Logo UAB
2022/2023

Anàlisi del risc

Codi: 103995 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenció i Seguretat Integral FB 1 1

Professor/a de contacte

Nom:
Montserrat Iglesias Lucia
Correu electrònic:
montserrat.iglesias@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits

Objectius

Objectius:

 • Conèixer el concepte de risc
 • Interiorització i adaptació dels conceptes de risc, anàlisi de riscos, governança, Prevenció ...
 • Desenvolupament de casos pràctics a partir d'aquests conceptes.
 • Conèixer els processos de presa de decisió i les seves diferents implicacions en l'àmbit del Risc
 • Analitzar les estratègies discursives existents per fer front a diversos tipus de risc.
 • Avaluar el risc i el seu impacte a la seguretat i la prevenció

 

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Amb caràcter general, posseir i comprendre coneixements bàsics en matèria de prevenció i seguretat integral.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Mantenir una actitud proactiva respecte al desenvolupament de la pròpia carrera professional i el creixement personal.
 • Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Realitzar anàlisis d'intervencions preventives en matèria de seguretat.
 • Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 • Treballar i aprendre de forma autònoma.
 • Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió
 2. Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement propi.
 3. Analitzar riscos específics i conèixer-ne els mecanismes de prevenció.
 4. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 5. Aplicar una visió preventiva a l'àmbit de la seguretat.
 6. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 7. Elaborar propostes de gestió en seguretat i prevenció en una organització.
 8. Mantenir una actitud proactiva respecte al desenvolupament de la pròpia carrera professional i el creixement personal.
 9. Ponderar els riscos i les oportunitats de les propostes de millora, tant les pròpies com les alienes.
 10. Proposar formes d'avaluació dels projectes i de les accions de millora de la sostenibilitat.
 11. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 12. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 13. Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 14. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 15. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 16. Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 17. Treballar i aprendre de manera autònoma.
 18. Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Continguts

 • A l'assignatura d'Anàlisis del Risc l'alumnat coneixerà el concepte del risc i les diferents tècniques per avaluar i analitzar. Fruit de l'anàlisi es adquiriran les competències necessàries per a procedir a convertir la informació en intel·ligència.
 • BLOC 1: Riscos i conceptes associats
 • BLOC 2: Tècnica d'anàlisi i el seu impacte en la prevenció i la seguretat.

Metodologia

Amb l'objectiu d'assolir els objectius d'aprenentatge descrits en aquesta Guia desenvoluparem una metodologia que combini l'estudi individual a partir del Manual, i les lectures que es plantejaran en cada tema, a més d'alguns documentals i classes via webex on el professor esbossi els principals punts de cada tema, amb l'objectiu de generar debats sobre els mateix.

Es important mencionar que les videoclasses tenen com a principal objetiu resoldre els dubtes relatius al temari, per tant es imprescindible una preparació dels temes abans de cada sessió

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Avaluació 4 0,16 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18
Video Classes 12 0,48 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 18
Tipus: Supervisades      
pràctiques 24 0,96 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18
Tipus: Autònomes      
Estudi personal, lectura d'articles i elaboració de treballs. 110 4,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18

Avaluació

 

Avaluació:
 
Al llarg del quadrimestre, els estudiants realitzaran proves escrites de caràcter teòric que tindran un pes del 50% de la nota final així com de caràcter pràctic que tindran el valor del 50% restant. Per poder sumar la nota de la part pràctica a la part teòrica, caldrà que l'estudiant obtingui un 3,5 sobre 10 en tota la part teòrica.
 
REVALUACIÓ En cas de no aprovar l'assignatura d'acord amb els criteris esmentats (avaluació contínua), es podrà fer una prova de recuperació en la data prevista a la programació, i abastarà la totalitat dels continguts del programa. Per participar en la recuperació els alumnes han d'haver estat prèviament avaluats en un conjunt d'activitats, el pes de les quals equival a un mínim de dos terços de la nota total de l'assignatura. No obstant això, la qualificació que constarà de l'expedient de l'estudiant és un màxim de 5-Aprovat.
 
 L'alumnat que hagi de modificar una data d'avaluació haurà de presentar la sol·licitud justificada omplint el document que trobareu a l'espai moodle de Tutorial EPSI.
 
Plagi
 
Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que es considerin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, les irregularitats comeses per un estudiant que puguin donar lloc a una variació de la titulació es qualificaran amb zero (0). Per exemple, plagiar, copiar,..., una activitat d'avaluació, implicarà suspendre aquesta activitat d'avaluació amb zero (0). Les activitats d'avaluació qualificades d'aquesta manera i per aquest procediment no seran recuperables.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 18
Prova d'avaluación continuada 1 i 2 (Treball Individual) 25% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Prova d'avaluación continuada 3 and 4 25% 0 0 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18

Bibliografia

Al llarg del semestre es facilitaran les lectures obligatòries i recomanades.

Programari

Aquesta asignatura farà servir el programari bàsic del paquet d'office 365