Logo UAB
2022/2023

Pràctiques Externes

Codi: 104231 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2503702 Ciències de l'Antiguitat OT 4 0

Professor/a de contacte

Nom:
Agustí Alemany Vilamajo
Correu electrònic:
agusti.alemany@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Les Pràctiques Externes (PE) són una assignatura optativa que es recomana cursar a 4rt. Per matricular-s'hi cal haver superat com a mínim totes les assignatures de primer curs i un nombre total de 120 crèdits dels tres primers cursos. A més, per assignar la plaça de PE es podran tenir en compte criteris com l'expedient acadèmic, els interessos laborals futurs o els coneixements i les competències acreditats.

A l’assignatura de Pràctiques Externes s’hi accedeix mitjançant un procés de preinscripció que té un calendari que es fa públic cada any. Podeu consultar el calendari al següent enllaç:

https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/informacio-1345722449027.html

No haver realitzat el procés de preinscripció comporta la impossibilitat de matricular-se a l’assignatura de Pràctiques Externes. Només s’assignarà una plaça de pràctiques a l’alumnat que s’hagi preinscrit dins del termini establert.

La inscripció seguirà aquest procediment:

* Reunió informativa.

* Preinscripció a través del web de la Facultat.

* Enviament de còpia de l'expedient acadèmic en PDF amb la nota mitjana al coordinador de pràctiques.

* Admissió de l'estudiant a les PE, assignació de plaça i acceptació.

* Matrícula amb la resta d'assignatures.

La distribució de l'alumnat en les PE es farà combinant 3 criteris:

1) Ordre de preferència triat per l'estudiant.

2) Disponibilitat de les institucions o projectes: és imprescindible l'acceptació del tutor de l'entitat col.laboradora o projecte.

3) Expedient acadèmic dels estudiants: tindran prioritat els que tinguin una nota mitjana més elevada o un perfil més adequat per a cada institució o projecte.

L'estudiant ha d'estar matriculat en l'assignatura i haver signat el conveni abans d'iniciar la seva feina amb l'entitat col.laboradora (pràctiques fora de la UAB) o el plec de condicions (dins la UAB).

L'estudiant tindrà un tutor acadèmic de la Universitat (el coordinador de les PE del Grau) i un tutor de l'entitat col.laboradora o projecte, amb experiència professional, els coneixementsnecessaris i la disponibilitat per guiar-lo en la realització correcta de les pràctiques.

El coordinador de les PE s'ocuparà de la negociació, formalització i gestió dels convenis que regulin les pràctiques externes amb institucions, organismes, ens i empreses. També orientarà l'estudiant tant en el procés d'assignació de plaça com durant la realització de les pràctiques. El coordinador presentarà l'estudiant al seu tutor o tutora dins de la institució en la qual ha de realitzar les pràctiques professionals, i, un cop realitzada l'estada de pràctiques, el coordinador avaluarà el seu rendiment d'acord amb la memòria lliurada i l'informe del tutor o la tutora.

Els horaris de realització de les PE han de ser compatibles amb l'activitat acadèmica, formativa i de representació i participació de l'estudiant a la Universitat. Així mateix els horaris s'establiran d'acord amb les característiques de les pràctiques i segons les disponibilitats de l'entitat col·laboradora.

En totes les pràctiques externes, incloses les que es fan a la UAB, és requisit indispensable que l'estudiant subscrigui una pòlissa d'assegurança i de responsabilitat civil, atès que l'assegurança escolar no és suficient. Així, l'estudiant haurà d'abonar en el moment de formalitzar la matrícula la pòlissa complementària contractada per la UAB (preu aproximat: 6€).

L'alumnat matriculat en l'assignatura de Pràctiques Externes ha demostrat, mitjançant l'obtenció dels crèdits corresponents a les assignatures de formació bàsica i les obligatòries de segon i tercer curs, haver adquiritles competències bàsiques, i haurà de ser capaç d'expressar-se amb correcció oralment i per escrit.

Objectius

Les pràctiques externes tenen l'objectiu de completar l'aprenentatge teòric i pràctic de l'estudiant per tal de proporcionar-li una formació completa i integral, i estan subjectes a la normativa sobre drets i deures dels estudiants i als compromisos de l'entitat col·laboradora.

Les Pràctiques Externes són una assignatura optativa oferta als estudiants de Ciències de l'Antiguitat en el quart curs, al marge de les mencions del grau, amb els objectius següents:

 • Donar a l'estudiant, durant el seu període formatiu, el contacte amb un àmbit laboral del seu interès.
 • Facilitar que l'estudiant conegui les tasques pròpies de l'àmbit en qüestió.
 • Adquirir experiència laboral en una activitat professional relacionat amb els seus estudis.

Competències

 • Adquirir habilitats que facilitin el treball en equip.
 • Avaluar de manera crítica el treball realitzat.
 • Demostrar les habilitats bàsiques necessàries per a participar en una excavació arqueològica i tenir la capacitat d'interpretar-ne els resultats.
 • Elaborar projectes sobre aspectes del món antic amb visió holística.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Reconèixer l'impacte d'alguns aspectes rellevants del món antic en la cultura i la societat contemporània.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar tant els coneixements com la capacitat d'anàlisi a la resolució de problemes relatius al camp d'estudi propi.
 2. Assenyalar críticament a l'informe valoratiu aquells aspectes que siguin fruit estricte de l'experiència ‘laboral' desenvolupada al lloc de pràctiques.
 3. Elaborar projectes per a l'estudi, l'ensenyament i la divulgació del patrimoni material i immaterial llegat per l'antiguitat.
 4. Elaborar un informe valoratiu de conclusions basat els arguments acadèmics treballats al lloc de pràctiques.
 5. Identificar i explicar el llegat clàssic a la península Ibèrica.
 6. Interpretar les fonts materials i el registre arqueològic.
 7. Presentar treballs en formats ajustats a les demandes i els estils personals, tant individuals com en grup petit.
 8. Reconèixer i posar en pràctica les habilitats per treballar en equip següents: compromís amb l''equip, hàbit de col·laboració, capacitat per incorporar-se a la resolució de problemes.
 9. Utilitzar els recursos digitals, adequats segons el públic i/o els objectius, per difondre el patrimoni material i immaterial llegat per l'antiguitat d'una manera significativa per a la societat actual.

Continguts

Les Pràctiques Externes s'ofereixen en dues modalitats:

 • Pràctiques externes subscrites entre una entitat col·laboradora externa i la UAB. La UAB signa tants convenis específics de cooperació educativa com estudiants matriculats en aquesta modalitat.
 • Pràctiques externes en l'àmbit de la UAB en el marc de Projectes d'Investigació vinculats als Departaments dels graus implicats o com a suport de la docència del grau. En aquest cas, les Pràctiques s’establiran mitjançant la signatura d'una Resolució per a la realització de practiques dins l’àmbit de la UAB i d’un Plec de condicions específiques, segons model oficial.

El grau en Ciències de l'Antiguitat ofereix les places següents:

Modalitat A. Pràctiques externes subscrites entre una entitat col·laboradora externa i la UAB.

 • Editorial Adesiara (1),
 • Col·lecció Bernat Metge (1),
 • Institució Milà i Fontanals (Filologia) (2),
 • Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona (1),
 • Institut Català d’Arqueologia Clàssica (4),
 • Museu d'Arqueologia de Catalunya (1/2),
 • Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries (1),
 • Museu i Poblat Ibèric de Ca n'Oliver (1)
 • Museu de Badalona (2),
 • Suport a la docència en centres d’ensenyament secundari (2)

Modalitat B. Pràctiques externes en l'àmbit de la UAB

 • Fontes Eurasiae Septentrionalis Antiquae et Medii Aevi (1),
 • Islamolatina (2)
 • DB – Roger Bacon (1)
 • Les veus retrobades. Textos de dones i sobre dones a l'Antiguitat grecoromana (2)
 • e-Viator (2)
 • Suport a la docència del grau de Ciències de l'Antiguitat (2).

Atenció: l'oferta de les places pot variar segons la disponiblitat final de les institucions o dels projectes.

Els estudiants poden escollir l'orientació de les pràctiques i proposar centres o empreses del seu interès que no apareguin a l'oferta de places presentada per la titulació. Si la coordinació aprova la proposta, es procedirà a la signatura del conveni.

Metodologia

La formació específica oferta depèn de l'activitat professional de l'entitat que aculli l'estudiant. De la mateixa manera, els resultats d'aprenentatge variaran depenent de les habilitats específiques adquirides durant les pràctiques.

El tutor o la tutora de l'entitat col·laboradora o projecte de recerca s'encarregarà d'indicar i supervisar les activitats realitzades per l'estudiant en el marc de les Pràctiques Externes d'acord amb el corresponent projecte formatiu.

Les sessions teòriques podrin contemplar classes presencials, cursos especialitzats (ex. curs en riscos laborals) o la formació per a la inserció laboral organitzada per la Facultat amb la col·laboració del Servei d’Ocupabilitat.

Els estudiants tindran dues sessions de tutoria (presencial o virtual), durant el període de realització de les pràctiques i al final.

Calendari

El calendari ordinari de desenvolupament de les pràctiques es concretarà d’acord amb les necessitats de l’entitat o el projecte col·laborador i la disponibilitat de l’estudiant. Estarà comprès dins aquests dos períodes:

Primer semestre: de setembre a gener.
Segon semestre: de febrer a juny.

En casos excepcionals es podran desenvolupar fora d’aquests períodes, a l’estiu, si així ho requereixen les tasques a desenvolupar (per exemple excavacions arqueològiques)

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, perquè l'alumnat empleni les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Sessions teòriques 7,5 0,3 1, 8
Tipus: Supervisades      
Activitats de suport a les institucions o als projectes que acullen els estudiants 125 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Seguiment del coordinador de pràctiques 10 0,4 4, 8
Tipus: Autònomes      
Elaboració d'una memòria de síntesi de les activitats realitzades 7,5 0,3 2, 4

Avaluació

En finalitzar les pràctiques es lliuraran al coordinador-tutor del grau els següents informes:

 • El tutor o la tutora de l'entitat col·laboradora o projecte de recerca redactarà un informe final, amb el nombre d'hores realitzades i les valoracions dels aspectes referits a les competències genèriques i específiques que estableix el projecte formatiu (en el termini màxim de 15 dies i segons el model establert). Així mateix proporcionarà les evidències necessàries per a l'avaluació.
 • L'estudiant elaborarà una memòria final (o autoinforme) amb l'enumeració de tasques realitzades i la valoració que fa dels coneixements i competències que hi ha adquirit en relació amb els estudis universitaris.

Primer semestre: Data final de lliurament de la memòria: 4 de febrer.
Segon semestre: Data final de lliurament de la memòria: 30 de juny.

És responsabilitat de l’estudiant deixar clarament reflectits en la memòria les tasques realitzades i el seu aprofitament respecte dels coneixements i competències adquirides perquè el tutor els pugui avaluar de manera adequada. La memòria pot complementar-se amb annexos que continguin mostres de la feina feta.

A partir de l'informe del tutor o la tutora de l'entitat, la memòria i el seguiment realitzat el coordinador-tutor avaluarà les pràctiques de cada estudiant, emplenarà el corresponent informe de valoració i qualificarà l'assignatura.

Donada l’heterogeneïtat de l’avaluació de les pràctiques externes, i el caràcter potestatiu d’aquesta qualificació, no s’atorgarà Matrícula d’Honor.

Es qualificarà amb un No avaluable l’estudiant que no hagi arribat a realitzar un 10% de les hores presencials previstes al conveni. La nota serà Suspès quan l’estudiant hagi superat el 10% de presencialitat, però no hagi completat les hores previstes al conveni o bé sigui avaluat negativament.

Les pràctiques externes no tenen recuperació.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

Com a part de les activitats formatives especificades a l’avaluació de les Pràctiques Externes, cal que l’alumnat compleixi aquests dos requisits:

-haver assistit a almenys 1 dels cursos d’orientació professional grupal organitzats pel Servei d’Ocupabilitat i acreditar-ho adjuntant a la Memòria de Pràctiques el certificat d’assistència obtingut.

-haver realitzat el qüestionari Test de Competències Professionals ofert pel Servei d’Ocupabilitat de la UAB. El resultat del test es pot descarregar i adjuntar a la Memòria de Pràctiques.

No s’atorga la qualificació de Matrícula d’Honor atès el caràcter potestatiu d’aquesta qualificació i l’heterogeneïtat d’aquesta assignatura en les diferents titulacions de la Facultat. L’assignatura de Pràctiques Externes no pot recuperar-se en cas que l’estudiant obtingui la qualificació de Suspens.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Activitats de suport a les institucions o als projectes que acullen els estudiants 70 0 0 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9
Elaboració d'una memòria de síntesi de les activitats realitzades 20 0 0 2, 4
Seguiment del coordinador de pràctiques 10 0 0 2, 4, 8

Bibliografia

El tutor del projecte o institució receptora orientarà l'estudiant en la bibliografia necessària per a les seves activitats de formació i d'avaluació.

Programari

Dependrà de cadascun dels projectes de pràctiques proposats, seguint les instruccions del tutor del projecte o institució receptora.