Logo UAB
2022/2023

Idioma i traducció C5 (francès)

Codi: 103692 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500249 Traducció i Interpretació OB 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Patricia Lopez Garcia
Correu electrònic:
patricia.lopez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
francès (fre)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Patricia Lopez Garcia

Prerequisits

En iniciar l’assignatura l’estudiant haurà de ser capaç de: 

 • Comprendre textos escrits de tipologia diversa amb una certa complexitat d’una àmplia gamma d’àmbits apreciant-ne les diferències estilístiques i geogràfiques. (MCRE-FTI C1.1.)
 • Produir textos escrits de tipologia diversa sobre temes generals de diferents àmbits. (MCRE-FTI B2.3.)
 • Comprendre textos orals de tipologia diversa amb una certa complexitat d’ una àmplia gamma d’àmbits apreciant-ne les diferències de registre. (MCRE-FTI C1.1.)
 • Produir textos orals de tipologia diversa amb una certa complexitat sobre temes generals d’una àmplia gamma d’àmbits. (MCRE-FTI B2.4.)

Objectius

La funció de l’assignatura és desenvolupar les competències textuals necessàries a fi de preparar l’estudiant per a la traducció directa de textos especialitzats de diversos camps d’especialitat.

Es dedicaran tots els crèdits a Idioma.

 En acabar l’assignatura l’estudiant serà capaç de:

 • Comprendre textos escrits especialitzats de tipologia diversa amb certa complexitat d’una àmplia gamma d’àmbits (MCRE-FTI C1.3.)
 • Produir textos escrits de tipologia diversa amb certa complexitat d’ una àmplia gamma d’àmbits i diferencies estilístiques. (MCRE-FTI C1.1.)
 • Comprendre textos orals de tipologia diversa d’una àmplia gamma d’àmbits, apreciant-ne les diferencies estilístiques i geogràfiques. (MCRE-FTI C1.3.)
 • Produir textos orals complexos de tipologia diversa d’una àmplia gamma d’àmbits i registres. (MCRE-FTI C1.2.). 

Competències

 • Comprendre textos escrits en un idioma estranger per poder traduir.
 • Comprendre textos orals en un idioma estranger per poder interpretar.
 • Produir textos escrits en llengua A per poder traduir.
 • Produir textos escrits en un idioma estranger per poder traduir.
 • Produir textos orals en un idioma estranger per poder interpretar.
 • Treballar en equip.
 • Utilitzar els recursos de documentació per poder interpretar.
 • Utilitzar els recursos de documentació per poder traduir.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements fonològics, lèxics, morfosintàctics, textuals i de variació lingüística.
 2. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements fonológics, lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística.
 3. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics, lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística.
 4. Aplicar els recursos de documentació per resoldre problemes d'interpretació: Aplicar els recursos de documentació per resoldre problemes de textos orals complexos de tipologia diversa i d'una àmplia gamma d'àmbits i registres en idioma estranger.
 5. Aplicar els recursos de documentació per resoldre problemes de traducció: Aplicar els recursos de documentació per resoldre problemes de traducció.
 6. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre expressions escrites bàsiques relatives a l?entorn concret i immediat.
 7. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos escrits especialitzats de tipologia diversa amb certa complexitat d'una àmplia gamma d'àmbits.
 8. Aplicar estratègies per comprendre textos orals de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos orals de tipologia diversa i d'una àmplia gamma d'àmbits, tenint en compte les diferències estilístiques i geogràfiques.
 9. Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques.
 10. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits especialitzats de tipologia diversa amb certa complexitat i d'una àmplia gamma d'àmbits.
 11. Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos escrits de tipologia diversa amb certa complexitat sobre temes generals d?una àmplia gamma d?àmbits i registres mes freqüents, i amb finalitats comunicatives específiques, seguint models textuals estàndards.
 12. Resoldre interferències entre les llengües de treball: Resoldre interferències entre les llengües de treball.
 13. Treballar en equip: Treballar en equip.

Continguts

 a)    Revisió i aprofundiment dels continguts dels cursos anteriors

b)    Continguts comunicatius :

 - Présenter l’actualité sociale et culturelle du monde francophone à l’oral et à l’écrit

- Exposer un problème, débattre sur un sujet d’actualité, convaincre à l’oral et à l’écrit

- Exprimer une opinion nuancée, un point de vue à l’oral et à l’écrit

- Échanger sur un réseau social

- Interpréter un texte littéraire

- Exprimer ses sentiments à l’oral et à l’écrit

- Rapporter un discours

- Analyser et synthétiser le contenu de textes d’une certaine complexité et de différents domaines de spécialité.

Metodologia

La metodologia emprada a classe es basa en l'enfocament comunicatiu i en la pràctica de la llengua a través d'activitats variades.

L’ús del campus virtual és indispensable pel seguiment de l’assignatura: publicació de materials de classe, revisió de les activitats d’avaluació, dates de lliurament de treballs, etc.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes i presentacions orals dels estudiants 11,5 0,46 1, 2, 3, 6, 7, 9, 12
Realització d'activitats de producció escrita 10 0,4 3, 9, 11, 12
Realització d'activitats de comprensió lectora 11 0,44 5, 6, 7, 10
Realització d'activitats de comprensió oral 10 0,4 1, 4
realització d'exercicis a classe 10 0,4
Tipus: Supervisades      
Supervisió i revisió d'activitats orals i escrites, etc. 15 0,6 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12
Tipus: Autònomes      
Preparació d'activitats de comprensió lectora 18 0,72 5, 6, 7, 10
Preparació d'activitats de comprensió oral 10 0,4 1, 4
Preparació d'activitats de producció escrita 10 0,4 3, 9, 12
Preparació d'activitats de producció oral 10 0,4 2, 12
Preparació de les activitats d'avaluació, etc. 11 0,44 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Preparació i elaboració d'exercicis 16 0,64 1, 2, 3, 6

Avaluació

L'avaluació és avaluació continuada. Els i les estudiants han de demostrar el seu progrés realitzant activitats i exàmens. La informació sobre l’avaluació, el tipus d’activitats i el seu pes sobre l’avaluació de l’assignatura és a títol informatiu. El professorat responsable de l’assignatura la concretarà en començar-ne a impartir la docència.

Revisió
En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, l'equip docent comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre l'equip docent i l’ estudiantat.

Recuperació
Podran accedir a la recuperació els estudiants que s’hagin presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagin tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més.
En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta de l’assignatura, l'equip docent comunicarà per escrit el procediment de recuperació. Pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o pot agrupar diverses activitats en una de sola. En cap cas la recuperació pot consistir en una única activitat d'avaluació final equivalent al 100% de la qualificació.

Consideració de “no avaluable”
S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat el i la estudiant equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura.

Irregularitats en les activitats d’avaluació
En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació,la qualificació finalde l’assignatura serà 0.
S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat).

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Activitats d'avaluació de comprensió lectora 30% 2 0,08 1, 2, 6, 7, 10
Activitats d'avaluació de comprensió oral 15% 1,5 0,06 1, 2, 4, 8, 12
Activitats d'avaluació de la producció escrita 20% 2 0,08 1, 3, 9, 11, 12, 13
Activitats d'avaluació de producció oral 15% 1 0,04 1, 2, 3, 12, 13
Activitats d'avaluació gramàtica i vocabulari 20% 1 0,04 1, 2, 3, 5, 12

Bibliografia

Les lectures complementàries o de consulta així com diferents recursos digitals es publicaran al campus virtual a l'inici del curs 

Exercicis

BOULARES, Michèle ; FREROT, Jean-Louis (2017) : Grammaire progressive du français (Niveau avancé avec livret de corrigés). Paris : Clé International

GRÉGOIRE, Maïa ; KOSTUKI, Alina (2017) : Grammaire progressive du français (Niveau perfectionnement avec livret de corrigés).  Paris : Clé International

Gramàtiques

RIEGEL, Martin; PELLAT, Jean-Christophe; RIOUL, René (2018) : Grammaire méthodique du français (7e édition). Paris : Presses Universitaires de France

Recursos digitals

Trésor de la langue Française informatisé,[ http://www.atilf.fr/tlfi], ATILF - CNRS & Université de Lorraine.

TV5MONDE- Langue française, https://langue-francaise.tv5monde.com/?utm_source=tv5monde&utm_medium=metanav&utm_campaign=langue-francaise

Ortolang (Outils et Ressources pour un Traitement Optimisé de la LANGue)  https://www.ortolang.fr/

Cocoon (Collection de corpus oraux numériques) :https://cocoon.huma-num.fr/exist/crdo/

Conseil International de la langue française : http://www.cilf.fr/

Programari

Navegador i editor de textos