Logo UAB
2022/2023

Innovació Educativa

Codi: 103522 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500261 Pedagogia OB 3 2

Professor/a de contacte

Nom:
Georgeta Ion
Correu electrònic:
georgeta.ion@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:

Altres indicacions sobre les llengües

Durant les classes es farà ús del català al igual que el espanyol, a la bibliografia, exposicions i activitats avaluatives

Prerequisits

Es recomana haver aprovat alguna assignatura de la Titulació, per exemple,
 El procés d’ensenyament aprenentatge
 Educació i Societat
 Disseny, seguiment i avaluació de plans i programes

Es recomana haver aprovat les assignatures de la Titulació:

 • El procés d’ensenyament aprenentatge
 • Educació i Societat
 • Disseny, seguiment i avaluació de plans i programes

Objectius

Aquesta assignatura és una de les bases fonamentadores de la menció de 4rt "Gestor de la formació en 
les organitacions"
.  Proporciona coneixements i recursos d’acció professional en l’àmbit del disseny, desplegament i la 
innovació de propostes formatives. En aquest sentit, els objectius formatius proposats són:
. Facilita  dissenyar i elaborar un projecte curricular, atenent les nocions bàsiques relatives al disseny, 
desenvolupament i innovació curriculars.
.  Permet analitzar els elements que configuren els processos d’elaboració i de concreció d'un Currículum 
o d’una proposta curricular, des dels referents del què pot ser innovador i assolir recursos rellevants per a 
planificar l'estratègia de la seva aplicació.
. Reflexionar sobre la elaboració dels Projectes educatius en els contextos de la teoria i del desplegament 
curriculars i en el context de la gestió dels processos d'ensenyament i aprenentatge.

Aquesta assignatura és una de les bases fonamentadores de la menció de 4rt "Gestió de la formació i d'institucions socioeducatives"

L'objetiu general és:

 • Proporcionar coneixements i recursos d’acció professional en l’àmbit del disseny, desplegament i la innovació de propostes formatives.

En aquest sentit, els objectius formatius especifics proposats són:

 

 • Analitzar i reflexionar sobre els elements que configuren els processos d’elaboració i de concreció d'una proposta innovadora, des dels referents teorics i pràctics. 
 • Dissenyar i elaborar un projecte d'innovació educativa, atenent les nocions bàsiques relatives al disseny, desenvolupament i implementació, vinculats a la millora de la realitat educativa.

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Aplicar estratègies i tècniques d'assessorament, orientació, consulta i mediació educativa en àmbits professionals i institucions i serveis educatius i de formació.
 • Desenvolupar processos i models de gestió de la qualitat en contextos educatius i formatius.
 • Dissenyar programes, projectes i propostes innovadores de formació i desenvolupament de recursos formatius en contextos laborals, en les modalitats presencials i virtuals.
 • Impulsar processos de millora a partir dels resultats obtinguts de les investigacions o de processos de detecció de necessitats.
 • Incorporar les tecnologies de la informació i la comunicació per aprendre, comunicar-se i col·laborar en contextos educatius i formatius.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió.
 2. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 3. Aplicar tècniques i estratègies d'assessorament en projecte d'innovació a institucions i serveis educatius.
 4. Aplicar un model de qualitat, coherent amb el de la institució o amb les seves característiques, a la intervenció que es plantegi.
 5. Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 6. Conformar equips de treball capaços de desenvolupar les activitats de forma efectiva.
 7. Dissenyar projectes i accions adaptades als contextos educatius i als destinataris de les mateixes.
 8. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 9. Impulsar processos de millora a partir dels resultats obtinguts de l'avaluació de projectes d'innovació.
 10. Ponderar els riscos i les oportunitats de les propostes de millora tant pròpies com alienes.
 11. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 12. Proposar noves maneres de mesurar l'èxit o el fracàs de la implementació de propostes o idees innovadores.
 13. Proposar projectes i accions que estiguin d'acord amb els principis de responsabilitat ètica i de respecte pels drets humans i els drets fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 14. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 15. Utilitzar les TIC en el disseny, en el desenvolupament i elaboració dels treballs pràctics.
 16. Utilitzar les plataformes virtuals com a eina de comunicació i de gestió de les activitats dirigides i supervisades.
 17. Valorar com els estereotips i els rols de gènere incideixen en l'exercici professional.
 18. Valorar l'impacte de les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o projectes, a curt o llarg termini, en relació amb determinades persones o col·lectius.

Continguts

 • 1. La innovació educativa: perspectives i models

  2. Els processos d'innovació educativa en les organitzacions

  3. Facilitadors i resistències en els processos d’innovació educativa

  4. Estratègies de desenvolupament de la innovació educativa. Les innovacions basades en evidencies.

  5. Els agents de desenvolupament i innovació educativa: rols, funcions i competències

Metodologia

El plantejament metodològic de l’assignatura parteix de centrar l’activitat del procés en l’aprenentatge de l’alumne i connectant els aprenentatges a la realitat socioeducativa. Per tal de permetre l’assoliment d’aquest principi, l’estudiant haurà de ser actiu i autònom en tot el procés, essent missió del docent ajudar-lo en aquesta tasca. En aquest sentit, el professorat,

1) donarà suport a l’estudiantat en tot moment aportant la informació i els recursos necessaris per a que es doni l’aprenentatge,

2) vetllarà per l’aprenentatge autònom de l’estudiantat proposant-li diferents activitats d’ensenyament aprenentatge (individuals i grupals, teòriques i pràctiques) sota el principi de multivarietat metodològica aplicat a la realitat.

Sota aquest plantejament, l’assignatura s’estructura, en el seu disseny i desenvolupament, en 3 tipus d’activitats d’ensenyament aprenentatge que es detallen i concreten tot seguit.

En totes les activitats proposades en l'assignatura es tindrà en compte la perspectiva de genere i es prioritzarà l'atenció a tot l'alumnat. 

 

La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries 

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Presencial en gran grup 30 1,2 3, 4, 7, 9, 15, 16
Seminaris 15 0,6 3, 4, 6, 7, 9, 15, 16
Tipus: Supervisades      
Lectura i anàlisis de textos cientifics 7 0,28 3, 4, 7, 9, 15, 16
Projecte supervisat petit grup 25 1 3, 4, 6, 7, 9, 15, 16
Tipus: Autònomes      
Treball autònom individual 60 2,4 3, 4, 15, 16

Avaluació


Per aprovar l'assignatura, s'han d'aprovar totes les activitats avaluatives. Aquestes es poden recuperar, si s'han suspès, en 15 dies després de la data a la que s'ha rebut la nota.  Cada situació individual que no s’ajusti al que està escrit haurà de comunicar-se al professor de l’assignatura per tal d’habilitar les avaluacions pertinents sense perdre de vista metodologia  d’avaluació considerada. El feed-back de qualsevol activitat amb implicacions avaluatives es donarà en el termini de 15 dies durant el curs; En algunes de les activitats avaluatives s’implementaran activitats d'avaluació entre iguals i auto-avaluació, amb implicacions en la nota. En les activitats grupals, les notes dels membres integrants de el grup pot ser diferent, en funció de l'autoavaluació i l'avaluació entre iguals de l'la contribució individual en la tasca grupal.

 

Les proves d'avaluació es fan en els següents dies:

- 17.04 examen

-8.05 presentació oral projecte

-15.05 - lliurament final projecte innovació

-12.06 -recuperació

 

La copia o plagi en qualsevol tipus d’activitat d’avaluació constitueixen un delicte, i es penalitzarà amb un 0 com a nota de l'assignatura perdent la possibilitat de recuperar-la, tant si és un treball individual com en grup (en aquest cas, tots els membres del grup tindran un 0). Si durant la realització d'un treball individual a classe, el professor/a considera que unalumne/a està intentant copiar o se li descobreix algun tipus de document o dispositiu no autoritzat pel professorat, es qualificarà el mateix amb un 0, sense opció de recuperació, i per tant, tindrà suspesa l'assignatura. Es considerarà que un treball, activitat o examen està “copiat” quan reprodueix tot o una part significativa del treball d'un/a altre/a company/a. Es considerarà que un treball o activitat està “plagiat” quan es presenta com a propi una part d’un text d'un autor sense citar les fonts, independentment que les fonts originàries siguin en paper o en format digital . 

 Per aprovar lassignatura es recomana mostrar una actitud compatible amb la professió educativa. s'espera que l'alumnat demostri un comportament que faciliti un clima de grup actiu i favorable a l'aprenentatge.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen escrit de desenvolupament (avaluació individual) 50% 3 0,12 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 15, 16, 17
Presentació oral del projecte d'innovació 20% 5 0,2 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16
Projecte Innovació Educativa (avaluació grupal) 30% 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18

Bibliografia

 

 1. Aziz, C. y Petrovich, F. (2019). La teoría de la acción, en acción. Nota Técnica Nº 1. Lideres educativos, Centro de Liderazgo para la Mejora Escolar: Valparaíso, Chile.
 2. Cuenca, P. O., Solís, M. E. R., Guerrero, J. L. T., Rayón, A. E. L., Martínez, C. Y. S., Téllez, L. S., & Hernández, B. R. (2007). Modelo de innovación educativa. Un marco para la formación y el desarrollo de una cultura de la innovación. RIED. Revista iberoamericana de educación a distancia10(1), 145-173
 3. Gairin Sallán, J & Ion, G. (Eds.). (2021). Prácticas educativas basadas en evidencias: Reflexiones, estrategias y buenas prácticas (Vol. 168). Narcea Ediciones
 4. Gilbert, A., Tait-McCutcheon, S. & Knewstubb, B. (2021) Innovative teaching in higher education: Teachers’ perceptions of support and constraint, Innovations in Education and Teaching International, 58:2, 123-134, DOI: 10.1080/14703297.2020.1715816
 5. Macías, A. B. (2005). Una conceptualización comprehensiva de la innovación educativa. Innovación educativa5(28), 19-31.
 6. Moyano, J. E. (2004). Innovaciones educativas. Reflexiones sobre los contextos en su implementación. Revista mexicana de investigación educativa9(21), 403-424
 7. Pino, M., González, A. y Ahumada, L. (2018). Indagación colaborativa: Elementos teóricos y prácticos para su uso en redes educativas. Informe Técnico Nº 4. Lideres educativos, Centro de Liderazgo para la Mejora Escolar: Valparaíso, Chile.
 8. Stéphan, V. L., Joaquin, U., Soumyajit, K., & Gwénaël, J. (2019). Educational Research and Innovation Measuring Innovation in Education 2019 What Has Changed in the Classroom?:What Has Changed in the Classroom?. OECD Publishing. https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264311671-en.pdf?expires=1612976146&id=id&accname=guest&checksum=7ED977FB8370F83932953C15CFEA34E4
 9. Stoll, L., Fink, D., & Garde, D. (1999). Para cambiar nuestras escuelas: reunir la eficacia y la mejora de las escuelas. Barcelona: Octaedro.
 10. Tejada, J. (1998). Los agentes de innovación en los centros educativos, Málaga: Aljibe.

Programari

-