Logo UAB
2022/2023

Psicomotricitat Normal i Patològica

Codi: 103006 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500892 Fisioteràpia OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Denys Santa Maria van Oudheusden
Correu electrònic:
denys.santamarina@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Denys Santa Maria van Oudheusden

Prerequisits

Coneixement de l’anglès professional per poder accedir a bibliografia recomanada.

Coneixements TIC.

Objectius

Conèixer la variabilitat del desenvolupament psicomotor en el nen normal.

Aprendre a detectar  precoçment  els retards transitoris i/o definitius del desenvolupament psicomotor 

Conèixer concepte de psicomotricitat , objectius de la intervenció psicomotriu,  les tècniques de valoració i d'intervenció en psiciomotricitat per tal de poder aplicar-les al  camp de la fisioteràpia 

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Analitzar i sintetitzar.
 • Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant oralment com per escrit, amb tots els usuaris del sistema sanitari, així com amb altres professionals.
 • Demostrar que té coneixement de la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de les persones, tant sanes com malaltes, en el medi natural i social.
 • Demostrar que té prou coneixement dels mètodes, procediments i actuacions fisioterapèutics encaminats a la realització d'activitats dirigides a la promoció i manteniment de la salut.
 • Demostrar que té prou coneixement dels mètodes, procediments i actuacions fisioterapèutics, encaminats a la terapèutica clínica.
 • Expressar-se de manera fluida, coherent i adequada a les normes establertes, tant oralment com per escrit.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i sintetitzar.
 2. Aplicar la música com a teràpia en l'educació, la medicina, la geriatria i la salut mental.
 3. Aplicar tècniques de psicomotricitat en nens.
 4. Dirigir sessions en grup de psicomotricitat i musicoteràpia.
 5. Explicar el codi deontològic, explícit o implícit, de l'àmbit de coneixement propi.
 6. Explicar les nocions bàsiques sobre el desenvolupament psicomotriu del nen.
 7. Expressar-se de manera fluida, coherent i adequada a les normes establertes, tant oralment com per escrit.
 8. Identificar les implicacions socials, econòmiques i mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit de coneixement propi.
 9. Identificar les principals desigualtats de sexe/gènere presents a la societat.
 10. Organitzar sessions en grup de psicomotricitat i musicoteràpia.

Continguts

Classes teòriques 

Models teòrics de desenvolupament 

Control   Postural 

Desenvolupament psicomotor 

Introducció a la psicomotricitat 

Intriduccció a la psicomotricitat. Record  històric 

La sessió de psicomotricitat 

L’avaluació  psicomotriu

 El psicomotricista 

Els objectius de la intervenció psicomotriu  

Tècniques d’ intervenció   psicomotriu  

Psicomotricitat al Sr de Down  

Psicomotricitat a la Paràlisis Cerebral  

El joc  con a eina psicomotriu 

 Seminaris 

- Anàlisi crític i discussió d' articles actualitzats sobre psicomotricitat. 

- Observació de nens  amb diferents edats amb  desenvolupament psicomotor normal. 

- Observació de nens  amb  patologia que interfereix el  desenvolupament psicomotor 

- Presentació de casos clínics reals para analitzar  i saber  indicar la psicomotricitat . 

 Pràctiques de Psicomotricitat 

-  Sessions de psicomotricitat impartides a escola especial  ( s' informarà del centre a l' inici de curs)

Metodologia

 

 Es dedicaran 15 minuts d'una classe a  contestra enquestes de UAB

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
SEMINARIS ESPECIALITZATS (SEM) 8 0,32 2, 3, 6, 10
TEORIA (TE) 30 1,2 3, 4, 6, 7, 10
Tipus: Autònomes      
ELABORACIÓ DE TREBALLS 35 1,4 1, 2, 3, 6, 10
ESTUDI PERSONAL 68,5 2,74 2, 3, 4, 6, 7, 10

Avaluació

Descripció sistema d'avaluació

 • Es realitzarà un examen que s'aprovarà amb un 5 sobre 10. Consistirà en una prova objectiva amb ítems d'elecció múltiple. Cada pregunta  tindrà cinc respostes de les quals nomes una d'elles serà la certa. Cada resposta encertada  val 1 punt i cada resposta errònia resta 0,25punts.  Si es suspèn l' examen  hi ha la possibilitat de  recuperar.
 • Treball sobre la planificació d’un  programa de psicomotricitat aplicat a la infància  que es presentarà oralment amb suport de power point . Es pot  fer individual o amb grup de màxim dues persones  Caràcter obligatori.
 • Obligatorietat de participació al seminaris  i a les pràctiques. Es valorarà la participació i proposta d'idees i la resolució de problemes i exercicis  que es proposin tant en seminaris com a les practiques 
 • La ponderació sobre la nota final es distribueix de la següent manera : 50%  examen , 30% treball psicomotricitat i 20% assistència a seminaris pràctics 
 • Per aprovar l'assignatura s´han d'aprovar totes les parts.
 • Quan es consideri que l’estudiant no ha  pogut  fer l 'examen a la data establerta o entregar  el treball de planificació d'un programa de psicomotricitat o be no ha assistit a les practiques / seminaris  en l’acta es consignarà aquesta assignatura com a "no avaluable”
 • L'avaluació dels estudiants d'intercanvi serà la mateixa que per la resta d'estudiants propis de la UAB.
 • L'assignatura contempla un sistema de recuperació pels alumnes que no hagin superat els continguts de la mateixa, amb un format a determinar.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació de tipus pràctic mitjançant avaluació clínica objectiva i estructurada 20% 0,5 0,02 2, 3, 4, 7, 10
Avaluació escrita mitjançant proves objectives: ítems d'elecció múltiple 47% 8 0,32 2, 3, 6, 10
Avaluació oral mitjançant proves estructurades 20% 0 0 1, 7
Explicar el còdig deontològic, explícit o implícit , de l'àmbit dl coneixement propi 1% 0 0 5
Identificar les implicacions socials, econòmiques i mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit de coneixement propi. 1% 0 0 8
Identificar les principals desigualtats de sexe/ gènere presents a la societat 1% 0 0 9
Lliurament d'informes / treballs escrits 10% 0 0 1, 7

Bibliografia

1.      Pediatric rehabilitation. Molnar G.E. Editorial William and Wilkins.2010

2.      Manual de psicomotricidad . Bernaldo de Quirós Aragón . Editorial Pirámide .20'12

3.      Psicomotricidad y educacion infantil. Jose Antonio Garcia Nuñez y Pedro Pablo Berruezo. Coleccion psicomotricidad y Educacion Ed CEPE  Novena edicion 2013

4.-    Revista ibero americana de Psicomotricidad 

5.-     Actuar, jugar, pensar .Puntos de apoyo para la practica psicomotriz educativa y terapeutica. Editorial GRAO 2018 

Programari

No cal programari específic