Logo UAB
2022/2023

Desenvolupament Local i Territorial

Codi: 104264 Crčdits: 6
Titulaciķ Tipus Curs Semestre
2503710 Geografia, Medi Ambient i Planificaciķ Territorial OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Montserrat Pallares Barbera
Correu electrōnic:
montserrat.pallares@uab.cat

Utilitzaciķ d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritāria:
catalā (cat)
Grup íntegre en anglčs:
No
Grup íntegre en catalā:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Esteve Dot Jutglā

Prerequisits

No hi ha cap requisit específic per cursar aquesta assignatura.

Objectius

Aquest curs ofereix una aproximació al desenvolupament local i territorial des de la realitat que imposa per al territori i la seva població els reptes actuals des de la crisi climàtica i mediambiental, les creixents desigualtats en la distribució de la riquesa; i el rol de les noves tecnologies i la intel·ligència artificial.

El curs té tres objectius principals:  1) examinar el concepte de desenvolupament en general i desenvolupament local/regional des de diferents teories i pràctiques, 2) comprendre la dinàmica de l'economia local dins dels condicionants imposats pels canvis econòmics, mediambientals i energètics, 3) explorar nous models econòmics recents que plantegen el desenvolupament local des d’un posicionament ètic i eco-centrat. Les classes combinaran format teòric, pràctic i de discussió.

Competčncies

  • Aplicar la normativa bāsica legal territorial, ambiental i urbana a la planificaciķ territorial i ambiental.
  • Elaborar propostes d'acciķ i intervenciķ en el territori que abordin problemes sociodemogrāfics i ambientals.
  • Generar propostes innovadores i competitives en l'activitat professional.
  • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessāries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
  • Que els estudiants sāpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocaciķ d'una manera professional i tinguin les competčncies que se solen demostrar per mitjā de l'elaboraciķ i la defensa d'arguments i la resoluciķ de problemes dins de la seva ārea d'estudi.

Resultats d'aprenentatge

  1. Comprendre la normativa bāsica en qüestions de mobilitat, habitatge i desenvolupament.
  2. Enumerar les diferents teories de desenvolupament local.
  3. Generar propostes innovadores i competitives en l'activitat professional.
  4. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessāries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
  5. Que els estudiants sāpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocaciķ d'una manera professional i tinguin les competčncies que se solen demostrar per mitjā de l'elaboraciķ i la defensa d'arguments i la resoluciķ de problemes dins de la seva ārea d'estudi.

Continguts

1)     Els reptes actuals del desenvolupament local: crisi mediambiental, social i econòmica.

2)     El concepte de desenvolupament local. Orígens, evolució i nova formulació.

3)     La economia social.

4)     Els factors de desenvolupament local i els agents,

5)     El desenvolupament local lligat al turisme: experiències, oportunitats i deficiències.

6)     El desenvolupament local lligat a la economia del coneixement i la ciutat intel·ligent: experiències, oportunitats i deficiències.

7)     El desenvolupament local i el canvi climàtic. Què ens aporta el cas del Delta del Llobregat.

8)     El rol del sector públic en el desenvolupament local.

9)     Ampliant el concepte del que és el desenvolupament local i la seva escala: la regió metropolitana de Barcelona i el Pla Estratègic Barcelona 2030.

 

 

Metodologia

Les classes teòriques sobre conceptes i elements teòriques es complementaran amb el treball sobre projectes reals de recerca, la qual cosa permetrà els estudiants reflexionar sobre els problemes i les dificultats que planteja el desenvolupament local.

Els estudiants hauran de construir de forma paral.lela a les sessions de docència un projecte de recerca original com a part del procés de formació en aquesta assignatura. Serà obligatòria la lectura d'una sèrie de textos bàsics sobre teories en desenvolupament local i experiències pràctiques.

El procés d'aprenentatge i adquisició de competències serà supervisat pel professor a través de tutories individuals i/o de grup. El professorat de l'assignatura estarà a disposició dels alumnes per a resoldre els dubtes i seguir l'evolució de l'esmentat procés d'aprenentatge i adquisició de competències de l'alumnat.

 

Detall programa de treball a partir de l’economia comunitària amb la participació activa dels alumnes:

Fase: Reflexió Epistemològica  

Acció: Co-producció/adaptació de conceptes vinculats a l’escola de pensament de Community Economies. 

 

Fase: Reflexió Metodològica 

Acció: Co-producció/adaptació d’indicadors/variables (exemple: treball, empresa, etc.) de l’escola de pensament de Community Economies. 

 

Fase: Aprenentatge Mètode 

Acció: Co-producció d’imatges i desenvolupament d’arguments a partir d'interrogar produccions visuals diverses en relació a textos i pràctiques econòmiques. 

 

Fase: Discussió i Disseny Fitxes 

Acció: Elaboració del disseny de les fitxes a partir de la col·laboració i co-producció dels punts 1, 2 i 3. 

 

Fase: Compartir propostes 

Acció: Discussió amb estudiants online altres països/disciplines i reformulació disseny fitxes. 

 

Fase: Ètica de la recerca i identificació casos d’estudi 

Acció: Introducció ètica de la recerca, i identificació casos d’estudi i justificació.

 

Fase: Treball de camp  

Acció: Realització treball de camp 

 

Fase: Reflexió i Discussió 

Acció: Discussió a classe material fitxes, finalització treball de camp i inici redacció.  

 

Fase: Elaboració Material Acadèmic i Formatiu  

Acció: Elaboració dossier

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciķ, per a la complementaciķ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciķ de l'actuaciķ del professorat i d'avaluaciķ de l'assignatura/mōdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teōriques 28 1,12 2, 3, 4, 5
Prāctiques 8 0,32 3, 4, 5
Sortidas 8 0,32 3, 4, 5
Tipus: Supervisades      
Tutories 10 0,4 2, 3, 4, 5
Tipus: Autōnomes      
Estudi 11,5 0,46 2, 3, 4, 5
Lectures 20 0,8 2, 3, 4, 5
Projecte 50 2 2, 3, 4, 5

Avaluaciķ

L'avaluació de l'assignatura es basarà en l'avaluació continuada del procés d'adquisició de

coneixements i competències per part de l'alumne i constarà de:

a. Examen final (40% nota)

b.  Elaboració material i participació activa (20%)

c.  Elaboració projecte de recerca (40%)

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

L'examen final s'haurà d'aprovar per poder tenir dret a ser considerades la resta de qualificacions.

Aquesta assignatura es planteja seguir un mètode d'avaluació continua. Hi haurà examen de recuperació per aquells estudiants que no tinguin aprovat el curs i hagin seguit les activitats del curs amb regularitat.

Només aquells alumnes que s'hagin presentat al examen, hagin presentat el treball de curs i no hagin aprovat tindran dret a recuperació

Quan es consideri que l'estudiant no ha pogut aportar prou evidències d'avaluació (30%) en l'acta aquesta assignatura es consignarà com a no avaluable.

 

Plagi

La copia o plagi de material, tant en el cas de treballs com en el cas dels exàmens, constitueixen un delicte que serà sancionat amb un zero a l'activitat. En cas de reincidència es suspendrà tota l'assignatura.

Recordem que es considera "còpia" un treball que reprodueix tot o gran part del treball d'un/a altre/a company/a. "Plagi" és el fet de presentar tot o part d'un text d'un autor com a propi, sense citar les fonts, siguin en paper o en format digital. Veure documentació de la UAB sobre "plagi" a: http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_20/sot_2_01.html.

Activitats d'avaluaciķ

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Elaboraciķ material i participaciķ activa a classe 20% 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5
Examen 40% 1,5 0,06 2, 3, 4, 5
Presentacions Projecte Grup 40% 3 0,12 2, 3, 4, 5

Bibliografia

S'afegirà bibliografia complementària durant el curs.

Bibliografia opcional:

ALBURQUERQUE, Francisco (2013) "Economía del Desarrollo y Desarrollo Territorial" http://www.delalburquerque.es/images/subidas/E%20Desarrollo%20y%20Desarrollo%20Territorial%203.0.pdf

BLAKELY Eduard J. and BRADSHAW, Ted K. (2003) Planning Local Economic Development. London: Sage Publications.

CASELLAS, Antònia (2018) "Nous Reptes, Reflexions i Propostes per un Desenvolupament Local Sostenible" Col.lecció Eines. Elements d'Innovació i Estratègia. Diputació de Barcelona. 21p. https://www1.diba.cat/llibreria/pdf/60118.pdf

CASELLAS, Antònia (2014) " Desenvolupament local i territori. Del creixement indiscriminat a la viabilitat social i econòmica" Diputació de Barcelona. Area de Desenvolupament Econòmic Ocupació.  http://www1.diba.cat/llibreria/pdf/54052.pdf

CASELLAS, Antònia; POLI, Corrado (2013) "Planificación urbana e innovación: De la tecnología y la práctica professional a la innovación social y política" Documents d´Anàlisi Geogràfica 59 (3), 435-454.

CASELLAS, Antònia (2011) "La crisis, la geografía económica y Julie Graham: alternativas de desarrollo local a partir de la crítica feminista" Anales de Geografía de la Universidad Complutense, 31 (2), 31-46.

CASELLAS, Antònia (2010) "La geografia crítica y el discurso de la sostenibilidad: Perspectivas y Acciones" Documents d'Anàlisi Geogràfica 56/3, 2010, p. 575-583.

ESTELA, Oriol (2015) "Políticas públicas para economías localesresilientes" Rivista Internazionale di Cultura Urbanistica, p. 81-94.

ESTELA, Oriol (2020) Repensar las agencias de desarrollo económico local en la crisis de la covid-19. Asamblea general de Redel.

GIBSON-GRAHAM Julie Katherine, CAMERON, Jenny and HEALY, Stephan (2017) Retomenos la economia. Una guia ética para transformar nuestras comunidades. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana

GIBSON-GRAHAM Julie Katherine and ROELVINK, Gerda (2010) "An Economic Ethics for the Anthropocene". Antipode, 41(s1), p. 320-346.

FELBER, Christian (2012) "La economía del bien común" Barcelona: Deusto.

HARVEY, David (2008) "El Derecho a la Ciudad". New Left Review, 53, p. 23-39.

LATOUR, Bruno (2020) “What protective measures can you think of so we don’t go back to the pre-crisis production model?” AOC on 29th March 2020: https://aoc.media/opinion/2020/03/29/imaginer-les-gestes-barrieres-contre-le-retour-a-la-production-davant-crise/ 

MÉNDEZ, Ricardo (2013) "Estrategias de innovación para el desarrollo y la resiliencia de ciudades medias". Documents d´Anàlisi Geogràfica, 59 (3), 481-499.

POLI, Corrado (2010) "Sustainable Development: from Fallacy to Fraud", Human Geography. A new Radical Journal, Vol. 3 ,2, p. 63-82.

REVISTA IDEES (2021) Youth Act! Envers un nou pacte intergeneracional

https://revistaidees.cat/monografics/youth-act-envers-un-nou-pacte-intergeneracional/ 

 

Videos:

David Harvey and the City. An Antipode Foundation film directed by Brett https://antipodeonline.org/david-harvey-and-the-city/ 

Silvia Rivera Cusicanqui. Historias debidas VIII: Silvia Rivera Cusicanqui (capítulo completo) - Canal Encuentro. https://www.youtube.com/watch?v=1q6HfhZUGhc Story

Introducing Community Economies  https://www.youtube.com/watch?v=zAR1JOo5lFo 

How to Build a Place-Based Economy Where You Live | Eric Kornacki |  https://www.youtube.com/watch?v=31PyAjy6Nl0 

Thinking with Community Economies, Prof. Katherine Gibson  https://www.youtube.com/watch?v=q-dQcQYBwHU 

 

 

Programari

 

Cap