Logo UAB
2022/2023

Gestiˇ de recursos humans a les administracions p˙bliques

Codi: 104027 CrŔdits: 6
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenciˇ i Seguretat Integral OT 4 1
La metodologia docent i l'avaluaciˇ proposades a la guia poden experimentar alguna modificaciˇ en funciˇ de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitÓries.

Professor/a de contacte

Nom:
MŔrida Iglesias Lucia
Correu electr˛nic:
merida.iglesias@uab.cat

Utilitzaciˇ d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritÓria:
espanyol (spa)
Grup Ýntegre en anglŔs:
No
Grup Ýntegre en catalÓ:
No
Grup Ýntegre en espanyol:
No

Prerequisits

No hi ha prerequisits. 

Objectius

L'Administració pública té un paper fonamental en tot el que té a veure amb la prevenció i seguretat, establint plans i mesures que permetin fer front de manera coordinada i eficaç a situacions de greu risc col·lectiu, per a garantir la integritat de les persones, mitjans materials , infraestructures i del medi ambient.

També correspon a les Administracions Públiques protegir el lliure exercici dels drets i llibertats dels ciutadans, així com d'assegurar el compliment de les seves obligacions, garantir la seguretat pública i la pacífica convivència, en el marc de l'interès general.

Alhora, l'Administració pública ha de vetllar per la seguretat de les infraestructures, els mitjans de transport i d'altre tipus que utilitza i posa a disposició dels ciutadans, així com de la seguretat i benestar dels seus empleats.

Els empleats públics són els responsables de prevenir i actuar davant qualsevol amenaça per a la seguretat. Per tant, la seva efectivitat dependrà, no només dels mitjans amb què compten, sinó de les seves competències, organització i direcció.

És per això que aquesta assignatura pretén donar a conèixer als alumnes el règim jurídic i les condicions de treball dels empleats públics de les administracions públiques, tractant els diferents instruments que configuren un sistema de gestió de recursos humans, segons la diferent tipologia de vinculació jurídica amb les administracions públiques, és a dir, funcionaris públics o contractats laborals.

Es farà una aproximació a la relació professional de l'empleat públic, des dels sistemes de selecció, drets i deures, codi de conducta, condicions de treball, promoció professional i l'extinció de la relació.

L'Estatut bàsic de l'empleat públic, des d'ara EBEP, és la norma vertebradora de totes aquestes temàtiques, sense perjudici d'altres normatives de caràcter específic.

La direcció d'equips, lideratge, i altres ítems relacionats amb la gestió dels empleats públics, posaran de manifest la importància de la nova figura del "Directiu Públic Professional" regulada per primera vegada en l'article 13 de l'EBEP.

Els principals objectius de l'assignatura són:

 

Conèixer els diferents àmbits i possibilitats de treball que ofereixen les Administracions Públiques (AAPP)

La tipologia de personal al servei de les administracions públiques.

Saber com es poden dimensionar i organitzar les plantilles de personal.

Sistemes de selecció a les AAPP, els procediments i requisits.

Aproximació a les possibilitats de carrera professional a l'Administració pública

Sistemes d'avaluació de l'acompliment dels empleats públics

Identificar les competències professionals aplicades a les AAPP.

Règim jurídic de les condicions de treball dels empleats públics

La direcció pública professional.

CompetŔncies

 • Actuar amb responsabilitat Ŕtica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democrÓtics.
 • Actuar en l'Ómbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raˇ de sexe/gŔnere.
 • Adaptar-se a situacions imprevistes.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la investigaciˇ i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 • Gestionar de manera eficient la tecnologia en les operacions de seguretat.
 • Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 • Introduir canvis en els mŔtodes i els processos de l'Ómbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Planificar i coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen en la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un Órea d'estudi que parteix de la base de l'educaciˇ secundÓria general, i se sol trobar a un nivell que, si bÚ es recolza en llibres de text avanšats, inclou tambÚ alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessÓries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informaciˇn idees, problemes i solucions a un p˙blic tan especialitzat com no especialitzat
 • Que els estudiants sÓpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocaciˇ d'una forma professional i posseeixin les competŔncies que solen demostrar-se per mitjÓ de l'elaboraciˇ i defensa d'arguments i la resoluciˇ de problemes dins de la seva Órea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva Órea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexiˇ sobre temes rellevants d'Ýndole social, cientÝfica o Ŕtica.
 • Transmetre informaciˇ, idees, problemes i solucions a un p˙blic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 • Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a situacions imprevistes.
 2. Analitzar crÝticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professiˇ
 3. Analitzar les desigualtats per raˇ de sexe/gŔnere i els biaixos de gŔnere en l'Ómbit de coneixement propi.
 4. Analitzar una situaciˇ i identificar-ne els punts de millora.
 5. Aplicar els diferents conceptes implicats en la comunicaciˇ interna i externa de l'organitzaciˇ.
 6. Aplicar els diferents sistemes de gestiˇ de la seguretat p˙blica.
 7. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 8. Generar propostes innovadores i competitives en la investigaciˇ i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 9. Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 10. Prendre decisions relatives a les contingŔncies pr˛pies de la gestiˇ de riscos en sistemes p˙blics.
 11. Proposar nous mŔtodes o solucions alternatives fonamentades.
 12. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gŔnere.
 13. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un Órea d'estudi que parteix de la base de l'educaciˇ secundÓria general, i se sol trobar a un nivell que, si bÚ es recolza en llibres de text avanšats, inclou tambÚ alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 14. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessÓries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 15. Que els estudiants puguin transmetre informaciˇn idees, problemes i solucions a un p˙blic tan especialitzat com no especialitzat
 16. Que els estudiants sÓpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocaciˇ d'una forma professional i posseeixin les competŔncies que solen demostrar-se per mitjÓ de l'elaboraciˇ i defensa d'arguments i la resoluciˇ de problemes dins de la seva Órea d'estudi.
 17. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva Órea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexiˇ sobre temes rellevants d'Ýndole social, cientÝfica o Ŕtica.
 18. Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 19. Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.

Continguts

BLOC 1
1.- L'ocupació en les administracions públiques i l'àmbit de la seguretat.
2.- Administració, gestió i polítiques de RRHH en el sector públic.
3.- El marc normatiu de l'ocupació pública.
4.- Tipologia de personal
BLOC 2
5.- Instruments de gestió de l'ocupació pública
6.- Sistemes de selecció i de provisió.
7.- Drets i deures dels empleats públics.
8.- Sistema disciplinari i incompatibilitats
9.- Promoció i carrera del personal
BLOC 3
10.- L'avaluació de l'acompliment
11.- Sistema retributiu: incentivació i productivitat.
BLOC 4
12.- Els drets col·lectius a l'ocupació pública.
13.- La direcció pública professional.

Metodologia

La metodologia docent s'adapta a les sessions organitzades mitjançant la plataforma de reunions virtuals (Webex). Aquestes sessions són voluntàries i tenen com a objectiu exposar les idees principals del tema i aclarir els dubtes existents, donat el caràcter on line de la formació que implica el treball del material de forma individualitzada i prèvia per l'estudiant.
 
La plataforma de l’aula virtual (Moddle) de la UAB s’utilitzarà periòdicament per a contactes regulars amb estudiants a través dels fòrums de la matèria, proporcionar temari i documentació i presentació i lliurament de treballs d’avaluació continuada.
 
També podeu concertar tutories per correu electrònic.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciˇ, per a la complementaciˇ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciˇ de l'actuaciˇ del professorat i d'avaluaciˇ de l'assignatura/m˛dul.

Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Avaluaciˇ 4 0,16
Classes. Videoconferencias con la participaciˇn activa del alumnado 6 0,24
Tipus: Supervisades      
Debats, resoluciˇ de sup˛sits prÓctics i tutories. 24 0,96
Tipus: Aut˛nomes      
Estudi personal i realitzaciˇ de treballs individuals 116 4,64

Avaluaciˇ

L'alumnat realitzarà dues proves d'avaluació continuada (PAC) que lliurarà a través de l'aula moodle.

L'alumnat realitzarà una avaluació mitjançant prova escrita presencial sobre la matèria tractada que tindrà lloc en la data programada a l'Escola. Aquesta prova podrà ser oral a criteri del professor.

Reavaluació

En cas de no superar l'assignatura d'acord amb els criteris abans esmentats (avaluació continuada), es podrà fer una prova de recuperació en la data programada en l'horari, i que versarà sobre la totalitat dels continguts del programa. Per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. No obstant això, la qualificació que constarà a l'expedient de l'alumne és d'un màxim de 5-Aprovat.

L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació han de presentar la petició emplenant el document que trobareu a l'espai Moodle de Tutorització EPSI.

Plagi

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir. en cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificaciófinal d'aquesta assignatura serà 0 ". Les proves / exàmens podran ser escrits i / o orals a criteriodel professorat.

Alumnes que tornen a cursar l’assignatura

En lo relatiu aaquells alumnes que han de tornar a cursar l’assignatura, cal subratllar que la metodología avaluativa es la mateixa que per la resta d’alumnes

Activitats d'avaluaciˇ

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Analisis protocol seguretat laboral 25 0 0 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19
Prova te˛rica 50 0 0 1, 4, 6, 7, 9, 10, 13, 19
Resoluciˇ de sup˛sits prÓctics. 25 0 0 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Bibliografia

JAUREGUIZAR Y MORENO, ERNESTO de. Manual práctico de Recursos Humanos en la Administración Pública, Dykinson, Madrid, 2020.

JIMÉNEZ ASENSIO, Rafael: Directivos Públicos, Instituto Vasco de Administración Pública, 2006.

RODRÍGUEZ VILLANUEVA, J., La estructuración de la función pública española: diseño, gestión y posibilidades de optimización".  2021

SÁNCHEZ MORÓN, Miguel Y OTROS: La función pública directiva en Francia, Italia y España, INAP, Madrid, 2007.

URCELAY LECUE, M.C., Utilización abusiva de los contratos temporales en la función pública española. Revista Aranzadi Doctirnal, 2020

 

Programari

Aquesta assignatura farà servir el programari bàsic del paquet d'office 365