Logo UAB
2022/2023

Cultura i Societat Basques

Codi: 103793 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501801 Estudis de Català i Espanyol OT 3 2
2501801 Estudis de Català i Espanyol OT 4 2
2501902 Estudis d'Anglès i Català OT 3 2
2501902 Estudis d'Anglès i Català OT 4 2
2501907 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 3 2
2501907 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 4 2
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 3 2
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 4 2
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OT 3 2
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Andrea Sanz Zarandona
Correu electrònic:
andrea.sanz@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

No fa falta cap coneixement previ d'euskara.

Objectius

La matèria introdueix a l'alumnat a la cultura i societat basques actuals. El contingut de la matèria té com objectiu familiaritzar-se amb els aspectes essencials de la cultura i societat basques. Per això, la assignatura consta d'una descripció dels aspectes més significatius de la societat basca actual i d'un anàlisi de les principals manifestacions culturals d'aquesta societat.

Competències

  Estudis de Català i Espanyol
 • Identificar i explicar els aspectes de la cultura basca actual.
 • Identificar les principals característiques de la societat basca.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Identificar i explicar els aspectes de la cultura basca actual.
 • Identificar les principals característiques de la societat basca.
  Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Identificar i explicar els aspectes de la cultura basca actual.
 • Identificar les principals característiques de la societat basca.
  Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Identificar i explicar els aspectes de la cultura basca actual.
 • Identificar les principals característiques de la societat basca.
  Estudis d'Anglès i Francès
 • Identificar i explicar els aspectes de la cultura basca actual.
 • Identificar les principals característiques de la societat basca.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar els principals mitjans de comunicació bascos.
 2. Descriure els marcs geogràfic-econòmics bascos.
 3. Identificar les principals expressions artístiques basques de l'àmbit musical, audiovisual i cinematogràfic.
 4. Identificar les principals institucions sociopolítiques basques.
 5. Identificar les principals manifestacions de cultura popular basques.

Continguts

En funció dels interessos del alumnat matriculat, i sempre que sigui coherent amb la resta de l'assignatura, durant el transcurs de la mateixa es valorarà la possibilitat d'adaptar els següents temes, o d'incorporar-ne algun d'alternatiu:

1. Tòpics, representacions i llocs comuns d'allò basc

2. Societat basca

2.1. Introducció a l'objecte d'estudi

2.1.1. Geografia

2.1.2. Demografia

2.1.3. Economia

2.1.4. Història

2.2. Representació ciutadana i organització social

3. Cultura basca

3.1. Configuració del camp artístic i cultural

3.2. Escenaris emblemàtics: Gernika i el baserri.

3.3. L'art pictòric i escultòric: de la postguerra fins a l'actualitat

3.4. Festa i lluita a la música basca

3.5. Desindustrialització, drogues i cinema quinqui

3.6. El conflicte basc al cinema i a la literatura

3.7. La presència de la dona en l'àmbit artístic

3.8. L'eclecticisme musical dels darrers anys

Metodologia

1) Aprenentatge basat en explicacions i lectures

2) Exercicis pràctics

3) Sessions pràctiques de correcció i seguiment dels exercicis

4) Exercicis i problemes que s'han de resoldre autònomament

5) Preparació i redacció dels treballs

6) Estudi personal

7) Presentació, seguiment i correcció d'exercicis i treballs

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Aprenentatge basat en explicacions i lectures. Exercicis pràctics. 36 1,44 1, 2, 3, 4, 5
Tipus: Supervisades      
Sessions pràctiques de correcció i seguiment dels exercicis. Presentació, seguiment i correcció d'exercicis i treballs. 8 0,32 1, 2, 3, 4, 5
Tipus: Autònomes      
Exercicis i problemes que s'han de resoldre autònomament. Preparació i redacció de ressenyes sobre obres de referència. Estudi personal. 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5

Avaluació

No hi haurà examen final.

Utilitzarem un model d'avaluació contínua, que valorarà l'adquisició progressiva de coneixements, la feina diària i la participació:

Al llarg del curs es lliuraran dos treballs acadèmics que suposaran el 35% del total de la nota global cadascú. Amb posterioritat al lliurament de cada un d'aquests dos treballs escrits, l'alumne haurà de fer una exposició oral del treball a classe, que serà igualment avaluable. Entregar els treballs més tard de les dates establertes suposa que la seva puntuació no serà sobre 10, sinó sobre 8,5.  

A més, es durà a terme una activitat per reforçar els continguts de les classes, que suposarà el 22% de la nota global. 

La resta (0,8 punts del global) estarà en relació, d'una banda, amb l'assistència a classe, la labor diària, la participació i l'actitud. Si, eventualment, existeix la possibilitat d'organitzar conferències o una altra mena d'activitats complementàries a les classes, aquestes activitats també puntuen.

Qualsevol pràctica inacceptable (lliurar treballs diferents als demanats, fer fraus d'identitat, redactar molt malament, copiar en els exàmens, etc. suposa el suspens absolut de l'assignatura).

En cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que s'hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0.

Es considerarà com a 'NO AVALUABLE' l'alumne que hagi realitzat menys de 2/3 parts de les activitats d'avaluació.

Per participar a la reavaluació, l'alumne ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació total. Només tenen dret a la reavaluació els alumnes que, havent suspès, tinguin almenys una nota mitjana final de 3,5. Algunes tasques no es poden reavaluar (participació a classe, presentacions orals, exercicis fets a classe).

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s'adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis o discussions d'exercicis a través de Teams, etc. El professor vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor informarà l’alumnat del procediment i la data de revisió de les qualificacions.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Activitat complementària 22 12 0,48 1, 2, 3, 4, 5
Assistència i participació 10 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5
Treball escrit 1 35 32 1,28 1, 2, 3, 4, 5
Treball escrit 2 35 32 1,28 1, 2, 3, 4, 5

Bibliografia

AA.VV., 2003, Euskal Herria, lau haizetara/la mirada mágica (DVD), EITB.

Agirre, L., 2005, Plouen mentides, Crònica del tancament d’Egunkaria, Plataforma per Egunkaria.

Agirreazkuenaga, J., 1995, Nosotros Los Vascos. Gran Atlas Histórico de Euskal Herria, Lur, Bilbo.

Ahedo, I., Urteaga, E., 2005, Gobernanza y territorio en Iparralde, Cuadernos sociológicos vascos.

Aizpuru, M., Barinaga-Rementeria, A., 2011, Euskal irrati telebista, ETB.

Aranbarri, I., 1999, Gure mendea. Ehun urte euskal kulturan, Argia, Lasarte-Oria.

Ayerbe, M., 2014, Nuestras guerras: relatos sobre los conflictos vascos, Lengua de Trapo, Madrid.

Borda, I., 2012, 100% basque, Meettok, Donostia.

Goyhenetche, M., 1999, Historia General del País Vasco, Ttarttalo, Donostia.

Davant, Jean-Louis, 2006, Le problème basque en 20 questions, Elkar, Donostia.

Del Amo, J.A., 2016, Party & borroka: jóvenes, música y conflictos en Euskal Herria, Txalaparta, Iruñea.

Egaña, I., 1996, Diccionario histórico-político de Euskal Herria, Txalaparta, Iruñea.

Eskisabel, Jon. 2012. La canción vasca: pop, rock, folk. Etxepare, Donostia.

Etxegoien, J.C., 2008 Vascos. Su lengua a través de la historia, Pamiela, Iruñea.

Etxegoien, J.C., 2011, Orekan. Ecologia de las lenguas, Pamiela, Iruñea.

Etxegoien, J.C., 2012, Orhipean. El país de la llengua basca, Pamiela, Iruñea.

Euskaltzaindia, 1977, El libro blanco del euskara, Euskaltzaindia, Bilbo.

Goyhenetche, M., 1999, Historia General del País Vasco, Ttarttalo, Donostia.

Herreros, R. i López, I., 2013, El estado de las cosas de Kortatu: lucha, fiesta y guerra sucia, Lengua de Trapo, Madrid.

Hugo, V., 1985, Los pirineos, José J.de Olarieta edición.

Izagirre, K., 1997, Incursiones en territorio enemigo,Pamiela, Iruñea.

Leoné, S., 2008, Euskal Herria XIX. mendeko bidaia-liburuetan, Alberdania, Irun.

Leoné, S., 2008, Euskal Herri imajinario baten alde, Elkar, Donostia.

Portela, E., 2016, El eco de los disparos, Cultura y memoria de la violencia, Galaxia Gutenberg, Barcelona.

Torrealdai, J. M., 1997, Euskal kultura gaur, Jakin, Oñati.

Zaldua, I., 2008, La patria de todos los vascos, Lengua de Trapo, Madrid.

Zallo, R., 2006, El pueblo vasco hoy, Alberdania, Irun.

Zulaika, J. Tradizioak, Tradiciones, Traditions. Etxepare Euskal Institutua, Donostia, 2012.

FILMOGRAFIA

Altuna, Asier (dir.) (2015) Amama. Txintxua Films.

Arregi, Aitor eta Garaño Jon (dirs.) (2017) Handia. Moriarti produkzioak.

Basterretxea, Nestor & Larruquert, Fernando (dir.) (1968) Ama Lur. Frontera Films Irún / Distribuidora Cinematográfica Ama Lur, S.A.

Bilbao, Gorka (dir.) (2015) Jai Alai Blues. Berde prdukzioak.

De la Iglesia, Eloy (dir.) (1984) El pico. Ópalo Films.

Garaño, Jon eta Goenaga, José Mari (dir.) (2014). Loreak. Irusoin / Moriarti Produkzioak.

Medem, Julio (dir.) (2003). La pelota vasca: la piel contra la piedra. Alicia Produce, S.L.

Reig, Ignacio (dir.) (2010) Amerikanuak. Coproducción España-Estados Unidos; Berde Produkzioak.

Schulz, Ana & Fernández, Cristóbal (dir.) (2018). Mudar la piel. Labyrint Films / Señor & Señora.

Urmeneta, Asisko &Elordi, Juanjo (dir.) (2011) Gartxot, konkista aitzineko konkista. Somuga.

Welles, Orson (dir.) (1955). «The land of Basques». In Around the world.

Programari

Microsoft Office

Open Oficce

Acrobat

Audacity