Logo UAB
2022/2023

Pràctiques Externes

Codi: 103151 Crèdits: 12
Titulació Tipus Curs Semestre
2501935 Publicitat i Relacions Públiques OT 4 0

Professor/a de contacte

Nom:
David Roca Correa
Correu electrònic:
david.roca@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Les assignatures específiques que cal haver superat per a poder cursar les pràctiques externes són les següents:

103133 Màrqueting i Gestió Documental

103134 Estratègies en Publicitat i Relacions Públiques

103136 Teoria i Estructura de les Relacions Públiques

103137 Teoria i Estructura de la Publicitat

103142 Processos i Tècniques Creatives

103144 Disseny en Publicitat i Relacions Públiques

103146 Creativitat Publicitària

103163 Comunicació de les Organitzacions

103863 Tecnologies de la Informació i la Comunicació o 104894 Tecnologies i comunicació persuasiva

103864 Llenguatges Comunicatius Escrits i Audiovisuals o 104895 Expressió Escrita, Oral i Audiovisual

103868 Mètodes de Recerca en Comunicació o 104899 Mètodes de Recerca en Comunicació Persuasiva

Objectius

Durant aquesta assignatura, l’alumnat hauria de:

1. Conèixer el món professional.

2. Desenvolupar les pràctiques de forma eficient.

3. Informar de forma clara del desenvolupament de les pràctiques i l'adquisició de les competències esperades a través d’un informe de les pràctiques externes.

4. Ser capaç d’autoavaluar-se.

Competències

 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Demostrar capacitat d'autoaprenentatge i autoexigència per aconseguir un treball eficient.
 • Demostrar capacitat de lideratge, negociació i treball en equip, així com resolució de problemes.
 • Demostrar que coneix l'estructura i les funcions del context tecnològic que intervé en el procés de la comunicació publicitària.
 • Demostrar que coneix l'estructura professional i econòmica del sistema empresarial dels mitjans de comunicació.
 • Demostrar que coneix la legislació desenvolupada en l'àmbit de la comunicació social.
 • Demostrar que coneix les teories del management en la direcció d'empreses publicitàries i organitzacions.
 • Gestionar el temps de manera adequada.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Utilitzar les tecnologies avançades per al desenvolupament professional òptim.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió.
 2. Aplicar els codis deontològics i els principis ètics d'autoregulació de l'activitat publicitària.
 3. Demostrar capacitat d'autoaprenentatge i autoexigència per aconseguir un treball eficient.
 4. Demostrar capacitat de lideratge, negociació i treball en equip, així com resolució de problemes.
 5. Explicar el codi deontològic, explícit o implícit, de l'àmbit de coneixement propi.
 6. Gestionar el temps de manera adequada.
 7. Identificar la diferència entre mitjans convencionals i no convencionals en el sistema publicitari.
 8. Identificar les implicacions socials, econòmiques i mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit de coneixement propi.
 9. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 10. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 11. Reconèixer el funcionament dels diferents departaments d'una agència de publicitat i relacions públiques (creativitat, mitjans, màrqueting, vendes, servei al client, etc.)
 12. Reconèixer i distingir la tipologia professional i les funcions dels diferents subjectes que intervenen en l'activitat publicitària.
 13. Utilitzar els instruments tecnològics de la composició i l'edició de missatges gràfics.
 14. Utilitzar les tecnologies avançades per al desenvolupament professional òptim.
 15. Valorar com els estereotips i els rols de gènere incideixen en l'exercici professional.

Continguts

Els continguts depenen del lloc de realització de l'estada de pràctiques.

Metodologia

 

L'alumnat desenvolupa la tasca professional assignada pel centre de pràctiques sota la supervisió del tutor de l'empresa. 

Al llarg de l'estada l'alumnat mantindrà tutories amb el tutor de l'empresa, i amb el tutor acadèmic a través d'un blog.

Un cop finalitzada l'estada, caldrà assistir a la tutoria final amb el tutor acadèmic

 

 

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Supervisades      
Tutories 21 0,84 4, 7, 11, 12
Tipus: Autònomes      
Estada a la institució 270 10,8 2, 4, 7, 11, 12, 13, 14

Avaluació

La qualificació de les pràctiques s'obtindrà a partir de les qualificacions de tres evidències.

1. L'elaboració d'una memòria de pràctiques elaborada per l'alumne/a. (30% de la nota final). La forma d'aquest document la decidirà el tutor de pràctiques assignat per la Facultat. A tall orientatiu convé consultar les indicacions fixades per la Facultat sobre aquest informe: https://www.uab.cat/doc/informefinaldepracticum.pdf 

2. Informe d'avaluació elaborat pel tutor de l'empresa / centre de pràctiques (60 % de la nota final).

3. Informe d'autovaluació elaborat pel tutor de pràctiques assignat per la Facultat (10% de la nota final).

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Informe del tutor de l'empresa / centre de pràctiques 60% 0 0 10
Informe del tutor de la Facultat 10% 0 0 10
Memòria de pràctiques 30% 9 0,36 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Bibliografia

Castellbanque, Mariano (2006). Perfiles profesionales de publicidad y ámbitos afines. Barcelona: UOC:

Tibbs, Andy (2010). Advertising : its business, culture and careers. New York: Routledge.

Programari

L'assignatura no requereix de cap programari específic.