Logo UAB
2022/2023

Aprofundiment en Ergonomia

Codi: 103007 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500892 Fisioteràpia OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Raul Guimet Villalba
Correu electrònic:
raul.guimet@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:

Prerequisits

Els alumnes haurien d’haver assolit l’assignatura d’anatomia i biomecànica i salut pública  de 3er.

Objectius

Aquesta assignatura pretén assentar i profunditzar les bases de coneixement i avaluació, de l’entorn social i laboral de l’individu i donar eines de prevenció, mesura i tractament de problemes relacionats amb ergonomia i la seva utilitat a la vida cotidiana .

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Expressar-se de manera fluida, coherent i adequada a les normes establertes, tant oralment com per escrit.
 • Intervenir en els àmbits de promoció, prevenció, protecció i recuperació de la salut
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Resoldre problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adoptar les mesures preventives més adequades per evitar lesions i promocionar d'aquesta manera la salut i el confort a la feina.
 2. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió.
 3. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 4. Comunicar fent un ús no sexista del llenguatge.
 5. Expressar-se de manera fluida, coherent i adequada a les normes establertes, tant oralment com per escrit.
 6. Identificar les implicacions socials, econòmiques i mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit de coneixement propi.
 7. Identificar les principals desigualtats de sexe/gènere presents a la societat.
 8. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 9. Ponderar els riscos i les oportunitats de les propostes de millora tant pròpies com alienes.
 10. Proposar formes d'avaluació dels projectes i accions de millora de la sostenibilitat.
 11. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 12. Proposar noves maneres de mesurar l'èxit o el fracàs de la implementació de propostes o idees innovadores.
 13. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 14. Proposar projectes i accions viables que potenciïn els beneficis socials, econòmics i mediambientals.
 15. Resoldre problemes.
 16. Valorar com els estereotips i els rols de gènere incideixen en l'exercici professional.
 17. Valorar les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o projectes, a curt o llarg termini, en relació amb determinades persones o col·lectius.

Continguts

S’ estudia el moviment humà i el seu control per part del sistema nerviós central.
En aquesta matèria s’estudien els procediments necessaris per identificar i realitzar el tractament  fisioterapéutic  mes apropiat a les alteracions de l’aparell locomotor, així como la seva prevenció. També se desenvolupen procediments per la promoció de la salut a través del moviment. A més es desenvolupen els mecanismes i eines per establir el diagnòstic de fisioteràpia a les alteracions derivades de la patologia i/o processos i activitats que tenen repercussió amb el bon manteniment de l’ergonomia corporal. Abordatge dels principis ergonòmics i antropomètrics i de guies de la bona pràctica clínica.
La ergonomia i la salut laboral. Prevenció de lesions derivades de les alteracions posturals pròpies de les àrees laborals, domèstiques,material, etc.

Metodologia

Classes magistrals amb sessions pràctiques al laboratori i suport de TIC amb seminaris especialitzats

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
PRÀCTIQUES DE LABORATORI (PLAB) 10 0,4 1, 5, 15
TEORIA (TE) 33 1,32 1, 5, 15
Tipus: Autònomes      
ELABORACIÓ DE TREBALLS / LECTURA D'ARTICLES / INFORMES D'INTERÈS 24 0,96 1, 5, 15
ESTUDI PERSONAL 24 0,96 1

Avaluació

Prova escrita:

Examen tipus test 60’ de durada amb un pes global del 50%  de la nota final.

40 preguntes de resposta múltiple. 4 opcions, només 1 correcte. Cada resposta correcte valorarà 1 punt. Errònies resten 0.25. Les no respostes no descompten. Nota mínima de 5 sobre 10 per aprovar.

Es realitzaran 2 parcials que alliberen nota si es superen amb mínim un 5.

Prova pràctica:

Avaluació dels seminaris: 15% de la nota final.

Resolució de casos clínics: 35% de la nota final.

Assistencia obligatoria a les pràctiques. Menys del 80% d' assistencia, suposarà el suspens de l'assistencia i de la part pràctica.

Els estudiants podran presentar-se a una prova de recuperació (de coneixements, habilitats i actituds que s’hagin assolit durant l’assignatura) si han suspès alguna de les parts de l’avaluació.

Art 116.8. Quan es consideri que l’estudiant no ha pogut aportar prou evidències d’avaluació en l’acta es consignarà aquesta assignatura com a no avaluable

Alumnes d'erasmus posar-se en contacte amb el professor titular de l'assignatura.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència i participació activa en classe i seminaris 15% 12 0,48 1, 15
Avaluacions escrites mitjançant proves objectives: ítems d’elecció múltiple 50% 35 1,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Avaluació mitjançant casos pràctics i resolució de problemes 35% 12 0,48 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Bibliografia

ARTICLES:

- Gras P., Casillas Jm., Dulieu V., Didier JP., La marxa, Enciclopedia Médico Quirúrgica Elsevier, Paris, 1996.

- Barette G., Decourcele O., Triadou P., Ergonomía, kinesitherapie et santé au travail, EMC, Paris, 2007.

-(9) NOGAREDA, C. La carga mental de trabajo: definición y evaluación Nota técnica de prevención 179, C. N. C. T, Barcelona, 1986 Carga mental en el trabajo hospitalario. Guía para su valoración Nota técnica de prevención 275, C. N. C. T, Barcelona, 1991

-U.G.T. de España: Informe. 

 

Bibliografia de consulta:

- Blum B., Los estiramientos: métodos actuales de stretching, desarrollan la flexibilidad y elasticidad,

mejoran la salud y el rendimiento, alivian los dolores articulares y evitan las lesiones., Ed. Hispano Europea, Barcelona, 1998.

- Esnault M., Estiramientos analíticos en fisioteràpia activa, Ed. Masson, Barcelona,1996.

- Sharman S., Diagnóstico y tratamiento de las alteracions del movimiento, Ed. Paidotribo, Barcelona, 2005.

- M. Hall C., Thein Brody L., Ejercicio terapéutico recuperación funcional, Ed. Paidotribo, 2006.

- Liehmon W., Exercice prescription and the back, Ed. McGraw Hill, New York, 2001.

- Gotlob A., Entrenamiento muscular diferenciado: Tronco y columna vertebral, Ed. Paidotribo.

- Kaltenborn FM.,  Fisioterapia manual columna, Ed. McGraw Hill Interamericana,

- Wilmore JH., Costill DL., Fisiologia del esfuerzo y el deporte, Ed. Paidotribo, 5ª edición,

- Bienfait M., Bases fisiológicas de la teràpia manual y la osteopatia, Ed. Paidotribo, 2ª edición, Barcelona, 2001.

-UNE-EN ISO 10075-2001 Principios ergonómicos relativos a la carga de trabajo mental. Partes 1 y 2: Términos y definiciones generales. Principios de diseño

Recursos d’Internet

- Asociación española de ergonomia (2002), españa. www.ergonomos.es/legal.php

- Mayor Virginia.(24 Noviembre 2011). Tipos de  Ergonomía. España. http://www.slideshare.net/VirginiaMB/tipos-de-ergonoma

Programari

No cal programari específic