Logo UAB
2022/2023

Cadenes Musculars

Codi: 103012 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500892 Fisioteràpia OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Jose Casimiro Moran
Correu electrònic:
jose.casimiro@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Iñaki Diez Tendero

Prerequisits

És recomanable tenir els coneixements assolits d'Anatomia i Fisiologia de l'aparell

locomotor, Fonaments en Fisioteràpia, Biofísica, Patologia humana i Fisioteràpia de l'aparell Locomotor I i II

Objectius

L'assignatura es programa al quart curs del Grau de Fisioteràpia i forma part de les assignatures d’ “aprofundiments de l’aparell locomotor”

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Demostrar que té coneixement de la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de les persones, tant sanes com malaltes, en el medi natural i social.
 • Dissenyar el pla d'intervenció de fisioteràpia d'acord amb els criteris d'adequació, validesa i eficiència.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Raonar amb sentit crític.
 • Resoldre problemes.
 • Treballar en equip.
 • Valorar l'estat funcional del pacient considerant els aspectes físics, psicològics i socials.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió.
 2. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 3. Comunicar fent un ús no sexista del llenguatge.
 4. Descriure i aplicar els procediments de valoració de fisioteràpia a les alteracions que afecten a les cadenes musculars, al moviment del sistema nerviós en relació amb si mateix i en relació amb el seu entorn, i a les articulacions des del punt de vista osteopàtic amb l'objectiu de determinar el grau d'afectació de l'aparell locomotor i la seva possible repercussió funcional.
 5. Enumerar els diferents tipus de material i aparells utilitzats en el tractament fisioterapèutic, segons el mètode específic de cadenes musculars, neurodinàmica i teràpia manual osteopàtica aplicats al tractament de l'aparell locomotor.
 6. Explicar els mecanismes fisiopatològics de les alteracions que afecten les cadenes musculars, el moviment del sistema nerviós en relació amb si mateix i en relació amb el seu entorn, i les articulacions des del punt de vista osteopàtic.
 7. Identificar les implicacions socials, econòmiques i mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit de coneixement propi.
 8. Identificar les principals desigualtats de sexe/gènere presents a la societat.
 9. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 10. Ponderar els riscos i les oportunitats de les propostes de millora tant pròpies com alienes.
 11. Proposar formes d'avaluació dels projectes i accions de millora de la sostenibilitat.
 12. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 13. Proposar noves maneres de mesurar l'èxit o el fracàs de la implementació de propostes o idees innovadores.
 14. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 15. Proposar projectes i accions viables que potenciïn els beneficis socials, econòmics i mediambientals.
 16. Raonar amb sentit crític.
 17. Resoldre problemes.
 18. Treballar en equip.
 19. Valorar com els estereotips i els rols de gènere incideixen en l'exercici professional.
 20. Valorar les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o projectes, a curt o llarg termini, en relació amb determinades persones o col·lectius.

Continguts

L’assignatura pretén que l’alumne sigui capaç de fer plantejaments globals i no tant analítics de qualsevol patologia que se li presenti, basant-se amb el concepte de cadenes musculars, entesa com a circuits anatòmics, a través dels quals es propaguen unes forces responsable d’estabilitzar i mobilitzar el cos humà (Leopold Busquet).

Tema 1

  -Introducció.

  -Organització de les cadenes musculars.

 

Tema 2

La cadena estàtica:

    - La cadena estàtica posterior

    - La cadena estàtica profunda

    - La cadena estàtica anterior

El sistema antigravitatori

 

Tema 3

Els sistemes rectes del tronc:

    - El sistema recte anterior del tronc

    - El sistema recte posterior del tronc

    - Complement del sistema recte

 

Tema 4

Els sistemes creuats del tronc

    - El sistema creuat anterior del tronc

    - El sistema creuat posterior del tronc

    - Enllaços de les cadenes creuades

 Els moviments del tronc

 

Tema 5

La cadena estàtica del coll

Els sistemes rectes del coll

    - El sistema recte anterior del coll

    -El sistema recte posterior del coll

Tema 6

Els sistemes creuats del coll

L’ autoelongació axial activa

 

Tema 7

Les cadenes musculars de les EESS
 
- Cadena estàtica
- Cadena de flexió
- Cadena d’extensió
- Cadena d’apertura (supinació)
- Cadena de tancament (pronació)
 
 

Tema 8

Cadenes musculars de les EEII

- Cadena estàtica

- Cadena de flexió

- Cadena d'obertura

- Cadena de tancament

Complementarietat de les EEII

Osteopatia dinàmica del pubis

 

Tema 9

Constitució del diafragma
 
    -Anatomia y fisiologia
 
Relació amb les funcions vitals
 
    - Respiració
    - Digestió
    - Circulació

 

Tema 10

   -Integració

 

Metodologia

L'assignatura es basa en classes teòriques, i seminaris teòrico-pràctics. Discussió de casos clínics, i valoracions entre els estudiants. S’inclouran treballs en grup supervisats pel professorat.

TIPOLOGIES DOCENTS DIRIGIDES:

Teoria (classes magistrals; tipologia TE). Mida de grup: grup de matrícula. Sessions programades 38.

Pràctiques de laboratori clínic (tipologia PLAB). Mida de grup: 10-20 alumnes.

Sessions programades: 8 hores. Es realitzen a l’aula d’habilitats clíniques dins d’un horari programat i estan encaminades a l’adquisició d’habilitats clíniques. 

L’assistència a les pràctiques de laboratori és obligatòria

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
PRÀCTIQUES DE LABORATORI (PLAB) 7 0,28 4, 5
TEORIA (TE) 38 1,52 4, 5, 6
Tipus: Supervisades      
PRESENTACIÓ / EXPOSICIÓ ORAL DE TREBALLS 10,5 0,42 4, 5, 6
Tipus: Autònomes      
ELABORACIÓ DE TREBALLS 27 1,08 5
ESTUDI PERSONAL 40 1,6 5
LECTURA D'ARTICLES / INFORMES D'INTERÈS 20 0,8

Avaluació

El 70% de la nota final constarà de dues proves parcials escrites de tipus test multiresposta on cada pregunta contestada correctament es valorarà amb 1punt. Les preguntes errònies restaran 0.25punts, i en canvi les no contestades, ni sumaran ni restaran.

El fet de suspendre un dels exàmens obligarà a presentar-se a la prova  de recuperació la qual només serà de la part suspesa. És a dir, les proves parcials serveixen per alliberar-se matèria de cara a la prova final. 

La puntuació mínima per aprovar l’examen és un 5. L'examen de recuperació es realitzarà segons calendari a finals del primer semestre.

El 30% restant consistirà en la realització i exposició d'un treball que es desenvoluparà a partir dels coneixements adquirits als seminaris pràctics.

L’assistència a les pràctiques de laboratori és obligatòria de no ser així, l’alumne només podrà optar com a màxim a un 5 de la nota del treball d’aquestes pràctiques

Es considerarà "No avaluable" el fet de no presentar i exposar el treball de Valoració estàtico-dinàmic global VEDG i /o no presentar-se a l'exmen final de l'assignatura.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació de tipus pràctic 30% 5,5 0,22 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Avaluació escrita amb proves objectives 70% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Bibliografia

§ Busquet, Léopold (1995-2006 ). Las Cadenas musculares . Barcelona: Paidotribo.

§ BUSQUET, L (2009). Las cadenas musculares. (Tomo I). Tronco y columna cervical .Ed. Paidotribo .

§ BUSQUET, L (2010). Las cadenas musculares.(Tomo II). Lordosis, cifosis, escoliosis y deformaciones . Ed. Paidotribo .

§ BUSQUET, L (2011). Las cadenas musculares.(Tomo III). La Pubalgia. Ed. Paidotribo .

§ BUSQUET, L. (2011). Las cadenas musculares. (Tomo IV). Miembros inferiores . Ed. Paidotribo .

§ BUSQUET-VANDERHEYDEN, MICHÈLE.BUSQUET, LÉOPOLD. (2010). Cadenas fisiológicas, las (tomo VII). La cadena visceral Tórax - Garganta – Boca. Ed. Paidotribo.

§ Souchart, Philippe-Emmanuel (cop.2005). PRG: principios de reeducación postural global. Barcelona: Paidotribo

§ Souchart, Philippe-Emmanuel (2000). Streching global activo. Ed. Paidotribo

Programari

No cal programari especific