Logo UAB
2022/2023

Didàctica de la llengua oral en educació infantil

Codi: 103679 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500797 Educació Infantil OB 2 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Xavier Fontich Vicens
Correu electrònic:
xavier.fontich@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Berta Torras Vila
Nathaly Gonzalez Acevedo
Alessia Corsi

Prerequisits

És de la màxima importància que l'estudiant, futur docent d'educació infantil, tingui (o en el seu defecte desenvolupi al llarg de l'assignatura) un bon domini oral i escrit de la llengua catalana i de la llengua castellana (nivel 1, equivalent a C1). Per aprovar aquesta assignatura, cal que mostri, en les activitats que se li proposin, una bona competència comunicativa general, tant ora com escrita, i un bon domini de la llengua o llengües vehiculars que constin a la guia docent.

Objectius

L'assignatura se centra bàsicament en tres àmbits: (A) El desenvolupament de la comunicació i del llenguatge dels infants de 0 a 6 anys, el seu paper en el desenvolupament cognitiu i els factors socials i els models d'intervenció que el faciliten; (B) L'ús del llenguatge a l'escola: els recursos educatius i la intervenció docent tant al primer cicle com al segon cicle d'educació infantil. La introducció d'una llengua estrangera a l'educació infantil; (C) El plurilingüisme a l'escola. El projecte lingüístic de centre: les dues llengües cooficials, els programes d'immersió i la llengua estrangera. L' acollida i la formació lingüística dels infants provinents d'altres cultures.

En finalitzar l'assignatura, l'estudiant haurà de: (1) Haver integrat sabers (lingüístics, psicolingüístics, sociolingüístics i didàctics) relacionats amb els processos d'adquisició i desenvolupament de la llengua oral; (2) Conèixer les principals característiques del desenvolupament del llenguatge dels nens i de les nenes de 0 a 6 anys; (3) Conèixer les nocions fonamentals en què es basen les concepcions actuals sobre l'ensenyament i aprenentatge de llengües en contextos i en programes multilingües; (4) Conèixer els elements que intervenen en la interacció comunicativa i lingüística a l'aula; (5) Reconèixer i identificar el paper crucial del llenguatge oral en els diferents àmbits de l'ensenyament i l'aprenentatge escola; (6) Conèixer el currículum de l'etapa i saber dissenyar activitats que desenvolupin les capacitats d'expressió i parla infantils; (7) Analitzar els diversos tipus d'intervencióque afavoreixen el desenvolupament de la competència comunicativa dels infants i fer propostes d'intervenció a l'aula; (8) Analitzar els diversos tipus d'intervenció que afavoreixen el desenvolupament de la competència comunicativa dels infants provinents d'altres cultures i fer propostes d'intervenció a l'aula; (9) Conèixer els recursos educatius i les propostes metodològiques per al treball de llengua oral a l' aula als dos cicles de l'Educació Infantil i saber analitzar les formes d'intervenció docent; (10) Saber utilitzar els recursos educatius que faciliten la intervenció docent, permeten millorar les habilitats lingüístiques en contextos multiculturals i plurilingües i promouen l'ús de la llengua catalana a l'escola; (11) Conèixer els fonaments sociolingüístics i psicolingüístics necessaris per analitzar el tractament de les dues llengües del país a l' escola i per elaborar un projecte d' educació plurilingüe contextualitzat al nostre país; (12) Tenir informació sobre les polítiques lingüístiques vigents a Catalunya, Espanya i Europa; (13) Conèixer els fonaments i algunes propostes metodològiques relatives a la introducció d'una llengua estrangera a l'educació infantil; (14) Saber analitzar els documents oficials, pel que fa l'etapa d'Educació Infantil, que regulen l'activitat lingüística dels centres educatius.

Competències

 • Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i multilingües.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Adquirir formació literària i en especial conèixer la literatura infantil.
 • Afavorir les capacitats de parla i d'escriptura.
 • Comprendre el pas de l'oralitat a l'escriptura i conèixer els diferents registres i usos de la llengua.
 • Conèixer el currículum de llengua i lectoescriptura d'aquesta etapa així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges corresponents.
 • Conèixer el procés d'aprenentatge de la lectura i l'escriptura. Afrontar situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multilingües.
 • Conèixer i dominar tècniques d'expressió oral i escrita.
 • Conèixer la tradició oral i el folklore.
 • Demostrar que coneix l'evolució de la comunicació no verbal i del llenguatge en la primera infància, saber identificar possibles disfuncions i vetllar per la seva correcta evolució. Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües i comunicació en contextos multiculturals i multilingües.
 • Demostrar que coneix l'evolució de les implicacions educatives de les tecnologies de la informació i la comunicació i, en particular, de la televisió en la primera infància.
 • Demostrar que coneix l'evolució del llenguatge en la primera infància, saber identificar possibles disfuncions i vetllar per la seva correcta evolució.
 • Expressar-se adequadament oralment i per escrit i dominar l'ús de diferents tècniques d'expressió.
 • Expressar-se i utilitzar amb finalitats educatives altres llenguatges: corporal, musical, audiovisual.
 • Gestionar la informació relativa a l'àmbit professional per a la presa de decisions.
 • Mantenir una actitud de respecte al medi (natural, social i cultural) per fomentar valors, comportaments i pràctiques que atenguin a la igualtat de gènere, equitat i respecte als drets humans.
 • Reconèixer i avaluar la realitat social i la interrelació de factors implicats com a necessària anticipació a l'acció.
 • Ser capaç de fomentar una primera aproximació a una llengua estrangera.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adequar l'ús de la llengua als contextos socials i a les situacions comunicatives pròpies de l'àmbit professional.
 2. Adquirir un coneixement aprofundit de les dimensions socials i cognitives del llenguatge escrit i de les distintes dinàmiques de l'oralitat.
 3. Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement propi.
 4. Analitzar situacions d'aprenentatge de la llengua escrita. Analitzar i argumentar l'ús adequat o no del llenguatge escrit, del verbal oral i del no verbal.
 5. Comprendre els efectes lingüístics del contacte de llengües en les situacions d'aprenentatge.
 6. Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 7. Conèixer els diferents registres i usos de la llengua escrita i reconèixer, en les produccions infantils escrites, el pas de l'oralitat a l'escriptura.
 8. Conèixer i saber utilitzar els principals recursos i eines de consulta de la llengua.
 9. Conèixer i saber utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i les tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement (TAC) relacionades amb l'ús de la llengua oral a l'escola.
 10. Conèixer i valorar el programari educatiu i espais web adients per a l'ensenyament i l'aprenentatge de la literatura en educació infantil.
 11. Conèixer la literatura catalana de tradició oral (contes, cantarelles, petis poemes...), les formes de transmissió als infants i també la metodologia per aconseguir la seva participació activa.
 12. Demostrar que coneix l'evolució de les implicacions educatives de les tecnologies de la informació i la comunicació i, en particular, de la televisió en la primera infància.
 13. Descriure l'evolució del llenguatge en la primera infantesa, saber identificar possibles disfuncions i saber argumentar orientacions didàctiques per a la seva correcta evolució.
 14. Desenvolupar una actitud crítica davant de versions uniformistes de la llengua i adquirir criteris fonamentats per abordar l'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i multilingües.
 15. Dominar els registres formals i col·loquials propis de l'àmbit professional en els usos orals i escrits de les llengües catalana i castellana.
 16. Dominar l'ús de diferents tècniques d'expressió i expressar-se adequadament oralment i per escrit en situacions pròpies de l'àmbit professional.
 17. Entendre les llengües presents en l'entorn escolar com un conjunt de varietats lingüístiques totes igualment respectables.
 18. Expressar-se adequadament oralment i per escrit en català i en castellà i fent ús de diferents tècniques d'expressió verbal oral i no verbal.
 19. Expressar-se i saber usar amb finalitats educatives diferents llenguatges: corporal, musical, audiovisual.
 20. Haver adquirit els coneixements relatius al currículum de llengua oral d' aquesta etapa així com de les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges que s'hi relacionen.
 21. Haver integrat una actitud de respecte al mitjà (natural, social i cultural) per fomentar valors, comportaments i pràctiques sostenibles.
 22. Reconèixer i avaluar la realitat social i la interrelació de factors implicats com a necessària anticipació a l'acció.
 23. Reconèixer les tècniques literàries pròpies de la narració i de la poesia.
 24. Reconèixer, saber analitzar i produir amb suficient fonament teòric i argumental els gèneres discursius propis de l'àmbit acadèmic i professional.
 25. Saber analitzar aspectes de l'evolució de la comunicació no verbal i del llenguatge en la primera infantesa, identificar possibles disfuncions i argumentar propostes per a la seva correcta evolució.
 26. Saber analitzar diferents situacions d'aprenentatge de la llengua catalana en contexts multilingües. Reconèixer, simular i modelar usos del llenguatge verbal oral i del no verbal.
 27. Saber analitzar i gestionar la informació relativa a l'àmbit professional per a la presa de decisions.
 28. Saber analitzar seqüències didàctiques en les quals es considerin les situacions d'aprenentatge de la llengua catalana en contexts multiculturals i multilingües.
 29. Saber analitzar seqüències didàctiques relacionades amb l'aprenentatge d'una llengua estrangera a l'educació infantil.
 30. Saber fer ús de la tradició oral i el folklore també en els processos d' adquisició de llenguatge escrit.
 31. Saber fer ús de les tècniques d'expressió verbal oral i no verbal que faciliten la comunicació i la interacció lingüística amb els infants.
 32. Saber utilitzar els diferents registres i usos de la llengua oral catalana.
 33. Saber utilitzar la literatura infantil amb relació a l'aprenentatge de la llengua oral, el primer aprenentatge de la llengua escrita i l'educació literària amb dispositius adequats als seus objectius.
 34. Saber utilitzar les estratègies lingüístiques que faciliten i estimulen el desenvolupament de les capacitats de parla infantil.
 35. Utilitzar correctament d'estratègies de comunicació adequades als infants de diferents edats (gesticulació, moviment, volum, entonació...).
 36. Utilitzar la interacció verbal a l'aula per promoure un intercanvi d'idees sobre els textos literaris que ensenyi els nens a parlar sobre els llibres i a interpretar-los.
 37. Valorar la correcció, adequació i acceptabilitat en produccions orals i escrites.

Continguts

1. La comunicació i el llenguatge


1.1 Els conceptes de "comunicació", "llenguatge", "llengua" i "parla"


1.2 Les funcions comunicativa i representativa del llenguatge


1.3 El caràcter evolutiu i gradual dels processos d'adquisició i d'aprenentatge


1.4 Les funcions comunicatives i lingüístiques en el context familiar


2. El desenvolupament comunicatiu i lingüístic en el context escolar


2.1 Els objectius del treball de llengua oral a l'Educació Infantil


2.2 La interacció comunicativa i verbal al primer cicle de l'Educació Infantil: propostes didàctiques i recursos
educatius


2.3 La interacció comunicativa i verbal al segon cicle de l'Educació Infantil: propostes didàctiques i recursos
educatius


2.4 Anàlisi del llenguatge oral infantil i propostes didàctiques per a la seva millora


3. El plurilingüisme a l'escola


3.1 La llengua oral al Currículum del primer i del segon cicle de l' Educació Infantil


3.2 La diversitat lingüística a l' aula. La diversitat lingüística de la societat: legislació lingüística i situació de les
llengües


3.3 El projecte lingüístic de centre. El pla per a l'actualització del programa d'immersiólingüística a Catalunya i
l'acollida lingüística dels infants provinents d'altres cultures. Models d' educacióplurilingüe: factors d'èxit

3.4 La introducció d'una llengua estrangera a l'Educació Infantil

Metodologia

La metodologia de treball d’aquesta assignatura es distribueix en dos àmbits: les sessions en gran grup i les sessions de seminari. En tots dos casos el professorat implicat en aquesta assignatura buscarà de promoure un clima no només d’exposició d’idees sinó també d’interacció, participació i intercanvi. Això serà així especialment en els seminaris, en què es plantejaran tasques setmanals que els alumnes hauran de dur mínimament preparades (algunes lectures, algunes reflexions escrites, el visionat d’algun vídeo, etc.) de tal manera que nodreixin l’intercanvi d’idees en el seminari, possibilitant les agrupacions diverses entre alumnes en parella, petit grup i grup. En aquesta assignatura els seminaris són espais essencials per a la bona marxa dels aprenentatges i de l’assimilació de continguts impartits en grup sencer.   

Activitat

Hores

Metodologia

Resultats

Aprenentatge

Presencial en gran grup

15

Exposicions per part del professorat dels continguts i qüestions bàsiques del temari. Es realitza amb tot el grup classe i permet l’exposició dels principals continguts a través d’una participació oberta i activa per part dels estudiants.

DDIL.1.1,DDIL.2.1,DDIL.3.1, DDIL.3.2,DDIL.5.1,DDIL.6.1, DDIL.9.1

EI.1.1,EI.8.1,EI.9.1EI.10.1EI.11.1,

EI.12.1,

TF.1.1, TF.5.1

Seminaris

30

Espais de treball en desdoblaments (1/2  del gran grup)  supervisat pel professorat on mitjançant anàlisi de documents, resolució de casos o activitats diverses s’aprofundeix en els continguts i temàtiques presentades en les classes magistrals de gran grup. S'hi fa una reflexió aprofundida a través de la interacció oral, la lectura i l'escriptura col·laborativa i individual.

DDIL.2.1,DDIL.3.1,DDIL.3.2,DDIL.3.3DDIL.5.1,

DDIL.6.1, DDIL.9.1,

EI.9.1,EI.10.1,EI.11.1,EI.11.2, EI.12.1, TF.1.1, TF.5.1

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Presencials de gran grup i desdoblaments 45 1,8 1, 2, 5, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36
Tipus: Supervisades      
Preparació d'activitats i elaboració de treballs 30 1,2 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
Tipus: Autònomes      
Autònomes 75 3 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 33

Avaluació

Per poder aprovar l’assignatura s’ha de superar l’avaluació de cadascun dels dos blocs següents: el Bloc 1, centrat en l’avaluació (en forma d’examen escrit) de les tres grans unitats temàtiques de l’assignatura; i el Bloc 2, centrat en el treball de l'assignatura i en les activitats dels seminaris. Com es pot observar, l'assignatra dona molta importància a les tasques que es fan al llarg de les sessions (un 35% de la nota). En tots dos blocs caldrà mostrar domini i correcció de les llengües catalana i castellana.

 

 

Activitats d’Avaluació

 

% de la nota

Criteris d’avaluació

Resultats

Aprenentatge

bloc 1

 

Control del temari corresponent a la unitat 1

10%

El control d'aquestes tres parts del temari es realitzarà en un únic examen. Aquest examen avaluarà els continguts essencials de les tres unitats, que s'hauran anat treballant en les sessions presencials de gran grup. Es podrà obtenir una nota màxima de 10 punts. Per poder sumar la nota obtinguda a la resta de notes de l'assignatura, s'ha d'aconseguir un mínim de 5 punts en l'examen.

DDIL.1.1,DDIL.2.1,DDIL.3.1, DDIL.3.2,DDIL.5.1,DDIL.6.1, DDIL.9.1

EI.1.1,EI.8.1,EI.9.1EI.10.1EI.11.1,

EI.11.2, EI.12.1,

TF.1.1, TF.5.1

 

Control del temari corresponent a la unitat 2

20%

 

Control del temari corresponent a la unitat 3

10%

bloc 2

 

Treball de l'assignatura (activitat grupal) en relació a l’avaluació d’una situació d’interacció verbal adult-infant.

25%

Del treball s’avaluarà:

   - la claredat de l’exposició oral

   - l'anàlisi de la situació d’interacció lingüística i de la parla infantil

   - les relacions que el treball estableixi amb els continguts de l’assignatura

DDIL.2.1,DDIL.3.1, DDIL.3.2,

DDIL.3.3 DDIL.5.1,

DDIL.6.1, DDIL.9.1,

EI.9.1,EI.10.1,EI.11.1,EI.11.2, EI.12.1, TF.1.1, TF.5.1

Recull d’evidències que mostrin l’aprofitament de les tasques realitzades. Es revisaran al llarg del curs.

35%

 

Per obtenir la nota màxima s’ha d’haver assistit i participat activament a totes les sessions de desdoblament i haver presentat totes les tasques que s'hagin proposat

La prova final serà el juny de 2023 (dia a concretar; la prova de recuperació serà divendres següent). Al llarg de l'assignatura caldrà anar lliurant treballs que seran objecte d'avaluació, per la qual cosa caldrà lliurar-los dins els terminis establerts en cada cas. Un lliurament objecte d'avaluació serà el treball de l'assignatura i la seva respectiva presentació. L’assistència a les sessions de gran grup no comptabilitzen a la nota final. L’assistència als desdoblaments és obligatòria en un mínim del 80% i té repercussió a la nota final, en cas contrari es considerarà no presentat. L'assistència a totes dues sessions de presentació del treball és obligatòria.

S’espera de l’estudiant una actitud constructiva. Es recomana que mantingui una posició oberta a comunicar els possibles problemes que sorgeixin, així com oberta també a buscar solucions i a acceptar les possibles propostes eventualment arbitrades pel professor. Cal que mostri una actitud d’escolta activa, de respecte, de participació, de cooperació i d’empatia, així com amabilitat, puntualitat i ús adequat dels dispositius electrònics (mòbil, ordinador, etc.). S’espera també que l’estudiant demostri que és responsable i rigorós en el treball autònom, que participi de forma activa a les classes, que mostri pensament crític amb els altres i amb si mateix, i que mantingui una actitud afavoridora d’un entorn amable, positiu i democràtic i on es respectin les diferències. Vetllarem, per altra banda, perquè els textos lliurats al llarg de l'assignatura així com el treball final estiguin lliures de plagi; en el cas en què detectem plagi (a través dels programes que el detecten, per exemple) aquell treball quedarà automàticament suspès.

Els estudiants que durant el curs hagin fent un seguiment adequat de l’assignatura i tot i així tinguin algun aspecte no assolit, disposaran de l’oportunitat de poder superar la matèria realitzant un treball autònom addicional o refent alguna de les activitats lliurades o realitzades. S’haurà d’estudiar cada cas en funció de la situació de cada estudiant. L’examen sobre les unitats 1, 2 i  3 es farà al juny i el treball de l'assignatura també es presentarà als darrers desdoblaments. 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència i evidències tasques classes magistrals i desdoblaments - activitats individuals 35% 0 0 3, 5, 6, 9, 10, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 34
Estudi sobre els continguts essencials de l'assignatura i l'examen (Blocs 1,2 i 3) - activitat individual 40% 0 0 1, 2, 4, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33
Treball de l'assignatura 25% 0 0 1, 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37

Bibliografia

Bigas, M. & Correig, M. (2000). Didáctica de la lengua en la educación infantil. Madrid: Síntesis.

 

Bullich, E. & Maure, M. (1996). Manual del rondallaire. Barcelona: Edicions de la Magrana.

 

Cameron, L. (2001). Teaching languages to young learners. Cambridge: Cambridge University Press.

 

Del Rio Pérez, M. J. (1999). La llengua oral a l'escola: una introducció. Barcelona: Edicions de la Universitat Oberta de Catalunya.

 

Del Rio Pérez, M. J. (1993). Psicopedagogia de la lengua oral un enfoque comunicativo. Barcelona: Editorial Horsori , S.L.

 

Ferrer Serrahima, I. (2012). L'artesania de la comunicació. Diàleg, escolta i llenguatge en l'etapa 0-6. Barcelona: Graó.

 

Fons, M. & Palou, J. (2016). Didáctica de la lengua y la literatura en educación infantil. Madrid: Síntesis.

 

Generalitat de Catalunya. Departament d'educació (2008). Currículum d'Educació Infantil. Barcelona.

 

Generalitat de Catalunya. Departament d'ensenyament (2003). L'ús del llenguatge a l'escola. Propostes d'intervenció per a l'alumnat amb dificultats de comunicació i llenguatge. Barcelona.

 

Hermoso, A i altres (2013). Dos nens, una nena i un cargol. Ensenyar llengua i ciències en la diversitat lingüística de Parvulari. Barcelona: Barcanova

 

Huguet, T.; Solé I. & Bassedas E. (1999). Aprendre i ensenyar a l'Educació infantil. Barcelona: Graó.

 

Janer , G. (2010). Literatura oral y ecologíade lo imaginario. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez.

 

Palou, J.; Carreras, M. & Bosch, C. (2005). La lengua oral en la escuela: 10 experiencias didácticas. Barcelona: Graó.

 

Pelegrin, A. (2004). La aventura de oir. Cuentos tradicionales y literatura infantil. Madrid: Grupo Anaya SA.

 

Perera, J. (2010) Educación plurilingüe. Revista Aula de Innovacion Educativa, 197, 30-34.

 

Picq, P.; Sagart, L. & Dehaene, C. (2009). La història més bonica del llenguatge. Barcelona: Edicions de 1984.

 

Pinter, A. (2006). Teaching Young Language Learners. Oxford: Oxford University Press

 

Ruiz Bikandi, U. (ed.) (2000). Didáctica de la segunda lengua en la educación infantil y primaria. Madrid: Síntesis.

 

Sánchez-Cano, M. (2009). La conversa en petits grups a l'aula. Barcelona: Graó

 

Sánchez-Cano, M. (2001). Aprendiendo a hablar con ayuda. Lleida: Milenio

 

Sánchez Cano, M. (1999). Aprenent i ensenyant a parlar. Lleida: Pagès Editors

 

Unamuno, V. (2003). Lengua, escuela y diversidad sociocultural. Barcelona: Graó

 

Vila, I.;Siqués, C. (2006). Infància estrangerai coneixement de la llengua de l'escola. Revista Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura, 38, 29-37.

 

Vila, I.; Siqués, C. & Roig, T. (2006). Llengua, escola i immigració: un debat obert. Barcelona: Graó

 

 

Webs d'interès:

El pla per a l'actualització del programa d'immersió lingüística a Catalunya 

http://blocs.mesvilaweb.cat/media/cGlsWzFd_153243_1_3029_1.pdf


Recursos Departament Ensenyament

www.xtec.es/recursos/catala/index.htm


Contes infantils

www.unamadecontes.cat/


Recursos contes

www.xtec.es/recursos/lit_inf/contes/


Grup Gretel literatura infantil

www.gretel-uab.pangea.org/endevinalles/

Programari

El programari que s'emprarà serà bàsicament programes de tractament de textos i d'exposicions, així com repositoris de documents.