Logo UAB
2022/2023

Seguretat ciutadana

Codi: 104043 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenció i Seguretat Integral OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Carles Grinyó i Mo
Correu electrònic:
carles.grinyo@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:

Prerequisits

Aquesta assignatura no té pre-requisits.

Objectius

Quan ens referim a la seguretat ciutadana dins les societats democràtiques, observem l’acció que porta a terme l’estat per tal d’assegurar la convivència pacífica, la utilització ordenada dels espais comuns, compatibilitzant-ne els usos, així com l’assegurament del respecte als drets i llibertats de tots els ciutadans/es, per tal d’evitar la comissió de delictes i faltes contra les persones i els seus bens; tanmateix però, un concepte ampli de seguretat ciutadana pot acollir també molts camps de la prevenció i reacció a les seves amenaces.

La seguretat és una necessitat bàsica pel bon funcionament i pel desenvolupament de les societats humanes, immediatament desprès del tenir assegurades les necessitats fisiològiques que suposen la supervivència personal.

Encara que la matèria pugui centrar-se en el tractament i actuació dels cossos i forces de seguretat que tenen l’objectiu de garantir la seguretat ciutadana en sentit estricte, els riscos que posen en joc la seguretat dels ciutadans, poden conformar un ampli ventall de supòsits en els que, segons sigui l’amenaça a vèncer, hi intervenen diferents agents (protecció civil, seguretat viària, bombers, exèrcit, intel·ligència, serveis públics d’atenció a les persones...).

 

Per aquest motiu la visió que es pretén conformar ha de pivotar de manera alternativa  entre la seguretat ciutadana en sentit estricte i la integralitat del concepte.  

 

Amb aquesta assignatura pretenem situar-nos en el context de la seguretat ciutadana tant a nivell integral com en sentit estricte.

Proporcionar elements de reflexió sobre la necessitat de la seguretat a les societats democràtiques per al seu òptim desenvolupament.

Conèixer el sistema de seguretat pública i els seus agents tant a nivell general com en el terreny dels cossos i forces de seguretat

Apropar-nos a la normativa bàsica sobre seguretat ciutadana.

 

Observar l’aplicació directa de la seguretat ciutadana i la seva afectació en diferents camps de l’activitat habitual de la ciutadania (preservació de la seguretat de persones i bens, convivència, lluita contra la delinqüència, serveis públics d’atenció a les persones, qualitat de vida, seguretat vial i mobilitat). 

 

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Adaptar-se a situacions imprevistes.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 • Gestionar de manera eficient la tecnologia en les operacions de seguretat.
 • Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 • Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a situacions imprevistes.
 2. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió
 3. Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement propi.
 4. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 5. Aplicar els diferents conceptes implicats en la comunicació interna i externa de l'organització.
 6. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 7. Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 8. Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 9. Prendre decisions relatives a les contingències pròpies de la gestió de riscos en sistemes públics.
 10. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 11. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 12. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 13. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 14. Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 15. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 16. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 17. Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 18. Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Continguts

T1. SEGURETAT CIUTADANA. CONCEPTE.

T2. EL SISTEMA DE SEGURETAT PÚBLICA.

T3. L'AGENT DE L'AUTORITAT.

T4. SISTEMES POLICIALS. EL SISTEMA ESPANYOL.

T5. EL CODI DEONTOLÒGIC A LA POLICÍA.

T6. LEGISLACIÓ BÀSICA SOBRE SEGURETAT CIUTADANA.

T7. SEGURETAT I CONVIVÈNCIA. POLICIA DE PROXIMITAT.

T8. LA COORDINACIÓDELS SERVEIS DE SEGURETAT AMB ELS SERVEIS D'ATENCIÓ A LES PERSONES.

T9. SEGURETAT I QUALITAT DE VIDA.

T10. SEGURETAT VIAL.

Metodologia

 • Treballs individuals o en grup supervisats pel professor.

 • Estudi, lectures programades, realització, exposició i debat de treballs i casos pràctics de forma individual i/o en grup.

   

  Les videoclasses tenen com a principal objetiu resoldre els dubtes relatius al temari, per tant es imprescindible una preparació dels temes abans de cada sessió

   

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Videoconferències amb la participació activa de l'alumnat 6 0,24
Tipus: Supervisades      
RESOLUCIÓ DE DUBTES SOBRE TEMARI i PRÀCTIQUES 24 0,96
Tipus: Autònomes      
Estudi personal, lectura d'articles i elaboració de treballs. 120 4,8

Avaluació

- Proves escrites que permetin valorar els coneixements adquirits per l'estudiant

Prova escrita parcial alliberadora de matèria.

Prova escrita final de tot el contingut de l’assignatura.

- Pràctiques i resolució d’exercicis.

Pràctiques en classe mitjançant intervencions o reflexions de casos concrets.

Avaluació de pràctiques individuals o en grup i presentats per l’estudiant al professor o a l’aula.

- Treballs.

Avaluació de treballs individuals presentats per l’estudiant al professor.

 

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, les irregularitats comeses per un estudiant que puguin conduir a una variació de la qualificació es qualificaran amb un zero (0). Per exemple, plagiar, copiar, deixar copiar..., una activitat d'avaluació, implicarà suspendre aquesta activitat d'avaluació amb un zero (0). Les activitats d'avaluació qualificades d'aquesta forma i per aquest procediment no seran recuperables.

 

REAVALUACIÓ

L’alumnat que no superi l’avaluació continuada o que no es presenti a la mateixa s’haurà de presentar a la REAVALUACIÓ  per tal de superar l’assignatura. La nota màxima d’aquest examen serà 5-Aprovat

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Proves escrites 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Pràctiques i resolució d'exercicis 25% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Treballs 25% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Bibliografia

El arte de la guerra. Sun Tzu

El Príncipe. Nicolás Maquiavelo

 

D’ambdues obres no és rellevant l’editorial ni l’any d’edició, sempre que siguin textos integres.

Tanmateix es facilitarà a l’alumne altre bibliografia, normativa i textos complementaris.

Programari

No és necessari software pel desenvolupament de l'assignatura.