Logo UAB
2022/2023

Pràctiques Externes Integrades

Codi: 104116 Crèdits: 12
Titulació Tipus Curs Semestre
2500891 Infermeria OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Mariela Patricia Aguayo Gonzalez
Correu electrònic:
marielapatricia.aguayo@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Ciències psicosocials

Comunicació terapèutica

Bases metodològiques de la infermeria

Pràcticum I, II , III , IV , V, VI

Per coherència amb el progrés de l'adquisició del nivell competencial, que s'adquireix de manera gradual, és MOLT RECOMANABLE que l'estudiant hagi superat les assignatures abans esmentades.

Important: No és possible fer dos pràcticums que coincideixin en el temps.

L'estudiant adquirirà el compromís de preservar la confidencialitat i secret professional de les dades a les quals pot tenir accés a causa del procés d'aprenentatge en els serveis assistencials. També haurà de mantenir una actitud d'ètica professional en totes les seves accions. En aquest sentit l'estudiant que es matriculi en aquesta assignatura es compromet a aplicar la "Normativa del Pràcticum en Infermeria", i les "Recomanacions de conducta dels estudiants de la Facultat de Medicina" . Tots dos documents estan disponibles en el següent enllaç: www.uab.cat/medicina dins de l'apartat Graus: Infermeria; Pràcticum

* Aplicació del "Protocolo mediante el que se determinan pautas básicas destinadas a asegurar y proteger el derecho a la intimidad del paciente por los alumnos y residentes en Ciencias de la Salud" (Documento BOE-A-2017-1200):

 • Les direccions dels centres hospitalaris en els que els estudiants fan pràctiques clíniques ens faran arribar les instruccions per tal que se signi el document de confidencialitat i, si escau, la targeta identificativa.
 • Els estudiants hauran de seguir la normativa que es penjarà al campus virtual de les assignatures.
 • El no compliment d'aquesta normativa suposarà no poder realitzar les pràctiques i per tant el suspens d'aquesta.

Objectius

Introducció

L'envelliment de la població, principalment a causa de l'augment de l'esperança de vida de les persones, es tradueix en la necessitat d'una millora en la qualitat de vida i de les prestacions sanitàries rebudes. Això comporta l'exigència de comptar amb professionals altament qualificats i preparats per a oferir cures d'infermeria en les quals es contempli la complexitat de la persona i del seu entorn.

Aquesta assignatura pretén que, a través dels coneixements adquirits durant tota la formació professional, l'estudiant sigui capaç de realitzar una completa valoració i intervenció dels pacients assignats basant-se en les seves necessitats, i seguint el model de Virginia Henderson.

Objectius

Objectiu general

L'estudiant ha de proporcionar cures complexes centrat en les necessitats del pacient des d'una mirada biopsicosocial. 

Objectius específics

 • Desenvolupar el rol professional a totes les àrees d'acompliment.
 • Utilitzar l'evidència científica i recerca bibliogràfica per a la valoració, programació execució i avaluació de les cures d’infermeria.
 • Aprofundir en el millora de les habilitats de comunicació i escolta activa de la persona atesa.
 • Integrar-se en l'equip interdisciplinari i participar en totes les funcions que li pertoquen en el desenvolupament del rol professional.
 • Gestionar i intervenir de manera eficaç en els plans de cures en situacions complexes.
 • Afavorir el desenvolupament d'un pensament crític en el desenvolupament de totes les etapes del procés d'atenció d'infermeria.
 • Aplicar un judici crític en la presa de decisions d’infermeria.
 • Afavorir la resolució de conflictes d'una manera autònoma i assertiva durant l'exercici del seu rol com a estudiant.

 

Competències

 • Adquirir i utilitzar els instruments necessaris per desenvolupar una actitud crítica i reflexiva.
 • Analitzar i sintetitzar fenòmens complexos.
 • Basar les intervencions infermeres en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
 • Col·laborar i integrar-se en grups i equips de treball.
 • Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua
 • Expressar-se de manera fluida, coherent i adequada a les normes establertes, tant oralment com per escrit.
 • Identificar, analitzar i prendre l'opció resolutiva més adequada per donar resposta als problemes de l'àmbit professional, de manera eficient i eficaç.
 • Identificar, analitzar i resoldre problemes ètics en situacions complexes.
 • Planificar i dur a terme cures infermeres dirigides a persones, famílies o a grups, orientades als resultats en salut, i avaluar-ne l'impacte a través de guies de pràctica clínica i assistencial que descriuen els processos pels quals es diagnostica, tracta o cuida un problema de salut.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adquirir i utilitzar els instruments necessaris per desenvolupar una actitud crítica i reflexiva.
 2. Analitzar i sintetitzar fenòmens complexes.
 3. Col·laborar i integrar-se en grups i equips de treball.
 4. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 5. Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 6. Expressar-se de manera fluida, coherent i adequada a les normes establertes, tant oralment com per escrit.
 7. Identificar, analitzar i prendre l'opció resolutiva més adequada per donar resposta als problemes de l'àmbit professional, de manera eficient i eficaç.
 8. Identificar, analitzar i resoldre problemes ètics en situacions complexes.
 9. Justificar les estratègies d'intervenció plantejades aportant una metaanàlisi i/o 2 revisions sistemàtiques d'estudis de recerca. Explicar el nivell d'evidències que aporten.
 10. Planificar cures infermeres dirigides a la infantesa i a la família.
 11. Planificar els programes basant-se en un marc teòric.
 12. Planificar un procés d'atenció d'infermeria.

Continguts

Tots aquells continguts relacionats amb la planificació i desenvolupament del procés d'atenció d'infermeria com una metodologia científica i de resolució de problemes, sota el marc d'un model conceptual d'infermeria, d'acord amb els patrons funcionals i diagnòstics d'infermeria, amb la finalitat de desenvolupar el rol de col·laboració i el rol autònom infermer, reconeixent la complexitat de les cures de la persona atesa i família.

Metodologia

La metodologia d'aquesta assignatura es basa en la pràctica clínica principalment a través de la planificació, execució i avaluació de les cures d’infermeria, basades en l'atenció integral de la salut, a través de la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuïtat assistencial.

Així mateix l'assistència a les pràctiques estarà complementada per la presentació i discussió de casos en les sessions de seminaris. L'objectiu d'aquests és fomentar la pràctica reflexiva de les situacions sorgides en la complexitat del context assistencial, i l'aprenentatge que es derivi d'aquesta reflexió.

Els seminaris es realitzaran en grups petits d'estudiants amb la supervisió d'un professor, i es treballarà aspectes de la discipline d’infermeria. Els seminaris tindran una durada de 3 hores i es realitzaran els dies programats dins el període de la pràctica clínica. (Consulteu el calendari).

 IMPORTANT:

Aquests horaris podran ser modificats en funció del professor.

En cas que un estudiant hagi d'assistir al seminari un dia que no té pràctica clínica, podrà reordenar les seves hores perquè aquella setmana compleixi la totalitat d'hores com la resta dels seus companys.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
SEMINARIS DE CASOS CLÍNICS (SCC): SESSIONS CLÍNIQUES 9 0,36 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Tipus: Supervisades      
PRÀCTICUM AMB DIRECTRIUS (PRCUM) 291 11,64 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Avaluació

Dins de pla d'estudis del Grau d'infermeria, les assignatures Pràcticums formen part de la matèria Pràctica Externa.
Les competències i resultats d'aprenentatge de la matèria Pràctica Externa es treballaran i s'avaluaran al llarg dels diferents pràcticums en funció del context i àmbit on es desenvolupin cadascú dels pràcticums. Al llarg del desenvolupament de les estades de pràctica clínica de 2n a 4t curs es vetllarà per l'assoliment de totes les competències de pràctica clínica de la titulació.
 
La qualificació final de l'assignatura correspon a la suma de la nota de les pràctiques clíniques i l'obtinguda en les sessions de seminari. 

Composició de la nota final:

60% de la nota correspon a les pràctiques clíniques

40% de la nota correspon a la discussió de casos en el desenvolupament dels seminaris i l'aportació d'evidència científica.

Per aprovar l'assignatura caldrà tenir aprovades les pràctiques clíniques i seminaris amb una nota mínima de 5.

Pràctiques clíniques

Avaluació continuada i formativa al llarg del període: a la meitat del període la professora responsable juntament amb la infermera farà un resum de la informació obtinguda fins al moment i la comentarà amb l'estudiant. En aquesta avaluació de caràcter formatiu es treballarà el nivell d'assoliment dels objectius plantejats, els punts forts a destacar i els punts febles a millorar amb les recomanacions pertinents. De la mateixa manera l'estudiant farà la seva autoavaluació i la comentaràamb la professora.

Avaluació finalista: en finalitzar el període de pràctiques clíniques, la infermera farà l'avaluació de l'estudiant per escrit a través del document d'avaluació corresponent, així com també li farà el feedback. De la mateixa manera l'estudiant farà la seva autoavaluació i la comentarà amb la infermera i la professora.

L'assistència és obligatòria en la totalitat de les hores programades i en el torn i horari assignat. Les faltes d'assistència justificades s’hauran de recuperar dins del període de pràctiques clíniques programades prèvia informació i autorització del professor responsable i del servei de pràctiques.

Seminaris de discussió de casos clínics: sessions clíniques

Avaluació continuada i formativa al llarg del període a través del desenvolupament d'activitats setmanals indicades pel professor.

Avaluació finalista: l'últim dia de seminari l'estudiant lliurarà les activitats corresponents als seminaris de casos clínics.

L'assistència a les sessions de seminari és obligatòria. Només s'acceptarà una falta d'assistència que estigui degudament justificada. Es considera no aprovat aquest apartat si l'estudiant no assisteix a més d'una sessió.

Inassistències

 Es considera una falta justificada la que correspongui a les següents situacions:

- Defuncions de familiars de primer i segon grau de consanguinitat

- Visita mèdica programada

- Malalties programades

- Malalties agudes

- Examen de carnet de conduir

- Exàmens oficials universitaris

- Proves oficials d'idiomes

En tots els casos és obligatori el justificant corresponent. Caldrà recuperar les hores en cas de la no assistència a pràctica clínica.

Per cada falta no justificada es restarà de la nota final (de 0 a 10)0,5 punts.

Es considerarà NO avaluat l'estudiant que NO hagi realitzat totes les pràctiques i no hagi superat l'assignatura per mitjà de l'avaluació continuada.

Es considerarà NO avaluat l'estudiant que NO hagi realitzat algun dels dos mòduls previstos en l'avaluació.

Obtenció de la qualificació final:

Suspès: <5

Aprovat: <7

Notable: <9

Excel·lent: = o > 9

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació durant les pràctiques al centre assistencial 60% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Registres narratius: Carpeta de treball 40% 0 0 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Bibliografia

 

Obligatòria 

 1. http://www.uninet.edu/tratado/indice.html
  Tratado sobre principios de urgencias, emergencias y cuidados críticos. Contiene información dirigida a profesionales de la salud.
  http://www.seeiuc.com/profesio/criticos.pdf
  Guía de práctica clínica. Cuidados críticos de enfermería. Hospital Txagorritxu.
  http://www.asturias.es
  Guía clínica sobre cuidados críticos y quirúrgicos. Gobierno del principado de Asturias. Consejería de sanidad. 2011.
  http://https://www.caja-pdf.es/2017/04/27/manual-criticos/preview/page/3/
  Manual de Enfermería de cuidados críticos
  http://armen/My Documents/enfermeria cuidados criticos y emergencias/emergencias/Tratado de cuidados críticos y emergencias - Luis Miguel Torres Morera - Google Libros.htm
  Enfermería de cuidados críticos y emergencias
  http://http://www.secardiologia.es/practica-clinica-investigacion/guias-practica-clinica-cardiologia/arritmias/1126-guia-europea-practica-clinica-marcapasos
  Marcapasos
  http://cuidados20.san.gva.es/c/document_library/get_file?groupId.
  Guía de cuidados al paciente crítico
  http://http://www.secardiologia.es/practica-clinica-investigacion/guias-practica-clinica-cardiologia
  Guias para la práctica clínica en cardiologia

     

Recomandada

 1. Chalifour, J. La Relación de Ayuda en Cuidados de Enfermeria. Una perspectiva Holística y Humanista. Barcelona: S.G. Editores S.A; 1994
 2. Dominguez, C.; Rodriguez, J.A.; De miguel, J. Sociología y Enfermería. Madrid: Ediciones Pirámide; 1983
 3. Gálvez Toro A. Enfermería basada en la evidencia: cómo incorporar la investigación a la práctica de los cuidados. Granada: Fundación Índex; 2007.
 4. Peplau, H. Relaciones interpersonales en Enfermería. Barcelona: Salvat; 1990.
 

Programari

-