Logo UAB
2022/2023

Direcció d'Art

Codi: 103145 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501935 Publicitat i Relacions Públiques OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Ana I. Entenza Rodriguez
Correu electrònic:
annaisabel.entenza@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Es requereixen coneixements de disseny, i de programari de disseny (Indesign, Illustrator, Photoshop o similars). En aquest sentit, aquesta assignatura està vinculada als coneixements adquirits a "Disseny en Publicitat i Relacions Públiques" de manera específica i, de manera més general, a les diverses assignatures de la Matèria de Creativitat.

També està vinculada, en la mesura que n'és complementària, a l'assignatura de Projecte de Tercer "Creativitat en Publicitat i Relacions Públiques". Haver superat les assignatures prèvies de manera adequada, assegura la capacitació en Direcció d'Art.

Objectius

Objectiu general
Desenvolupar les estratègies creatives en mitjans gràfics per a la confecció de missatges publicitaris. Aquest objectiu general es concreta de manera que, en finalitzar l'assignatura, l'estudiant serà capaç de (objectius específics):
a. Demostrar les habilitats i coneixements necessaris per desenvolupar gràficament idees publicitàries amb la màxima eficàcia i eficiència.
b. Demostrar els màxims coneixements dels elements que es consideren propis de la direcció d'art, i del disseny gràfic publicitari, per utilitzar-los d'una manera tècnicament correcta, eficaç i eficient.
c. Demostrar conèixer i analitzar els corrents i les tendències del disseny gràfic, i de la comunicació publicitària, que marquen les grans línies de la publicitat actual.
d. Demostrar solvència en l'estructuració de missatges publicitaris, des de la perspectiva formal, experimentant amb la construcció de peces gràfiques visuals i audiovisuals.

Competències

 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Aplicar la imaginació amb flexibilitat, originalitat i fluïdesa.
 • Demostrar que coneix l'estructura i les funcions del context tecnològic que intervé en el procés de la comunicació publicitària.
 • Demostrar que coneix les teories de la composició fotogràfica.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Utilitzar les diferents teories i tècniques de composició gràfica de textos.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió.
 2. Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement propi.
 3. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 4. Aplicar la imaginació amb flexibilitat, originalitat i fluïdesa.
 5. Classificar les teories estètiques i tècniques que intervenen en el disseny gràfic i la direcció d'art en publicitat.
 6. Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 7. Explicar el codi deontològic, explícit o implícit, de l'àmbit de coneixement propi.
 8. Identificar els aspectes més significatius de la tradició fotogràfica publicitària.
 9. Identificar les implicacions socials, econòmiques i mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit de coneixement propi.
 10. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 11. Ponderar els riscos i les oportunitats de les propostes de millora tant pròpies com alienes.
 12. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 13. Proposar noves maneres de mesurar l'èxit o el fracàs de la implementació de propostes o idees innovadores.
 14. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 15. Proposar projectes i accions viables que potenciïn els beneficis socials, econòmics i mediambientals.
 16. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 17. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 18. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 19. Utilitzar els instruments tecnològics de la composició i l'edició de missatges gràfics.
 20. Utilitzar les tècniques d'enquadrament, exposició i edició de la imatge fotogràfica.
 21. Valorar com els estereotips i els rols de gènere incideixen en l'exercici professional.
 22. Valorar l'impacte de les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o projectes, a curt o llarg termini, en relació amb determinades persones o col·lectius.

Continguts

Tema 1
Fonamentació de la DA 
Perfil professional de la DA 
Context acadèmic de la DA 
Competències de la DA

Tema 2
Teorització de la DA 
Brífing360 
Conceptualització 
Comunicació Visual 
Visual Apple i Visual Attract
Codi Visual 
Retòrica Visual 
Representació Simbòlica 

Tema 3
Metodologia de la DA 
Tendències i Estils 
Creativitat, Comunicació i Estètica
Pensament, Procés i Gestió de disseny
Mitjans de Representació i Producció
Avaluació i Validació

Metodologia

L'assignatura té un 45% de presencialitat i un 55% de treball autònom. 

La part presencial de l'assignatura té tres parts bàsiques: Teoria, Seminaris i Pràctiques. La part de Teoria representa el 10% del temps d'aprenentatge, la de Seminaris el 10% i la de Pràctiques el 15% restant.

Teoria: Fonamentat en les explicacions teòriques en classe, l'estudi de la bibliografia proposada i l'estudi personal sobre l'objecte. CE5, CE6, CE11
Seminaris: Fonamentat en el treball de l'estudiant – en grup o individual – i la guia del professor per resoldre problemes de coneixement sobre l'objecte de l'assignatura. CE10, CT3
Pràctiques: Fonamentat en la realització d'exercicis o activitats concretes que permeten treballar les habilitats pròpies de l'assignatura. CE10, CE11, CE14, CE23 

L'assignatura contempla també les tutories personalitzades 5% (CE10, CE11, CE23), el treball individual de l'estudiant (treball autònom) 55% (CE5, CE6, CE11) i l'avaluació 5% (CE5, CE6, CE10, CE11) que completen el total de 150 hores d'aprenentatge (6 crèdits).

 

El professorat haurà de destinar aproximadament uns 15 minuts d’alguna classe a permetre que els seus estudiants puguin respondre les enquestes d’avaluació de l’actuació docent i d’avaluació de l’assignatura o mòdul.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Seminaris 15 0,6 4
Teoria 15 0,6
Treballs 22,5 0,9 19
Tipus: Supervisades      
tutories 7,5 0,3
Tipus: Autònomes      
Treballs 82,5 3,3 19

Avaluació

L'assignatura consta de diferents activitats d'avaluació: 
A. Proves escrites (2), on caldrà
on reunir i interpretar dades, transmetre informació, classificar les teories estètiques i lestècniques que intervenen a la direcció d'art (20% de la nota de l'assignatura):
1. Direcció d'Art 10% de la nota sobre la qualificació final
2. Dossier d'Art 10% de la nota sobre la qualificació final

B. Diferents peces (7) on caldrà demostrar els coneixements, habilitats i actituds en la realització d'activitats concretes (80% de la nota de l'assignatura). Estan indicades al quadre Activitast d'avaluació i són:
1. B/N 10% de la nota sobre la qualificació final
2. Color
15% de la nota sobre la qualificació final
3. Forma 10% de la nota sobre la qualificació final
4. Declinacions 10% de la nota sobre la qualificació final
5. 360 10% de la nota sobre la qualificació final
6. Campanya 15% de la nota sobre la qualificació final
7. Defensa 10% de la nota sobre la qualificació final
Per facilitar el seguiment i l'avaluació de l'estudiant, al campus virtual de l'assignatura són accessibles els següents documents: 1. Cronograma (es detallen les activitats docents, el lloc, els lliuraments, etc.) 2. Índex carpeta de l'estudiant (on consten totes les activitats, les dates de lliurament, la ponderació, etc.) 3. Fitxa de cadascuna de les activitats. (Descripció de l'activitat i la rúbrica de la seva avaluació) 4. Guia de l'assignatura (amb els detalls per facilitar l'aprenentatge de l'estudiant) 

Procés de recuperació L'alumnat tindrà dret a la recuperació de l'assignatura si ha estat avaluat del conjunt d'activitats el pes de les que equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació total de l'assignatura. Aquesta recuperació consistirà a presentar impresos els treballs objecte de reavaluació, o bé amb les condicions mínimes establertes per superar les activitats pendents, o bé amb una millora substancial de los materiales, en el cas de voler millorar la nota final.

Alumnat no avaluat
Es considera que l'alumnat no pot ser avaluat quan concorrin algunes d aquestes circumstàncies: - Quan no s'hagin realitzat un mínim de 2/3 parts del total de les activitats avaluables. - Quan els lliuraments dels treballs no es facin d'acord amb el cronograma de l'assignatura i les indicacions del professorat. - Quan el professorat detecti indicis de còpia o plagi en les activitats. Segona Matrícula En cas de segona matrícula de l'alumnat podrà realitzar una única prova de síntesi que consistirà a fer el lliurament, les activitats / rúbriques que no hagin estat superades durant el curs anterior. La qualificació de l'assignatura correspondrà a la qualificació de la prova síntesi

Plagi
										
											L'estudiant que realitzi qualsevol irregularitat (còpia, plagi, suplantació d'identitat, ...) que pugui conduir auna variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació. En cas que es produeixin diverses irregularitats, la qualificació final de l'assignatura serà 0.
										
											
										
											Programació de l'assignatura
										
											El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s'exposarà el dia de presentació de l'assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual on l'alumnat podrà trobar la descripció detallada dels exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i qualsevol informació necessària per a l'adequat seguiment de l'assignatura.
 
 
 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
1. Blanc i Negre (b/n) 10 1 0,04 2, 4, 6, 8, 9, 14, 15, 18, 19, 20, 21
2. Color 15 1 0,04 2, 4, 6, 8, 9, 14, 15, 18, 19, 20, 21
3. Forma 10 1 0,04 2, 4, 6, 9, 14, 15, 18, 19, 21
4. Declinacions 10 1 0,04 3, 4, 8, 10, 12, 17, 19, 20
5. 360 10 0,5 0,02 2, 4, 9, 14, 15, 18, 19, 21
6. Direcci? d'Art 10 0,5 0,02 5, 6, 16, 18
7. Dossier d'Art 10 0,5 0,02 4, 5, 6, 16, 18
8. Campanya 15 1 0,04 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22
9. Defensa 10 1 0,04 1, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 22

Bibliografia

Barry Pete (2008). The advertising concep Book. Thames & Hudson London. 

Blackwel, Lewis (1992) La Tipografía del siglo XX. GG. Barcelona

Berzbach, Frank (2013) Psicología para creativos. Gustavo Gili. Barcelona

Bhaskaran, Lakshmi (2007). El diseño en el tiempo. Blume. Barcelona

Burtenshaw, Ken/ Mahon, Nik / Barfoot, Caroline (2007) Principios de publicidad. GG. Barcelona.

Cesar Newton. (2002) Direçao de arte. Editorial Futura. Brasil

Clavera Anna, (2007) De lo bello de las Cosas. GG. Barcelona.

Contreras Fernando R. /San Nicolás Romera, César (2001) Diseño gráfico, creatividad y comunicación. Ediciones Blur. 

Landa, Robin (2011). Diseño gráfico y publicidad. Anaya, Madrid

Mazzeo, Cecilia. Diseño y sistema : bajo la punta del iceberg. BUENOS AIRES, Ediciones Infinito, 2017 https://ebookcentral-proquest-com.are.uab.cat/lib/uab/reader.action?docID=4870584

Philips Peter L. (2004) Cómo crear el brief de diseño perfecto. Divone Eggs Publicicaciones. Barcelona

Puente Balsells, Ma Luz ; Francisco Viñals Carrera. Grafología digital, tipográfica y del diseño visual. Barcelona : Editorial UOC, abril 2019 https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2083370?lang=cat

Quarante, Danielle (1992). Diseño Industrial 1. CEAC. Barcelona

Quarante, Danielle (1992). Diseño Industrial 2. CEAC. Barcelona

Roca, David (2001) “Una manifestación de la creatividad en publicidad: la dirección de arte”. En Creatividady Comunicaciónnúm. 6. 2001

Rom, Josep (2006) Del disseny gràfic a la publicitat. Trípodos. Barcelona.

Rom, Josep (2006) Sobre la dirección d’art. Trípodos. Papers d’estudi. Barcelona

Satué, Enric (1992) El diseño gráfico. Alianza Editorial. Madrid

Tena, Daniel (2017) Diseño gràfico publicitario.Editorial Síntesis. Madrid. 

White, Alex W. (2009) The elements of graphic design. Allwort press. New York.

 

Programari

A l'assignatura s'utilitzarà el programari Affinity (Publisher, Designer, Photo) o programari similar.

Igualment, l'alumnat pot utilitzar altres programes, prèvia comunicació i acord amb el professorat.