Logo UAB
2022/2023

Planificació de Mitjans

Codi: 103158 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501935 Publicitat i Relacions Públiques OB 3 2

Professor/a de contacte

Nom:
Aurea Beatriz Gomez Garrido
Correu electrònic:
Aurea.Gomez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Tatiana Gonzalez Mascaraque

Prerequisits

No s'han descrit.

Objectius

L'assignatura forma part de la matèria d'Estratègia en Publicitat i Relacions Públiques i té com a objectius principals introduir l'estudiant en el món de la planificació de mitjans.

Per a assolir aquest objectiu, l'assignatura se centrarà bàsicament en:

1.- Conèixer el rol de la planificació de mitjans en la publicitat i el màrqueting.

2.- Conèixer i aplicar els principals conceptes bàsics de la planificació de mitjans.

3.- Conèixer la metodologia científica aplicada a la Planificació i les principals eines i fonts d'informació.

4.- Conèixer el procés de planificació de mitjans.

5.- Conèixer el panorama actual dels mitjans: principals característiques, perfil de la seva audiència i tendències o evolució en quant inversions publicitàries.

Els estudiants tindran d'aquesta manera una visió global de la planificació de mitjans, per poder prendre decisions òptimes a l'hora de dissenyar i valorar l'efectivitat d'una campanya de mitjans.

Competències

 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Demostrar capacitat de lideratge, negociació i treball en equip, així com resolució de problemes.
 • Divulgar els coneixements i les innovacions de l'àrea.
 • Establir objectius de comunicació i dissenyar les estratègies més adequades en el diàleg entre marques i consumidors.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Utilitzar les tecnologies avançades per al desenvolupament professional òptim.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar els principis que fonamenten l'anàlisi de l'efectivitat (relació cost-impacte).
 2. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 3. Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 4. Demostrar capacitat de lideratge, negociació i treball en equip, així com resolució de problemes.
 5. Demostrar que coneix els principis bàsics de la negociació amb els mitjans i la compra d'espais publicitaris.
 6. Divulgar els coneixements i les innovacions de l'àrea.
 7. Identificar el públic objectiu en l'elaboració d'un pla de mitjans.
 8. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 9. Ponderar els riscos i les oportunitats de les propostes de millora tant pròpies com alienes.
 10. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 11. Proposar noves maneres de mesurar l'èxit o el fracàs de la implementació de propostes o idees innovadores.
 12. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 13. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 14. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 15. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 16. Utilitzar les tecnologies avançades per al desenvolupament professional òptim.

Continguts

1. Situació actual de la planificació de mitjans (5%). La figura del planificador. Lloc de la planificació en el procés de màrqueting. Tendències a futur. Digitalització dels mitjans. Breu panorama: audiències i inversions. Procés de planificació.

2.- Conceptes bàsics de Planificació de Mitjans (55%). Explicació dels conceptes imprescindibles per a entendre, analitzar i prendre decisions en mitjans. 20 conceptes imprescindibles relacionats amb l'audiència, l'eficàcia, l'estratègia i el cost. Bàsics de la planificació digital

3.-Fonts d’informació i eines en la Planificació de Mitjans (20%). Necessitats d’informació en la planificació en relació a target, mercat i mitjans. Principals fonts i proveïdors d’informació i coneixement relacionat amb aquest mercat.

4.-Situació del mercat dels Mitjans (20%). Evolució del mercat publicitari internacional i nacional quant a audiències i inversions. Perfils i característiques dels principals mitjans de comunicació emprats a la planificació. Bases de negociació actuals

Metodologia

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s’exposarà el dia de presentació de l’assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual on l’alumnat podrà trobar la descripció detallada dels exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i qualsevol informació necessària per a l’adequat seguiment de l’assignatura.

La dinàmica del semestre es basa, en un mix de sessions teòriques i pràctiques que s'iniciaran amb el comentari o debat a classe de lectures setmanals obligatòries. S'encarregaran al final de la sessió pràctiques específiques (que poden ser lectura o exercicis) i 4 pràctiques grupals durant el semestre, que es treballaran durant vàries sessions i s'exposaran a classe segons calendari.

 

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Presencial Teòrica 15 0,6 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16
Pràctiques 22,5 0,9 4, 6, 13, 14, 15, 16
Seminaris 15 0,6 3, 4, 6, 9, 10, 11, 16
Tipus: Supervisades      
Tutories 7,5 0,3 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Tipus: Autònomes      
Treballs 82,5 3,3 4, 9, 14, 15

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura es basarà en l'avaluació de les pràctiques, que computaran en un 50%, l'assistència a classe i participació en seminaris (15%) i en un examen final que computarà en un 35% per a la nota final. Totes les activitats hauran de ser superades per a optar a l'avaluació final de l'assignatura.

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s'exposarà el dia de presentació de l'assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual on l'alumnat podrà trobar la descripció detallada dels exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i a qualsevol informació necessària per a l'adequat seguiment de l'assignatura.

ACTIVITATS DE REAVALUACIÓ
Les darreres tres setmanes del curs es dedicaran a activitats de reavaluació. L'alumnat tindrà dret a la recuperació de l'assignatura si ha estat avaluat del conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació total de l'assignatura Per poder-se presentar a la recuperació de l'assignatura, s'haurà hagut d'obtenir la nota mitjana de 3,5. Podran ser recuperables tant les pràctiques com l'examen final.

PLAGI

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen 35% 2,25 0,09 4, 13, 14, 15
Pràctiques 50% 4,5 0,18 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16
Seminaris 15% 0,75 0,03 3, 4, 12

Bibliografia

Carrero, Enrique; González Lobo, Mª Angeles. Manual de planificación de medios. ESIC Editorial (Madrid, 1997).

Colin McDonald. Advertising reach and frequency: maximizing advertising results through effective frequency. Ntc Business Books (1995).

Donnelly, William J. Planning media: strategy and imagination. Prentice Hall (New Jersey, 1996).

Gesky, Ronald D. (2013): Media Planning & Buying in the 21st Century. Marketing Communications LLC. ISBN: 978-1481938723

Goodrich, William B., Sissors, Jack Z. Media planning workbook: with discussion and problems. Ntc Pub Group (1996).

Jones, John Philip (ed.): The advertising business. Operations, Creativity, Media Planning, Integrated Communications. Sage Publications (Thousend Oaks, 1999).

Martínez Ramos, Emilio. El uso de los medios de comunicación en marketing y publicidad. Akal (Madrid, 1992).

Pérez-Latre, Francisco Javier: Curso de medios publicitarios. Newbook Ediciones (Pamplona, 1997).

Pérez-Latre, Francisco Javier: Planificación y gestión de medios publicitarios. Ariel Comunicación (Barcelona, 2000).

Philip Jones, John. When ads work: new proof that advertising triggers sale. Lexington Books (1995).

Sánchez Revilla, Miguel Angel. ¿Dónde está mi competencia? Cómo utilizar y realizar de la forma más positiva el análisis de competencia en publicidad. Infoadex (Madrid, 1998).

Sharp, Byron (2010): How brands grow. What marketers don’t know. Oxford University Press. ISBN: 978 0 19 557 356 5

Sharp, Byron (2017): Marketing: Theory, Evidence, Practice. Oxford University Press. ISBN: 978-0195590296

Sissors, Jack Z., Baron, Roger B. (2010). Advertising media planning. McGraw-Hill. ISBN: 978-0-07-173890-3

 

 

Bibliografia complementària

 Alonso Coto, Manuel (2008). El plan de marketing digital. Blended marketing como integración de acciones on y offline. Prentice Hall. Pearson Educación.

Arroyo Vázquez, N.  (2009). “El uso profesional de las redes sociales”. Anuario Think EOI 2009. EPI SCP, pp 145-152. Disponible en web: http://dialnet.unirioja.es(servlet/articulo?codigo=3013069

Beerli, A y Martín JD. (1999). Técnicas de medición de la eficacia publicitaria. Editorial Ariel, Barcelona.

Berganza Conde, Mª Rosa; Ruiz San Román, José A. (2005). Investigar en comunicación. Guía práctica de métodos y técnicas de investigación social en comunicación. Ed. Mc Graw Hill

Cheong.Y., de Gregorio, F., Kim, K.  2010, December. The Power of Reach and Frequency in the age of digital advertising. Offline and online media demand different metrics. Journal of Advertising Research. 403-415

Corbetta, Piergiorgio. 2007. Metodología y técnicas de investigación social .Madrid, Editorial McGraw Hill.

Ries, Al. Trout, Jack (1993). The 22 immutable laws of marketing. Harper

Sharp, Byron (2013): Marketing: theroy, evidence and practice. Oxford University Press.

Steel, Jon (2007). The perfect pitch. The art of selling ideas and winning n ew business. John Wiley & Sons. New Yersey

Wimmer, Rogger D. y Dominick, Joseph R. (1996). La investigación científica de los medios de comunicación. Una introducción a sus métodos. Bosch Casa Editorial, Barcelona.

Young, Anthony (2010). Brand Media Strategy. Integrated Communications Planning in the digital Era. Palgrave Macmillan

 

Webgrafia

http://blogs.forrester.com/interactive_marketing/2009/12/defining-earned-owned-and-paid-media.html

http://www.aedemo.es

http://www.aimc.es

http://www.anuncios.es

http://www.comscore.com/esl/Productos/Audience_Analytics

http://www.google.es/intl/es/analytics/

http://www.iabspain.net/glosario/

http://www.infoadex.es/InfoAdex_Resumen_Est_Inv_2013.pdf

http://www.integration-imc.com/pdf/MCA-System-Brochure-Latest.pdf

http://www.integration-imc.com/pdf/MCA-System-Brochure_V1.pdf

http://www.kantarmedia1.es/sections/product/panel-audiencia

http://www.marketingnews.es

http://www.mckinsey.com/insights/marketing_sales/beyond_paid_media_marketings_new_vocabulary

http://www.prnoticias.com/index.php/periodismo/1134-reportajes-pr/20110368-consenso-sin-precedentes-para-medir-el-consumo-online-en-toda-espana-iy-ahora-que

http://www.google.co.uk/think/tools/media-planning-toolkit.html

www.warc.com/

 

 Més lectures i articles d'actualitat que s'aniran comentant a classe.

Programari

-