Logo UAB
2022/2023

Fonaments per a la Mediació Cultural en Traducció i Interpretació A (Català)

Codi: 103960 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500249 Traducció i Interpretació OT 4 0

Professor/a de contacte

Nom:
Eulàlia Fuentes Pujol
Correu electrònic:
eulalia.fuentes@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:

Altres indicacions sobre les llengües

Es realitzarà opcionalment algun exercici i/o lectura en Català

Equip docent

Eulàlia Fuentes Pujol

Prerequisits

Es recomana un nivell B2 de castellà.

Objectius

L'assignatura s'imparteix en castellà i està especialment dissenyada per a l'alumnat d'intercanvi.

L'objectiu és donar a l'estudiant una introducció sobre Catalunya i els Països Catalans: geografia, història, història de la llengua i literatura, política i institucions, art i cultura, i apropar-los al coneixement de la societat catalana i la seva cultura. 

En acabar l’assignatura l'estudiant serà capaç de:

-Demostrar que posseeix coneixements sobre Catalunya i els Països Catalans i les seva idiosincràsia i particularitats.

-Transmetre informació sobre la societat catalana i els diferents aspectes culturals de la seva realitat.

-Aplicar aquests coneixements per interpretar referents generals, identitaris i culturals en la seva feina com a traductor.

Competències

 • Aplicar coneixements culturals per poder interpretar.
 • Aplicar coneixements culturals per poder traduir. 
 • Treballar en un context multicultural.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar estratègies per adquirir coneixements culturals per poder interpretar: Aplicar estratègies per adquirir coneixements culturals per poder interpretar.
 2. Aplicar estratègies per adquirir coneixements culturals per poder traduir: Aplicar estratègies per adquirir coneixements culturals per poder traduir.
 3. Identificar la necessitat de mobilitzar coneixements culturals per poder traduir: Identificar la necessitat de mobilitzar coneixements culturals per poder traduir.
 4. Integrar coneixements culturals per resoldre problemes d'interpretació: Integrar coneixements culturals per resoldre problemes d'interpretació.
 5. Integrar coneixements culturals per resoldre problemes de traducció: Integrar coneixements culturals per resoldre problemes de traducció.
 6. Reconèixer la necessitat de mobilitzar coneixements culturals per poder interpretar: Identificar la necessitat de mobilitzar coneixements culturals per poder interpretar.
 7. Tenir coneixements culturals per poder interpretar: Tenir coneixements culturals per poder interpretar.
 8. Tenir coneixements culturals per poder traduir: Tenir coneixements culturals bàsics per poder traduir.
 9. Treballar en un context multicultural: Intervenir eficaçment entre la cultura pròpia i la cultura estrangera.
 10. Treballar en un context multicultural: Reconèixer diverses estratègies per establir contacte amb persones d'una altra cultura.
 11. Treballar en un context multicultural: Reconèixer la diversitat cultural i social com un fenomen humà.

Continguts

 1. Geografia. Característiques generals de la geografia física i política de Catalunya i dels Països Catalans.
 2. Història de Catalunya i dels Països Catalans.
 3. Història de la Llengua i Literatura Catalanes.
 4. Institucions, Organització Política i Societat catalana.
 5. Art (Arquitectura, Pintura, Escultura i Música)
 6. Cultura popular. Manifestacions de la cultura tradicional catalana.
 7. Patrimoni de la Humanitat a Catalunya.

Metodologia

Per aconseguir aquests objectius, la metodologia docent combina continguts teòrics i pràctics.

L'alumnat ha de tenir en compte les informacions i el material publicat al Campus Virtual / Moodle.

El treball que ha de portar a terme l'alumnat consisteix en: classes teòriques, debats i discussions (a l'aula o en línia), exposicions individuals o en grup, treballs escrits, exercicis pràctics i proves escrites i/o orals.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Exposicions orals 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Participació a classe, debats i discussions 35 1,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipus: Supervisades      
Exercicis per elaborar dins i fora de l'aula 35 1,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipus: Autònomes      
Estudi dels materials publicats al CV 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Lectura de les fonts d'informació recomanades 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Avaluació

L'avaluació segueix el sistema d'avaluació continua. Els estudiants han d'evidenciar el seu progrés  en completar totes les tasques. La professora proporcionarà tota la informació quan comenci la docència. Aquestes activitats poden incloure proves individuals de coneixements, treballs escrits (individuals i/o grupals), exposicions orals, participació en debats i discussions, lectures, etc. Abans de realitzar-les s'explicarà el calendari d’aquestes activitats, així com els detalls sobre cada una d’elles i el pes que tenen en l’avaluació final.

La nota mínima per aprovar és de 5 sobre 10. 

Els elements d'avaluació que es consideren són els següents:  (perquè faci mitjana caldrà obtenir un 4 en cada un d'ells)

* Lectura de dos llibres a escollir entre la llista proporcionada, elaboració de la fitxa bibliogràfica i presentació. (25%) (Individual)

* Realització de totes les tasques proposades (exercicis, proves i altres activitats), lliurades puntualment en la data prevista. (30%) (Individual o en grup)

* Treball final de síntesi i presentació oral. (35%) (en grup)

* Seguiment general de l'assignatura. Aquest concepte valora l'esforç, la dedicació, l'adequada gestió del temps, la participació i l'assistència a classe.

Cada incompliment  es penalitzarà amb 0,5 punts. 

Revisió

La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre la professora i l’alumnat.

 

Recuperació

Podran accedir a la recuperació qui s’hagi presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagi tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més. ( Consell de Govern 12 de juliol 2017)

La recuperació consistirà en una prova única sobre els continguts teòrics i pràctic de l'assignatura i independentment de la puntuació obtinguda la seva qualificació serà d'aprovat (5 o 6).

Consideració de no avaluable

S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’alumne/a equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura. 

Irregularitats en les activitats davaluació

En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0. S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat).

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Lectura de dos llibres, fitxa bibliográfica i exposició 25 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Realització de les tasques proposades (exercicis, proves i altres activitats) 30 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Seguiment general de l'assignatura. (Esforç, dedicació, gestió del temps, participació i assistència a classe. 10 1 0,04 9, 10, 11
Treball final de síntesi i presentació oral 35 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Bibliografia

Nota: El professorat, si ho considera necessari, proporcionarà bibliografia específica i/o complementària per a cada tema.

En castellà:

Agustí, D. (2002). Historia breve de Cataluña. Madrid: Sílex.

Balcells, Albert (2006). Historia de Cataluña. Madrid. La Esfera de los Libros.

Majoral i Moliné, R. (coord.) (2002). Cataluña: un análisis territorial. Barcelona: Ariel.

Mechor, Vicent de; Branchadell, Albert. (2002). El catalán: una lengua de Europa para compartir. Bellaterra: Servei de Publicacions.

Molinero, Carme; Ysàs, Pere (2014). La cuestión catalana: Cataluña en la transición espanyola. Barcelona: Crítica.

Vilar, P. (2011). Breve historia de Cataluña. Bellaterra: Edicions UAB.

En català:

Alcoberro, Agustí. (2015) 100 episodis clau de la història de Catalunya. Barcelona: Cosetania Edicions.

Bou, Enric (dir.) (2000). Nou diccionari de la Literatura Catalana. Barcelona: Edicions 62.

Casassas, Lluís i altres (1980). Qué és Catalunya. Barceloan: Edicions 62. 

Clotet, Jaume, (2014). 50 moments  imprescindibles de la història de Catalunya. Barcelona: Columna.

Fontana, Josep. (2014). La formació d’una identitat: una història de Catalunya. Vic: Eumo.

Generalitat de Catalunya (2000) Les Festes a Catalunya. Barcelona: Edicions 62. Col·lecció Som i Serem.

Història de l'art català. Barcelona: Edicions 62, 2005. 10 v.

Història de Catalunya (1987-2003). Dirigida per Pierre Vilar. Barcelona: Edicions 62. 10 v.

Panareda, Josep Ma. (1982). Geografia de Catalunya. Barcelona: Martín Casanovas Editor.

Puigjaner, Josep Ma. (1997). Conèixer Catalunya. Generalitat de Catalunya. Dpt de Presidència.

Riquer, Borja de (1995). Història, política, societat i cultura dels Països catalans. Barcelona: Enciclopedia Catalana. 13 vols.

Riquer, Martí de; Comas, Antoni; Molas, Joaquim (dirs.) (1984-1988). Història de la literatura catalana. Barcelona: Ariel. 11 vols.

Soler i Amigó, Joan (dir.) (2005. Tradicionari : enciclopèdia de la cultura popular de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya

Tort, Joan ( 2002). Perquè Catalunya és com és: 32 preguntes per descobrir la geografia del Principat Barcelona: Edicions 62.

Violant i  Simorra, Ramon, (1984) L'art Popular a Catalunya. Barcelona: Edicions 62. Col·lecció Vida i costums dels catalans.

Altres

Broch, Àlex et al (1998). Catalan literature: a general view. Barcelona: Generalitat de Catalunya. 

RTVE Documentales Memoria de España. http://www.rtve.es/alacarta/videos/memoria-de-espana/ 

TV3 300: capítol 1: la identitat.  https://www.youtube.com/watch?v=UVl8YdTM0eo

TV3 300: capítol 2: La política.  https://www.youtube.com/watch?v=tVDPxV1Au7w

Al llarg del curs es proporcionarà material àudiovisual i enllaços a pàgines web. 

 

 

Programari

No s'utilitza programari específic