Logo UAB
2022/2023

Tècniques Especialitzades de Relacions Públiques

Codi: 103153 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501935 Publicitat i Relacions Públiques OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Jose Salvat Sangra
Correu electrònic:
josep.salvat@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

No és necessari cap requisit previ.

Objectius

 • Conèixer i saber utilitzar eines, tàctiques i accions de relacions públiques.
 • Aprendre a escriure amb solvència tot tipus textos que s'usen com a materials estratègics de relacions públiques.
 • Introducció al protocol en organitzacions i institucions.
 • Aprendre a organitzar (tàctica i estratègia) diversos tipus d'esdeveniments.

Competències

 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Demostrar capacitat de lideratge, negociació i treball en equip, així com resolució de problemes.
 • Demostrar que coneix les teories del management en la direcció d'empreses publicitàries i organitzacions.
 • Divulgar els coneixements i les innovacions de l'àrea.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Utilitzar les tecnologies avançades per al desenvolupament professional òptim.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió.
 2. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 3. Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 4. Demostrar capacitat de lideratge, negociació i treball en equip, així com resolució de problemes.
 5. Diferenciar els formats de representació de les activitats de relacions públiques (consultories, esdeveniments especials, fires, gestió de crisi, publicity, etc.).
 6. Divulgar els coneixements i les innovacions de l'àrea.
 7. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 8. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 9. Proposar projectes i accions viables que potenciïn els beneficis socials, econòmics i mediambientals.
 10. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 11. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 12. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 13. Utilitzar les tecnologies avançades per al desenvolupament professional òptim.

Continguts

 1. Textos utilitzats en Relacions Públiques.
 2. Aproximació al protocol.
 3. Organització d'Esdeveniments.
 4. Product Placement, Marketing de Influencers i Branded Content.

Metodologia

Curs molt pràctic. Amb poca teoría a l'aula, la imprescindible, i molts casos reals d'empreses que veurem a classe.

Els estudiants hauran de treballar en grup i de manera individual per assolir un aprenentatge òptim.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes pràctiques 37,5 1,5 4, 5, 11
Classes teòriques 15 0,6 1, 5, 11
Tipus: Supervisades      
Tutories 7,5 0,3 2, 4, 7
Tipus: Autònomes      
Lectures, preparació de casos i llibreta d'aprenentatge 82,5 3,3 10, 12

Avaluació

A) Els exercicis pràctics que es faran a classe seran en grup i individuals (40%).

B) Treball Final per elaborar un pla de comunicació per una empresa real (40%).

C) Assistència i participació (20%).

 

REAVALUACIÓ

Els alumnes que no hagin arribat a un 3 al Treball Final podran fer reavaluació. Si la prova de reavaluació no arribés al 3 no es podria fer mitjana amb la resta de notes de l'assignatura i es consideraria suspesa.

L’alumnat tindrà dret a la recuperació de l’assignatura si ha estat avaluat del conjunt d'activitats (casos pràctics a classe i treball final) el pes de les quals equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació total de l'assignatura.

Les activitats recuperables són els casos pràctics realitzats a classe i el treball final.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència i participació 20% 2 0,08 1, 2, 4, 5, 10
Casos pràctics a classe 40% 2,5 0,1 2, 4, 6, 7, 9, 13
Treball Final 40% 3 0,12 3, 4, 8, 11, 12

Bibliografia

Benito, Pilar (1998): Manual de protocolo, ceremonial y actos públicos. Film Ideal 2000, Barcelona.

Brown, R. (2009): Public Relations and the Social Web.

Curtichs, J.; Fuentes, M. A.; García, Y; y Toca, A. (2011): Sentido Social. La comunicación y el sentido común en la era de la Internet Social. Profit-Tinkle, Barcelona.

Fuetterer, S. (2010): Mi comunidad ....¿Me quiere o no me quiere? Best Relations, Madrid.

López-Nieto y Mallo, F.(1995): Manual de protocolo. Ariel, Barcelona.

Palencia, M. (2011): 90 Técnicas de Relaciones públicas. Manual de Comunicación Corporativa. Profit, Barcelona. 2ª edición.

 

 

 

 

Programari

No es necessita programari específic.