Logo UAB
2022/2023

Patologia Medicoquirúrgica

Codi: 103014 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500892 Fisioteràpia FB 2 2

Professor/a de contacte

Nom:
Daniel Perez Prieto
Correu electrònic:
daniel.perez.prieto@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:

Altres indicacions sobre les llengües

Es pot demanar qualsevol aclariment i/o documentació en català

Equip docent

Simone Perelli

Prerequisits

Tenir coneixements dels conceptes fisio-patológics i tècniques de diagnòstic de la patologia del sistema músculo-esquelètic.

Objectius

L’assignatura es programa al segon curs del grau de fisioteràpia i forma part de les assignatures de formació específica. Constitueix la base del coneixement de les patologies pròpies de fonamentalment de l’aparell locomotor, així com dels seus tractaments mèdics i quirúrgics bàsics. Essent fonamental l’aprenentatge de les aplicacions fisioterapèutiques en cada patologia.

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Analitzar i sintetitzar.
 • Demostrar que té coneixement de la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de les persones, tant sanes com malaltes, en el medi natural i social.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió.
 2. Analitzar i sintetitzar.
 3. Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement propi.
 4. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 5. Enumerar els tractaments medicoquirúrgics, fonamentalment en els seus aspectes fisioterapèutics i ortopèdics, que s'apliquen en les principals malalties que són susceptibles de tractament amb fisioteràpia.
 6. Explicar el codi deontològic, explícit o implícit, de l'àmbit de coneixement propi.
 7. Explicar la fisiopatologia de les principals malalties que són susceptibles de tractament de fisioteràpia i identificar les manifestacions que apareixen al llarg del procés.
 8. Identificar les implicacions socials, econòmiques i mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit de coneixement propi.
 9. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 10. Ponderar els riscos i les oportunitats de les propostes de millora tant pròpies com alienes.
 11. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 12. Proposar noves maneres de mesurar l'èxit o el fracàs de la implementació de propostes o idees innovadores.
 13. Proposar projectes i accions que estiguin d'acord amb els principis de responsabilitat ètica i de respecte pels drets fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 14. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 15. Valorar com els estereotips i els rols de gènere incideixen en l'exercici professional.
 16. Valorar les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o projectes, a curt o llarg termini, en relació amb determinades persones o col·lectius.

Continguts

PROGRAMA PATOLOGIA MEDICOQUIRÚRGICA FISIOTERÀPIA
Dr. Pérez Prieto.
Dr. Perelli

TEMARI TEORIA
1- Patologia degenerativa articular. Artrosi, artroplàstia, artrodesi (Dr. Pérez Prieto)
2- Patologia inflamatòria articular. Artritis (Dr. Pérez Prieto)
3-Fractures. Generalitats (Dr. Pérez Prieto)
4-Procés reparatiu de les fractures (Dr. Pérez Prieto)
5-Mètodes de contenció de les fractures
6-Complicacions de la consolidació
7-Principis de la osteosíntesi (Dr. Perelli)
8- Patologia muscular (Dr. Perelli)
9- Patologia inflamatòria i de les bursas (Dr. Perelli)
10- Lesions de nervi perifèric (Dr. Perelli)
11- Lesions fisarias. Fractures en el nen (Dr. Perelli)
12- Infeccions en el Sistema esquelètic (Dr. Pérez Prieto)
13- Infeccions en el sistema múscul esquelètic II (Dr. Pérez Prieto)
14-Lesions tendinoses traumàtiques (Dr. Pérez Prieto)
15- Fractures de fèmur. Lux maluc (Dr. Pérez Prieto)
16-Fractures de maluc (Dr. Perelli)
17-Fx diafisàries i supracondíleas fèmur. (Dr. Perelli)
18- Fx ròtula i aparell extensor (Dr. Pérez Prieto)
19-Lesions meniscals de genoll (Dr. Pérez Prieto)
20- Lesions lligamentoses de genoll (Dr. Pérez Prieto)
21-Fx proximals i diafisàries de tíbia (Dr. Pérez Prieto)
22- Fx i luxacions de turmell (Dr. Perelli)
23- Fx i luxacions del peu (Dr. Perelli)
24- Luxacions d'espatlla (Dr. Pérez Prieto)
25- Fractura d'húmer proximal. (Dr. Pérez Prieto)
26- Fractures diafisàries d'húmer (Dr. Perelli)
27- Fractures al voltant del colze (Dr. Perelli)
28- Fractures d'avantbraç i canell (Dr. Perelli)
29- Fractures del carp i de la mà (Dr. Perelli)
30- Dolor raquidi. Patologia raquis (Dr. Perelli)
31- Fx vertebrals (Dr. Perelli)
32- Patologia no traumàtica d'espatlla (manegot rotatoris) (Dr. Pérez Prieto)
33- Patologia no traumàtica de colze (Dr. Pérez Prieto)
34- Patologia no traumàtica canell i mà (Dr. Pérez Prieto)

SEMINARIS
SEMINARI 1. Material d'osteosíntesis i implants
SEMINARI 2- Valoració ecogràfica múscul-tendinosa 
SEMINARI 3 - Sessió RX. Interpretació d'exploracions complementàries
SEMINARI 4 - Internet, xarxes socials i fonts d'informació
SEMINARI 5- Casos clínics extremitat inferior
SEMINARI 6- Lectura crítica d'articles científics gener
SEMINARI 7- Casos clínics extremitat superior
SEMINARI 8 - Lectura crítica d'articles científics 2

Metodologia

La docència es basa en classes teòrico-pràctiques.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
SEMINARIS ESPECIALITZATS (SESP) 10 0,4
TEORIA (TE) 35 1,4 2, 5, 7
Tipus: Supervisades      
TUTORIES 14,5 0,58 5, 7
Tipus: Autònomes      
ELABORACIÓ DE TREBALLS 30 1,2 2, 5, 7
ESTUDI PERSONAL 29 1,16 2, 5, 7
LECTURA CRÍTICA D'ARTICLES D'INTERÈS 30 1,2 2, 5, 7

Avaluació

Avaluació de l'assignatura

 

-Primer parcial: Examen tipus test amb 5 possibilitats de resposta, només una veritable. Hi haurà 20 preguntes, puntuarà sobre 10 i farà mitja amb el 2n parcial. 2 respostes errònies resten 1 correcta. Data per determinar juntament amb alumnat

L'examen avaluarà els coneixements del tema 1-17

-Segon parcial: Examen tipus test amb 5 possibilitats de resposta, només una veritable. Hi haurà 20 preguntes. Puntuarà sobre 10 i farà mitja amb el 1r parcial. 2 respostes errònies resten 1 correcta. Data per determinar juntament amb alumnat

L'examen avaluarà els coneixements del tema 18-34

-Assistència a classe: L'assistència al 80% o més de les classes sumarà a la nota final 0'5 punts. Si després de la mitjana dels 2 parcials i l'assistència a classe s'obté un 5 o més, es considerarà l'assignatura com aprovada i no serà necessari realitzar l'examen final.

 

-Examen de recuperació: Examen escrit al qual es podran presentar els alumnes que no hagin arribat al 5 després de realitzar els altres dos exàmens. Data determinada per la UAB. Examen de desenvolupament amb 5 preguntes (a escollir 4 d'elles, cada pregunta puntua 2.5 punts)

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència i participació activa en classe 0-5% 0,5 0,02 2
Avaluació escrita mitjançant proves objectives: ítems d'elecció múltiple i / o desenvolupament 95% 1 0,04 5, 7
Competències transversals 0-5% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Bibliografia

 

Bibliografia específica

-Lecciones básicas en Cirugia Ortopédica y Traumatologia. Ignacio Proubasta. Ed Permanyer (se dara copia a los alumnos en PDF)

-Fracturas en el adulto. Rockwood and Green. Marban libros. Madrid 2003.

-Campbell. Cirugía Ortopédica. Elsevier-Mosby. Madrid 2004.

-Manual de Cirugía Ortopédica y Traumatología se la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SECOT). 2ª Edición. Madrid 2010. Ed.  Panamericana

-Patología del Aparato Locomotor. Tomas Jolín y Antonio Silvestre. Ed. Síntesis. Madrid 1996.

 

Bibliografia de consulta

-Biologia y biomecànica de las fracturas. Perren P.S. Masson Barcelona 2003.

-Ortopedia Infantil cotidiana. Dimeglio A. Masson Barcelona 1991.

-Apuntes de ortopedia infantil. Julio de Pablos. Ed ergon SA. 2000

-Manual AO de Osteosíntesis.

 

 

 

 

Recursos d’Internet

-www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

-www.secot.es

-www.efisioterapia.net

-www.sedolor.es

-www.sefidsp.es

-www.aefi.net

-www.sermef.es

Programari

Microsoft PowerPoint