Logo UAB
2022/2023

Disseny en Publicitat i Relacions Públiques

Codi: 103144 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501935 Publicitat i Relacions Públiques OB 2 1

Professor/a de contacte

Nom:
Ana I. Entenza Rodriguez
Correu electrònic:
annaisabel.entenza@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Jordi Colet Ruz
David Badajoz Dávila

Prerequisits

No s'han descrit.

Objectius

Aplicar els coneixements de la publicitat i de les relacions públiques en l’organització de la informació i en la comunicació en els mitjans gràfics .

Transmetre informació a través dels missatges gràfics.

Utilitzar els elements formals i adaptar els missatges gràfics tenint en compte els destinataris de la informació.

Formar professionals de la publicitat i de les relacions públiques preparats en organitzar la informació en els mitjans gràfics.

Descobrir les funcions de creativitat, disseny i producció de peces publicitàries.

Introduir els coneixements bàsics vinculats a la direcció creativa respecte al disseny de peces de comunicació publicitària i de les relacions públiques.

Introduir els coneixements bàsics vinculats a la direcció d’art respecte al disseny de peces de comunicació publicitària i de les relacions públiques.

Competències

 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Aplicar la imaginació amb flexibilitat, originalitat i fluïdesa.
 • Demostrar que coneix l'estructura i les funcions del context tecnològic que intervé en el procés de la comunicació publicitària.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Utilitzar les diferents teories i tècniques de composició gràfica de textos.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió.
 2. Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement propi.
 3. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 4. Aplicar la imaginació amb flexibilitat, originalitat i fluïdesa.
 5. Classificar les teories estètiques i tècniques que intervenen en el disseny gràfic i la direcció d'art en publicitat.
 6. Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 7. Explicar el codi deontològic, explícit o implícit, de l'àmbit de coneixement propi.
 8. Identificar les implicacions socials, econòmiques i mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit de coneixement propi.
 9. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 10. Ponderar els riscos i les oportunitats de les propostes de millora tant pròpies com alienes.
 11. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 12. Proposar noves maneres de mesurar l'èxit o el fracàs de la implementació de propostes o idees innovadores.
 13. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 14. Proposar projectes i accions viables que potenciïn els beneficis socials, econòmics i mediambientals.
 15. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 16. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 17. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 18. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 19. Utilitzar els instruments tecnològics de la composició i l'edició de missatges gràfics.
 20. Valorar com els estereotips i els rols de gènere incideixen en l'exercici professional.
 21. Valorar l'impacte de les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o projectes, a curt o llarg termini, en relació amb determinades persones o col·lectius.

Continguts

TEMA 1. PROCEDIMENTS

Bloc 1 Context

 1. La direcció creativa i la idea creativa
 2. La direcció d’art i la idea formal
 3. Estructuració del missatge visual
 4. Proposta de pla de treball

Bloc 2 Producció

 1. Edició
 2. Procés de producció
 3. Normes de compaginació.
 4. Normes de correcció
 5. Suports i casats
 6. Impressió
 7. Postimpressió i costos
 8. Formes web

 

TEMA 2. ELEMENTS

Bloc 3 Tipometria

 1. Components
 2. Variables

Bloc 4 Tipografia

 1. Expressió formal
 2. Variables de la tipografia
 3. Ús i representació 
 4. Macro i microtipografia

Bloc 5 Color

 1. Espais de color 
 2. Expressió
 3. Ús i reproducció 

Bloc 6 Gràfics

 1. Variables
 2. Tipologia
 3. Expressió
 4. Ús i representació                                                                 

Bloc 7 Arquitectura gràfica

 1. Estratègia formal
 2. Text i imatge: visualització
 3. Retòrica visual
 4. La forma percebuda

 

TEMA 3. FONAMENTS

Bloc 8 Fonamentació del disseny

 1. Teorització del disseny
 2. Concepte de disseny i moviments

Bloc 9 Estètica Gràfica

 1. Orgànica i Inorgànica
 2. Comunicació Gràfica

Metodologia

Activitats formatives en crèdits ECTS, la seva metodologia d'ensenyament-aprenentatge i la seva relació amb les competències que ha d’adquirir l'alumnat. 

 Activitats formatives 

 %ECTS; hores

 Metodologia Ensenyament-Aprenentatge

 Competències

 Dirigida

 Classes Teòriques 

 10%; 15h. 

Classes magistrals

 CE6,

 Seminaris

 10%; 15 h.

Treball en grup d'un tema o activitat específica.

 CT3

 Pràctiques en el Laboratori

 15%; 22,5h.

Activitats amb equipament especialitzat en grups. 

 CE11, CE14, CE23

 Supervisada

 Tutories

5%; 7,5h.

Activitats presencials individuals o en grup orientades al desenvolupament dels coneixements en situacions pràctiques i resolució de problemes d'aprenentatge. 

CE11, CE23

 Autònoma

 Lectura, anàlisi i síntesi de textos, preparació i    realització de treballs. 

 55%; 82,5h.

Lectura comprensiva de textos i estudi, recensions, assajos, bibliogràfics i realització d'esquemes, mapes conceptuals i resums...  

 CE5, CE6, CE11

 Avaluació

 Activitats d'avaluació 

 5%; 7,5h.

Expressió dels coneixements oral o escrita.

 CE5, CE6, CE11

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Teoria 15 0,6
Treballs 37,5 1,5 4, 19
Tipus: Supervisades      
Tutories 7,5 0,3 4
Tipus: Autònomes      
Treballs 82,5 3,3 19

Avaluació

La metodologia docent i l’avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

L’assignatura consta de les activitats d’avaluació següents:

1. Activitat Examen, 40 % sobre la qualificació final

2. Activitats teoricopràctiques  

2.1 Activitat Portafoli 5% sobre la qualificació final

2.2 Aplicacions MIV 20% sobre la qualificació final

2.3 Manual d'Imatge Visual (MIV) 15% sobre la qualificació final

2.4 Peça Gràfica Publicitària: Textual (tipografia) 10% sobre la qualificació final

2.5 Peça Gràfica Publicitària: Visual (gràfics) 10%  sobre la qualificació final

Per poder aprovar l’assignatura, caldrà treure una nota mínima de 5 en cadascuna de les activitats

 

A més, l’alumnat ha de fer el seguiment de l'assignatura segons les indicacions docents i dels materials addicionals de l'assignatura:

1. Cronograma (seqüència de les sessions docents durant el curs: hores, aules, lliuraments...).

2. Fitxa d'activitats (descripció de les activitats a realitzar i les rúbriques per la seva avaluació).

3. Guia de l'assignatura (detalls del desenvolupament de l’assignatura i les normes especifiques del seu funcionament).

4. Materials d’estudi i aprenentatges específics.

Les activitats tenen caràcter obligatori i poden orientar-se a la teoria (teorització gràfica) o a la pràctica (resta d'activitats d'avaluació). Per superar l’assignatura cal tenir superades totes les activitats (nota mínima, cinc). 

 

Procés de recuperació  

L'alumnat tindrà dret a la recuperació de l'assignatura si ha estat avaluat del conjunt d'activitats, el pes de les quals sigui d'un mínim de 2/3 parts de la qualificació total de l'assignatura.
La part de l'alumnat que hagi participat de l'avaluació contínua, i suspengui la prova teòrica, podrà recuperar-la fent la prova de recuperació, consistent en una nova prova teòrica.
Respecte de les activitats pràctiques no superades, es podran recuperar lliurant-les de nou, en data indicada en el cronograma, millorant-la a partir de les indicacions docents (repetició i millora de la mateixa activitat). En aquest cas, la nota màxima assolible serà del 75% del valor assignat, atès que es repeteix la mateixa activitat, amb les indicacions docents de com millorar, i amb més temps per a realitzar-les.

Si no s'han realitzat les 2/3 parts de la qualificació total, l'estudiantat podrà acollir-se a la prova de nivell que es realitzarà a final de curs (recuperació), i que consistirà a fer una prova pràctica i una teòrica

 

Segona Matrícula 

En cas de segona matrícula, l’alumnat podrà fer una única prova de síntesi que consistirà en fer el lliurament de les activitats/rúbriques que no haguessin estat superades durant el curs anterior.

La qualificació de l’assignatura correspondrà a la qualificació de la prova síntesi

 

Alumnat no avaluat 

Es considerarà que l'alumnat no pot ser avaluat quan el professorat detecti indicis de còpia o plagi en les activitats.

Plagi

L’estudiant que realitzi qualsevol irregularitat (còpia, plagi, suplantació d’identitat,...) que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació. En cas que es produeixin diverses irregularitats, la qualificació final de l’assignatura serà 0.  

Programació de l’assignatura

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s’exposarà el dia de presentació de l’assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual on l’alumnat podrà trobar la descripció detallada dels exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i a qualsevol informació necessària per a l’adequat seguiment de l’assignatura. En cas de canvi de modalitat docent per raons sanitàries, el professorat informarà dels canvis que es produiran en la programació de l’assignatura i en les metodologies docents.

 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
1. Pe?a Gr?fica Publicit?ria: Visual (gr?fics). 10 0,5 0,02 4, 6, 15, 16, 17, 19
2. Pe?a Gr?fica Publicit?ria: Textual (tipografia) 10 0,5 0,02 4, 6, 15, 16, 17
3. Manual d'Imatge Visual (MIV) 15 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21
4. Aplicacions MIV 20 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
5. Teoritzaci? Gr?fica 40 3 0,12 15, 18, 19
6. Portafoli 5 1 0,04 1, 4, 12, 15, 17, 19, 21

Bibliografia

Blanchard, Gérard (1990). La letra. CEAC, Barcelona

Buzzard, Nick. (1991) Cómo combinar y elegir colores para el diseño gráfico. Gustavo Gili. Barcelona.

Colyer, Martin. (1999) Cómo encargar ilustraciones. Gustavo Gili.BCN.

Landa, Robin (2004) El diseño en la publicidad. Anaya Multimedia. Madrid

Lewandowsky, Pina /Zeischegg, Francis (2005) Guía práctica de diseño digital. Parramón. BCN

March, Marion. (1988) Tipografía creativa. Gustavo Gili. Barcelona.

Marshall, Hugh. (1990) Diseño fotográfico. Gustavo Gili. Barcelona 90.

Mazzeo, Cecilia. Diseño y sistema : bajo la punta del iceberg. BUENOS AIRES, Ediciones Infinito, 2017 https://ebookcentral-proquest-com.are.uab.cat/lib/uab/reader.action?docID=4870584

Pape, Ian. (1992) Cómo combinar y elegir tipografía para el diseño gráfico. Gustavo Gili. Barcelona.

Perfect, Christopher (1994). Guia completa de la tipografía. Blume. Barcelona

Puente Balsells, Ma Luz ; Francisco Viñals Carrera. Grafología digital, tipográfica y del diseño visual. Barcelona : Editorial UOC, abril 2019 https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2083370?lang=cat

Tena, Daniel (2005) Diseño Gráfico y Comunicación. Pearson Prentice Hall. Madrid.

—, (2011) Diseñar para comunicar. Editorial Bosch. Barcelona.

—, (2017)Diseño Gráfico Publicitario. Editorial Síntesis. Madrid.

West, Suzanne (1991). Cuestión de Estilo. ACK Publish, Madrid.

Programari

A l'assignatura s'empraran els programes Affinity Publisher, Affinity Photo i, com a eina de lectura, l'Acrobat Reader.

El professorat dedicarà cinc i dues hores, respectivament, en la formació dels dos primers.

Paralel·lament, el professorat proveirà de recursos en línia perquè l'alumne pugui complementar la seva formació, si així ho considera, amb dedicació il·limitada.