Logo UAB
2022/2023

Aprenentatge Integrat en Medicina III

Codi: 103635 Crèdits: 3
Titulació Tipus Curs Semestre
2502442 Medicina OB 3 2
2502442 Medicina OB 4 0

Professor/a de contacte

Nom:
Gustavo Tapia Melendo
Correu electrònic:
gustavo.tapia@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Inés Maria de Torres Ramirez
Albert Selva O'callaghan
María Natividad de Benito Hernández
Marta Navarro Vilasaro
Ricard Comet Monte

Prerequisits

És aconsellable que l'estudiant hagi assolit unes competències bàsiques en biologia cel•lular, bioquímica i biologia molecular, biofísica, anatomia, fisiologia i estructura microscòpica general i específica dels diferents aparells i sistemes humans.

És recomanable que l'estudiant hagi assolit unes competències bàsiques en bioestadística I epidemiologia.

És convenient un coneixement suficient sobre les bases psicològiques dels estats de salut i malaltia, així com un nivell adequat de coneixements en comunicació interpersonal i d'anglès.

 L'estudiant adquirirà el compromís de preservar la confidencialitat i secret professional de les dades que pugui tenir accés per raó dels aprenentatges als serveis assistencials. També en mantenir una actitud d'ètica professional en totes les seves accions.

Objectius

L'Aprenentatge Integrat en Medicina III (AIM III) és una assignatura que s'imparteix al segon quadrimestre del tercer curs del Grau de Medicina. Com la resta d'AIMs, és una assignatura transversal que pretén desenvolupar algunes competències bàsiques per a l'activitat professional i el pensament científic dels graduats en medicina. Es pretén donar una formació integral del coneixement mèdic, de manera que les bases biològiques i fisiopatològiques de la medicina i les disciplines clíniques no es considerin matèries aïllades i sense continuïtat. Durant el transcurs dels AIMs s'han de tractar de desenvolupar algunes competències transversals bàsiques per a l'activitat professional i el pensament científic dels graduats en medicina: argumentació basada en evidències, capacitat per a fer les preguntes més idònies, anàlisis i interpretació de dades i aplicació de principis fisiopatològics en la comprensió de les malalties. També es desenvoluparan competències genèriques d'auto aprenentatge com treball en equip, comunicació oral i escrita, lectura i recerca d'informació, incloent les noves tecnologies de la informació.

En el decurs del període docent els estudiants hauran de resoldre casos problema, el contingut dels quals variarà en cada curs acadèmic. El treball es realitzarà en base a grups reduïts i amb la col·laboració d'un tutor responsable de cada cas i de tutors responsables de les diferents matèries de tercer curs que intervenen en el desenvolupament del cas. L'assignatura es desenvoluparà en el format d'aprenentatge basat en problemes i combina les sessions de tutoria amb el treball autònom per part de l'alumne. En la sessió de presentació de cada cas s'explicaran les característiques del treball a desenvolupar. Els estudiants hauran d'assistir a les tutories programades i consultar totes les fonts que considerin oportunes per a resoldre el problema sindròmic  plantejat, que es presentarà a tota la classe a la darrera sessió de tancament del cas .

Els objectius formatius generals de l'assignatura són: Aprendre habilitats bàsiques en la pràctica mèdica

Adquirir les bases científiques de procediments bàsics en medicina clínica

Integrar coneixements i continguts treballats en la resta d'assignatures troncals de tercer curs. Aplicar aquests coneixements a situacions reals en base a casos clínics simulats. Desenvolupar habilitats de diagnòstic sindròmic i clínic així com de procediments terapèutics.

Desenvolupar competències genèriques d'auto aprenentatge: organització temporal del treball autònom, treball en equip, cerca d'informació, incloent-hi les noves tecnologies de la informació, anàlisi crítica de la informació.

Adquirir la capacitat d'elaborar i presentar treballs biomèdics

Competències

  Medicina
 • Assumir el seu paper en les accions de prevenció i protecció davant malalties, lesions o accidents i manteniment i promoció de la salut, tant a nivell individual com comunitari.
 • Demostrar que comprèn l'estructura i funció de l'organisme humà en situació de malaltia en les diferents etapes de la vida i en els dos sexes.
 • Demostrar que comprèn les manifestacions de la malaltia sobre l'estructura i funció del cos humà.
 • Elaborar una orientació diagnòstica i establir una estratègia d'actuació raonada, valorant els resultats de l'anamnesi i l'exploració física, així com els resultats posteriors de les exploracions complementàries indicades.
 • Ensenyar i comunicar a altres col·lectius professionals els coneixements i les tècniques apreses.
 • Escoltar amb atenció, obtenir i sintetitzar informació pertinent sobre els problemes que afligeixen al malalt i comprendre el contingut d'aquesta informació.
 • Indicar la terapèutica més adequada dels processos aguts i crònics més prevalents, així com dels malalts en fase terminal.
 • Indicar les tècniques i procediments bàsics de diagnosi i analitzar i interpretar els resultats per precisar millor la naturalesa dels problemes.
 • Obtenir i elaborar una història clínica que contingui tota la informació rellevant, estructurada i centrada en el pacient, tenint en compte tots els grups d'edat, sexe, els factors culturals, socials i ètnics.
 • Organitzar i planificar adequadament la càrrega de treball i el temps en les activitats professionals.
 • Realitzar un examen físic general i per sistemes, apropiat a l'edat del pacient i al sexe, de manera completa i sistemàtica i una valoració mental.
 • Reconèixer com a valors professionals l'excel·lència, l'altruisme, el sentit del deure, la compassió, l'empatia, la honradesa, la integritat i el compromís amb els mètodes científics.
 • Reconèixer el seu paper en equips multiprofessionals, assumint el lideratge quan sigui apropiat, tant per al subministrament de cures de la salut, com en les intervencions per a la promoció de la salut.
 • Reconèixer les pròpies limitacions i admetre les opinions d'altres companys sanitaris per poder modificar, si és necessari, la pròpia opinió inicial.
 • Reconèixer, entendre i aplicar el rol del metge com a gestor de recursos públics.
 • Redactar històries clíniques, informes mèdics i altres registres mèdics de forma entenedora a tercers.
 • Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'activitat professional.
 • Valorar críticament i utilitzar les fonts d'informació clínica i biomèdica per obtenir, organitzar, interpretar i comunicar la informació científica i sanitària.

Resultats d'aprenentatge

 1. Acceptar altres punts de vista (de professorat, companys, etc.) per que fa al problema o tema que s'estigui tractant.
 2. Adquirir els principis i els valors d'una bona pràctica mèdica professional, tant en estat de salut com de malaltia.
 3. Aplicar les proves analítiques segons el seu cost/benefici.
 4. Contrastar les pròpies opinions amb les d'altres col·legues i amb les d'altres professionals de la salut com a base del treball en equip.
 5. Descriure els aspectes bàsics de planificació i programació en atenció a la salut.
 6. Descriure els elements que s'han de tenir en compte per valorar els motius de consulta i les motivacions de l'itinerari terapèutic del pacient.
 7. Distingir la normalitat i les alteracions patològiques fruit d'una exploració física sistemàtica.
 8. Distingir les situacions que necessitin ingrés hospitalari i aquelles que necessitin ingrés en unitats de vigilància intensiva.
 9. Ensenyar i comunicar a altres col·lectius professionals els coneixements i les tècniques apreses.
 10. Establir un pla d'actuació terapèutica considerant les necessitats del pacient i del seu entorn familiar i social, que impliqui tots els membres de l'equip de salut.
 11. Establir una de metòdica d'exploracions complementàries raonada, segons el procés de base i les expectatives diagnòstiques.
 12. Explicar l'afectació de les malalties mèdiques i quirúrgiques de l'aparell genital.
 13. Explicar la legislació que regula l'ús i la confidencialitat dels resultats analítics.
 14. Explicar que la salut és un compromís que implica tot el cos social.
 15. Fer una autocrítica i reflexionar sobre el propi procés d'aprenentatge.
 16. Identificar els factors físics, químics, ambientals, hàbits alimentaris i ús de drogues, factors psíquics, socials i laborals, i carcinògens que determinen el desenvolupament de la malaltia.
 17. Identificar els mecanismes pels quals la malaltia afecta els diferents aparells i sistemes del cos humà en les diferents etapes de la vida i en ambdós sexes.
 18. Identificar els símptomes d'ansietat, depressió, psicòtics, consum de tòxics, deliri i deteriorament cognitiu.
 19. Identificar l'afectació per òrgans i sistemes de les malalties mèdiques i quirúrgiques del sistema cardiovascular, respiratori, de la sang, de l'aparell digestiu i del locomotor.
 20. Identificar les fonts d'informació per a pacients i professionals sobre proves analítiques i ser capaç d'avaluar-ne críticament els continguts.
 21. Identificar les proves analítiques més eficients per a la prevenció, el diagnòstic i control de la terapèutica de les patologies humanes més freqüents.
 22. Identificar les situacions clíniques greus.
 23. Indicar i interpretar les tècniques i procediments bàsics de diagnòstic al laboratori, de diagnòstic per la imatge i d'altres.
 24. Indicar les intervencions terapèutiques adequades per als principals problemes de salut.
 25. Informar del resultat de les proves analítiques.
 26. Obtenir de manera adequada les mostres clíniques necessàries per a la realització de les proves de laboratori.
 27. Ordenar els signes i símptomes per fer un diagnòstic sindròmic diferencial.
 28. Organitzar i planificar adequadament la càrrega de treball i el temps en les activitats professionals.
 29. Realitzar correctament l'entrevista per extreure les dades clíniques rellevants.
 30. Recollir les dades psicosocials significatives.
 31. Recollir, seleccionar i registrar la informació rellevant subministrada pel pacient i els seus acompanyants.
 32. Registrar correctament la informació recollida a les entrevistes dels pacients.
 33. Sintetitzar i ordenar de manera comprensible la informació obtinguda respecte als problemes que afecten els malalts.
 34. Utilitzar les bases de dades biomèdiques.
 35. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'activitat professional.
 36. Valorar críticament els resultats de les exploracions complementàries tenint presents les seves limitacions.
 37. Valorar el valor semiològic de les proves de laboratori utilitzades en les patologies humanes més freqüents.
 38. Valorar els esforços organitzats de la societat per aconseguir un estat de salut millor de tota la ciutadania.
 39. Valorar l'eficiència de les principals intervencions terapèutiques.
 40. Valorar la incapacitat física, així com les seves repercussions per al malalt i el seu entorn familiar.
 41. Valorar la necessitat, les indicacions, les contraindicacions, la cronologia, el risc, el benefici i els costos de cada exploració.
 42. Valorar la relació entre l'eficàcia i el risc de les principals intervencions terapèutiques.
 43. Valorar la rellevància de cada signe i símptoma en la malaltia actual.

Continguts

ORGANITZACIÓ DE CASOS I MATÈRIES

 

Assignatures del Mòdul de Formació clínica humana

Fisiopatologia i semiologia clínica: 5 casos de grans síndromes clíniques

 

Assignatures del Mòdul de Procediments diagnòstics i terapèutics i Medicina Social, Habilitats de Comunicació i Iniciació a la Investigació

 

Bases de la cirurgia

Microbiologia i parasitologia mèdiques

Radiologia clínica

Patologia estructural i molecular

Farmacologia general

Immunologia Mèdica

Epidemiologia

 

BLOCS DISTRIBUTIUS

Presentació i solució de 5 casos referents de grans síndromes clíniques

 

Organització dels casos:

 

Fisiopatologia i Semiologia clínica, 5 casos segons l’esquema de grans síndromes:

Modificacions de la temperatura corporal

Dolor

Síndrome constitucional

Síndromes de l'aparell respiratori: insuficiència respiratòria aguda i crònica, condensació pulmonar, síndromes pleurals.

Síndromes de l'aparell cardiocirculatori: insuficiència cardíaca, insuficiència coronaria, síndrome pericàrdica, síncope, claudicació intermitent.

Síndromes de l'aparell digestiu: síndrome ictèrica, insuficiència hepàtica, síndrome d'hipertensió portal, síndrome ascítica, hemorràgia digestiva, síndrome diarreica.

Síndromes de l'aparell nefrourològic: síndrome urinària, insuficiència renal aguda i crònica, síndromenefrítica, síndrome nefròtica.

Síndromes del sistema nerviós: síndromes sensitives y motores, síndrome de paràlisiperifèrica, síndrome piramidal, síndromes medul•lars, síndrome meníngia, síndrome i comatosa, síndrome cerebel•losa i síndrome vestibular.

Síndromes de l'aparell locomotor: síndrome artròsica i la síndrome artrítica.

Síndromes hematològiques: la síndrome anèmica, de hiper i hipofunció medul•lar, síndrome adenopàtica.

Síndromes endocrinològiques i metabòliques: hiper i hipofunció tiroïdal, hiper i hipofunció paratiroïdal, hiper i hipofunció suprarenal, hiperglucèmia i hipoglucèmia.

 

En el desenvolupament del cas s'inclouen aspectes de procediments diagnòstics i terapèutics i Medicina Social, Habilitats de Comunicació i Iniciació a la Investigació

 

Bases de la Cirurgia

Microbiologia i Parasitologia Mèdiques

Radiologia Clínica

Patologia Estructural i Molecular

Farmacologia General

Immunologia mèdica

Epidemiologia

 

Exemples de casos clínics possibles (a concretar cada curs pels responsables dels casos):

Cas: Molèsties epigàstriques i pèrdua de pes. Síndrome constitucional (N. pàncrees)

Cas: Diarrea i dolor abdominal de llarga evolució. Maldigestió (Pancreatitis crònica)

Cas: Deposicions negres i somnolència. (Insuficiència hepàtica i hipertensió portal)

Cas: Dolor abdominal agut, icterícia i febre. (Colecistitis aguda)

Cas: Dolor abdominal i molèsties urinàries. (Pielonefritis aguda)

Cas: Tos, expectoració amb sang i anorexia. Hemoptisi (tumor pulmonar) Cas: Dolor en el costat esquerre del tòrax i astènia. (Síndromepleurítica)

Cas: Febre idificultat per respirar. Insuficiènciarespiratòria (Pneumònia, MPOC, cor pulmonale)

Cas: Falta brusca d'aire i buf cardíac. Insuficiència cardíaca esquerra (Estenosis Ao )

Cas: Opressió i dolor en el pit y dispnea. (Isquèmia coronària, insuficiència cardíaca)

Cas: Diarrea aguda i orina escassa. (Insuficiència renal prerrenal)

Cas: Inflor generalitzada (Síndrome nefròtica)

Cas: Cansament i pal•lidesa. Síndrome anèmica (ferropènia i neoplàsia de clon)

Cas: Cansament i dolor ossi. Síndrome anèmica (mieloma)

Cas: Tumoracions al coll i les aixelles. Síndrome mediastínica (limfoma)

Cas: Tumoració al coll. Síndrome adenopàtica (Escrófula)

Cas: Icterícia progressiva. Síndrome ictèrica (neoplàsia de cap de pàncrees)

Cas: Febre, tos i disfàgia. Síndrome esofàgica, immunodeficiència (Esofagitis candida, VIH)

Cas: Nerviosisme i pèrdua de pes. (Hiperfunciò tiroïdal)

Cas: Apatia i ronquera. (Hipotiroïdisme)

Cas: Cansament i dolor abdominal. (Insuficiència suprarenal)

Cas: Febre, tos, poliúria i obnubilació. Síndrome hiperglicèmica (Pneumònia,diabetis) 

Cas: Pèrdua de força en el braçila cama drets. Síndrome piramidal (Cardioembolia)

Cas: Desequilibri i cansament. Síndrome cordonal posterior (Anèmia perniciosa)

Cas: Dificultat per caminar recte i vertigen. Síndrome vestibular (Meniere)

Cas: Pèrdua de força en ambdues cames. Síndrome compressió medul•lar (neoplàsia pulmó,metàstasis vertebral)

Cas: Convulsions. Síndrome convulsiva ( secundaria ,tumor cerebral)

Cas:Coma. (Hemorràgia cerebral, HTA)

 

Metodologia

Aquesta Guia descriu el marc , continguts, metodologia i normes generals de l'assignatura, d'acord amb el pla d'estudis vigent. L'organització final de l'assignatura pel que fa al nombre i mida de grups, distribució en el calendari i dates d'exàmens, criteris específics d'avaluació i revisió d'exàmens, es concretaran a cada una de les Unitats Docents Hospitalàries (UDH), que ho explicitaran a través de les seves pàgines web i el primer dia de classe de cada assignatura, a través del professors responsables de l'assignatura a les UDH.

Pel present curs, els professors designats pels Departaments com a responsables de l'assignatura a nivell de Facultat i de les UDH són:

Departament(s) responsable(s): Multidepartamental.

Responsable de Facultat: Gustavo Tapia (gustavo.tapia@uab.cat)

Responsables UDH

UD Vall d'Hebron: Albert Selva (aselva@vhebron.net),  Inés de Torres (itorres@vhebron.net)

UD Germans Trias i Pujol: Gustavo Tapia (gustavo.tapia@uab.cat).

UD Sant Pau: Natividad de Benito (nbenito@santpau.cat)

UD Parc Taulí: Ricard Comet Monte (rcomet@tauli.cat) i Marta Navarro Vilasaró (mnavarro@tauli.cat)

  

TUTORS I SESSIONS

A. Tutors:

Un tutor de cas de les assignatures del mòdul 3, responsable de la presentació inicial dels casos, tancament i tutoria específica.

Mòdul 3: Formació clínica humana (FCH):

Fisiopatologia i semiologia clínica: 5 casos (1 responsable de casos)

 

Un tutor referent de cada assignatura del mòdul 4, responsable de la documentació, discussió i tutoria de la matèria de l'assignatura en el casos en que sigui necessari.

Mòdul 4. Procediments diagnòstics i terapèutics (PDT)

Bases de la cirurgia (1 tutor referent de la matèria)

Microbiologia i parasitologia mèdiques (1 tutor referent de la matèria)

Radiologia clínica (1 tutor referent de la matèria)

Patologia estructural i molecular (1 tutor referent de la matèria)

Farmacologia general (1 tutor referent de la matèria)

 Immunologia Mèdica (1 tutor referent de la matèria)

 

B. Sessions:

Activitat hores (3 crèdits ECTS = 75 hores)

Activitat dirigida 40%, 30 hores: 5 casos; un cas= 6 hores; en 4 sessions

Activitat autònoma 55%; 41,25 hores: Estudi personal, preparació casos i presentacions

Tipus de sessions

Sessions 1 i 4 (tipologia TE): Presentació inicial i de solució final dels casos 10h (sessions inicial i final 5h+5h). Aquestes sessions es programaran al principi (sessió 1) i al final (sessió 4) de l’assignatura.

 

Sessions 2,3. Seminari de casos clínics (tipologia PCLI, SCC); 20 hores en dos blocs de sessions, que es programaran després de la sessió 1 i amb temps suficient abans de la sessió 4, de manera que els alumnes tinguin temps de preparar les presentacions:

Sessió 2 (tipologia PCLI, SCC); Sessions de documentació;bloc procediments diagnòsticsiterapèutics: 10 h (2 h per cas; permet tutors consecutius)

Sessions 3 (tipologia PCLI, SCC); Sessions de solució de problemes, supervisió dels casos simulats preparats i preparació presentació: 10h (2 h per cas; permet tutors consecutius):

 

Sessió1

Presentació (1h)

Sessió 2  

SCC (2h)

Sessió 3

SCC (2h)

Sessió 4

Presentació i solució (1h)

Grup de matricula

Responsable  cas

Presenta cas

Selecció grups de cas, presentació de referents de matèries

Grup cas (12)

Tutors PDT (segons cas, poden compartir sessió: 2h= 3x 40’; 4X30’ etc)

Documentació i resolució de problemes

Grup cas (12)

Tutors PDT i tutor de cas (segons cas, poden compartir sessió: 2h= 3x 40’; 4X30’ etc)

Documentació, resolució de problemes i supervisió de la presentació

Grup de matricula. Presenta grup de cas

Responsable del cas

Total 5 h (1x5 casos)

Total 10 h (2x5 casos)

Total 10 h (2x5 casos)

Total 5 h (1x5casos)

Tots els alumnes han de conèixer i participar de forma més o menys directa en la solució de tots els casos. Els coneixements adquirits i la participació i presentació de les solucions seran la base de l'avaluació de l'assignatura.

El grup de matrícula es fracciona en els corresponents grups d'alumnes de treball de cada cas. A la sessió de presentació (sessió 1), dirigida pel tutor responsable del cas, assisteix tot el grup de matrícula, es presenta el cas i s'assigna el grup d'alumnes de treball del cas. Aquests grups participaran directament en la solució de cada cas a les sessions de documentació i de solució de problemes (sessions 2-3), dirigides pels tutors de cada matèria que intervenen en el cas. En aquestes sessions hi participen també com oients la resta d'alumnes del grup de matrícula, de manera que també poden tenir accés directe a la documentació i assistir a la discussió de problemes de cada cas.

A la darrera sessió de solució del cas (sessió 4), dirigida pel tutor responsable del cas, el grup d'alumnes del cas presenten la solució a tot el grup de matrícula, de manera que tots els alumnes tenen accés a la discussiói solució final i poden adquirir adequadament els coneixements indispensables per l'avaluació final, que inclou tots els casos.  La presentació es realitzarà seguint un esquema similar i durant un temps aproximat total d'uns 45 minuts:

1.  Resum del cas. Símptomes i signes guia

2.  Síndrome clínica

3.  Etiologia

4.  Fisiopatologia/patogènia

5.  Exploracions complementàries

6.  Diagnòstic i diagnòstic diferencial sindròmic

7.  Aproximació terapèutica

Al final de la presentació s’iniciarà un període de discussió i tancament del cas.

 

EXEMPLE de DISTRIBUCIÓ TEMPORAL

Setmana 1. Presentació. Tipologia TE; grup de matrícula. Es programa al inici temporal de la assignatura.

Tutor responsable del cas. Presentació del cas, DD, metodologia, tutors referents, sessions a seguir.

Cas 1

1h

Cas 2

1h

Cas 3

1h

Cas 4

1h

Cas 5

1h

 

Setmana 2. Documentació i resolució de problemes. Tipologia SCC programat a l’aula del grup de matrícula. Grup de matrícula assisteix, treballen el cas el grupdecas.Es programa poc temps després de la sessió 1.

Tutors bloc PDT. Documentació, solució de problemes i tutoria de les matèries específiques del cas.

Cas 1

2h (3 sessions x40’)*

Cas 2

2h (3 sessions x40’)

Cas 3

2h (3 sessions x40’)

Cas 4

2h (3 sessions x40’)

Cas 5

2h (3 sessions x40’)

 * Es poden programar 2, 3 o 4  sessions consecutives, segons el nº de tutors referents que convingui per cada cas (120’= 2x60’, 3x40’, 4x30’)

 

Setmana 3. Resolució de problemes i supervisió presentació. Tipologia SCC programat a l’aula del grup de matrícula. Assisteix tot el grup de matrícula, treballen el cas el grup de cas. Es programa poc temps després de la sessió 2.

Tutors del bloc PDT i tutor del cas. Solució de problemes i tutoria de la presentació i solució del cas

Cas 1

2h (3 sessions x40’)*

Cas 2

2h (3 sessions x40’)

Cas 3

2h (3 sessions x40’)

Cas4

2h (3 sessions x40’)

Cas 5

2h (3 sessions x40’)

* Es poden programar 2, 3 o 4  sessions consecutives, segons el nº de tutors referents que convingui per cada cas (120’= 2x60’, 3x40’, 4x30’)

 

Setmana 4. Presentació i solució del cas. Tipologia TE; grup de matrícula. Es programa al final temporal de la assignatura.

Tutor responsable del cas: Presentació del cas pels  alumnes, diagnòstic final i tancament del cas. Avaluació del cas i de la presentació

Cas 1

1h

Cas 2

1h

Cas 3

1h

Cas 4

1h

Cas 5

1h

 

EXEMPLE DE DOCUMENTACIÓ A PREPARAR I TUTORS IMPLICATS (responsables de presentació i solució del cas, tutors referents de procediments diagnòstics i terapèutics) en un cas d'AIM III sindròmic de Fisiopatologia i Semiologia:

Cas 1: Preocupació per una tumoració al coll

Descripció (a preparar documentació i/o redactar per Fisiopatologia i Semiologia): Anamnesi i exploració física: Home de 53a amb adenopaties múltiples al coll.

Proves analítiques iexploracions complementaries inicials (Laboratori de rutina i RX tòrax, a preparar la documentació i/o redactar per Fisiopatologia i Semiologia i Radiologia clínica)

Resum i impressió diagnòstica sindròmica inicial (a preparar documentació i/o redactarper Fisiopatologia i Semiologia)

Diagnòstic diferencial sindròmic (a preparar documentació i/o redactar per Fisiopatologia i Semiologia)

 

1.  Malalties infeccioses

2.  Malalties de base immunològica

3.  Malalties neoplàsiques

4.  Altres

 

Exploracions complementaries indicades (proves de laboratori, proves d'imatge, etc, a preparar documentació i/o redactar per Fisiopatologia i Semiologia, Radiologia clínica, immunologia mèdica. Aportar articles originals de discussió risc benefici).

Prova diagnòstica indicada (a preparar documentació i/o redactar per Fisiopatologia iSemiologia i/o Bases de la Cirurgia (aportar articles originals de discussió de risc benefici): PAAF vs biòpsia ganglionar.

Discussió microbiològica (preparar documentació i/o a redactar per Microbiologia i Parasitologia mèdiques)

Discussió patològica (preparar documentació i/o a redactar per Patologia Estructural i Molecular)

Diagnòstic final (a preparar documentació i/o redactar per Fisiopatologia i Semiologia)

Aproximació terapèutica (a preparar documentació i/o redactar per Farmacologia general incorporar anàlisi de cost, qualitat de vida i anys de vida guanyats , etc)

Excepcionalment i segons criteri del professorat responsable, els recursos disponibles i la situació sanitària de cada moment a les diferents Unitats Docents, part dels continguts corresponents a les lliçons teòriques, pràctiques i seminaris podran ser impartits de forma presencial o virtual.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
SEMINARIS DE CASOS CLÍNICS (SCC) 20 0,8 1, 2, 3, 5, 6, 8, 11, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32
TEORIA (TE) 10 0,4 1, 2, 3, 5, 6, 8, 11, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 31, 32
Tipus: Autònomes      
ESTUDI PERSONAL / LECTURA D'ARTICLES / INFORMES D'INTERÈS 41,25 1,65 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

Avaluació

Activitats d'avaluació (5%=3,75 hores)

Avaluació de la presentació i discussió dels casos 2,5h (150'=30' x 5 casos, es realitza a la sessió de presentació)

Examen d'elecció múltiple 1,25 h

 

Avaluació:

Cada alumne participarà en la presentació d'un cas i respondrà a un examen test de 50 preguntes que inclourà qüestions de tots els casos treballats durant el curs i presentats a classe.

 

1.  Assistència i participació activa a classe i seminaris 20% de la nota

2.  Avaluació de casos pràctics i resolució de problemes 30% de la nota

3.  Avaluació escrita amb proves objectives 50% de la nota. Test de 50 preguntes de tots els casos de l'AIM (10 preguntes per cas) , amb 5 respostes possibles i una de vàlida. Cada pregunta amb resposta no correcta resta 0,25 punts.

 

Qualificació final

Suma ponderada de l'avaluació continuada de l'assistència i participació activa (20%), avaluació de casos pràctics i resolució de problemes (30%) i del resultat de la prova escrita objectiva (50%).

Expressió: Nota numèrica amb un decimal, de 0 a 10.

La nota per considerar l'alumne aprovat és de 5

Qualificació qualitativa: Suspens, Aprovat, Notable, Excel•lent, MH

 

Sistema de revisió d'exàmens

La revisió dels exàmens es farà de forma individual amb l'alumne, prèvia sol•licitud per escrit en els terminis establerts.

 

Alumnes no avaluables

Els estudiants que no realitzin les proves d’avaluació tant teòrica com pràctica seran considerats com No avaluatsexhaurint els drets a la matrícula de l’assignatura.

 

Alumnes que no hagin superat l'assignatura 


Aquells alumnes que no hagin superat l'assignatura, tindran una prova de recuperació que consistirà en un examen test amb  5 respostes , una de válida i resta de 0,25 punts en cada resposta no correcta. 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència i participació activa a classe i seminaris 20% 0 0 1, 2, 5, 6, 15, 16, 22, 24
Avaluació de casos pràctics i resolució de problemes 30 % 2,5 0,1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43
Avaluació escrita amb proves objectives 50% 1,25 0,05 3, 12, 16, 17, 19, 31, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43

Bibliografia

Consultar la bibliografia específica de las guies docents de les diferents assignatures de tercer curs dels mòduls de "Formació clínica humana" i "Procediments diagnòstics i terapèutics i medicina social, habilitats de comunicació i iniciació a la recerca".

Programari

No hi ha programari específic per l'assignatura