Logo UAB
2022/2023

AnÓlisi DemogrÓfica

Codi: 104254 CrŔdits: 6
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
2503710 Geografia, Medi Ambient i Planificaciˇ Territorial OB 3 1

Professor/a de contacte

Nom:
Joaquin Reca˝o Valverde
Correu electr˛nic:
joaquin.recano@uab.cat

Utilitzaciˇ d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritÓria:
catalÓ (cat)
Grup Ýntegre en anglŔs:
No
Grup Ýntegre en catalÓ:
Grup Ýntegre en espanyol:

Altres indicacions sobre les llengŘes

La llengua vehicular majoritÓria Ús el catalÓ per˛ es garanteix l'˙s del castellÓ i l'anglŔs en la comunicaciˇ bilateral amb els alumnes que ho requereixin

Equip docent

Angels Perez Mateos

Prerequisits

No hi ha prerrequisits.

Objectius

L'assignatura contempla tres objectius bàsics:

a) L’aprenentatge dels mètodes i de les tècniques avançades de l’anàlisi demogràfica: construcció i interpretació d'indicadors nets de moment i generació per a tots els fenòmens demogràfics

b) L'accès a les explicacions teòriques de l’evolució dels fenòmens demogràfics més característiques, mortalitat, fecunditat, nupcialitat i migracions.

c) Els fonaments d'elaboració d'una projecció per components com a activitat de sintesi dels coneixements adquirits.

CompetŔncies

  • Analitzar amb esperit crÝtic la relaciˇ de la societat amb el territori aplicant el marc conceptual i te˛ric de la geografia.
  • Combinar diferents tŔcniques i mŔtodes de representaciˇ i anÓlisi espacial en l'elaboraciˇ de materials per a la transmissiˇ dels resultats.
  • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una Órea d'estudi que parteix de la base de l'educaciˇ secundÓria general, i se sol trobar a un nivell que, si bÚ es basa en llibres de text avanšats, inclou tambÚ alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
  • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessÓries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
  • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva Órea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexiˇ sobre temes destacats d'Ýndole social, cientÝfica o Ŕtica.

Resultats d'aprenentatge

  1. Combinar diferents tŔcniques i mŔtodes de representaciˇ i anÓlisi espacial en l'elaboraciˇ de materials per a la transmissiˇ dels resultats.
  2. Descriure els diferents fen˛mens demogrÓfics.
  3. Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una Órea d'estudi que parteix de la base de l'educaciˇ secundÓria general, i se sol trobar a un nivell que, si bÚ es basa en llibres de text avanšats, inclou tambÚ alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
  4. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessÓries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
  5. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva Órea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexiˇ sobre temes destacats d'Ýndole social, cientÝfica o Ŕtica.

Continguts

PART I: ELEMENTS TRANSVERSALS DE L’ANÀLISI DEMOGRÀFICA

1. Les fonts demogràfiques en la web

1.1. Les fonts demogràfiques: fluxos i estocs a la web

1.2. Tractament de microdades demogràfiques de censos, MNP i enquestes.

2. Elements avançats de l’anàlisi demogràfica

2.1. La representació del temps en Demografia: el diagrama de Lexis.

2.2. Les òptiques d’anàlisi i la reconstrucció de observacions longitudinals a partir de dades transversals i viceversa

2.3. Construcció de diferents tipus de taxes, probabilitats i proporcions en funció del tipus d’observació.

2.4. Anàlisi avançat dels efectes d’edat, generació i moment.

2.5. Anàlisi per ordre dels fenòmens demogràfics

2.6. Les taules de supervivència de fenòmens.

PART II: ANÀLISI DE FENÒMENS DEMOGRÀFICS

3. La mortalitat.

3.1. La mesura de la mortalitat: l’esperança de vida.

3.2. Anàlisi de la mortalitat per edat i causa de mort.

3.3. Anàlisi dels factors sociodemogràfiques de la mortalitat

4. La fecunditat i la nupcialitat

4.1. La mesura de la fecunditat: els indicadors sintètics de període i generació

4.2. La fecunditat per ordre

4.3. Anàlisi dels indicadors de reproducció

4.4. Els indicadors de nupcialitat

4.5. Teories explicatives de la fecunditat i la nupcialitat

5.1. L’anàlisi demogràfica de la migració amb estocs i fluxos.

5.2. Els indicadors demogràfics de les migracions.

5.3. Teories explicatives de la migració.

6. Enfocaments demogràfics sobre temes socials.

6.1. El mercat de treball.

6.2. L'educació.

6.3. Les diferències de genere.

7. Fonaments d'una projecció demogràfica per components.

7.1. Representació d'una projecció demogràfica al diagrama de Lexis.

7.2. Aplicació dels coneixement adquirits en una projecció quinquennal. 

Metodologia

El curs s'estructura a partir d'activitats dirigides, supervisades i autònomes on l'alumne aprendrà a desenvolupar els continguts de l'assignatura amb el suport presencial de professor a diferents nivells.

- Activitats dirigides: classes teòriques i pràctiques presencials.

- Activitats supervisades: seguiment presencial de les pràctiques

- Activitats autònomes: estudi dels contiguts teòrics i resolució d'exercicis.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciˇ, per a la complementaciˇ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciˇ de l'actuaciˇ del professorat i d'avaluaciˇ de l'assignatura/m˛dul.

Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes te˛riques dirigides 23,5 0,94 1, 2, 4, 5
PrÓctiques en aula d'informÓtica 23,5 0,94 1, 2, 4, 5
Tipus: Supervisades      
Tutories individuals o en petits grups 10 0,4 1, 2, 4, 5
Tipus: Aut˛nomes      
Estudi i preparaciˇ de proves escrites 20 0,8 1, 2, 4, 5
Lectures complementÓries recomanades 15 0,6 1, 2, 4, 5
Lectures obligat˛ries 25 1 1, 2, 4, 5
Treball aut˛nom de prÓctiques peri˛diques 20 0,8 1, 2, 4, 5

Avaluaciˇ

Activitats sotmeses a avaluació:

- Una prova objectiva de coneixements realitzada mitjançant dues proves escrites. Factor de ponderació: 40
per cent de la nota final. Cada prova representaria el 20 per cent de la nota final.

- Finalització de les pràctiques individuals realitzades a l'aula d'informàtica. Factor de ponderació: 50 per cent de la nota final.

- Avaluació de lectures obligatòries sobre temes de demografia i gènere. Factor de ponderació: 10 per cent de la nota final.

Criteris d' avaluació:

- Nota final de l'assignatura serà la mitjana ponderada de totes les activitats sotmeses a avaluació.

 - La nota final de la prova objectiva serà la mitjana de les dues proves escrites.

- Els alumnes que només han realitzat 1/3 de les activitats avaluables seran qualificats com a "No avaluable".

- Les activitats no lliurades o realitzades en la data indicada seran qualificades com a "No Presentat".

- El plagi o còpia d'un exercici tindrà un 0. La repetició de còpia tindrà com a conseqüència suspendre l'assignatura. En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0. Recordem  que  es  considera  "còpia"  un  treball  que  reprodueix  tot  o  gran  part  del  treball  d'un/a  altre/a company/a.  "Plagi"  és  el  fet  de  presentar  tot  o  part  d'un  text  d'un  autor  com  a  propi,  sense  citar  les  fonts, siguin   en   paper   o   en   format   digital.   Veure   documentació   de   la   UAB   sobre   "plagi"   a: http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_20/sot_2_01.html.

Criteris de revisió

Els alumnes podran sol·licitar la revisió les notes de les activitats avaluables durant la setmana següent a la publicació dels resultats i en els horaris establerts pel professor. El procés de revisió es realitzarà presencialment o per via telemàtica en funció de les condicions sanitàries i dels criteris de presencialitat que disposi la UAB. 

Recuperació.

- La recuperació de l'assignatura es realitzarà mitjançant una prova escrita. Podran presentar-se a la prova de recuperació els alumnes que han realitzat 2/3 de les activitats avaluables del curs i han obtingut una nota final de l'assignatura menor de 5 punts.

- La nota de la recuperació substituirà totes les notes de l'avaluació continuada i no podrà ser superior a 5.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams,etc. El professor o professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

 

 

Activitats d'avaluaciˇ

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluaciˇ de lectures obligat˛ries sobre diferents temes de demografia i gŔnere 10 0,5 0,02 1, 2, 3, 4, 5
Lliurament prÓctiques iniciades a l'aula d'informÓtica 50 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5
Prova escrita 40 2,5 0,1 1, 2, 3, 4, 5

Bibliografia

Llibres publicats. Existeixen diferents manuals introductoris en castellà. Alguns són breus i molt elementals com per exemple:

VALLIN, Jacques. (1991). La Demografia. Alianza Editorial. Madrid

PRESSAT, Roland. (1979). Demografía estadística. Ariel. Barcelona

Altres manuals introductoris molt més detallats i ordenats per data de publicació són:

VINUESA, Julio i altres. (1994). Demografía: análisis y proyecciones. Ed. Síntesis. Madrid

LIVI BACCI, Massimo. (1993). Introducción a la demografía. Ariel. Barcelona

TAPINOS, Georges. (1990). Elementos de demografía. Espasa Calpe. Madrid

PRESSAT, Roland. 1983. El análisis demográfico. Fondo de Cultura Económica. Madrid

LEGUINA, Joaquín. (1981) (3ª edició). Fundamentos de demografía. Siglo XXI. Madrid

HENRY, Louis. (1976). Demografía. Labor. Barcelona

Altres llibres publicats en castellà sobre l’evolució i la situació demogràfica actual, a nivell internacional i a Espanya, ordenats per data de publicació, són;

NADAL, Jordi. (1984), La población española siglos XVI-XX, Barcelona, Ariel

PUYOL, Rafael. (1988), La población española, Madrid, Síntesis

VALLIN; Jacques. (1995). La población mundial. Alianza Editorial. Madrid.

LIVI BACCI, Massimo. 1993. Historia mínima de la población mundial. Ariel. Barcelona

LIVI BACCI, Massimo. (1998). Historia de la población europea. Crítica. Barcelona

PUYOL, Rafael. (ed.) (1997). Dinámica de la población en EspañaCambios demográficos en el último cuarto del siglo XX. Editorial Síntesis. Madrid.

LEAL, Jesús. (Coord) (2004), Informe sobre la situación demográfica en España. 2004, Madrid, Fundación Fernando Abril Martorell

FERNÁNDEZ CORDÓN, Juan Antonio i LEAL, Jesús (Coord) (2006), Análisis territorial de la demografía española, 2006, Madrid, Fundación Fernando Abril Martorell

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA

NACIONES UNIDAS (1986): Manual X. Técnicas indirectas de estimación demográfica, Nueva York, Naciones Unidas.

HINDE, Andrew. (1998), Demographic Methods, Cornwall, arnoldo Publishers

ROGERS, Andrew i WILLEKENS, Frans .J. (Eds)(1986): Migration and settlement. A multiregional comparative study, Dordrecht: Reidel Publ. Co.

ROWLAND, Donald. T. (2003), Demographic methods and concepts, New York, Oxford University Press

SHRYOCK, Henry S. i SIEGEL, Jacob .S. (1976): The methods and materials of Demography, Academic Press, London.

PRESTON, Samuel H. i Altres (2001), Demography. Measuring and Modelling Population Processes, Oxford, Blackwell Publishers

Enllaços i bibliografia adicional se subministraran a les classes

Programari

El programari que s'emprarà al llarg de tot el curs està integrat per diferents aplicacions de Microsoft Office: Excel, Word i Access. L'eina de treball fonamental serà el programa Excel.