Logo UAB
2022/2023

Estadística Aplicada a la Publicitat i les Relacions Públiques

Codi: 103132 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501935 Publicitat i Relacions Públiques OB 3 1

Professor/a de contacte

Nom:
David Roca Correa
Correu electrònic:
david.roca@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

David Badajoz Dávila
Sara Vinyals Mirabent

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits; però és recomanable revisar els apunts de l'assignatura de metodologia de segon (104899 Mètodes de Recerca en Comunicació Persuasiva).

Objectius

Objectius generals
- Og1. Que perdis la por a l’estadística
- Og2. Que agafis confiança per demanar-li una cita
- Og3. Que siguis capaç de realitzar tot un experiment aplicat al camp de la publicitat i les relacions públiques.
- Og4. Que pensis en futur un TFG experimental

Objectius específics
- Oe1. Dotar l'alumnat de les tècniques i instruments estadístics bàsics de tractament, recollida, anàlisi i presentació de dades
- Oe2. Comprendre l’ús, les possibilitats i els límits de l’estadística com a eina per a l’anàlisi de dades.
- Oe3. Promoure la capacitat d'interpretar els informes estadístics derivats d'una recerca.
- Oe4. Conèixer el programa Jamovi i la seva aplicació a la investigació publicitària i de les relacions públiques.

 

Competències

 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Aplicar el pensament científic amb rigor.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d''aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Utilitzar els diferents mètodes i instruments d'anàlisi que són habituals en la recerca en comunicació.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió.
 2. Aplicar el pensament científic amb rigor.
 3. Aplicar els principis bàsics del mesurament d'audiències a una anàlisi de cas concret utilitzant els instruments més pertinents per a una planificació de mitjans correcta.
 4. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 5. Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d''aquell camp d'estudi.
 6. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 7. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 8. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 9. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 10. Utilitzar les eines de l'anàlisi estadística.

Continguts

 Presentació de l’assignatura

 • Filosofia

 • Administració d’un qüestionari (treball col·laboratiu pel projecte de curs)

 • Qüestionaris avaluatius (campus virtual) i test-paper (aula)

 • Pòsters del projecte de curs: estadística descriptiva i inferencial

 • Calendari (aproximat)

 

Bloc 1: Estadística descriptiva

Tema 0

0.1. Presentació

0.2. Banc de dades

Tema 1. Tipus de variables

1.1. Variables segons mesura

1.2. Variables segons rol

1.3. Variables a la nostra àrea

1.4. Treball amb variables (neteja banc de dades, filtres, recodificacions, split by…)

Tema 2. Mesures descriptives

2.1. Percentatges

2.2. Mesures de tendència central (mitjana, mediana, moda)

2.3. Mesures de dispersió (variància, desviació estàndard, error estàndard)

2.4. Descriptius univariants i bivariants

2.5. Primers apunts sobre distribucions (normalitat)

Tema 3. Gràfics descriptius

3.1. Gràfics de barres

3.2. Gràfics de comparació

3.3. Gràfics de dispersió

 

Bloc 2: Estadística inferencial

Tema 4. Estadística inferencial

4.1. Definicions

4.2. Teorema central del límit

4.3. Intervals de confiança

4.4. Hipòtesis

4.5. Errors tipus I i II (el poder de la mostra)

Tema 5. Associacions qualitatives: Khi quadrada

5.1. Presentació: taules de contingència (2x2)

5.2. Requisits

5.3. Gràfics

5.4. Procediment

5.5. Mida de l’efecte

5.6. Altres taules de contingència

5.7. Post-hoc

5.8. Com escriure

Tema 6. Associacions quantitatives: Correlacions

6.1. Presentació: correlacions

6.2. Requisits

6.3. Gràfics

6.4. Procediment

6.5. Mida de l’efecte

6.6. Correlació parcial

6.7. Com escriure

Tema 7. Comparacions i: T-test

7.1. Presentació: comparació de dos grups

7.2. Requisits

7.3. Gràfics

7.4. Procediment

7.5. Mida de l’efecte

7.6. Com escriure

Tema 8. Comparacions ii: Anova one way

8.1. Presentació: comparacions de més de dos grups

8.2. Requisits

8.3. Gràfics

8.4. Procediment

8.5. Mida de l’efecte

8.6. Com escriure 

Tema 9. Comparacions iii: Anova two-way

9.1. Presentació: efectes directes i interaccions*

9.2. Requisits

9.3. Gràfics

9.4. Procediment

9.5. Mida de l’efecte

9.6. Com escriure

Tema 10. GLM

Tema 11. Altres temes

11.1. Teoria de la mesura i de la mostra

11.2 Apunts sobre experiments

Nota: segons l’evolució de la Covid-19, altres imprevistos (vagues…) o l'assoliment dels objectius plantejats, aquest temari podria modificar-se

Metodologia

1. Classes teòriques i exercicis (qüestionaris & mapes mentals)

2. Classes de pràctica amb Jamovi

3. Visionament de vídeos i lectures.

4. Tutories sobre el projecte experimental.

5. Es tindrà cura de les qüestions de gènere*.

6. L’assignatura espera una actitud madura de l’alumnat (no parlar a classe, no utilitzar el mòbil, etc.).

 

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s’exposarà el dia de presentació de l’assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual on l’alumnat podrà trobar la descripció detallada dels exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i qualsevol informació necessària per a l’adequat seguiment de l’assignatura.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Exercicis pràctics 37 1,48 3, 10
Teoria 15 0,6 3, 10
Tipus: Supervisades      
Tutories, revisió d'exercicis, etc. 7,5 0,3 3, 10
Tipus: Autònomes      
Anàlisi de dades, treballs en grup, visionat de vídeos, mapes mentals, etc. 82,5 3,3 3, 10

Avaluació

 

 1. Projecte (15% + 25%) = 40 %

 2. Qüestionaris: 20%

 3. Tests teòrics (20%+20%)= 40% (nota mínima per aprovar: 5 punts a cada test)

   

Aquests percentatges podrien variar segons el desenvolupament de l’assignatura o imprevistos (Covid-19, vagues…).

 

 

 • L’alumnat tindrà dret a la recuperació de l’assignatura si ha estat avaluat del conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació total de l'assignatura.

 • Per poder-se presentar a la recuperació de l’assignatura, s’haurà hagut d’obtenir la nota per test de 3,5 punts

 • Les activitats que queden excloses del procés de recuperació són: qüestionaris (20% nota) & mapes mentals i el primer pòster del projecte (25%).

 

 

En cas de segona matrícula, l’alumnat podrà fer una única prova de síntesi que consistirà en un test teòric i pràctic. La qualificació de l’assignatura correspondrà a la qualificació de la prova de síntesi. 

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

 

El projecte treballarà la perspectiva de gènere de les dades.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Projectes (presentació) 40% 3 0,12 1, 3, 4, 7, 10
Qüestionaris 20% 3 0,12 2, 5, 6, 8, 9, 10
Test teòric descriptiva 20% 1 0,04 3, 10
Test teòric inferencial 20% 1 0,04 3, 10

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA Jamovi

Badiella, L., Blasco, A., Boixadera, E., Valero, O., Vázquez, A.(2021). Manual de Introducción a Jamovi: una interfaz gráfica para usuarios de R. Barcelona: SEA (UAB).

Elosua Oliden, P., & Egaña, M. (2020). Psicometría aplicada. Guía para el análisis de datos y escalas con jamovi. EHU.

Navarro, D., & Foxcroft, D. (2019). Learning statistics with jamovi: A tutorial for psychology students and other beginners (Version 0.70). Tillgänglig online: http://learnstatswithjamovi. com [Hämtad 14 december].

Quesada, M., Ajenjo, M., & Griera, O. (2021). MUJADES: Manual d'us de jamovi per anàlisi de dades en estudis socials. Barcelona: UAB.

 

 

Programari

Jamovi (https://www.jamovi.org/)