Logo UAB
2022/2023

Treball de Final de Grau

Codi: 103152 Crèdits: 12
Titulació Tipus Curs Semestre
2501935 Publicitat i Relacions Públiques OB 4 0

Professor/a de contacte

Nom:
Alfonso Gonzalez Quesada
Correu electrònic:
alfons.gonzalez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Cal haver superat tot el primer curs i 2/3 del total de crèdits del pla d'estudis, és a dir, 160 ECTS. Cada curs té 10 assignatures de 6 crèdits, que fan un total de 60 crèdits per curs. Dos cursos complets aprovats són 120 crèdits, tres cursos complets aprovats són 180 crèdits.

Es recomana molt especialment llegir acuradament i consultar sempre que sigui necessari tota la informació continguda en la pàgina web sobre el TFG i que es va actualitzant cada curs

Objectius

L'objectiu del Treball de Fi de Grau (TFG) és desenvolupar el conjunt de les competències de la titulació, que han de donar eines tant per continuar altres estudis com per exercir la professió. 

 

Competències

 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Comunicar conceptes i dades complexes de manera senzilla a través dels instruments convencionals d'exposició i presentació públics de resultats de les investigacions.
 • Demostrar capacitat d'autoaprenentatge i autoexigència per aconseguir un treball eficient.
 • Establir objectius de comunicació i dissenyar les estratègies més adequades en el diàleg entre marques i consumidors.
 • Gestionar el temps de manera adequada.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Utilitzar els diferents mètodes i instruments d'anàlisi que són habituals en la recerca en comunicació.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió.
 2. Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement propi.
 3. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 4. Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 5. Demostrar capacitat d'autoaprenentatge i autoexigència per aconseguir un treball eficient.
 6. Dissenyar i realitzar una investigació de mercat.
 7. Elaborar una estratègia de mitjans en funció dels objectius de comunicació i la relació entre durada, cobertura territorial i freqüència.
 8. Explicar el codi deontològic, explícit o implícit, de l'àmbit de coneixement propi.
 9. Gestionar el temps de manera adequada.
 10. Identificar les principals desigualtats i discriminacions per raó de sexe/gènere presents a la societat.
 11. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 12. Ponderar els riscos i les oportunitats de les propostes de millora tant pròpies com alienes.
 13. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 14. Proposar noves maneres de mesurar l'èxit o el fracàs de la implementació de propostes o idees innovadores.
 15. Proposar projectes i accions que estiguin d'acord amb els principis de responsabilitat ètica i de respecte pels drets humans i els drets fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 16. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 17. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 18. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 19. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 20. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 21. Realitzar presentacions públiques per a la defensa d'estudis de cas sobre campanyes publicitàries i de relacions públiques.
 22. Utilitzar les tècniques d'exposició oral en la presentació d'investigacions.
 23. Valorar com els estereotips i els rols de gènere incideixen en l'exercici professional.
 24. Valorar l'impacte de les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o projectes, a curt o llarg termini, en relació amb determinades persones o col·lectius.

Continguts

Bàsicament, hi ha dos tipus de TFG:

-  Treball de Fi de Grau de projecte, dits així perquè la Facultat no exigeix la peça audiovisual, publicitària o periodística en si, tot i que no hi ha cap impediment per elaborar-la i presentar-la. És a dir, el TFG de projecte ha d'incloure tot el necessari per endegar-lo: la planificació periodística, els antecedents, el llibre d'estil, el briefing publicitari o de RR.PP., el pressupost, el pla de rodatge, l'storyboard, el guió, el pla de producció, l'estudi de mercat i d'audiència, l'anàlisi de la competència, la planificació tecnològica, etc… en funció de cada cas. Si s'ha elaborat el projecte en si, o bé un fragment o bé un pilot, evidentment s'ha d'adjuntar al TFG i s'ha d'avaluar, però tenint molt clar que el que s'avalua en el TFG de projecte és tant el producte final com saber planificar, dissenyar i fonamentar fins al mínim detall i amb nivell universitari així com demostrar que s'han adquirit les competències del grau. L'extensió del TFG de projecte tindrà el format escrit que correspongui a cada cas en funció de les seves característiques. Per tant, no hi ha límits en la extensió del treball, perquè cada TFG de projecte té les seves pròpies característiques que en determinaran la seva extensió.

-  Treball de Fi de Grau de recerca. Consisteix en l’anàlisi d'un objecte d'estudi concret d'un aspecte del periodisme, de la publicitat o de la comunicació audiovisual. Aquest tipus de treball té una extensió orientativa d’entre 12-15.000 i un màxim de 30.000 paraules. Dins d'aquesta modalitat, es poden realitzar treballs de recerca amb institucions i empreses que han establert un conveni amb la Facultat sobre aspectes que els interessa investigar i que tinguin prou entitat científica. En aquests TFG hi haurà un tutor professional a més del tutor acadèmic. La resta de condicions i calendari són idèntics a la resta de TFG.    

Per saber-ne més detalls, podeu consultar aquest enllaç.

Metodologia

El TFG es desenvoluparà a partir de 4 tutories obligatòries. Les tutories tenen un caràcter formatiu i avaluatiu, ja que han de servir per jutjar els resultats d’aprenentatge i competències del Treball de Fi de Grau. El temps que ha de dedicar un professor a les activitats de supervisió d’un alumne de TFG, inclosa l'avaluació i la presentació oral, és de 15 hores.

Es poden distingir tres fases en la realització del TFG del grau:

I. Fase d'inici durant la qual s'especifica i es planteja el treball.

II. Fase de desenvolupament del treball.

III. Fase de finalització i tancament, que culmina amb el lliurament del treball i la presentació oral del TFG, durant 10-15 minuts, davant del tutor i, si és possible, davant del revisor.

Al llarg del curs acadèmic, es poden establir sessions generals de docència sobre presentació i coordinació del TFG, sobre metodologies i fonts de recerca i/o sobre com fer exposicions orals i redactar treballs de recerca.

Lliurament del treball

1. Els treballs de fi de grau s'han de lliurar en un únic document adjunt a l'adreça tfg.fcc@uab.cat i a l'espai obert de TFG del campus virtual de cada grau.

A banda, el tutor pot decidir si cal lliuraments addicionals en format paper del TFG, així com el format de l'arxiu adjuntat al correu electrònic. El lliurament del TFG mitjançant correu electrònic i al campus virtual és obligatori. Excepcionalment, el tutor pot acceptar un sistema de lliurament alternatiu en cas que els mitjans tècnics o el propi TFG ho requereixin.

2. La facultat ha elaborat una plantilla en PDF de 2 pàgines on consta la portada i la fitxa per a la catalogació del TFG al Dipòsit de Documents Digitals (DDD) de la UAB. Tots els treballs de la facultat, inclosos els de projecte, han de utilitzar aquesta plantilla obligatòriament. Es publicaran al DDD tots els Treballs de Fi de Grau a partir d'una nota de 8, per tal d’acomplir amb la política institucional d'accés obert de la UAB (acord del Consell de Govern de 25 d'abril de 2012). Ara bé, per raons de confidencialitat de les dades, per voler publicar el TFG en una revista científica o per qualsevol altra raó, un estudiant pot no voler fer públic el seu TFG. En aquest cas, es pot demanar l'embargament permanent o temporal (que pot ser de 12 mesos o de 24 mesos) manifestant-ho en el document on es cedeixen els drets de comunicació pública a la UAB i que es lliura juntament amb el formulari de proposta del TFG al principi del curs acadèmic. Aquest embargament també es pot sol·licitar posteriorment a l'adreça bib.comunicacio@uab.cat. La data límit per a sol·licitar l’embargament es dirà cada any i es pot consultar a la pàgina web.

Preguntes freqüents 

Per aclarir qualsevol dubte sobre el TFG consulteu l'espai FAQs-TFG (https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/preguntes-frequents-1345704364394.html)

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Sessions generals de docència sobre aspectes del TFG 3 0,12 3, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 18, 19
Tipus: Supervisades      
Exposició oral davant del tutor 1 0,04 4, 9, 18, 19, 20, 21, 22
Tutories i altres activitats de supervisió 14 0,56 2, 4, 5, 10, 16, 19, 20, 21, 22, 23
Tipus: Autònomes      
Elaboració del TFG 275 11 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
Preparació presentació oral 6 0,24 4, 9, 18, 20, 21, 22

Avaluació

L’avaluació del TFG la farà un tutor/a i un altre professor/a del mateix departament on s’ha matriculat el TFG amb la següent ponderació: 60% de la nota pel tutor/a i 40% pel revisor/a. S'ha d'obtenir una mitjana igual o superior a 5 per aprovar el TFG. Cal defensar oralment el TFG davant del tutor/a per ser avaluat. La no presentació de la defensa implica un no presentat. En el TFG no hi ha possibilitat de recuperació per acord de la Junta de Facultat del 28 de febrer de 2013.

El treball fi de grau s'haurà de presentar abans de les 23:59h de l’1 de juny de 2023, excepte l’alumnat d'intercanvi, que té altres dates de lliurament. En tots els casos, si no és lliura el TFG en la data prevista la qualificació serà de No Presentat.

Per a més informació sobre les dates clau del TFG consulteu el calendari de tràmits del TFG (http://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/calendari-de-tramits-1345704364482.html)

Criteris generals d'avaluació del TFG de recerca que avalua tant el tutor com el revisor

 1. Comunicació escrita, en especial, la correcció lingüística, la claredat i la bona estructuració de les parts.
 2. Domini dels coneixements teòrics per tal de definir, contextualitzar i interpretar el tema.
 3. Capacitat d'anàlisi i síntesi de la informació de manera autònoma.
 4. Tenir l'habilitat d'aplegar i d'interpretar dades rellevants per formular judicis complexos.
 5. Originalitat de les idees, contribució a la creació de coneixement i aportacions personals argumentades.
 6. Correcció metodològica.
 7. Adequació de la interpretació de resultats i les conclusions.
 8. Capacitat de cerca autònoma d'informació especialitzada, síntesi de la informació i ús adequat de la bibliografia.

Criteris d'avaluació del desenvolupament del TFG que només avalua el tutor.

 1. Puntualitat i assistència a les tutories.
 2. Compliment de les tasques: execució del pla de treball del TFG: gestió i planificació del propi temps,realització de les tasques encarregades, compliment de terminis.

Criteris d'avaluació de la presentació pública TFG de recerca que només avalua el tutor

1. Claredat i precisió de l'exposició.

2. Correcció lingüística i ús adequat del vocabulari.

3. Originalitat, organització i qualitat dels continguts.

4. Resultats i elaboració de les conclusions.

5. Adequació de les respostes a preguntes formulades pel tutor.

6. Adequació de la presentació al contingut del treball escrit.

Criteris generals d'avaluació del TFG Pràctic que avalua tant el tutor com el revisor.

 1. Originalitat de la idea del producte professional proposat, és a dir, si és una contribució a la creació de propostes innovadores i competitives en l'activitat professional.
 2. Demostrar capacitat d'organitzar la feina durant l'elaboració del producte.
 3. Utilització de tecnologies avancades per a l'òptim desenvolupament professional.
 4. Demostració de coneixement i habilitats per al desenvolupament d'un treball pràctic en el terreny de la Publicitat i les Relacions Públiques.
 5. Capacitat de disseny d'estratègies i objectius de comunicacióen el diàleg entre marques i consumidors.
 6. Capacitat de justificar i defensar la viabilitat econòmica del producte professional en el sector on s'inscriuria el producte.
 7. Correcció en la comunicació i expressió escrita i/o oral en el producte.
 8. Concepte i qualitat de la memòria.
 9. Concepte i qualitat del producte.

Criteris d'avaluació del desenvolupament del TFG que només avalua el tutor.

 1. Puntualitat i assistència a les tutories.
 2. Compliment de les tasques: execució del pla de treball del TFG: gestió i planificació del propi temps,realització de les tasques encarregades, compliment de terminis.

Criteris d'avaluació de la presentació del TFG Pràctic que avalua només el tutor

1. Claredat i precisió de l'exposició.

2. Correcció lingüística i ús adequat del vocabulari

3. Originalitat, organització i qualitat de la presentació.

4. Concepte i qualitat del producte periodístic presentat.

5. Adequació de les respostes a preguntes formulades pel tutor.

6. Adequació de la presentació al contingut del pilot.

Procediments de revisió

Com en el cas de qualsevol altra assignatura, es pot demanar una revisió ordinària amb el/la tutor/a. La revisió del tutor ha de ser personal i individualitzada i abans de la data del tancament d'actes dels TFG. Es pot demanar al tutor una còpia de l'informe que sobre el treball han fet el revisor i el tutor (aquestes còpies dels informes són la constància documental requerida per sol·licitar la revisió extraordinària). Un cop feta la revisió i escoltades les al·legacions de l'estudiant, el professor pot mantenir o modificar la nota.

En cas de disconformitat amb la revisió del professor, es pot sol·licitar la revisió extraordinària, la qual serà realitzada per professors que no han participat en la revisió ordinària ni en la correcció del TFG. Hi ha un termini de quinze dies naturals per presentar a la Gestió Acadèmica de la Facultat una sol·licitud argumentada sobre els aspectes específics del TFG que, al parer de l'estudiant, no han estat adequadament valorats per el tutor/tribunal. Cal tenir en compte que no s'atendran les reclamacions que no presentin la constància documental d'haver fet la revisió ordinària (una còpia dels informes d'avaluació) i no justifiquin de manera raonada la necessitat d'una nova revisió. Les peticions incoherents, injustificades o poc argumentades seran desestimades. Correspon a la Comissió d'Avaluació del Treball Fi de Grau fer la revisió extraordinària del Treball Fi de Grau, que seguirà el procediment establert a la Facultat per a les revisions extraordinàries de les altres assignatures.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Presentació oral . 1 0,04 4, 5, 6, 7, 9, 21, 22
Text o memòria del TFG . 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Bibliografia

La Guia Docent del Treball de Fi de Grau no especifica una bibliografia en concret perquè seria molt difícil establir una llista de referències que fessin suggeriments a tots els tipus de TFG i a tot el ventall de possibilitats temàtiques. 

Però a més de les recomanacions del tutor/a, es poden consultar les guies que la Biblioteca de Comunicació ha elaborat expressament:

http://blogs.uab.cat/dretsautor/

http://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/citacions-i-bibliografia-1345708785665.html

http://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/treballs-de-grau-i-treballs-de-fi-de-grau-tfg-1345725517006.html

 

Programari

.