Logo UAB
2022/2023

Metodologia de la Recerca Qualitativa en Ciències de la Salut

Codi: 104114 Crèdits: 3
Titulació Tipus Curs Semestre
2500891 Infermeria OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Feijoo Cid
Correu electrònic:
maria.feijoo@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Sergio Martinez Morato

Prerequisits

Cap.

Objectius

La finalitat de l'assignatura és proporcionar coneixements i destreses adequades per avaluar de manera crítica la literatura científica de les cures infermeres des d'una òptica interpretativa y/o fenomenològica .  

Competències

 • Adquirir i utilitzar els instruments necessaris per desenvolupar una actitud crítica i reflexiva.
 • Basar les intervencions infermeres en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
 • Buscar, avaluar, organitzar i mantenir sistemes d'informació.
 • Expressar-se de manera fluida, coherent i adequada a les normes establertes, tant oralment com per escrit.
 • Identificar, analitzar i prendre l'opció resolutiva més adequada per donar resposta als problemes de l'àmbit professional, de manera eficient i eficaç.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adquirir i utilitzar els instruments necessaris per desenvolupar una actitud crítica i reflexiva.
 2. Analitzar els mètodes qualitatius d'investigació més utilizats en la investigació infermera.
 3. Buscar, avaluar, organitzar i mantenir sistemes d'informació.
 4. Descriure l'evidència que aporta la recerca qualitativa en la pràctica infermera.
 5. Expressar-se de manera fluida, coherent i adequada a les normes establertes, tant oralment com per escrit.
 6. Identificar, analitzar i prendre l'opció resolutiva més adequada per donar resposta als problemes de l'àmbit professional, de manera eficient i eficaç.

Continguts

Paradigmes de la investigació: positivista vs fenomenològic-interpretatiu.

Introducció a les metodologies interpretatives: etnografia, fenomenologia. Introducció a les metodologies crítiques: investigació-acció-participació. Tècniques de mostreig i saturació de la informació. Tècniques qualitatives de recollida de dades aplicades al procés de salut-malaltia-atenció. Anàlisis i codificació dades qualitatives. Criteris de rigor de la recerca qualitativa. Lectura crítica de la literatura científica amb metodologia qualitativa. 

 

Metodologia

Les diferents metodologies d'aprenentatge vertebren l'assoliment tant dels continguts teòrics com de les destreses relacionades amb un pensament crític en la presa de decisions en els processos de salut-malaltia-atenció. A les pràctiques d'aula es realitzarà en grup l'anàlisi crítica d'articles originals amb metodologia qualitativa. Els i les estudiants, si així ho desitgen i es comprometen, podran substituir la lectura crítica d'articles originals per un projecte d’Aprenentatge Servei (ApS). Aquests projectes de compromís social permeten a l'estudiant formar-se mitjançant la participació en un projecte orientat a resoldre una necessitat real en una comunitat i millorar, així, les condicions de vida de les persones o la qualitat del medi ambient (per més informació http://pagines.uab.cat/aps).

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
PRÀCTIQUES AULA (PAUL) 13 0,52 1, 2, 3, 4, 5, 6
TEORIA (TE) 12 0,48 2, 4
Tipus: Supervisades      
TUTORIES 7,5 0,3 1, 4, 5
Tipus: Autònomes      
ESTUDI PERSONAL 41,95 1,68 1, 3, 5, 6

Avaluació

Criteris d'avaluació: la qualificació final de l'assignatura és la mitjana ponderada de cadascuna de les activitats avaluatives: escrites i orals.

Totes les activitats d'avaluació escrites i oral, son de realització obligatòria, en cas de no presentar-se es qualificarà com a No Avaluable (NA) i es quantificarà com a zero (0).

La qualificació final de l'assignatura és la mitjana ponderada de les activitats d'avaluació, sempre i quan, la nota de cada una d'aquestes sigui igual o superior a 4 . En els casos que alguna de les activitats d'avaluació sigui inferior a 4, la nota numèrica resultant serà la mitjana ponderada segons el criteris anteriors sempre que sigui inferior a 5, o es fixarà en 4.8 sempre que la mitjana ponderada sigui superior a 5.

Definició de NO AVALUABLE: s'entendrà per No Avaluable (NA) aquella situació en la que l'estudiant NO es presenti al 50% o més de les activitats d'avaluació.

Revisió de proves: tenen dret a revisió de les proves d'avaluació tots els estudiants prèvia cita amb el professor. La revisió consistirà en una tutoria individual on es farà el feed-back amb l'estudiant en relació a la seva avaluació.

El tractament eventual de casos particulars: Es realitzarà a partir d'un comitè docent (format pel coordinador de l'assignatura, i 2 professors del departament experts en la matèria) ons'avaluarà la situació particular de l'estudiant i es prendran les decisions més adients.

Els estudiants que no hagin superat l'assignatura per mitjà de l'avaluaciócontinuada es podran presentar a una prova de recuperació sempre i quan l'estudiant hagi estat avaluat de les dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. Aquesta prova de recuperació  inclourà tot el temari de l'assignatura.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Defensa oral de treballs 45% 0,17 0,01 1, 2, 3, 4, 5, 6
Proves objectives: ítems d'elecció múltiple 50% 0,33 0,01 1, 2, 4
Proves objectives: ítems d'elecció múltiple 5% 0,05 0 1, 2, 4

Bibliografia

Biliografia Seleccionada

 1. Susan K. Grove., Jennifer R. Gray, Nancy Burns. Investigación en enfermería. Desarrollo de la práctica enfermera basada en la evidencia. Madrid. Elsevier. 6a ed. 2019
 2. Ana Berenguera, Maria J. Fernández de Sanmamed, Mariona Pons, Enriqueta Pujol, Dolors Rodríguez, Silvia Saura. Escuchar, observar y comprender. Recuperando la narrativa en las Ciencias de la Salud. Aportaciones de la investigacióncualitativa. Barcelona: Institut Universitari d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol (IDIAP J. Gol), 2014
 3. David Silverman. Interpreting qualitative data : methods for analysing talk, text and interaction. London. Sage, 2014.
 4. John W. Creswell. Research design : qualitative, quantitative, and mixed method approaches. California. Sage Publications; 3rd ed; 2009. Disponible en http://fe.unj.ac.id/wp-content/uploads/2019/08/Research-Design_Qualitative-Quantitative-and-Mixed-Methods-Approaches.pdf
 5. Maria L. Vázquez Navarrete; M. Rejane Ferreira da Silva; Amparo Mogollon Pérez; Maria J. Fernández de Sanmamed Santos ;M. Eugenia Delgado Gallego; Ingrid Vargas Lorenzo. Introducción a las técnicas cualitativas de investigación aplicadas en salud. Cursos GRAAL 5. Materials 168. 2006.
 6. Amanda Coffey; Paul Atkinson. Encontrar el sentido a los datos cualitativos: estrategias complementarias de investigación. Universidad de Alicante. 2005.
 7. Fernández de Sanmamed MJ, Calderón C. Investigación Cualitativa en Atención Primaria. En: Martín Zurro A, Cano Pérez JF. Atención Primaria. 5ª ed. Barcelona: Hancourt Internacional;2014.

Bibliografia de consulta

 1. Oriol Romaní (ed.). Etnografía, técnicas cualitativas e investigación en salud: un debate abierto. Publicacions URV, Tarragona. 2013. Disponible en https://www.academia.edu/7065196/Etnograf%C3%ADa_metodolog%C3%ADas_cualitativas_e_investigaci%C3%B3n_en_salud_un_debate_abierto
 2. Rodríguez del Águila M.M, Pérez S., Sordo L., Fernández M. A. Cómo elaborar un protocolo de investigación en salud Med Clin (Barc).2007;129(8): p. 299-302.
 
Recursos de internet
 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.scopus.com/
http://www.doaj.org/
http://www.easp.es/exploraevidencia/

 

Programari

No s'utilitza cap programari.