Logo UAB
2022/2023

Relacions Públiques en Sectors Específics

Codi: 103156 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501935 Publicitat i Relacions Públiques OT 4 0

Professor/a de contacte

Nom:
Evandro Samuel Ribeiro Dos Santos Oliveira
Correu electrònic:
evandro.oliveira@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:

Prerequisits

L'alumnat ha d'haver aprovat l’assignatura de Teoria i Estructura de les Relacions Públiques.

 

 

 

Objectius

 • Presentar a l'alumnat les relacions públiques en sectors específics en què la lògica de gestió és diferent.
 • Desenvolupar l'esperit crític necessari per a conèixer i analitzar en profunditat la gestió estratègica de la comunicació en aquests entorns.
 • Comprendre la funció de les relacions públiques com a eina de comunicació per a tota mena d'organitzacions.
 • Ser capaç de desenvolupar estratègies de comunicació amb recursos limitats o amb unes certes limitacions organitzatives de manera creativa i eficaç.

Competències

 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Demostrar capacitat de lideratge, negociació i treball en equip, així com resolució de problemes.
 • Demostrar que coneix les teories del management en la direcció d'empreses publicitàries i organitzacions.
 • Divulgar els coneixements i les innovacions de l'àrea.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Utilitzar les tecnologies avançades per al desenvolupament professional òptim.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 2. Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 3. Demostrar capacitat de lideratge, negociació i treball en equip, així com resolució de problemes.
 4. Diferenciar els formats de representació de les activitats de relacions públiques (consultories, esdeveniments especials, fires, gestió de crisi, publicity, etc.).
 5. Divulgar els coneixements i les innovacions de l'àrea.
 6. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 7. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 8. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 9. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 10. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 11. Utilitzar les tecnologies avançades per al desenvolupament professional òptim.
 12. Valorar l'impacte de les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o projectes, a curt o llarg termini, en relació amb determinades persones o col·lectius.

Continguts

1. Introducció a les relacions públiques per a sectors específics.

2. La Teoria de la comunicació instigadora (Instigatory Theory of NGO Communication - ITNC )

3. Comunicació Estratègica en organitzacions de la societat civil.

4. Comunicació Estratègica en el Sector Públic.

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s’exposarà el dia de presentació de l’assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual on l’alumnat podrà trobar la descripció detallada dels exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i qualsevol informació necessària per a l’adequat seguiment de l’assignatura.

Metodologia

Després d'un enquadrament teòric bàsic de l'especificitat dels Relacións Publiques en els diferents sectors, els alumnes podran conèixer i comprendre els models de gestió de la comunicació. Després s'aplicaran a situacions de casos reals.

Les classes seran molt dinàmiques amb mètodes activadors d'aprenentatge.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, perquè l'alumnat empleni les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 52,5 2,1 4, 8, 10
Tipus: Supervisades      
Pràctiques de classe 7,5 0,3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Tipus: Autònomes      
El·laboració projecte de RRPP de l'assignatura 82,5 3,3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Avaluació

LES ACTIVITATS D’AVALUACIÓ SÓN:
- Activitat A, Assistència i participació a classe. 10% sobre la qualificació final
- Activitat B, Treball en grup. Strategie de RRPP per a una empresa. 50% sobre la qualificació final
- Activitat C, Assistència a seminaris 40% sobre la qualificació final.
Per poder aprovar l’assignatura, caldrà treure una nota mínima de 5 en totes les activitats.

Treball en grups

Strategie de relacions públiques per una NGO o Sector Publique. El projecte serà defensat per l'alumnat al final del semestre a l’aula en format presentació d’agència. El treball es presentarà en PowerPoint (canvas, prezi...) en una exposició de no més de 30 minuts per grup.

Caldrà adjuntar una memòria (PDF) en la que constarà com s’ha realitzat la proposta, els dubtes que el treball plantegi en la seva elaboració i les solucions aportades.

El professorat tindrà en compte la qualitat dels conceptes exposats, l'oratòria i seguretat en l’exposició, l'originalitat en la posada en escena i, entre d’altres, la identitat visual de la presentació en el seu conjunt.

L’alumnat tindrà dret a la recuperació de l’assignatura si ha estat avaluat del conjunt d'activitats, excepte l'assistència i la participació, el pes de les quals equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació total de l'assignatura.
Per poder-se presentarala recuperació de l’assignatura, s’haurà hagut d’obtenir la nota mitjana de 3,5. Les activitats que queden excloses del procés de recuperació són els seminaris.

 

PLAGI

En cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que s'hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència i participació 10% 1 0,04 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 12
Projecte de RRPP per l'assignatura. 50% 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Treball a classe en casos reals (empreses, etc.)de RRPP en format de "realitat a l'aula". 40% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Bibliografia

Canel, Maria José & Piqueiras, Paloma y Ortega, Gabriela (2017). La comunicación de la Administración Pública. Conceptos y casos prácticos de los bienes intangibles. Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública.

Canel, Maria Jose, Luoma-aho, Vilma. & Oliveira, Evandro. (2017). Exploring citizens’ judgments about the legitimacy of public policies on refugees: In search of clues for governments’ communication and public diplomacy strategies. Journal of Communication Management, 21 (4), 355-369.

García Galera, Maria del Carmen; Fernández Muñoz, Cristobal y Del Hoyo, Mercedes (2017) Ciudadanía informada, ciudadanía participativa. La movilización de los jóvenes en el entorno digital. Prisma Social, 124-143

Gonçalves, Gisela & Oliveira, Evandro (2022-In print) The Routledge Handbook of Non-profit Communication. Routledge

Luoma-aho, Vilma. & Canel, Maria José (Eds.), (2020). Handbook of Public Sector Communication. Wiley-Blackwell.

Oliveira, Evandro, Simões, Mariana (2022-forthcoming) A legitimidade através da comunicação no sector público: o caso da câmara municipal da Covilhã em tempos de covid. Revista Internacional de Relaciones Públicas.

Oliveira, Evandro (2019) The Instigatory Theory of NGO Communication. Springer

Oliveira, Evandro (2017) Comunicação e legitimação no Terceiro Sector. In C. Cerqueira, S. Lamy (Eds.) Vozes Plurais. A comunicação das organizações da sociedade civil (pp 65-82). Documenta, Sopcom.

Oliveira, Evandro & Gonçalves, Gisela. (2016). Talk to me and I will talk for you: Relationships between Citizens and Politics on the example of Portuguese Members of Parliamentonline communication. In Dahlgreen, P., Gonçalves, G., & Serra, J. P. (Eds). Politics and Web 2.0. (pp. 89-121) Vernon Press.

Oliveira, Evandro, Melo, Ana, & Gonçalves, Gisela. (2016) Strategic Communication for Non-Profit Organisations [Hardback] Challenges and Alternative Approaches. Vernon Press.

Oliveira, Evandro (2015). A Comunicação em Organizações sem fins lucrativos. In Carvalho, Susana, Portugal, Maria. & Caetano, Joaquim. (Hrsg.), Relações Públicas e Comunicação Organizacional. Volume V: Colecção Desafios da Globalização (S. 327-376) Lisboa: Escolar Editora

Oliveira, Evandro (2011). Comunicação estratégica integrada para a participação cívica, activismo e campanhas para mudanças em organizações sem fins lucrativos : Greenpeace, Amnistia e Ser+ em Portugal. Universidade do Minho. Open Acess http://hdl.handle.net/1822/13951

 

Programari

No cal cap tipus de programari.