Logo UAB
2022/2023

Teoria i Tècnica de la Fotografia

Codi: 104722 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2503873 Comunicació Interactiva FB 1 1

Professor/a de contacte

Nom:
Francesc Xavier Ribes Guardia
Correu electrònic:
xavier.ribes@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Gianluca Battista

Prerequisits

No hi ha.

Objectius

El desenvolupament de l'assignatura s'orienta cap a l'adquisició d'habilitats per a la conceptualització, realització i valoració crítica de projectes fotogràfics en diversitat de gèneres.

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Cercar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració de missatges, treballs acadèmics, exposicions, etc.
 • Demostrar consciència ètica, així com empatia amb l'entorn.
 • Gestionar el temps de manera adequada i ser capaç de planificar tasques a curt, mitjà i llarg terminis.
 • Integrar coneixements de disseny, llenguatge i tècnica fotogràfica i audiovisual per donar sentit a diferents tipus de contingut.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.

Resultats d'aprenentatge

 1. Combinar i relacionar aspectes ètics en la realització de fotografia i productes audiovisuals respectant els drets de tots els col·lectius i entitats.
 2. Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 3. Contrastar i verificar la veracitat de les informacions aplicant criteris de valoració.
 4. Crear històries dividint a través de la fragmentació en plans i el muntatge posterior.
 5. Definir els conceptes teòrics de la llum, la composició i l'estètica en fotografia.
 6. Diferenciar allò substancial d'allò rellevant en tots els tipus de documents de l'assignatura.
 7. Diferenciar les principals tècniques de producció i postproducció fotogràfica.
 8. Discutir dades provinents dels comportaments socials en la societat interconnectada.
 9. Identificar les implicacions socials, econòmiques i mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit de coneixement propi.
 10. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 11. Planificar i executar treballs acadèmics en l'àmbit de la teoria, la història, l'estructura de la comunicació i la fotografia.
 12. Presentar els treballs de l'assignatura en els terminis previstos i mostrar-ne la planificació individual o grupal aplicada.
 13. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 14. Proposar projectes i accions que estiguin d'acord amb els principis de responsabilitat ètica i de respecte pels drets humans i els drets fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 15. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 16. Proposar projectes i accions viables que potenciïn els beneficis socials, econòmics i mediambientals.

Continguts

Teoria / Pràctica:
										
											
										
											1. Fonaments procés fotogràfic
										
											
										
											2. Equipaments captura: càmeres, objectius, accessoris / Equipaments il·luminació: llum contínua, llum discontínua (flash), accessoris. Anàlisi usos / prestacions
										
											
										
											3. Anàlisi d'imatge / "Llenguatge" fotogràfic / Recursos tecnològics i expressivitat de la imatge /
										
											
										
											4. Composició / Edició
										
											
										
											5. Processament / tractament d'imatges
										
											
										
											6. Nous usos / Noves tendències
										
											
										
											 
										
											
										
											
 

Metodologia

Docència semipresencial (les pràctiques/seminaris a les aules + teoria online).

La metodologia docent i l’avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s’exposarà el dia de presentació de l’assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual on l’alumnat podrà trobar la descripció detallada dels exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i qualsevol informació necessària per a l’adequat seguiment de l’assignatura. En cas de canvi de modalitat docent per raons sanitàries, el professorat informarà dels canvis que es produiran en la programació de l’assignatura i en les metodologies docents.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Examen 3 0,12 3, 6, 11
Pràctiques 22,5 0,9 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12
Seminaris 15 0,6 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12
Teoria 15 0,6 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12
Tipus: Supervisades      
Tutories 7,5 0,3 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12
Tipus: Autònomes      
Treball autònome 87 3,48 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12

Avaluació

En l'examen s'avaluen els continguts impartits en teoria i en pràctiques. El dossier i les lectures que s'indiquin són obligatòries i poden també ser objecte d'avaluació. Per obtenir una avaluació favorable en l'assignatura
s'ha d'aprovar l'examen teòric. L’alumnat tindrà dret a la recuperació de l’assignatura -examen 2ª convocatoria-si ha estat avaluat del conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació total de l'assignatura amb nota mitjana mínima 3,5.

 No presentar-se a examen determina no ser avaluat.

La revisió de qualificacions s'efectua en hores de despatx. S'ha de concertar cita prèvia a través de correu electrònic.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0. 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen 40% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Exercicis de postproducció 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Pràctiques producció 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Bibliografia

Es facilitarà a inici de curs.
										
											Per a un bon seguiment de l'assignatura, en el seu vessant tècnic, es recomana:
										
											Langford, M. (2011) Fotografia bàsica. Barcelona: Ed. Omega. 

Programari

Affinity Photo