Logo UAB
2022/2023

Fisioteràpia, Història i Societat

Codi: 104100 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500892 Fisioteràpia OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Silvia Cora Levy Lazcano
Correu electrònic:
silvia.levy@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Jorge Molero Mesa
Eva De Cardona Recasens
Anyely Marin Cisneros
Silvia Cora Levy Lazcano

Prerequisits

Cap.

Objectius

L’objectiu principal d’aquesta assignatura és conèixer els fonaments històrics, socials i culturals de les terapèutiques físiques, naturals i complementàries per tal d’adquirir elements que permetran l’anàlisi crítica de la situació actual de la professió de fisioterapeuta a l’Estat espanyol, així com establir una comparativa amb altres models sanitaris europeus.

Aquest objectiu general es pot desglossar en els següents objectius específics:

Contextualitzar l’origen i desenvolupament de la fisioteràpia com a disciplina, així com el seu procés de medicalització, alhora que s’emfatitza la seva independència professional dins les ciències biosanitàries.

Analitzar el paper social i cultural que efectua la fisioteràpia dins la teràpia multidisciplinària, i reflexionar sobre l’abordatge de la diversitat cultural, sexual i de gènere en la relació fisioterapeuta-pacient des d’una perspectiva inclusiva.

Comprendre com intervenen les diverses formes de comunicació lligades a la ciència, la medicina i la tecnologia en la construcció social dels processos de salut-malaltia, i de les imatges de l’àmbit sanitari i els seus professionals en les societats contemporànies.

Enregistrar quines atencions sanitàries estan reconegudes com a protocol i quines queden en un marc desconegut entre fisioterapeuta i pacient. Mostrar les bases teòriques de la bioètica en la fisioteràpia des d'una perspectiva innovadora, com la fisioteràpia pal·liativa i el dolor crònic.

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Analitzar i sintetitzar.
 • Demostrar que té coneixement de les ciències, els models, les tècniques i els instruments sobre els quals es fonamenta, articula i desenvolupa la fisioteràpia.
 • Identificar, analitzar i resoldre problemes ètics en situacions complexes
 • Incorporar els principis ètics i legals de la professió a la cultura professional.
 • Organitzar i planificar.
 • Prendre les decisions més adequades davant d'una situació determinada.
 • Raonar amb sentit crític.
 • Resoldre problemes.
 • Treballar en equip.

Resultats d'aprenentatge

 1. Abordar la pràctica professional respectant l'autonomia del pacient, les seves creences i cultura.
 2. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió.
 3. Analitzar els indicadors de sostenibilitat de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit integrant-hi les dimensions social, econòmica i mediambiental.
 4. Analitzar i sintetitzar.
 5. Analitzar les accions de la pràctica en fisioteràpia des de perspectives socioculturals.
 6. Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement propi.
 7. Conèixer l'evolució del concepte de Salut des de la seva perspectiva cultural i històrica en l'època moderna i contemporània, integrant l'evolució de la Fisioteràpia des d'aquest marc conceptual.
 8. Descriure els fonaments històrics de les professions sanitàries en la perspectiva del pluralisme mèdic.
 9. Descriure i analitzar els diferents fets i canvis històrics, que al llarg del temps han contribuït a la configuració de la fisioteràpia com a professió i com a disciplina científica.
 10. Desenvolupar capacitats de reflexió crítica al voltant dels processos de salut i malaltia en els diversos contextos culturals en què aquests es desenvolupen.
 11. Entendre la malaltia des de l'experiència del pacient i els contextos en què s'ha desenvolupat.
 12. Explicar el codi deontològic, explícit o implícit, de l'àmbit de coneixement propi.
 13. Identificar i descriure els diferents sistemes i models de Salut, incloent els nivells assistencials, on s'incardina la Fisioteràpia.
 14. Identificar la diversitat de sistemes mèdics, incloses les medicines alternatives, i identificar els fonaments.
 15. Identificar les implicacions socials, econòmiques i mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit de coneixement propi.
 16. Identificar les principals desigualtats de sexe/gènere presents a la societat.
 17. Identificar, analitzar i resoldre problemes ètics en situacions complexes.
 18. Organitzar i planificar.
 19. Prendre les decisions més adequades davant d'una situació determinada.
 20. Proposar formes d'avaluació dels projectes i accions de millora de la sostenibilitat.
 21. Proposar projectes i accions que estiguin d'acord amb els principis de responsabilitat ètica i de respecte pels drets fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 22. Proposar projectes i accions viables que potenciïn els beneficis socials, econòmics i mediambientals.
 23. Raonar amb sentit crític.
 24. Reconèixer els estats de salut i malaltia com a construccions socialment determinades que canvien segons les cultures i el curs del temps.
 25. Reconèixer els estats de salut i malaltia com a construccions socialment determinades, que canvien segons les cultures i amb el pas del temps.
 26. Reflexionar críticament sobre les qüestions científiques, ètiques, polítiques i socials implicades en l'actuació professional del fisioterapeuta.
 27. Resoldre problemes.
 28. Respectar la participació del pacient en les decisions sobre el procés de salut-malaltia.
 29. Treballar en equip.
 30. Valorar com els estereotips i els rols de gènere incideixen en l'exercici professional.
 31. Valorar les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o projectes, a curt o llarg termini, en relació amb determinades persones o col·lectius.

Continguts

A. HISTÒRIA, CULTURA I FISIOTERÀPIA

 1. La malaltia com a fenomen històric, biològic, social i cultural
 2. Els orígens de l’experiència d’emmalaltir
 3. La societat davant la malaltia. Els sistemes mèdics
 4. Malaltia, positivisme i tecnologia
 5. Història social i cultural de la fisioteràpia i del procés de rehabilitació
 6. Hidroteràpia i crenoteràpia
 7. Gimnàstica i massatge
 8. Electroteràpia i radioteràpia
 9. El procés de medicalització i el dret a la salut

B. FISIOTERÀPIA, GÈNERE I SOCIETAT

 1. Introducció al gènere en les professions sanitàries
 2. Ètica, biopoder i el dret sobre el propi cos
 3. Fisioteràpia, professió i responsabilitat civil

C. COMUNICACIÓ, NARRATIVES I REPRESENTACIONS EN FISIOTERÀPIA

 1. Els mitjans de comunicació en els processos de salut i malaltia
 2. La imatge en la construcció social de les professions biosanitàries
 3. La narració de l’experiència contemporània d’emmalaltir i rehabilitar

D. L'EXPERIÈNCIA D'EMMALALTIR I CURAR: CURES PAL.LIATIVES

 1. Paper de la fisioteràpia en les cures pal·liatives
 2. L’atenció al pacient amb dolor crònic
 3. Atenció sanitària i atenció emocional en el sistema biosanitari
 4. Atenció holística i conscient

E. CONCLUSIONS

Metodologia

Les sessions teòriques estan organitzades en classes magistrals de 2-3 hores que inclouen discussions sobre temes proposats pel professorat, i estableixen el punt de partida per a treballar continguts específics en els seminaris.

Els seminaris constitueixen l’estructura principal de l’assignatura i es desenvolupen en quatre sessions de 2 hores cadascuna, excepte les darreres sessions de cada seminari, que inclouen les proves d’avaluació i consten de 3 hores. S’utilitzen metodologies d'estudis de cas i aprenentatge basat en problemes (ABP), amb les quals es pretén fomentar l'aprenentatge actiu i consolidar l’anàlisi crítica iniciada en les sessions teòriques a través de la formulació de preguntes i discussions que, en aquest cas, proposa l’alumnat, bé en grup o bé individualment, a partir d’experiències concretes.

Activitats d’aprenentatge

I. Activitats dirigides (37 hores):

 • Classes magistrals (10 hores): corresponen al bloc distributiu A
 • Seminaris (27 hores): corresponen als blocs distributius B, C i D

II. Activitats supervisades (23 hores): en tots els blocs distributius

 • Elaboració i presentació de treballs

III. Activitats autònomes (75 hores): en tots els blocs distributius.

 • Lectura comprensiva de materials d'interès (30 hores)
 • Estudi personal (10 hores)
 • Elaboració de treballs (20 hores)
 • Preparació de debats i discussions (15 hores)

IV. Lliuraments: es duran a terme a través de l'Aula Moodle en les dates especificades amb temps suficient per a la seva elaboració.

 • Presentació de l’exposició oral: bloc distributiu B
 • Assaig individual: blocdistributiu C
 • Informe de treball engrup: bloc distributiu D
 • Guió del debat per a la sessió final: bloc distributiu E

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
SEMINARIS ESPECIALITZATS (SESP) 27 1,08 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
TEORIA (TE) 10 0,4 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 23, 24, 25, 26, 28
Tipus: Supervisades      
PRESENTACIÓ / EXPOSICIÓ ORAL DE TREBALLS 23 0,92 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
Tipus: Autònomes      
ELABORACIÓ DE TREBALLS / ESTUDI PERSONAL / LECTURA D'ARTICLES / INFORMES D'INTERÈS 75 3 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Avaluació

L’avaluació de les competències adquirides en aquesta assignatura és continuada a través de la participació activa de l’alumnat en relació amb les diverses activitats que es proposaran a classe.

La puntuació final serà la suma dels punts obtinguts a cadascuna de les proves. Per tal que l’avaluació sigui efectiva, cal que l’alumnat superi cadascuna de les proves per separat.

El professorat informarà dels resultats d’aquestes a través de l’Aula Moodle un cop finalitzat cada bloc distributiu. La nota final es publicarà després de la sessió final de conclusions també a través de l’Aula Moodle.

Els i les estudiants que no realitzin les proves d’avaluació seran considerats com "No avaluats", exhaurint els drets a la matrícula de l’assignatura.

En cas que sigui necessari, es realitzarà una prova de recuperació (examen) per a l’alumnat que no hagi superat les proves d’avaluació continuada en conjunt. Per a participar de la recuperació, els i les estudiants han d’haver estat prèviament avaluats d’un conjunt d’activitats amb un pes mínim de dues terceres parts de l’avaluació. A més, cal haver obtingut almenys un 3,5 en la qualificació total de l'assignatura.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència i participació activa en classe i seminaris 10% 3 0,12 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
Avaluació mitjançant casos pràctics i resolució de problemes 30% 4 0,16 1, 4, 7, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 23, 25, 26, 27, 28, 29
Defensa oral de treballs 30% 4 0,16 2, 4, 5, 6, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31
Prova d'assaig de preguntes àmplies 30% 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31

Bibliografia

Bertaux, Daniel (2005) Los relatos de vida: perspectiva etnosociológica. Barcelona: Bellaterra

Comelles, Josep Maria i Martínez-Hernáez, Ángel (1993) Enfermedad, Cultura y Sociedad. Un ensayo sobre las relaciones entre la Antropología Social y la Medicina. Madrid: Eudema

Cuelenaere, Eduard, Willems, Gertjan i Joye, Stijn (2019) Remaking identities and stereotypes: How film remakes transform and reinforce nationality, disability, and gender. European Journal of Cultural Studies, 22(5-6): 613-629. Disponible en línia a: <https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1367549418821850>

Dijk, Teun A. van (2013) Racismo cotidiano y política intercultural. A: Zapata-Barrero, Ricard i Pinyol Jiménez, Gemma (eds.) Manual para el diseño de políticas interculturales. Barcelona: GRITIM, UPF. Disponible en línia a: <https://repositori.upf.edu/handle/10230/20190>

Esteban, Mari Luz (ed.) (2007) Introducción a la antropología de la salud. Aplicaciones teóricas y prácticas. Bilbao: Asociación por el derecho a la salud (OSALDE). Disponible en línia a: <https://osalde.org/wp-content/uploads/2017/02/Libro-Introduccion-Antropologia-De-La-Salud-OSALDE-Mariluz-Esteban-ed.pdf>

Fausto-Sterling, Anne (2019) Gender/Sex, Sexual Orientation, and Identity Are in the Body: How Did They Get There? Journal of Sex Research, 56(4-5): 529-555. Disponible en línia a: <https://login.are.uab.cat/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edswss&AN=000467157500007&site=eds-live>

Fernández-Garrido, Sam i Alegre Agis, Elisa (2019) Autoetnografías, cuerpos y emociones (II): Perspectivas feministas en la investigación en salud. Tarragona: Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili. Disponible en línia a: <http://llibres.urv.cat/index.php/purv/catalog/view/408/426/966-1>

Heap, Ruby (1995) Training Women for a New "Women's Profession": Physiotherapy Education at the University of Toronto, 1917-40. History of Education Quarterly, 35(2): 135-158. Disponible en línia a: <https://www-jstor-org.are.uab.cat/stable/pdf/369630.pdf?refreqid=excelsior%3Ac5a39dd8edae7146afe00e224ce754f2>

Jiménez, Javier (2000) Aparatos gimnásticos y de rehabilitación del siglo XIX: orígenes comunes y su evolución. Madrid: Gymnos

Lendoiro Salvador, José (2016) Fisioterapia en los inicios del siglo XX y Primera Guerra Mundial: avances profesionales y científicos. Fisioterapia al día, 12(3):58-67. Disponible en línia a: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5654074>

Linker, Beth (2005) Strength and Science: Gender, Physiotherapy, and Medicine in the United States, 1918-35. Journal of Women's History 17(3): 106-132. Disponible en línia a:<https://muse-jhu-edu.are.uab.cat/article/187420/pdf>

López Piñero, José María (2002) Lamedicina en la historia. Madrid: La Esfera de los Libros

Martínez-Hernáez, Ángel (2008) Antropología Médica. Teorías sobre la cultura, el poder y la enfermedad. Barcelona: Anthropos

MacLean, Vicky M. i Rozier, Carolyn (2009) From sport culture to the social world ofthe "good PT": masculinitiesand the career development of physical therapists. Men and Masculinities, 11: 286-306. Disponible en línia a: <https://journals-sagepub-com.are.uab.cat/doi/pdf/10.1177/1097184X06294619>

McRuer, Robert (2006) Crip Theory: Cultural Signs of Queerness and Disability. New York: NYU Press

McRuer, Robert (2018) Crip Times: Disability, Globalization, and Resistance. New York: NYU Press. Disponible en línia a: <https://www-degruyter-com.are.uab.cat/document/doi/10.18574/9781479807253/html>

Nicholls, David A. (2018) The End of Physiotherapy. Abingdon; New York : Routledge

Nicholls, David A. i Gibson, Barbara E. (2010) The body and physiotherapy. Physiotherapy Theoryand Practice, 26 (8): 497-509. Disponibleen línia a: <https://www-tandfonline-com.are.uab.cat/doi/pdf/10.3109/09593981003710316?needAccess=true>

Nicholls, David A. i Cheek, Julianne (2006) Physiotherapy and the shadowof prostitution: The Society of Trained Masseuses and the massage scandals of 1894. Social Science & Medicine, 62(9): 2336-2348. Disponible en línia a: <https://www-sciencedirect-com.are.uab.cat/science/article/pii/S0277953605005022?via%3Dihub>

Perdiguero, Enrique i Comelles, Josep Maria (eds.) (2000) Medicina y cultura. Estudios entre la antropología y la medicina. Barcelona: Bellaterra. Disponible en línia a: <https://www.researchgate.net/publication/236170751_Medicina_y_Cultura_Estudios_entre_la_Antropologia_y_la_Medicina>

Pettman, Erland (2007) A History of Manipulative Therapy. Journal of Manual & Manipulative Therapy, 15(3): 165-174. Disponible en línia a: <https://www-tandfonline-com.are.uab.cat/doi/pdf/10.1179/106698107790819873?needAccess=true>

Prados Megías, ME, Márquez García, MJ i Padua Arcos, D. (2017) Life Stories as a Biographic-narrative Method. How to Listen to Silenced Voices. Procedia - Social and Behavioral Sciences,237, 962–967. Disponible en línia a: <https://www-sciencedirect-com.are.uab.cat/science/article/pii/S1877042817301362?via%3Dihub>

Vazir Shrey, et al. (2019) Perspectives of Racialized Physiotherapists in Canada on Their Experiences with Racism in the Physiotherapy Profession. Physiotherapy Canada, 71(4), 335- 345. Disponible en línia a: <http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=470a43c9-c376-4c31-ae0e-beb54c1d3109%40sdc-v-sessmgr03>

Vicente-Pedraz, Miguel i Torrebadella-Flix, Xavier (2017) El dispositivo gimnástico en el contexto de la medicina social decimonónica española. De las políticas higiénicas a los discursos fundacionales de la “Educación Física”. Asclepio, 69 (1): p.172. Disponible en línia a: <https://ddd.uab.cat/record/178105>

A més, s’oferirà bibliografia complementària al llarg del semestre d'acord amb els blocs distributius.

Programari

No es requereix programari específic.