacions socials, econòmiques i mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit de coneixement propi.
 6. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 7. Planificar i executar treballs acadèmics en l'àmbit de la societat xarxa.
 8. Presentar els treballs de l'assignatura en els terminis previstos i mostrar-ne la planificació individual o grupal aplicada.
 9. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 10. Proposar projectes i accions que estiguin d'acord amb els principis de responsabilitat ètica i de respecte pels drets humans i els drets fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 11. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 12. Proposar projectes i accions viables que potenciïn els beneficis socials, econòmics i mediambientals.

Continguts

1. Societat Xarxa: origen i desenvolupament.

2. Estudi, anàlisi i teoria dels sistemes complexos aplicat a la societat: xarxes socials.

3. La relació entre les interaccions socials i la tecnologia.

4. Reptes actuals de la societat xarxa i impacte en la professió.

 

 *** La perspectiva de gènere s'inclourà com element transversal en els continguts de l'assignatura.

 

Metodologia

L'assignatura manté un equilibri entre la part teòrica (sessions teòriques, debats) i la pràctica (aplicant els conceptes teòrics en l'anàlisi de la pràctica professional a través de la realització d'exercicis i el projecte de curs).

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s’exposarà el dia de presentació de l’assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual on l’alumnat podrà trobar la descripció detallada dels exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i qualsevol informació necessària per a l’adequat seguiment de l’assignatura. En cas de canvi de modalitat docent per raons sanitàries, el professorat informarà dels canvis que es produiran en la programació de l’assignatura i en les metodologies docents. 

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Sessions pràctiques 30 1,2 2, 3, 4, 7, 8
Sessions teòriques 33 1,32 3, 4
Tipus: Supervisades      
Tutories projectes 9 0,36 7, 8
Tipus: Autònomes      
Estudi i preparació activitats 20 0,8 3, 7, 8

Avaluació

Les activitats d'avaluació consisteixen en:

Examen: continguts teòrics amb un 30% de la nota final

Projecte i presentació oral:  treball de curs en grup amb un 35% de la nota final

Pràctiques: realització de tres pràctiques amb un 35% de la nota final

L’alumnat tindrà dret a la recuperació de l’assignatura si ha estat avaluat del conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació total de l'assignatura. 

Les activitats que queden excloses del procés de recuperació son el projecte i presentació oral (35%). 

La metodologia docent i l’avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries. 

En cas de segona matrícula, l’alumnat podrà fer una única prova de síntesi que consistirà en un examen dels continguts teòrics de l'assignatura. La qualificació de l’assignatura correspondrà a la qualificació de la prova de síntesi

 En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0. 

 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen 30 3 0,12 2, 4, 5
Projecte i presentació oral 35 35 1,4 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Pràctiques 35 20 0,8 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8

Bibliografia

La llista de referències bàsiques son:

CASTELLS, MANUEL. (2006).  La sociedad red: una visión global. Madrid: Alianza

CASTELLS, MANUEL. (2013). Comunicación y poder. Siglo XXI Editores México.

LIEVROUW, LEAH.  & LOADER BRIAN. (Eds.). (2019). Routledge Handbook of Digital Media and Communication in Society. Routledge.

PEREZ-TORNERO, JOSE MANUEL. (2020). La gran mediatización I: El tsunami mediático que expropia nuestras vidas. Del confinamiento digital a la sociedad de la distancia. Barcelona, UOC  Press. 

ROHLINGER, DEANA. (2019). New media and Society. New York: New York University Press-

SILVERSTONE, ROGER. (2013). Media and morality: On the rise of the mediapolis. John Wiley & Sons.

**** Les referències específiques es facilitaran durant el curs. 

Programari

No es requereix cap programari específic per aquesta assignatura.