Logo UAB
2022/2023

Teoria i Història de la Comunicació

Codi: 104720 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2503873 Comunicació Interactiva FB 1 1

Professor/a de contacte

Nom:
Emilio Fernandez Peña
Correu electrònic:
emilio.fernandez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Pedro Molina Rodríguez-Navas

Prerequisits

no hi ha prerequisits 

Objectius

Com a objectiu general els alumnes aprendran a pensar la comunicació interactiva. S'entén la comunicació interactiva com aquella pròpia dels dispositius tècnics i programes que utilitzen per comunicar-se l'anomenat protocol d'internet. S'hi inclouen també els videojocs, la realitat virtual i el big data. A el mateix temps l'assignatura té els següents objectius secundaris:

a) Conèixer la cultura d'internet, la informàtica i de les xarxes socials

b) Aprendre els seus orígens, la seva evolució històrica i les seves influències en la vida de les persones.

c) Aprofundir en aquells aspectes de la comunicació interactiva que van més enllà de les seves aparences

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Cercar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració de missatges, treballs acadèmics, exposicions, etc.
 • Diferenciar i aplicar les principals teories, elaboracions conceptuals i enfocaments reguladors de la comunicació interactiva.
 • Gestionar el temps de manera adequada i ser capaç de planificar tasques a curt, mitjà i llarg terminis.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.

Resultats d'aprenentatge

 1. Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 2. Contrastar i verificar la veracitat de les informacions aplicant criteris de valoració.
 3. Diferenciar allò substancial d'allò rellevant en tots els tipus de documents de l'assignatura.
 4. Diferenciar els actors de l'estructura de la comunicació en nous mitjans.
 5. Discutir dades provinents dels comportaments socials en la societat interconnectada.
 6. Dominar els conceptes bàsics teòrics de la comunicació en nous mitjans i aquells aspectes que en marquen l'especificitat.
 7. Identificar les implicacions socials, econòmiques i mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit de coneixement propi.
 8. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 9. Interpretar i discutir documents de les principals teories de la comunicació interactiva i estructura de la comunicació.
 10. Planificar i executar treballs acadèmics en l'àmbit de la teoria, la història, l'estructura de la comunicació i la fotografia.
 11. Presentar els treballs de l'assignatura en els terminis previstos i mostrar-ne la planificació individual o grupal aplicada.
 12. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 13. Proposar projectes i accions que estiguin d'acord amb els principis de responsabilitat ètica i de respecte pels drets humans i els drets fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 14. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 15. Proposar projectes i accions viables que potenciïn els beneficis socials, econòmics i mediambientals.

Continguts

1. Una definició de Comunicació Interactiva

2. Els orígens de la comunicació

3. Internet

4. El naixement de la World Wide Web

5. Processos de Comunicació a Internet

6. La cultura Hacker

7. La internet social

8. Apple: una visió holística

9. Big Data, privacitat i aplicacions

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s’exposarà el dia de presentació de l’assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual on l’alumnat podrà trobar la descripció detallada dels exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i qualsevol informació necessària per a l’adequat seguiment de l’assignatura. En cas de canvi de modalitat docent per raons sanitàries, el professorat informarà dels canvis que es produiran en la programació de l’assignatura i en les metodologies docents.

Metodologia

 

La part de teoria s'impartirà mitjançant classes magistrals del professor responsable de l'assignatura a l'aula. Alhora, el professor responsable supervisarà els treballs dels alumnes al llarg del seu procés de realització. Les classes de seminari consitirán en la discussió de lectures i la preparació de comentaris crítics de les mateixes que hauran de ser lliurats el dia de la sessió. És obligatòria l'assistència a todes les sessions de teoria i seminari. El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s’exposarà el dia de presentació de l’assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual on l’alumnat podrà trobar la descripció detallada dels exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i qualsevol informació necessària per a l’adequat seguiment de l’assignatura. En cas de canvi de modalitat docent per raons sanitàries, el professorat informarà dels canvis que es produiran en la programació de l’assignatura i en les metodologies docents.

 La metodologia docent i l’avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

 

 

 

 

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Teoria 33 1,32 4, 6
Tipus: Supervisades      
Seminari 15 0,6 2, 3, 9, 11
Treball 92,5 3,7 3, 4, 9
Tutoría 2 0,08 9

Avaluació

 És obligatòria l'assistència a todes les sessions de teoria i seminari. Per poder presentar-se a la revaluació serà necessari aconseguir més de 3,5 punts en l'examen de teoria.Per aprovar l'assignatura serà necessari aprovar de forma individual la part teòrica i el treball. Només es farà mitjana en el cas d'una nota mínima de 5 en cadascuna d'aquestes dues parts. La metodologia docent i l’avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries. El plagi i la còpia en qualsevol exercici de l'assignatura: teoria, seminaris o treball es sancionarà amb un 0 com a nota final en l'assignatura.

La activitat que queda exclosa del procés de recuperació és el treball. 

 En cas de segona matrícula, l’alumnat podrà fer una única prova de síntesi que consistirà en una prova teòrica sobre la matèria que inclourà també preguntes sobre les lectures obligatòries. La qualificació de l’assignatura correspondrà a la qualificació de la prova de síntesi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Seminari 20% 2,5 0,1 2, 3, 8, 9, 11, 13
Teoria 40% 3 0,12 1, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15
Treball 40% 2 0,08 2, 6, 10, 11, 12, 15

Bibliografia

Christakis, Nicholas, & Fowler, James (2010). Conectados : el sorprendente poder de las redes sociales y cómo nos afectan. Madrid : Taurus

Byung-Chul, Han  (2014). En el enjambre / Byung-Chul Han ; traducción de Raúl Gabás. Barcelona : Herder

Byung-Chul, Han (2013). La sociedad de la transparencia. Barcelona : Herder

Fernández Peña, Emilio (2016). Juegos Olímpicos, Televisión y Redes Sociales.  Barcelona: UOC

Fuchs, Christian (2013). Social media : a critical introduction. Thousand Oaks, CA : Sage Publication

Foucault, Michel (1979). Vigilar y castigar : nacimiento de la prisión. Madrid : Siglo XXI. 

Gebser, Jean (2011). Origen y presente. Vilaür, Girona : Atalanta. 

Isaacson, Walter (2011). Steve Jobs : la biografía / Walter Isaacson ; traducción de David González-Iglesias González. Barcelona : Random House Mondadori

Johnson, Steven (2003). Sistemas emergentes : o qué tienen en común hormigas, neuronas, ciudades y software. Turner. 

Jarvis, Jeff (2010). Y Google ¿cómo lo haría?. Barcelona : Gestión 2000.

Himanen, Pekka  (2002). La Ética del hacker y el espíritu de la era de la información / Pekka Himanen ; prólogo de Linus Torvalds ; epílogo de Manuel Castells ; traducción de Ferran Meler Ortí. Barcelona : Destino.

Sloterdijk, Peter  (2012). Has de cambiar tu vida : sobre antropotécnica. Valencia : Pre-Textos. 

Tarnas, Richard (2008). Cosmos y psique : indicios parauna nueva visión del mundo. Vilaür, Girona : Atalanta. 

Zuboff, Shoshana (2020) La Era del Capitalismo de Vigilancia. Barcelona: Paidós

 

 

 

 

 

Programari

No hi ha