Logo UAB
2022/2023

Idioma Modern IV (Italià)

Codi: 103391 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501801 Estudis de Català i Espanyol OT 3 2
2501801 Estudis de Català i Espanyol OT 4 2
2501902 Estudis d'Anglès i Català OT 3 2
2501902 Estudis d'Anglès i Català OT 4 2
2501907 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 3 2
2501907 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 4 2
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 3 2
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 4 2
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OT 3 2
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Donatella Buovolo
Correu electrònic:
donatella.buovolo@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
italià (ita)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

El curs va dirigit als estudiants que ja hagin realitzat i aprovat l’assignatura Idioma Modern III (italià)o que puguin demostrar haver adquirit el nivell B1 mitjançant una prova de nivell a la qual s'hauran de presentar al començament del curs. No dirigit a estudiants de llengua materna italià o amb coneixements superiors d'italià.

 

Objectius

L’objectiu del curs és aprofundir en el coneixement de la llengua italiana tot seguint les línies establertes al nivell anterior: ampliar la coneixença bàsica de la morfologia, la sintaxi i el lèxic italians de manera que, al final, l’alumne sigui capaç d’articular millor els sons, de construir i reconèixer frases més complexes, llegir textos d’un cert nivell de dificultat, participar en converses bo i emprant el to i el vocabulari adequats, comprendre missatges més llargs i escriure textos breus amb correcció, dins l'àmbit de coneixement d’un curs de llengua de nivell intermedi-avançat (equivalent a B2).

Competències

  Estudis de Català i Espanyol
 • Expressar-se en llengua italiana i redactar textos amb correcció gramatical utilitzant un vocabulari i un estil acadèmic adequats.
 • Interpretar textos orals i escrits en llengua italiana a un nivell adequat.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Utilitzar adequadament les estructures gramaticals de la llengua italiana.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Expressar-se en llengua italiana i redactar textos amb correcció gramatical utilitzant un vocabulari i un estil acadèmic adequats.
 • Interpretar textos orals i escrits en llengua italiana a un nivell adequat.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Utilitzar adequadament les estructures gramaticals de la llengua italiana.
  Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Expressar-se en llengua italiana i redactar textos amb correcció gramatical utilitzant un vocabulari i un estil acadèmic adequats.
 • Interpretar textos orals i escrits en llengua italiana a un nivell adequat.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Utilitzar adequadament les estructures gramaticals de la llengua italiana.
  Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Expressar-se en llengua italiana i redactar textos amb correcció gramatical utilitzant un vocabulari i un estil acadèmic adequats.
 • Interpretar textos orals i escrits en llengua italiana a un nivell adequat.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Utilitzar adequadament les estructures gramaticals de la llengua italiana.
  Estudis d'Anglès i Francès
 • Expressar-se en llengua italiana i redactar textos amb correcció gramatical utilitzant un vocabulari i un estil acadèmic adequats.
 • Interpretar textos orals i escrits en llengua italiana a un nivell adequat.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Utilitzar adequadament les estructures gramaticals de la llengua italiana.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar els coneixements adquirits per a millorar el coneixement públic general de la diversitat lingüística i/o cultural.
 2. Distingir la informació important de la informació secundària.
 3. Escollir les estructures gramaticals que convenen en cada situació de comunicació.
 4. Escriure textos de diferent tipologia.
 5. Expressar-se en la llengua estudiada, oralment i per escrit, utilitzant el vocabulari i la gramàtica de manera adequada.
 6. Interpretar i sintetitzar un discurs parlat sobre temes no especialitzats de dificultat mitjana.
 7. Interpretar textes literaris contemporànis.
 8. Interpretar textos autèntics, orals i escrits, de dificultat mitjana.
 9. Interpretar textos literaris contemporanis.
 10. Mantenir una conversa social amb fluïdesa i correcció.
 11. Parlar sobre una varietat de temes no especialitzats en contextos informals i formals evitant errors gramaticals bàsics.
 12. Utilitzar adequadament una varietat d'estructures i vocabulari bàsics de l'italià.
 13. Utilitzar la llengua amb fluïdesa i amb correcció.

Continguts

1. gramàtica

- Noms, adjectius i pronoms:

RECUPERACIÓ DE PRONOMS COMBINATS
NOMS PLUROS IRREGULARS
ADJECTIUS I PRONOMS INDEFINITS
- Preposicions: ús.

- Aricles: ús

- Formes verbals:

La forma passiva
PERÍODE HIPOTÈTIC DE POSSIBILITAT
TRANSFERÈNCIA PASSADA I REMOTA
INFINITE COMPOST
VERBS idiomàtics
GERUNDI SIMPLE I COMPOST
FORMES IMPERSONALS
- Sintaxi: ús de connectors i conjuncions.

2. Camps pragmàtics, nocions, funcions i elements culturals.

Durant el curs treballarem per desenvolupar la capacitat d'actuar en certs contextos de comunicació. En particular, i en contextos formals i informals:

a) expressar desitjos, problemes i hipòtesis; fer prediccions

b) expressar opinions, preferències, gustos;

c) narrar utlilitzando diferents formes del passat;

e) expressant consells i / o instruccions oralment i / o per escrit;

f) expressar el punt personal i tractar amb els altres;

g) produir cartes formals de protesta, sol·licitud, etc.

h) Recopilar i reportar informació de diferents textos.

 

Metodologia

L’assignatura de Llengua italiana IV és de caire instrumental i essencialment pràctic. L’èmfasi en les activitats formatives es posarà en la participació activa de l’alumnat per poder assolir les competències previstes en aquesta guia docent.

 En termes generals, es dirigirà l’aprenentatge mitjançant el següent conjunt de tècniques i accions:

 -        Classe magistral amb suport TIC i discussió col·lectiva

-        Pràctica d’expressió escrita i oral en llengua italiana

-        Anàlisi de fenòmens gramaticals

-        Lectura comprensiva de textos

-        Realització d’exercicis individuals i en grup, tant escrits como orals

-        Realització d’activitats autònomes: exercicis del quadern, preparació de les proves, lectures, redaccions, recerca d’informacions a Internet…

-        Intercanvis a classe (professor-estudiant, estudiant-estudiant)

-        proves de gramàtica, d’expressió escrita/oral i de comprensió escrita/oral

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques i pràctiques. Pràctica oral a l'aula 55 2,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Tipus: Supervisades      
Pràctiques orals a classe 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Tipus: Autònomes      
Exercicis gramaticals, qüestionaris, redacció de textos relacionats amb les unitats, estudi del manual 55 2,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Avaluació

-Avaluació continuada (= 100% de la nota final):

a) Prova parcial 1 (= 40%).

b) Prova parcial 2 (= 40%).

c) Participació activa a classe, activitats de comprensió i expressió escrita i oral (= 20%)

-S'avaluaran totes les destreses en llengua italiana: gramàtica, comprensió oral i escrita, expressió oral i escrita.

-Per tenir dret a l'avaluació (o en el seu cas la recuperació), l'alumnat ha d'haver estat avaluat en un conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació total.

-Només tenen dret a la recuperació (total o parcial, segons calgui) els/les alumnes que, havent suspès, tinguin almenys una nota mitjana final de 3,5.

-L’estudiant rebrà la qualificació de No avaluable en el cas que no hagi lliurat més del 30% de les activitats d’avaluació.

-La participació i les tasques relacionades amb l'activitat docent a classe queden excloses de la recuperació.

-En la participació es tindrà també en compte el seguiment actiu a classe de les tasques amb el manual, els exercicis proposats pel professor al Campus Virtual i els que s’indiquen al quadern d’exercicis en línia. En el mateix sentit, si es dona la circumstància, es tindrà en compte l'assistència a activitats culturals que puguin eventualment ser proposades pel professor.

-La recuperació consistirà en una prova de síntesi de la part recuperable.

-En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l’alumnat(Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

-La responsabilitat del seguiment de les activitats formatives i d’avaluació recau exclusivament en l’estudiant.

-Serà necessari aprovar cada una de les parts recuperables per poder tenir dret a la mitjana global.

-En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinarique que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

-En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. El professor o professora vetllarà perquè l'Estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Participació activa a classe, activitats de comprensió i expressió escrita i oral 20% 14 0,56 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Prova parcial 1 40% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Prova parcial 2 40% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Bibliografia

a) Bibliografia obligatoria

TELIS MARIN, PIERANGELA DIADORI, Via del Corso B1. Corso d'italiano per stranieri. Livello B2. Roma, Edilingua 2021.

S'indicaran alguns textos de lectura obligatòria

b) Bibliografia aconsellada:

TARTAGLIONE,Roberto, BENINCASA,Angelica, Grammatica della lingua italiana per stranieri,Alma edizioni, Firenze,2015

SERIANNI; TRIFONE, Storia della lingua Italiana, Einaudi, Torino, 1994

ARQUÉS, Rossend; PADOAN, Adriana, Grande Dizionario di Spagnolo-Italiano/Italiano-Spagnolo, 2a edizione aggiornta. Zanichelli, Bologna, 2020.

Programari

No hi ha indicacions particulars al respecte, a part les habituals aplicacions d'ofimàtica, correu electrònic,  navegador (actualitzat), MS Teams per a eventuals sessions online, etc.