Logo UAB
2022/2023

Documentació Periodística

Codi: 103079 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501933 Periodisme OT 3 1
2501933 Periodisme OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Eulàlia Fuentes Pujol
Correu electrònic:
eulalia.fuentes@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Angels Jimenez Lopez

Prerequisits

No s'han establert prerequisits per poder cursar l'assignatura.

Objectius

GENERAL

Proporcionar una base teòrica i pràctica de coneixements que permeti a l’alumnat adquirir competències informacionals relatives tant a l’organització i gestió documental com a la resolució de necessitats informatives pròpies de l’activitat periodística. 

ESPECÍFICS

 • Conèixer la dimensió instrumental de la Documentació, així com la utilitat de les seves tècniques i serveis, en l'exercici professional i per a la millora qualitativa del producte periodístic.
 • Mostrar quines són les necessitats informatives més habituals en la tasca periodística i aprendre a resoldre-les mitjançant l'ús dels recursos informacionals més adients.
 • Saber aplicar, de forma bàsica, tècniques d'anàlisi, descripció i gestió de documents periodístics. 
 • Conèixer les diferents tipologies de serveis, recursos i fonts d’informació, especialment les més indicades i útils per a l’exercici del periodisme.
 • Adquirir coneixements avançats de cerca i recuperació d’informació en entorns digitals.
 • Saber valorar la qualitat i fiabilitat de la informació documental, així com potenciar un ús ètic i legal de la mateixa.
 • Aprendre a documentar-se, és a dir, a proveir-se d'informació rellevant, fiable i rigorosa per a l'elaboració de productes periodístics.

 

Competències

  Periodisme
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Aplicar l'ètica i la deontologia professionals del periodisme, així com l'ordenació jurídica de la informació.
 • Aplicar la imaginació amb flexibilitat, originalitat i fluïdesa.
 • Buscar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració de productes comunicatius.
 • Demostrar capacitat d'autoaprenentatge i autoexigència per aconseguir un treball eficient.
 • Gestionar el temps de manera adequada.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d''aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar la deontologia professional del periodisme en la planificació de la gestió documental periodística.
 2. Aplicar la imaginació amb flexibilitat, originalitat i fluïdesa.
 3. Buscar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració de productes comunicatius.
 4. Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 5. Demostrar capacitat d'autoaprenentatge i autoexigència per aconseguir un treball eficient.
 6. Gestionar el temps de manera adequada.
 7. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 8. Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d''aquell camp d'estudi.
 9. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 10. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 11. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.

Continguts

0. INTRODUCCIÓ

1. DOCUMENTACIÓ I PERIODISME

2. FONTS D’INFORMACIÓ. TIPOLOGIES, CARACTERÍSTIQUES I USOS

3. TRACTAMENT I RECUPERACIÓ DE LA INFORMACIÓ

4. FONTS D’INFORMACIÓ I D'UTILITAT PERIODÍSTICA

5. ÚS ÈTIC I LEGAL DE LA INFORMACIÓ I LA DOCUMENTACIÓ

 

Els continguts es detallaran a cada sessió. Es penjaran al Campus Virtual-Aula Moodle, tots els documents i informacions que els docents considerin més adients i oportuns,  per tal que es puguin consultar i estudiar.

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s'exposarà el dia de la presentació de l'assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual on l'alumnat podrà trobar la descripció detallada dels exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i quyalsevol informació necessària per a l'adequat seguiment de l'assignatura.

En cas de canvi de modalitat docent per raons sanitàries, el professorat informarà dels canvis que es produiran en la programació de l’assignatura i en les metodologies docents.

Metodologia

"Documentació periodística" és una assignatura de naturalesa eminentment pràctica que, des del punt de vista metodològic, persegueix l'aprenentatge de l'alumnat mitjançant l'aplicació dels continguts teòrics que la integren i la resolució de pràctiques, exercicis i casos pràctics relacionats amb la cerca d'informació. Aquestes activitats es presenten sempre contextualitzades en escenaris propis del periodisme i la comunicació en general, la qual cosa permet a l'alumnat copsar la utilitat i el paper que juguen les tècniques documentals en la seva professió futura.

Es realitzen sessions teòriques i pràctiques en aules informatitzades. El treball pràctic (Pràctiques i Treball de Síntesi), és sempre per parelles i, en alguns casos, en petits grups. La finalitat d'aquest sistema de treball és potenciar un aprenentatge entre iguals, que l'equip docent considera altament efectiu i enriquidor.

En la mesura del possible, s'intentarà comptar, en alguna sessió, amb la presència de professionals de la documentació periodística i periodistes, que puguin compartir les seves experiències amb  l'alumnat.

En el marc de l'assignatura, el Campus Virtual-Aula MOODLE és una eina necessària i dinàmica. Imprescindible per la teoria. S'aconsella  a l'alumnat la seva visita periòdica, així com la participació en els espais habilitats per seguir correctament l'assignatura.

La comunicació amb els docents de l'assignatura haurà de fer-se exclusivament a través de la missatgeria del Campus (no a l'adreça electrònica institucional del professorat). 

En cas de canvi de modalitat docent per raons sanitàries, el professorat informarà dels canvis que es produiran en la programació de l'assignatura i en les metodologies docents.

El contingut de l'assignatura serà sensible als aspectes relacionats amb la perspectiva de gènere.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Exercicis, Exposicions, Debats i Discussions 10 0,4 1
Pràctiques aules informàtica 15 0,6
Teoria 22 0,88 1
Tipus: Supervisades      
Conferencies d'especialistes 3 0,12 1
Treball de síntesi 15 0,6 1
Tutories 9 0,36 1
Tipus: Autònomes      
Lectures, exercicis, correcció de les pràctiques, participació a classe, fòrums, exposicions, estudi de continguts teòrics, etc. 25 1

Avaluació

AVALUACIÓ

L'assignatura segueix el sistema d'avaluació continua. La qualificació mínima  per superar-la és de 5 punts (sobre 10). Els elements d’avaluació que es consideren són els següents:

Prova individual de coneixement (40%): es realitzarà un examen sobre els continguts teòrics i pràctics treballats en l'assignatura. La data, l'hora i l'aula assignades és comunicarà el primer dia de classe i es penjarà al Campus Virtual. Caldrà tenir una nota superior a 4 per fer la mitjana amb la resta d'elements de l'avaluació continua. 

Treball de síntesi (30%): activitat en grup (doble parella), que es realitzarà les darreres sessions del curs. Requereix l'aplicació integrada dels continguts i tècniques documentals treballades. Consisteix a documentar un tema per a l'elaboració d'un producte periodístic. La seva avaluació tindrà en compte tant la presentació formal com el contingut i en menor mesura el producte periodístic resultant. Si és possible es farà la presentació oral.

Seguiment general de l'assignatura (30%): aquest concepte valora l'esforç, la dedicació i l'adequada gestió del temps de l'alumnat. Contempla la realització de les pràctiques, el lliurament puntual en la data prevista i l'autocorrecció a partir del solucionari facilitat pel professorat. També es tindran en compte la resta d'activitats proposades per l'equip docent, (exercicis, lectures, preparació de temes, exposicions, debats i discussions, etc.), en els mateixos termes que en les pràctiques. Cada incompliment per part de l'alumnat es penalitzarà amb 1 punt sobre la nota de Seguiment. 

 

PROCÉS DE RECUPERACIÓ

L’alumnat tindrà dret a la recuperació de l’assignatura si ha estat avaluat del conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació total de l'assignatura.

Per poder-se presentar a la recuperació de l’assignatura, s’haurà d'haver d’obtingut la nota de 3,5. (Consell de Govern  12 de juliol de 2017, art 112).

La recuperació consistirà en una prova única sobre els continguts teòrics i pràctics del curs i independentment de la puntuació obtinguda en aquest examen  la seva qualificació final serà d'aprovat (5 - 6)

 

IMPORTANT:

L'estudiant que realitzi qualsevol irregularitat, còpia, plagi, suplantació d'identitat,...) es qualificarà amb 0 en aquest acte d'avaluació. En cas que es produeixin diverses irregularitats, la qualificaió final de l'assignatura serà 0.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Prova individual de continguts teòrics i pràctics 40% 20 0,8 2, 3, 4, 6, 8, 9
Seguiment de l'assignatura, pràctiques, exercicis, lectures i altres 30% 15,5 0,62 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Treball de síntesi 30% 15,5 0,62 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11

Bibliografia

Bibliografia bàsica

 

ABADAL, Ernest ; CODINA, Lluís. Bases de datos documentales: características, funciones y método. Madrid: Síntesis, 2005.

ABADAL, Ernest; GUALLAR, Javier. Prensa digital y bibliotecas. Gijón: Trea, 2010.

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ UAB, Diversos Autors,  "Videotutorials en anglès  per ensenyar a buscar informació". Vimeo 2012

ARQUERO, Rosario.; GARCÍA-OCHOA, M.Luisa. La hemeroteca de prensa. Gijón: Trea, 2005.

CARIDAD, Mercedes, et al. Documentación audiovisual. Madrid: Síntesis, 2011.

CORDÓN, Juan Antonio, et al. Nuevas fuentes de información: información y búsqueda documental en el contexto de la web 2.0. Madrid: Pirámide, 2010.

FUENTES I PUJOL, Ma.Eulàlia. (ed.). Manual de documentación periodística. Madrid: Síntesis, 1995.

GIMÉNEZ TOLEDO, Elea. Manual de documentación para comunicadores. Pamplona: Universidad de Navarra, 2004.

LOPEZ YEPES, José; OSUNA, M.Rosario. Manual de ciencias de la información y documentación. Madrid: Pirámide, 2011.

MOREIRO, José Antonio (coord.). Manual de Documentación Informativa. Madrid: Cátedra, 2000.

MORENO, Miguel. Angel. Manual de documentación para la comunicación. Burgos: Univ. de Burgos. Serv. de Publicaciones, 2009.

TORRES RAMIREZ, Isabel. Las fuentes de información. Estudios teórico-prácticos. Madrid: Síntesis, 1998.

 

La bibliografia s'anirà ampliant al llarg del semestre i s'afegiran, per cada tema, enllaços web. 

 

 

Programari

No s'usa cap programa específic.