Logo UAB
2022/2023

Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua (AICLE) a l'Educació Primària

Codi: 103578 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500798 Educació Primària OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Melinda Dooly Owenby
Correu electrònic:
melindaann.dooly@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

Tant el gènere femení com el masculí s'utilitzen amb valor inclusiu.

Equip docent

Mónica Lopez Vera

Prerequisits

Per cursar aquesta assignatura cal demostrar un domini de la llengua anglesa equivalent al nivell. Aquest és un requisit per a totes les assignatures dins de l'especialitat (menció) en la didàctica de la llengua estrangera. L'alumnat de 3r acreditaran aquest requisit en la data indicada a la pàgina web de la Facultat d'Educació per poder cursar qualsevol assignatura de l'especialitat en el quart curs, inclosa aquesta. Els estudiants que cursin aquesta assignatura com a optativa, però no estiguin matriculats a l'especialitat (menció) també necessiten documentar un nivell de C1 en anglès per poder matricular-se. Més consultes es poden fer a l'oficina de gestió acadèmica de la Facultat de Ciències de l'Educació de la UAB.

Nota important: La metodologia docent i l'avaluació proposada poden ser modificades en funció de les restriccions d'assistència imposades per les autoritats per temes de salut.

Objectius

Objetivos

Este curso tiene como objetivo presentar a los docentes en formación la teoría fundamental, los aspectos esenciales y las estrategias de enseñanza relacionadas con los contextos del Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras (AICLE).
A través de esta asignatura, los alumnos aprenderán a aplicar las bases teóricas de AICLE para seleccionar, adaptar y/o diseñar materiales y actividades apropiados para un curso AICLE que cumpla con los requisitos de los planes de estudios oficiales. Esto incluye:

 • Crear materiales que aseguren contenidos comprensibles (habilidades receptivas) de la lengua meta durante la implementación de lecciones/unidades/proyectos AICLE.
 • Crear materiales que orienten a los alumnos hacia resultados adecuados (habilidades productivas) en ela lengua meta durante la implementación de lecciones/unidades/proyectos AICLE.
 • Crear materiales que apoyen la interacción y la mediación de los alumnos en la lengua meta durante la implementación de lecciones/unidades/proyectos AICLE.
 • Crear materiales que evalúen adecuadamente el proceso y progreso de los alumnos a través de lecciones/unidades/proyectos AICLE.

Los docentes en formación también aprenderán sobre estrategias de enseñanza que son óptimas para la implementación de AICLE.

 

Competències

 • Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i plurilingües.
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Analitzar críticament el treball personal i utilitzar els recursos per al desenvolupament professional.
 • Comprendre els principis bàsics de les ciències del llenguatge i la comunicació.
 • Conèixer el currículum escolar de les llengües i la literatura.
 • Desenvolupar i avaluar continguts del currículum mitjançant recursos didàctics apropiats i promoure les competències corresponents en els estudiants.
 • Expresar-se, oralment i per escrit, en una llengua estrangera.
 • Fomentar la lectura i animar a escriure.
 • Fomentar la lectura i el comentari crític de text dels diferents dominis científics i culturals continguts al currículum escolar.
 • Incorporar les tecnologies de la informació i la comunicació per aprendre, per comunicar-se i col·laborar en els contextos educatius i formatius.
 • Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).

Resultats d'aprenentatge

 1. Abordar críticament i seleccionar textos relacionats amb continguts acadèmics propis de l'educació infantil i primària que siguin apropiats per a l'aula AICLE.
 2. Adaptar i redactar textos escolars escrits ajustats al nivell de desenvolupament cognitiu i comunicatiu dels aprenents, en un anglès correcte i registre adequat.
 3. Analitzar els indicadors de sostenibilitat de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit integrant-hi les dimensions social, econòmica i mediambiental.
 4. Analitzar experiències de bones pràctiques per poder abordar, elaborar i implementar processos de col·laboració i telecol·laboració entre diferents agents educatius.
 5. Analitzar i debatre de forma crítica textos teòrics de diferents àmbits de la lingüística.
 6. Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement propi.
 7. Analitzar les necessitats comunicatives i controlar el procés d'aprenentatge de LE dels estudiants.
 8. Analitzar les necessitats comunicatives i controlar el procés d'aprenentatge de la llengua anglesa dels estudiants.
 9. Autoavaluar el seu propi nivell de coneixement de l'anglès i analitzar les pròpies necessitats comunicatives establint un plan de millora.
 10. Comprendre el discurs oral acadèmic en anglès, saber prendre notes i resumir les idees principals.
 11. Comprendre i analitzar críticament, des d'un registre formal de la llengua anglesa, discursos professionals i acadèmics en anglès.
 12. Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 13. Conformar equips de treball capaços de desenvolupar les activitats de forma efectiva tant de manera presencial com en telecol·laboració.
 14. Conèixer el currículum escolar de la primera i segona llengua estrangera en l'educació primària.
 15. Conèixer els conceptes bàsics de la pragmàtica i la semàntica aplicada a l'ensenyament de l'anglès i saber analitzar els discurs oral a l'aula.
 16. Demostrar actituds interculturals afavoridores del treball eficient en equips diversos.
 17. Demostrar competència receptiva suficient en altres llengües estrangeres per comprendre intervencions orals i llegir texts de tipus professional (material docent, articles de divulgació, etc.) amb l'ajuda d'instruments de recolzament a la comprensió.
 18. Demostrar eficàcia comunicativa equivalent, com a mínim, al nivell B2 del MCERL en situacions d'interacció multilingüe i en contextos internacionals tant a nivell oral com per escrit.
 19. Demostrar pensament crític aplicat a la selecció de textos literaris i el disseny de tasques comunicatives basades en la manipulació d'aquests textos amb la doble finalitat de fomentar aprenentatges lingüístics i facilitar l'accés de l'alumnat d'infantil i primària a la cultura literaria en anglès.
 20. Desenvolupar la competència lectora en anglès per ser capaç d'analitzar les implicacions pràctiques de portar a terme les propostes teòriques que es proposen des del camp de la didàctica de la llengua.
 21. Desenvolupar la competència lingüística i literaria utilitzant la llengua anglesa de manera lúdica i creativa.
 22. Desenvolupar tasques escolars que promoguin l'aprenentatge integrat de continguts acadèmics i anglès.
 23. Desenvolupar tasques i criteris amb un alt valor formatiu que promoguin l'avaluació integrada de continguts i anglès.
 24. Desplegar habilitats i estratègies comunicatives avançades en llengua anglesa per adaptar-se al nivell de desenvolupament cognitiu i comunicatiu dels interlocutors - aprenents i fer-se entendre en anglès utilitzant estratègies de bastida de forma eficient.
 25. Dissenyar tasques que fomentin el gust per la lectura i el desenvolupament del pensament crític en els alumnes de primària.
 26. Elaborar seqüències didàctiques estructurades en projectes que promoguin tant l'aprenentatge integrat de les llengües escolars com el desenvolupament de les competències digitals i interculturals.
 27. Elaborar seqüències didàctiques estructurades en projectes que promoguin tant l'aprenentatge integrat de les llengües escolars com el desenvolupament de les competències lingüística, audiovisual i digital.
 28. Establir relacions entre el currículum de primària de llengües estrangeres i el de la resta d'àrees curriculars.
 29. Gestionar la comunicació en l'aula AICLE de forma eficient. Creant oportunitats per a l'ús de la llengua finalitat com a llengua de comunicació habitual.
 30. Identificar les implicacions socials, econòmiques i mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l?àmbit de coneixement propi.
 31. Identificar les principals desigualtats i discriminacions per raó de sexe/gènere presents a la societat.
 32. Incorporar activitats de CMO apropiades pel desenvolupament d'unitats AICLE en el context de programes nacionals i internacionals (Comenius, etc.).
 33. Presentar productes (unitats didàctiques, anàlisi d'una sessió de classe, etc.) elaborats en equip amb persones de diferents graus i perfils d'expertesa.
 34. Produir discrusos orals intel·ligibles i fluids, respectant els principis bàsics de la pronunciació, el ritme i l'entonacio en llengua anglesa.
 35. Proposar formes d'avaluació dels projectes i accions de millora de la sostenibilitat.
 36. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 37. Proposar projectes i accions viables que potenciïn els beneficis socials, econòmics i mediambientals.
 38. Reconèixer el valor de les TIC/TAC com a eines privilegiades de comunicació entre docents i aprenents de llengües i cultures diverses.
 39. Reconèixer l'aula AICLE com a espai multilingüe per naturalesa i mostrar consciència del valor del repertori lingüístic dels aprenents en l'aprenentatge de continguts acadèmics i en l'adquisició d'una llengua addicional.
 40. Saber identificar el nivell de coneixement de l'alumnat d'educació infantil i primària, sent capaç d'analitzar les seves necessitats comunicatives i de controlar el seu procés d'aprenentatge de llengües, així com saber autoavaluar el propi nivell de competència en anglès, analitzar les pròpies necessitats comunicatives i establir un pla de millora.
 41. Ser capaç d'autoavaluar-se i d'avaluar les produccions escrites i orals de companys en llengua anglesa de forma ben argumentada.
 42. Treballar en equip i individualment de forma eficient, tant en activitats de caràcter teòric com pràctic, buscant els recursos i estratègies adequades per a cada situació.
 43. Utilitzar els entorns virtuals com a eines de comunicació escrita que responen a una diversitat de funcions (lúdics, acadèmica, transaccional, etc.) entre aprenents.
 44. Utilitzar els recursos més punters i les eines de consulta més avançades en llengua anglesa.
 45. Utilitzar la llengua anglesa com a vehicle habitual de comunicació a l'aula universitària i a l'aula d'infantil i primària, així com en totes les tasques acadèmiques relacionades amb l'assignatura.
 46. Utilitzar les TIC/TAC en el disseny, desenvolupament i autoavaluació d'activitats d'aprenentatge en anglès.
 47. Utilitzar les plataformes virtuals com a eina de comunicació i de gestió de les activitats dirigides i supervisades.
 48. Utilitzar textos procedents de la literatura infantil en LE per al desenvolupament d'activitats d'aprenentatge de llengua anglesa en educació primària.
 49. Valorar com els estereotips i els rols de gènere incideixen en l'exercici professional.
 50. Valorar l'impacte de les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o projectes, a curt o llarg termini, en relació amb determinades persones o col·lectius.
 51. Valorar tècniques i estratègies d'aprenentatge de LE adequades a l'educació primària.
 52. Valorar tècniques i estratègies d'aprenentatge de i en anglès adequades a l'educació infantil i primària.

Continguts

Continguts:
• Antecedents teòrics dels enfocaments AICLE.
• Comunicació eficaç a l'aula de llengües estrangeres: discurs oral, escrit i audiovisual.
• Estratègies didàctiques adequades per a la implementació AICLE.
• Disseny, adaptació i avaluació de materials i activitats AICLE.
• Atenció a la diversitat i l'educació inclusiva.

 

Metodologia

Aquesta assignatura segueix un enfocament AICLE, és a dir, té un doble enfocament al contingut pedagògic i al desenvolupament de la llengua. Les classes presencials combinen classes magistrals amb discussions en grups, tallers, debats, presentacions i d'altres activitats participatives. Se suposa que els alumnes siguin capaços de ser autònoms i compleixen amb les activitats, tasques i lectures assignades fora de classe de manera autodirigida per després poder demostrar la seva comprensió i aplicació dels conceptes a la classe presencial amb els seus companys i professores.

La llengua meta (anglès) és l'idioma vehicular a totes les classes, encara que es poden utilitzar lectures i audiovisuals en altres llengües. Es garantirà ús no discriminatori de la llengua i les pràctiques inclusives.

Els estudiants treballaran en col·laboració per elaborar i presentar productes finals que mostrin la seva comprensió de l'enfocament AICLE. Presentacions i mostres d'haver aconseguit comprensió profunda dels continguts seran en format de conferència amb una audiència de col·legues, professors i altres agents educatius (consulteu l'avaluació per a més detalls).

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 55 2,2 1, 2, 7, 8, 9, 17, 22, 23, 24, 28, 29, 32, 39, 40, 45, 51, 52
Tipus: Supervisades      
Desenvolupament de materials i presentacions 55 2,2 2, 7, 9, 24, 28, 39, 40, 45, 51
Tipus: Autònomes      
Estudi autònom 40 1,6 1, 2, 7, 8, 9, 17, 22, 24, 28, 32, 39, 45, 51

Avaluació

L'avaluació general es divideix en aquests percentatges:

Avaluació individual (avaluació continuada, examen, assistència, competència lingüística en llengua meta, etc.) 50%
Aprenentatge Autodirigit (activitats programades; materials en línia i de lectura, etc.) 15%
Aprenentatge dirigit pel professor i activitats grupals (activitats programades a classe, etc.) 15 %
Presentació final (grup i/o parella) 20%

L'avaluació de l'assignatura abasta el desenvolupament de les competències bàsiques identificades per al mòdul i, per tant, l'avaluació inclou l'avaluació continuada de les activitats establertes juntament amb la consideració de la participació, el pensament crític i l'actitud dels estudiants al llarg del curs.

Instruments per a l'avaluació:

Participació en activitats; finalització de la tasca dins dels terminis establerts* (avaluat a través de peer, self i teacher input, d'acord amb les mitjanes aconseguides a través de rúbriques recopilades, llistes de verificació o checklists, etc.).
Producte final i presentació (rúbrica).
Examen individual (data per determinar)

*Restem 1 punt per dia de retard per tasques lliurades després dels terminis. No es proporcionaran comentaris sobre tasques lliurats després dels terminis.

Atesa la importància de la participació, l'assistència és obligatòria: l'estudiant ha d'assistir a un mínim del 80% de les classes. Arribar tard o sortir d'hora abans que acabi la classe resultarà en una reducció de la participació de migdia.

NOTA: Considerant la naturalesa del curs (especialització en didàctica d'anglès com a llengua estrangera), es farà una qualificació individual separada per a la competència comunicativa a la llengua d'instrucció (anglès). Els alumnes que no superin aquesta avaluació no aprovaran l'assignatura. Aquesta nota es calcula progressivament mitjançant rúbriques d'avaluació i d'acord amb les activitats requerides (escrites, orals, etc.).

Copiar i fer plagi és robatori intel·lectual i, per tant, constitueix un delicte que serà sancionat amb un suspès a tot el bloc/l'activitat on s'hagi produït el plagi. En cas de copiar entre dos alumnes, la sanció s'aplica a tots dos alumnes. Casos de reincidència resultaran en un suspès per a tot el curs. Cal tenir en compte que el plagi és reproduir tot o una part del treball d'un altre sense les referències adequades. Per definició, "plagi" és l'ús de materials elaborats per part d'un autor com si fos la seva pròpia obra, sense citar-ne les fonts, sigui en paper o en format digital. Si necessites més informació sobre allò que constitueix plagi pots consultar aquesta pàgina web.

Requisits per aprovar l'assignatura (cal aprovar tots els components):

 • Completar activitats autodirigides i/a classe;
 • 80% d'assistència;
 • Complir els terminis i criteris per a la presentació de materials;
 • Demostrar competència comunicativa adequada a la llengua meta;
 • Complir els criteris per aprovar (5/10) a l'examen individual.


En cas de no complir algun dels requisits, l'alumne podrà optar a una avaluació global de continguts que s'administrarà individualment en format d'entrevista de febrer de 2023 (data a determinar en col·laboració amb la persona o persones afectades).

Informació addicional sobre les presentacions finals dels materials CLIL:

Es presentaran els productes finals en format de conferència al final del curs. Aquests materials representaran lliçons AICLE/mini-unitats/caixes d'aprenentatge/mini-cicles de lliçons/plans d'emergència per a professors suplents, etc. Els materials seran contextualitzats en una situació autèntica i inclouran coneixements, habilitats i competències integrades de llenguatge i de contingut.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Aprenentatge dirigit pel professor i treball en grup 15% 0 0 7, 8, 9, 16, 17, 23, 24, 29, 33, 38, 39, 40, 45, 51, 52
Avaluació individual: Lectura, participació en activitats i treballs programats, etc. 30% 0 0 1, 5, 10, 11, 15, 17, 18, 20, 34, 43, 44, 45, 47, 48
Examen. Demostració de coneixement crític (teòric i aplicat) dels continguts abordats a l'assignatura. 20% 0 0 1, 2, 3, 6, 9, 14, 17, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 39, 40, 45, 47, 49
Materials CLIL. Planificació en equip i presentació de materials AICLE. 20% 0 0 1, 2, 4, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 45, 48, 50, 51, 52
Self-directed learning. Avaluació de la participació, de la feina feta i de les competències assolides. 15% 0 0 7, 9, 20, 24, 39, 41, 45, 46

Bibliografia

Bibliografia

Bibliografia recomanada (moltes de les referències d'aquesta llista són útils per al treball autònom). Es facilitarà bibliografia específica d'algunes activitats a l'inici o durant el curs. Gràcies a les ràpides actualitzacions de les pàgines web, es proporcionarà una llista addicional d'enllaços al començament del curs.

 • Agustín-Llach, M. P., & Canga Alonso, A. (2016). Vocabulary growth in young CLIL and traditional EFL learners: evidence from research and implications for education. International Journal of Applied Linguistics (United Kingdom), 26(2), 211-227. https://doi.org/10.1111/ijal.12090.
  DOI : 10.1111/ijal.12090
 • Alcaraz-Mármol, G. (2018). Trained and non-trained language teachers on CLIL methodology: Teachers’ facts and opinions about the CLIL approach in the primary education context in Spain. Latin American Journal of Content & Language Integrated Learning, 11(1), 39-64. https://doi.org/10.5294/laclil.2018.11.1.3
  DOI : 10.5294/laclil.2018.11.1.3
 • Azkarai, A., & Imaz Agirre, A. (2016). Negotiation of meaning strategies in child EFL mainstream and CLIL settings. TESOL Quarterly, 50(4), 844-870. https://doi.org/10.1002/tesq.249.
  DOI : 10.1002/tesq.249
 • Banegas, D. L. (2016). Teachers develop CLIL materials in Argentina: A workshop experience. Latin American Journal of Content & Language Integrated Learning, 9(1), 17-36. https://doi.org/10.5294/laclil.2016.9.1.2.
  DOI : 10.5294/laclil.2016.9.1.2
 • Ball, P., Kelly, K. & Clegg, J. (2015). Putting CLIL into practice. Oxford UniversityPress.
 • Barba, J. (2016). EXPRESSART: A project-based languagelearning experience. Bellaterra Journal of Teaching and Learning Language and Literature, 9(4), 59-81. https://doi.org/10.5565/rev/jtl3.689
 • Barrull, M. (2008). All Roads Lead to Rome: A CLIL Social Studies Experience. In M. Dooly & D. Eastment (eds.) “How we’re going about it.” Teachers’ voices on innovative approaches to teaching and learning languages (pp. 118-127). Cambridge Scholars Publishing.
 • Barrull García, M. (2006). L'anglès a les nostres aules: una llengua per comunicar-se? Proposta per millorar l'aprenentatge de l'expressió oral a les aules (supervised report) and annexed documents, directed by Dr. Melinda Dooly.
 • Cenoz, J. (2015). Content-based instruction and content and language integrated learning: the same or different? Language, Culture and Curriculum, 28(1), 8-24. https://doi.org/10.1080/07908318.2014.1000922.
  DOI : 10.1080/07908318.2014.1000922
 • Coehlo, E., Oller, J. & Serra, J-M. (2015). Una propuesta de adaptación del Marco Europeo para los ESL. Bellaterra Journal of Teaching and Learning Language and Literature, 8(1), 10-27. https://doi.org/10.5565/rev/jtl3.612
 • Coral-Mateu, J. & Lleixà-Arribas, T. (2013). L’aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera (AICLE) a Catalunya. Estudis i experiències. Temps d'Educació, 45, 7-16.
 • Coral-Mateu, J. (2013). Physical education and English integrated learning: How school teachers can develop PE-in-CLIL programmes. Temps d'Educació, 45, 41-65.
 • Coyle,D., Hood, P. & Marsh, D. (2013). Content and language integrated learning. Cambridge University Press.
 • Corredera-Capdevila, A. & Martínez-Ciprés, H. (2015). Let's tangram together. Guix: Elements d'Acció Educativa, 415, 67-72.
 • Cross, R. (2012). Creative in finding creativity in the curriculum: The CLIL second language classroom. Australian Educational Researcher, 39(4), 431-445. https://doi.org/10.1007/s13384-012-0074-8.
  DOI : 10.1007/s13384-012-0074-8
 • Darn, S. (2009). Teaching other subjects through English, cross-curricular resources for young learners, uncovering CLIL. ELT Journal, 63(3), 275-277. https://doi.org/10.1093/elt/ccp042.
  DOI : 10.1093/elt/ccp042
 • Dooly, M. (2008). Content and language integrated learning: Introduction. In M. Dooly & D. Eastment (eds.) “How we’re going about it.” Teachers’ voices on innovative approaches to teaching and learning languages (pp. 104-108). Cambridge Scholars Publishing.
 • Dooly, M. (2013). Promoting competency-based language teaching through project-based language learning. In M.L. Pérez-Cañado (Ed.) Competency-based language teaching in higher education (pp. 77-92). Springer.
 • Dooly, M. (2018). Foreword. In R. Breeze & Pilar Gerns (Eds.) Developing creativity in content and language learning (pp. 3-6). Pamplona: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra. https://docs.wixstatic.com/ugd/d3edd2_3d003867dd614283a8fc0a65b02a2fca.pdf
 • Dalton-Puffer, C. (2017). Putting CLIL into practice. ELT Journal, 72(1), 109-111. https://doi.org/10.1093/elt/ccx063.
  DOI : 10.1093/elt/ccx063
 • Dooly, M. & Sadler, R. (2016).Becoming little scientists: Technologically-enhanced project-based language learning. Language Learning & Technology, 20(1), 54–78. http://dx.doi.org/10125/44446
 • Dooly, M., & Masats, D. (2015). A critical appraisal of foreign language research in content and language integrated learning, young language learners, and technology-enhanced language learning published in Spain (2003–2012). Language Teaching, 48(3): 343 - 372. DOI: https://doi.org/10.1017/S0261444815000117
 • Dale, L., & Tanner, R. (2013). CLIL activities: a resource for subject and language teachers. Cambridge University Press.
 • Departament d’Ensenyament.   DECRET 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària. Generalitat de Catalunya. Available at: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6900/1431926.pdf;
 • Echevarría, J., Vogt, M., & Short, D. (2009). Making content comprehensible for elementary English learners: the SIOP model. Pearson.
 • Ellis, R.  (2018). Reflections on task-based language teaching. Multilingual Matters.
 • Eixarch Domènech, E. (2011). Avaluació i aprenentatge en espais innovadors AICLE. Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, 4(2), 1-16. https://doi.org/10.5565/rev/jtl3.371
 • Eixarch, E. (2014). Scienglish o la desaparición de las fronteras curriculares en el aula. Aula de innovación educativa, 237, 29-33. https://www.grao.com/es/producto/scienglish-o-la-desparicion-de-las-fronteras-curriculares-en-el-aula
 • Escobar Urmeneta, C. (2008). Talking English to learn Science. A CLIL experience in Barcelona. In M. Dooly & D. Eastment (eds.) “How we’re going about it.” Teachers’ voices on innovative approaches to teaching and learning languages (pp. 154-169). Cambridge Scholars Publishing.
 • Escobar Urmeneta, C. (2014). Conversar més i millor a la classe d'anglès. Per aprendre'n millor i arribar més lluny. Guix. Elements d'acció educativa, 410, 12-17.
 • Escobar Urmeneta, C. (2019). An introduction to content and language integrated learning (CLIL) for teachers and teacher educators. CLIL Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, 2(1), 7-19. https://doi.org/10.5565/rev/clil.21.
 • Escobar Urmeneta, C. & Nussbaum, L. (Eds). (2011). Aprendre en una altra llengua / Learning through another language / Aprender en otra lengua. Servei de publicacions UAB.
 • Evnitskaya, N., & Aceros, J. C. (2008). We are a good team’: El contrato didáctico en parejas de aprendices de lengua extranjera. Revista Española de Lingüística Aplicada, 21, 45-70. https://ddd.uab.cat/record/70874
 • Fields, D.L. (2017). Scaffolding techniques for language teaching and learning: EMI, ELT, ESL, CLIL, EFL. Octaedro.
 • Gabillon, Z. (2020). Revisiting CLIL: Background, pedagogy, and theoretical underpinnings. Contextes et didactiques [Online], 15 | 2020, Online since 11 July 2020, connection on 20 June 2022. URL: http://journals.openedition.org/ced/1836; DOI: https://doi.org/10.4000/ced.1836
 • García Mayo, M.P.  (Ed.). (2017). Learning foreign languages in primary school: Research Insights. Multilingual Matters.
 • García Mayo, M. del P., & Lázaro Ibarrola, A. (2015). Do children negotiate for meaningin task-based interaction? Evidence from CLIL and EFL settings. System, 54, 40-54. https://doi.org/10.1016/j.system.2014.12.001.
  DOI : 10.1016/j.system.2014.12.001
 • Gibbons, P. (2002). Scaffolding language, scaffolding learning: Teaching second language learners in the mainstream classroom. Heinemann.
 • Hasselgreen, A., Kalédaité, V., Maldonado Martín, N. & Pižorn. K.  (2011). Assessment of young learner literacy linked to the Common European Framework of Reference for Languages. European Centre for Modern Languages. Council of Europe. Available at: http://srvcnpbs.xtec.cat/cirel/cirel/docs/pdf/2011_08_09_Ayllit_web.pdf
 • Horrillo Godino, Z. (2011). ¿Realizan los alumnos las tareas de intercambio oral de información en el aula AICLE? Bellaterra Journal of Teaching and Learning Language and Literature, 4(2), 71-95. https://doi.org/10.5565/rev/jtl3.378
 • Ioannou-Georgiou, S., & Pavlou, P. (2011). Guidelines for CLIL implementation in primary and pre-primary education. Cyprus Pedagogical Institute. Available at: http://arbeitsplattform.bildung.hessen.de/fach/bilingual/Magazin/mat_aufsaetze/clilimplementation.pdf
 • Lightbown, P. M. (2014). Focus on content-based language teaching. Oxford University Press.
 • Llinares, A., Morton, T., & Whittaker, R. (2012). The roles of language in CLIL. Cambridge University Press.
 • Llinares, A. (2015). Integration in CLIL: a proposal to inform research and successful pedagogy. Language, Culture and Curriculum, 28(1), 58-73. https://doi.org/10.1080/07908318.2014.1000925.
  DOI : 10.1080/07908318.2014.1000925
 • Lobo, M. J., &Felip, R. M. (2014). Preguntar-se, investigar, comunicar ... aprendre (en) anglès amb les Tecnologies. Guix. Elements d'acció educativa, 410, 24-28.
 • Marsh, D., Mehisto, P., Wolff, D., & Frigols Martín, M. J. (2011). European framework for CLIL teacher education. European Centre for Modern Languages, Council of Europe. Available here: https://www.ecml.at/Portals/1/documents/ECML-resources/CLIL-EN.pdf?ver=2018-03-21-153925-563
 • Morton, T. (2020). Cognitive discourse functions: A bridge between content, literacy and language for teaching and assessment in CLIL. CLIL Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, 3(1), 7-17. https://doi.org/10.5565/rev/clil.33
 • Nikula, T. (2015). Hands-on tasks in CLIL science classrooms as sites for subject-specific language use and learning. System, 54, 14-27. https://doi.org/10.1016/j.system.2015.04.003.
  DOI : 10.1016/j.system.2015.04.003
 • Nussbaum, L. (2009). Integrar lengua y contenido, con los andamios necesarios. Cuadernos de pedagogía, 395, 56-58. http://hdl.handle.net/11162/36893
 • Otto, A. (2019). Assessing language in content and language Integrated learning: A review of the literature towards a functional model. Latin American Journal of Content & Language Integrated Learning, 11(2), 308-325. https://doi.org/10.5294/laclil.2018.11.2.6.
  DOI : 10.5294/laclil.2018.11.2.6
 • Pérez Cañado, M-L. (2016). From the CLIL craze to the CLIL conundrum: Addressing the current CLIL controversy, Bellaterra Journal of Teaching and Learning Language and Literature, 9(1), 9-31. https://doi.org/10.5565/rev/jtl3.667
 • Pinter, A.  (2017).Teaching young language learners, 2nd Edition. Oxford University Press.
 • Pladevall-Ballester, E. (2016). CLIL subject selection and young learners’ listening and reading comprehension skills. International Journal of Applied Linguistics (United Kingdom), 26(1), 52-74. https://doi.org/10.1111/ijal.12079.
  DOI : 10.1111/ijal.12079
 • Short, D., Short, D., Vogt, M., & Echevarría, J. (2011). The SIOP model for teaching science to English learners. Pearson.
 • Torras Vila, B. (2021). Music as a tool for foreign language learning in early childhood education and primary education. Proposing innovative CLIL music teaching approaches. CLIL Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, 1(1), 35-47.  https://doi.org/10.5565/rev/clil.60
 • Viladot, L. & Casals, A. (2018). Rhyming the rhythm and measuring the metre: Pooling music and language in the classroom. CLIL Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, 4(1), 37-43.  https://doi.org/10.5565/rev/clil.6
 • Whittaker, R. (2018). Reading to learn in CLIL subjects: Working with content-language. CLIL Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, 1(1), 19-27.  https://doi.org/10.5565/rev/clil.4
 • Zhyrun, I. (2016). Culture through comparison: creating audio-visual listening materials for a CLIL course. Latin American Journal of Content & Language Integrated Learning, 9(2), 345-373. https://doi.org/10.5294/laclil.2016.9.2.5.
  DOI : 10.5294/laclil.2016.9.2.5

Recursos digitals

 

Programari

Farem servir i explorar eines digitals que poden donar suport als enfocaments AICLE per a l'aprenentatge de llengües (e.g. Canva, Kahoot, Genially, Padlet, processadors en línia). No s'espera que els estudiants estiguin familiaritzats amb totes les eines i aplicacions presentades a la classe, però han d'estar oberts a aprendre a fer-les servir.