Logo UAB
2022/2023

Orientació Professional

Codi: 103526 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500261 Pedagogia OB 3 2

Professor/a de contacte

Nom:
Mercè Jariot Garcia
Correu electrònic:
merce.jariot@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Carme Martínez Roca

Prerequisits

No hi ha cap prerequsit.

Objectius

Aquesta assignatura, obligatòria de tercer curs del grau de pedagogia pretén formar orientadors i orientadores professionals que treballaran en col·laboració amb docents i en el marc de serveis, centres o programes de formació i orientació per a l’ocupació. Per això es treballaran els principals recursos per a afavorir els processos de desenvolupament en vistes a la realització professional futura, ja sigui contemplant l’accés al mercat laboral a mig termini (cas de l’educació secundària obligatòria i postobligatòria o de centres de formació de persones adultes) o a curt termini en contextos sociocomunitaris. El procés orientador al llarg de l' educació primària, secundària, obligatòria i postobligatòria com també a l’educació superior i els programes i accions d’orientació per a l’ocupació en altres escenaris seran els focus per a treballar programes, tècniques i recursos en el marc de l’orientació professional i les transicions de la escola al treball i en el mercat laboral al llarg de la vida.

L'assignatura ha de permetre que l'estudiant parteixi d’una anàlisi crítica de la realitat socio-professional a partir de la qual poder desenvolupar accions d’orientació professional en contextos educatius i formatius diversos fonamentats en una orientació no discriminatoria per raó de gènere, raça o edat, fomentant la inclusió professional en els i les orientade.

L’assignatura d’Orientació Professional, conjuntament amb la d’Orientació Escolar és fonamentadora de la menció de Quart curs anomenada “Orientació Educativa”.

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Adoptar una actitud i un comportament ètic i actuar d'acord als principis deontològics de la professió.
 • Aplicar estratègies i tècniques d'assessorament, orientació, consulta i mediació educativa en àmbits professionals i institucions i serveis educatius i de formació.
 • Diagnosticar les necessitats i possibilitats de desenvolupament de les persones per a fonamentar el desenvolupament de les accions educatives i formatives.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió.
 2. Analitzar els indicadors de sostenibilitat de les activitats academicoprofessionals de l?àmbit integrant-hi les dimensions social, econòmica i mediambiental.
 3. Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement propi.
 4. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 5. Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 6. Desenvolupar correctament estratègies d'orientació, consulta i mediació, d'acord a criteris professionals preestablerts.
 7. Identificar els principis deontològics presents en els processos de mediació i orientació.
 8. Identificar les implicacions socials, econòmiques i mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit de coneixement propi.
 9. Identificar les principals desigualtats i discriminacions per raó de sexe/gènere presents a la societat.
 10. Identificar necessitats formatives i d'orientació a partir d'estratègies predissenyades.
 11. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 12. Ponderar els riscos i les oportunitats de les propostes de millora tant pròpies com alienes.
 13. Proposar estratègies i accions d'orientacions i mediació a partir de situacions reals o simulades.
 14. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 15. Proposar noves maneres de mesurar l'èxit o el fracàs de la implementació de propostes o idees innovadores.
 16. Proposar projectes i accions que estiguin d'acord amb els principis de responsabilitat ètica i de respecte pels drets humans i els drets fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 17. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 18. Proposar projectes i accions viables que potenciïn els beneficis socials, econòmics i mediambientals.
 19. Relacionar necessitats formatives i d'orientació amb estratègies d'orientació.
 20. Simular el treball multiprofessional o interprofessional en relació a processos d'orientació o mediació.
 21. Valorar com els estereotips i els rols de gènere incideixen en l'exercici professional.
 22. Valorar l'impacte de les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o projectes, a curt o llarg termini, en relació amb determinades persones o col·lectius.

Continguts

1.- Formació, professió, ocupació i mercat de treball.

2.- Orientació Professional: principis, models, àmbits i continguts.

3.- Tècniques, programes i estratègies d’orientació a l’educació secundària obligatòria, postobligatòria i a l’educació superior.

4.- Transicions: de l'escola al treball i les transicions en el mercat laboral. 

5.- Orientació per a la inserció sociolaboral: principis i models.

6.- Prospectiva del mercat laboral. Filons d’ocupació, oportunitats d’ocupació.

7.- Perfils d’ocupabilitat i empleabilitat. Les persones vulnerades en el mercat laboral per l'edat, el gènere o la procedència.

8.- Programes i estratègies d’orientació per a la inserció sociolaboral des d'una perspectiva no discriminatòria.

9.- Xarxes d’orientació al territori.

Metodologia

El protagonista en el procés d’ensenyament aprenentatge és l’estudiant i és sota aquesta premissa s’ha planificat  la 
metodologia de l’assignatura tal i com es mostra en el quadre que hi ha a continuació:  

El protagonista en el procés d’ensenyament aprenentatge és l'estudiantat i és sota aquesta premissa s’ha planificat  una metodologia activa i participativa i basada en la investigació (ABI) que inclou les següents activitats d'ensenyament-aprenentatge:  

1. Dirigides, presencials en gran grup:

 • Exposicions per part del professorat dels continguts i qüestions bàsiques del temari. Es realitza amb tot el grup classe i permet l’exposició dels principals continguts a través d’una participació oberta i activa per part de l'estudiantat. Les sessions de gran grup estaran fonamentades en recerques actuals sobre la temàtica que seran presentades i debatudes a l'aula.
 • Presentacions dels estudiants; treball participatiu d’estudi de casos, simulacions i recerca, anàlisi i debat sobre articles científics o aspectes de l’actualitat professional relacionats amb l’assignatura.

2. Supervisades: en els seminaris els estudiants realitzaran les activitats pràctiques, de manera parcialment autònoma, doncs disposen del guiatge i l’assessorament indirecte del professorat en situació d’aula on els alumnes treballen autònomament. Tant les activitats pràctiques com el desenvolupament d’un treball descriptiu i d’anàlisi d’un programa o acció d’orientació, o l'elaboració d'informes prospectius d'una professió a partir de l'anàlis de dades quantitatives i la revisió de articles científics d'actualitat, són activitats supervisades pel professorat.

3. Autònomes: els estudiants tindran espais de treball autònom individual, en parella i en petit grup (màxim 3)per elaborar un treball, acabar les pràctiques i l’activitat avaluativa (activitat de reflexió personal sobre els aprenentatges adquirits), recerca, lectura i anàlisi d'articles científics. Amb la seva execució els estudiants podran adquirir les competències de manera autoregulada.

Les activitats supervisades i autònomes seran objecte d'avaluació formativa

4. Activitats d'avaluació: destinades a la verificació i qualificació dels assoliments a partir de treballs i proves escrites. Totes les activitats que realitzen els estudiants per poder superar l’assignatura esdevenen activitats d’avaluació.

En totes les activitats es treballarà el compromís ètic i els principis deontològics relacionats amb la funció orientadora. S'inclourà la perspectiva de gènere en les anàlisis i reflexions. Tanmateix inclouran components de recerca aplicats a l'orientació professional.

Es deixaran 15 minuts per permetre que els i les estudiants puguin respondre les enquestes d’avaluació de l’actuació docent i d’avaluació de l’assignatura.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Activitats destinades a la verificació i qualificació dels assoliments. 0 0 13, 19
Classes magistrals en gran grup 30 1,2 6, 10, 13, 19, 20
Seminaris, treball participatiu, i presentacions dels i les estudiants. 15 0,6 6, 10, 13, 19, 20
Tipus: Supervisades      
Treball no presencial. 30 1,2 6, 13
Tipus: Autònomes      
Treball autònom 75 3 7

Avaluació

L’avaluació de l’assignatura es realitzarà al llarg de tot el curs acadèmic mitjançant les activitats que es mostren en la graella anterior. S'avaluarà la competència investigadora en les activitats.

Les pràctiques, casos i activitats estaran distribuïts al llarg de tota l’assignatura, temporitzades en la data d’inici de la pràctica i la data de lliurament. La primera pràctica (pràctica introductoria) no és puntuable però si obligatoria per lliurar el 28/03/2023. La segona pràctica (pràctica 1) que si es puntuable es lliura el 25/04/2022. La tercera pràctica (pràctica 2), també puntuable, es lliurarà el 16/05/2023. La devolució i el seguiment de les activitats que formen part de la qualificació serà inferior a un mes. La prova de síntesi final es farà el 30/05/2023.

Totes les activitats avaluativas es poden recuperar. La recuperació de es realitzarà el 27/06/2023. Per poder participar en la recuperació els i las estudiants han d'haver estat avaluats en totes les activitats.

La còpia o plagi de material, tant en el cas de treballs, pràctiques o exàmensimplica una qualificació final de 0 a l’assignatura, perdent la possibilitat de recuperar-la, tant si és un treball individual com en grup (en aquest cas, tots elsmembres del grup tindran un 0). Es considerarà que un treball, activitat o examen està “copiat” quan reprodueix toto una part significativa del treball d'un/a altre/a company/a. Es considerarà que un treball o activitat està “plagiat” quan es presenta com a propi una part d’un text d'un autor sense citar les fonts, independentment que les fonts originàries siguin en paper o en format digital. (més informació sobre plagi a http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_20/sot_2_01.html).

La nota final de l’assignatura serà la mitjana dels diferents blocs. Es farà el promig a partir d’una puntuació mínima de 5 en cada activitat d’avaluació. S’aprovarà l’assignatura amb una puntuació mínima de 5.

L’assistència a classe és obligatòria: l’estudiant ha d’assistir a un mínim d’un 80% de classes, en cas contrari es considerarà no presentat.

Dues de les activitats avaluatives són individuals, per tal de poder discriminar el grau d'aprenentatge individual assolit per cadascun dels i les estudiants.

Els resultats de l’avaluació seran comentats a nivell grupal i/o individual.

Per aprovar aquesta assignatura, cal mostrar una actitud compatible amb la professió educativa. Per tant es valorarà que l'estudiant mostri una bona competència comunicativa general, tant oralment com per escrit, i un bon domini de la llengua o les llengües vehiculars que consten a la guia docent. Tanmateix haurà de mostrar actituds d’escolta activa, participació, empatia i respecte al llarg del curs.

En totes les activitats (individuals ien grup) es tindrà en compte, doncs, la correcció lingüística, la redacció i els aspectes formals de presentació. L’alumnat ha de ser capaç d'expressar-se amb fluïdesa i correcció i ha de mostrar un alt grau de comprensió dels textos acadèmics. Una activitat pot ser retornada (no avaluada) o suspesa si el professorconsidera que no compleix aquests requisits.

Per aquest motiu, abans d’entregar una evidència d’aprenentatge, cal comprovar que s’ha escrit correctament les fonts, notes, citacions textuals i referències bibliogràfiques seguint la normativa APA i d’acord a la documentació que es resumeix en fonts de la UAB:

https://ddd.uab.cat/pub/recdoc/2016/145881/citrefapa_a2016.pdf

http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_20/sot_2_03.html

També es valorarà l’actitud mostrada pels i per les estudiants, pel que es tindran en compte competències transversals com: escolta activa, respecte, participació, cooperació, empatia, amabilitat, puntualitat, no jutjar, argumentar, ús del mòbil i del ordinador adequat.

Es pot consultar el document “Criteris i pautes generals d’avaluació de la Facultat de Ciències de l’Educació” aprovat per la COA a 28 de maig de 2015 (http://www.uab.cat/web/informacio-academica/avaluacio/normativa-1292571269103.html), i també  la Normativa d’Avaluació de la Universitat Autònoma de Barcelona (http://www.uab.cat/web/informacio-academica/avaluacio/normativa-1292571269103.html).

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Prova de síntesi final. Activitat individual. Consisteix en fer una entrevista d'orientació a una persona que es trobi en el seu any final d'estudis (ESO, Batxillerat, Cicles formatius, Universitat, Formació ocupacional) i a partir del diagnòstic respondre 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Pràctica 1. Treball grupal. quatre exercicis: estudi de casos, treballs pràctics, simulacions i altres activitats programades 35% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22
Pràctica 2. Activitat individual. Elaboració d'un Projecte Professional i de Vida. Dos exercicis: Exercici A: EI mercat laboral de la professió de pedagog/a. Exercici B: El projecte professional i de vida 35% 0 0 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 20, 21

Bibliografia

Alvarez González, M. (2005). La toma de decisiones vocacional. Aspectos a considerar. En M. Álvarez González y R. Bisquerra (coords.).Manual de orientación y tutoría.(soporte electrónico). Barcelona: Praxis.

Alvarez González, M. (2006). Programa para la mejora de la madurez vocacional en secundaria.

Alvarez González, M. (coord.) (2007). La madurez para la carrera en la educación secundaria. Evaluación e intervención. Madrid: EOS

Álvarez González, M. (2009). Modelos explicativos de la orientación profesional. En L.M. Sobrado, y A. Cortés (coords.), Orientación Profesional. Nuevos escenarios y perspectivas (pp.47-72). Madrid: Biblioteca Nueva.

Arnau-Sabatés, L., Marzo, M.T., Jariot, M. i Sala-Roca, J. (2013). Learning basic employability competence: a challenge for the active labour insertion of adolescents in residential care in their transition to adulthood. European Journal of Social Work, 17(2), 252-265

Bonal, X. Essomba, M.A. i Ferrer, F. (Coords.). (2004). Política educative I igualtat d’oportunitats. Barcelona: Mediterrània.

Corominas, E.; Álvarez González, M. y Bisquerra, R. (2008). Tests de orientación profesional. http://www.emagister.com/universidades.

Donoso, T i Figuera, P. (2007) Niveles de diagnóstico en los procesos de  inserción y orientación profesional.  Revista electrónica de  Investigación  Psicoeducativa, 11, vol 5(1), 103-124.

http://www.investigacion-psicopedagogica.org/revista/new/ContadorArticulo.php?153

Donoso-Vàzquez, T. i Sánchez-Martí, A. (2013). Orientación educativa y profesional. Estudio de casos. Barcelona: Publicaciones del Instituto Superior de Estudios Psicológicos. Recuperat de: https://www.isep.es/wp-content/uploads/2018/01/Libro-Orientacion.pdf

Echeverría, B. (Coord.) (2008). Orientació professional. Barcelona: UOC.

Figuera Gazo, P. & Romero Rodríguez, S. (2013). La investigación sobre orientación profesional en revistas Internacionales. Revista Contrapontos - Eletrônica, 13(2), 74-83. https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/28454/La_investigacion_sobre_orientacion_profesional.pdf;jsessionid=72AFDBB6F0A04A7B925DD190CBC66680?sequence=1

Flores Buils, R., Gil Beltrán, J.M., Caballer Miedes, A. & Martínez Martínez, M.A. (2012). Temáticas de investigación en orientación vocacional. Revista de Orientación Educacional, 26(49), 75-88. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4554497.pdf

Funes, J. (2009). L’acompanyament de nois i noies adolescents en les seves transicions quan s’acaba l’escolaritat secundària obligatòria. Diputació de Barcelona [en línia]. http://www.diba.cat/educacio/recursos/publica/publicacions/acompanyament.asp

Jariot, M., Arnau, L., Sala, J. i Marzo, M. (2015). Guia per al desenvolupament de competències d’empleabilitat per a joves. ESTRATÈGIES D’INTERVENCIÓ PER A PROFESSIONALS. Disponible a: http://ddd.uab.cat/pub/worpap/2015/132068/guiaprofessors_a2015.pdf

Jariot Garcia, M., Sala Roca, J., Arnau Sabatés, L. & Marzo Arpon, T. (2021). Análisis del modelo teórico del test situacional de desarrollo de competencias básicas de empleabilidad: la perspectiva de los trabajadores. Revista de Pedagogia Social, 37, 23-38. https://doi.org/10.7179/PSRI_2021.37.01

Junta e Andalucía (2007). Guía de buenas prácticas para favorecer la igualdad entre hombres y mujeres en educación. Sevilla: Consejería de Educación. Junta de Andalucía.

Martínez, M. (2009a). La orientación y la tutoría en la universidad en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Revista FUENTES, nº 9, pp. 78 – 97. http://www.revistafuentes.es/numeros_anteriores/articulo.php?vid=9&id_articulo=4

Martínez, M. (2009b). Competencias, Orientación yTIC. Educaweb nº 183. http://www.educaweb.com/noticia/2009/02/09/competencias-orientacion-tic-13467.html

Martínez, M. (2010). L’orientació a les xarxes locals de transició escola – treball. Diputació de Barcelona [en línia] http://www.diba.cat/educacio/recursos/publica/publicacions/orientacio.asp

Martínez, M. (2011). La tutoría y la orientación en las prácticas profesionalizadoras. Guías Práxis FP. Barcelona: Wolters Kluwer. Pp. 1 – 28.

Martínez M. y Martínez, S. (2003). La consulta colaborativa en la transformación de una escuela en una comunidad de aprendizaje. En Buendía, L et. Alt. (Coords.). XI Congreso nacional de modelos de investigación Educativa. Granada: Grupo Editorial Universitario.

Martínez, M. I Pinya, C. (2012). Els instituts escola. Aspectes Curriculars, organitzatius i d’orientació. Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu. Documents nº 21.

http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Consell%20superior%20d%27avalua/Pdf%20i%20altres/Static%20file/documents21.pdf

Martínez, M. i Arnau,L. (2015). Després de l'ESO que puc fer? Diagnosi i propostes per a l'orientació educativa de 12 a 16 anys. Informes Breus, 56. Barcelona: Fundació Jaume Bofill. http://www.fbofill.cat/intra/fbofill/documents/publicacions/613.pdf

Martínez-Roca, C. (2015). Orientación, desarrollo de competencias y factores contextuales de riesgo para el empleo. Tesis doctoral. Barcelona: UAB. Recuperat de http://www.tdx.cat/handle/10803/370112

Martínez-Roca, C., Martínez,M., Pineda, P. (2015). Building a Social Justice Pillar for Youth Career Development. A Thoresen, V., Didham, R.J., Klein, J., Doyle, D. (Ed.). Responsible Living. Concepts, Education and Future Perspectives. Suïssa: Springer International Publishing.

Martínez-Roca, C., Corral, Y. (2015). El proyecto “GPS a un futuro mejor” de la Escuela de Adultos la Olivera de Sant Quirze del Vallés. Observatorio de políticas educativas locales. Informe 2014. Barcelona: Diputación de Barcelona.

Martínez-Roca, C.; Martínez, M.; Pineda, P. (2014). El rol de la orientación profesional en el desarrollo de competencias para una empleabilidad socialmente justa. Procedia - Social and Behavioral Sciences. Recuperat de http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814046631

 Marzo, M., Sala, J., Arnau, L. i Jariot, M. (2015). Guia per al desenvolupament de competències d’empleabilitat per a joves ESTRATÈGIES D’INTERVENCIÓ PER A LES FAMÍLIES. Disponible a: http://ddd.uab.cat/pub/worpap/2015/132066/guiapares_a2015.pdf

Padilla, M. T. (2001) Estrategias para el diagnóstico y la orientación profesional de personas adultas. Barcelona: Laertes.

Padilla Carmona, M. T. (2002). La rejilla de constructos personales: un instrumento para el diagnóstico y la orientación. @gora. Revista científica Digital, 2.

Planas, J.A. (coord.), Cobos, A. y Gutiérrez-Crespo, E. (2012). La orientación profesional y la búsqueda de empleo. Experiencias innovadoras y técnicas de intervención que facilitan la inserción laboral. Barcelona. Graó.

Romero Rodríguez, S. (2004). Aprender a construir proyectos profesionales y vitales. Revista Española de Orientación y Psicopedagogía, 15 (2). 337-354.

Sala Roca, J., Jariot Garcia, M., Arnau Sabatés, L. & Doval, E. (2021). Test situacional desarrollo de las competencias básicas de empleabilidad: validación de un instrumento psicoeducativo para la intervención socioeducativa. Revista de Pedagogia Social, 37, 39-53. http://doi.org.10.7179/PSRI_2021.37.02

Salvà Mut, F. (2008). Inserción sociolaboral y colectivos en exclusión y riesgo de exclusión. Formación XXI. Revista de formación y empleo. http://formacionxxi.com/porqualMagazine/do/get/magazine/2012/04/text/xml/20.xml.html#/porqualMagazine/do/get/magazineArticle/2008/06/text/xml/Itinerarios_de_insercion_sociolaboral.xml.html

Sánchez, Ma. F. (2004). Orientación laboral. Madrid: Sanz y Torres.

Sebastián, A. (Coord.) (2003). Orientación profesional. Un proceso a lo largo de la vida. Madrid: Dykinson.

Sobrado, L.M., y Cortés, A. (Coords.) (2009). Orientación Profesional. Nuevos escenarios y perspectivas. Madrid: Biblioteca Nueva

Vega, A.  (Coord.) (2007). Mujer y educación. Una perspectiva de género. Málaga: Aljibe.

Programari

Cap