Logo UAB
2022/2023

Pràcticum IV

Codi: 103002 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500892 Fisioteràpia OB 3 2

Professor/a de contacte

Nom:
Antonio Garcia Torrico
Correu electrònic:
antonio.garcia@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Per poder escollir les places de pediatria l’alumne haurà d’estar matriculat a l’assignatura de desenvolupament psicomotor o fisioteràpia en pediatria. 

Per poder escollir les places de sòl pelvià l’alumne haurà d’estar matriculat a prevenció i tractament de les alteracions del sòl pelvià.

No hi han més prerequisits oficials, però es recomana haver assolit un bon nivell de coneixements pràctics i teòrics en totes les experiències clíniques.

L'estudiant adquirirà el compromís de preservar la confidencialitat i secret professional de les dades que pugui tenir accés per raó dels aprenentatges als serveis assistencials. També en mantenir una actitud d'ètica i professional en totes les seves accions.

És d´obligat compliment que l´estudiant obtingui el certificat (negatiu) de delictes de naturalesa sexual abans d´iniciar les pràctiques. A mes hi haurà centres que requereixen una documentació específica que l´alumne haurà de fer entrega el primer dia de pràctiques o 15 dies abans de l´inici de les pràctiques. 

Hi haurà la possibilitat de poder realitzar les pràctiques de tarda o en algun periode  extraordinari. No tots els centres concertats amb la UAB ofereixen places de tarda o en periodes extraordinaris, en aquests casos, l´alumne s´haurà d´adaptar a l´oferta de places proposades per la facultat. No es podran fer pràctiques en centres no concertats per la UAB

 Davant la situació pandèmica que atravessem, cal ser conscients que els diferents centres que col.laboren amb el grau, poden exigir la realització prèviad’una PCR/prova d’antígens i/o la vacunació específica. El material de protecció en general son subministrats pel propi centre, però cal tenir present que no en tots els casos nomes en alguns casos, els costos d’aquestes proves i del material de protecció poden recaure sobre el propi alumne.

 

Objectius

L'assignatura Pràcticum IV es cursa durant el segon semestre del tercer curs del Grau de Fisioteràpia, i forma part del grup de les assignatures de formació bàsica.

L'objectiu general de l'assignatura és veure a la pràctica conceptes ja estudiats en altres assignatures. Integrar tots els coneixements, habilitats, actituds i valors adquirits en totes les matèries, sota supervisió de fisioterapeutes qualificats, i on es desenvoluparan totes les competències professionals per una atenció de fisioteràpia eficaç mitjançant una assistència integral a pacients-usuaris.

Aquesta assignatura es complementa amb altres assignatures bàsiques i obligatòries com són Fisioteràpia en Neurologia I i II, Fisioteràpia de l'Aparell Locomotor, Tècniques Terapèutiques en Fisioteràpia de l'Aparell Locomotor, Avaluació Instrumental de l'Aparell Locomotor, Fisioteràpia en Cardiologia i Respiratori, Fisioteràpia en Geriatria, i Pràcticum I,II i III. De la mateixa  manera es complementa amb assignatures optatives de 3er curs com Fisioteràpia en Pediatria, Prevenció i Tractament de Fisioteràpia en Processos Vasculars, Prevenció i Tractament de Linfedema, i Prevenció i Tractament de les alteracions del Sol pèlvic. 

Constitueix, per tant, part de la base científica necessària per a la formació del graduat de fisioteràpia.

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Aplicar els mecanismes de garantia de qualitat en la pràctica de la fisioteràpia, segons els criteris reconeguts i validats.
 • Avaluar l'evolució dels resultats obtinguts amb el tractament en relació amb els objectius marcats.
 • Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant oralment com per escrit, amb tots els usuaris del sistema sanitari, així com amb altres professionals.
 • Demostrar que té prou coneixement dels mètodes, procediments i actuacions fisioterapèutics encaminats a la realització d'activitats dirigides a la promoció i manteniment de la salut.
 • Demostrar sensibilitat cap a temes mediambientals.
 • Desenvolupar activitats de planificació, gestió i control en les unitats assistencials on es faci atenció en fisioteràpia i la seva relació amb altres serveis sanitaris.
 • Dissenyar el pla d'intervenció de fisioteràpia d'acord amb els criteris d'adequació, validesa i eficiència.
 • Dur a terme les intervencions fisioterapèutiques basant-se en l'atenció integral de la salut que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuïtat assistencial.
 • Elaborar i emplenar de manera sistemàtica els registres de fisioteràpia
 • Elaborar l'informe d'alta de fisioteràpia una vegada coberts els objectius proposats.
 • Executar, dirigir i coordinar el pla d'intervenció de fisioteràpia, utilitzant les eines terapèutiques pròpies i atenent la individualitat de l'usuari.
 • Expressar-se de manera fluida, coherent i adequada a les normes establertes, tant oralment com per escrit.
 • Gestionar sistemes d'informació.
 • Identificar, analitzar i resoldre problemes ètics en situacions complexes
 • Incorporar els principis ètics i legals de la professió a la cultura professional.
 • Integrar, a través de l'experiència clínica, els valors ètics i professionals, els coneixements, les habilitats i les actituds pròpies de la fisioteràpia per resoldre casos clínics concrets en l'àmbit hospitalari, extrahospitalari, i de l'atenció primària i comunitària.
 • Intervenir en els àmbits de promoció, prevenció, protecció i recuperació de la salut
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Participar en l'elaboració de protocols assistencials de fisioteràpia basats en l'evidència científica i fomentar activitats professionals que dinamitzin la recerca en fisioteràpia.
 • Prendre les decisions més adequades davant d'una situació determinada.
 • Proporcionar una atenció fisioterapèutica eficaç i oferir una assistència integral als pacients.
 • Raonar amb sentit crític.
 • Reconèixer i afrontar els canvis amb facilitat.
 • Resoldre problemes.
 • Tenir habilitat en les relacions interpersonals.
 • Tenir iniciativa i esperit emprenedor.
 • Treballar en equip.
 • Valorar l'estat funcional del pacient considerant els aspectes físics, psicològics i socials.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió.
 2. Analitzar els indicadors de sostenibilitat de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit integrant-hi les dimensions social, econòmica i mediambiental.
 3. Analitzar els mecanismes de garantia de qualitat en els processos d'atenció fisioterapèutica dels serveis de fisioteràpia, on es realitzen les estades clíniques, utilitzant les eines de valoració apreses en altres matèries.
 4. Analitzar i avaluar sistemes de gestió i control dels serveis generals de fisioteràpia.
 5. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 6. Aplicar el codi deontològic de la professió.
 7. Aplicar les normes, legals i professionals que conformen la pràctica de la fisioteràpia.
 8. Aplicar protocols assistencials de fisioteràpia basada en l'evidència.
 9. Avaluar els resultats i la seva relació amb els objectius marcats, a través de casos reals en les diferents especialitats clíniques.
 10. Comunicar fent un ús no sexista del llenguatge.
 11. Comunicar-se amb tots els membres de l'equip terapèutic.
 12. Demostrar sensibilitat cap a temes mediambientals.
 13. Derivar el pacient, quan escaigui, a un altre professional.
 14. Dissenyar, ensenyar i aconsellar sobre els diferents mitjans de prevenció de les alteracions funcionals i específicament en relació amb la higiene postural, les situacions de pèrdua de mobilitat i les fases agudes àlgiques.
 15. Dur a terme activitats de promoció, prevenció i protecció de la salut en els pacients assignats durant l'estada clínica.
 16. Dur a terme els procediments adequats de valoració de fisioteràpia, amb l'objectiu de determinar el grau d'afectació i la possible repercussió funcional, en els pacients/usuaris que s'assignin a l'estudiant en l'estada clínica.
 17. Dur a terme les intervencions fisioterapèutiques basant-se en l'atenció integral de la salut que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuïtat assistencial.
 18. Elaborar un informe de fisioteràpia que inclogui tota la informació necessària perquè sigui un instrument vàlid de comunicació per a usuaris i/o professionals.
 19. Establir els criteris generals i específics de l'aplicació del tractament.
 20. Establir la periodicitat de la intervenció.
 21. Establir prioritats de tractament en funció dels problemes detectats.
 22. Executar, dirigir i coordinar el pla d'intervenció de fisioteràpia, utilitzant les eines terapèutiques pròpies i atenent la individualitat de l'usuari.
 23. Explicar el codi deontològic, explícit o implícit, de l'àmbit de coneixement propi.
 24. Expressar-se de manera fluida, coherent i adequada a les normes establertes, tant oralment com per escrit.
 25. Gestionar sistemes d'informació.
 26. Identificar les implicacions socials, econòmiques i mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit de coneixement propi.
 27. Identificar les principals desigualtats de sexe/gènere presents a la societat.
 28. Identificar signes i símptomes d'alteració de les funcions biològiques relacionades amb l'atenció de fisioteràpia.
 29. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 30. Identificar, analitzar i resoldre problemes ètics en situacions complexes.
 31. Interpretar les prescripcions facultatives.
 32. Mantenir informat al pacient del tractament que se li aplica, explicant-li les proves i maniobres que se li practiquen, la preparació que requereixen, i exhortar-lo que col·labori en tot moment.
 33. Orientar les activitats i el mode d'actuació en relació amb els pacients/usuaris, del personal no sanitari i subaltern.
 34. Ponderar els riscos i les oportunitats de les propostes de millora tant pròpies com alienes.
 35. Prendre les decisions més adequades davant d'una situació determinada.
 36. Preparar l'entorn en el qual es durà a terme l'atenció de fisioteràpia perquè sigui confortable.
 37. Preveure les necessitats de material i aparells.
 38. Proposar formes d'avaluació dels projectes i accions de millora de la sostenibilitat.
 39. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 40. Proposar noves maneres de mesurar l'èxit o el fracàs de la implementació de propostes o idees innovadores.
 41. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 42. Proposar projectes i accions viables que potenciïn els beneficis socials, econòmics i mediambientals.
 43. Raonar amb sentit crític.
 44. Reconèixer i afrontar els canvis amb facilitat.
 45. Registrar de manera adequada i eficaç tots els passos seguits des de la recepció del pacient/usuari fins a l'informe d'alta de fisioteràpia, en funció de l'especialitat clínica.
 46. Resoldre casos clínics, susceptibles de tractament fisioterapèutic en qualsevol de les especialitats clíniques.
 47. Resoldre problemes.
 48. Tenir habilitat en les relacions interpersonals.
 49. Tenir iniciativa i esperit emprenedor.
 50. Treballar en equip.
 51. Utilitzar una comunicació efectiva adequada per facilitar la interacció entre el fisioterapeuta, el pacient i la seva família.
 52. Valorar com els estereotips i els rols de gènere incideixen en l'exercici professional.
 53. Valorar les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o projectes, a curt o llarg termini, en relació amb determinades persones o col·lectius.

Continguts

L'alumne assistirà diàriament al centre que prèviament li hagi estat assignat durant el període de pràctiques. L'alumne estarà sota supervisió d'un fisioterapeuta "tutor" el qual li ensenyarà diferents tècniques de valoració i tractament depenent dels casos clínics. L'estudiant haurà de desenvolupar tots els coneixements teòrics i pràctics adquirits corresponents a l'especialització escollida per tal d'integrar i així assimilar i consolidar la seva formació. 

Les places i els centres s'assignaran segons els procediments establerts per la facultat.

Segons disponibilitat dels centres, durant les pràctiques del grau, l'alumne realitzarà les estades en diferents especialitats com, traumatologia, neurologia i/o cardio-respiratori.

El centres on es realitzaran les estades clíniques corresponen a centres de medicina física i rehabilitació amb convenis concertats vigents.

Es tracta d'unes estades pràctiques imprescindibles per situar a l'alumne en un context real professionalitzador.

Es recomana que l'alumne no repeteixi especialitat del primer semestre.

Metodologia

 • Treball assistencial tutelats (70%): L'alumne valorarà els pacients, farà el diagnòstic de fisioteràpia, confeccionarà un pla d'actuació, l'aplicarà i valorarà els resultats obtinguts.
 • Redacció d'un treball (30%): Redacció d'un treball de recerca bibliogràfica d'una tècnica/tractament de fisioteràpia observat durant el període d'estades clíniques.

Elaboració de treball:  l’alumne individualment elaborarà  un treball de recerca de l’activitat realitzada durant les estades clíniques. 

Docència pràctica realitzada a centres sanitaris en grups reduïts . Les activitats estaran guiades per professionals externs i tutoritzats per professorat de la universitat

Abans de l'inici de les estades clíniques el coordinador de l'assignatura farà una presentació dels centres de pràctiques i explicarà metodologia i normativa durant les pràctiques


Per tal d'adquirir més coneixements i per la importància a nivell curricular recomanem no repetir especialitat durant totes les pràctiques del curs. Queda a criteri del corrdinador/resposnable d'assignatura el canvi de centre i/o especialitat, en el cas que l'estudiant no hagi passat pels tres grans blocs; aparell locomotor, neurologia i cardio-respiratori.

 Coordinadora de tots els pràcticums:                                 Sandra Mateo Lozano

Responsable de l'assignatura:                                           Gemma Nin

RESPONSABLES DELS CENTRES DE PRÀCTIQUES

Hospital Universitari Vall Hebron:                                       Álex Ginés Puertas

Hospital Parc Taulí:                                                           Patricia Meixide

Hospital Germans Tries i Pujol                                            Eduard Bàdenas

Hospital de Sant Pau                                                         Jordi Quartero Arsch

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Supervisades      
PRÀCTICUM AMB DIRECTRIUS (PRCUM) 150 6 3, 4, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51

Avaluació

La comissió del pràcticum valorarà:

Avaluació durant les pràctiques al centre assistencial, amb un pes del 70%.

Registres narratius: carpeta de treball (portfoli), amb un pes del 30%.

Quan es consideri que l’estudiant no ha pogut aportar prou evidències d’avaluació en l’acta es consignarà aquesta assignatura com a no avaluable. 

L'alumne que no hagi superat l'assistència mínima a les pràctiques i/o no entregui el treball, tindrà la qualificació de no avaluable.

L'alumne es trobarà en condicions d'aprovar l'assignatura sempre que obtingui una nota mínima de 5 en cadascuna de les parts de la qual es composa l'avaluació i de la nota final.

Les faltes d'assistència s'hauran de recuperar per poder superar l'assignatura

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació durant les pràctiques al centre assistencial 70% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53
Registres narratius 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53

Bibliografia

BUCHUP,K. Pruebas clínicas para patología ósea, articular y muscular. Barcelona:Elsevier-Masson, 2007. Ed. 2014

CUTTER, N.C; KEVORKION, C.G. Manual de valoración muscular. Madrid: Mc Graw-Hill interamericana, 2000

DANIELS - WORTHINGHAM'S. Pruebas funcionales musculares. Madrid: Marban 6ª edición, 1999.

DAZA LESMES (1995).Test de movilidad articular y examen muscular de las extremidades. Bogotá: Ed. Médica Panamericana.

DIVERSOS AUTORS: Enciclopedia Médico-Quirúrgica de kinesiterapia y reeducación funcional; Tomos 1-2-3-4, París : Editions Techniques

DVORAK, J.; DVORAK, V. Medicina manual: Diagnóstico (vol. 1) Tratamiento (vol. 2). Ed. Scriba, 2º Edición.1993

HOPPENFIELD, S. Exploración física de la columna vertebral y extremidades. México: El Manual Moderno.1979

KAPANDJI, I. A. Cuadernos de fisiología articular I, II y III.Barcelona: Ed. Masson,1973

KENDALL. Músculos, pruebas y funciones. Ed. Jims, 1984

F.M.KALTENBORN. Fisioterapia manual columna. Madrid: Mc Graw-Hill Inteamericana, 2000

F.M.KALTENBORN. Fisioterapia manual extremidades. Madrid: Mc Graw-Hill Inteamericana, 1999

GALLEGO T. Bases Teóricas y Fundamentos de Fisioterapia. Ed Panamericana. Madrid . paper 2007 digital 2012

GEDDA MICHEL. Décision Kinésithérapique, Ed. Masson. Paris 2001. Ed. 2004

HSU STEPHEN I., LEE BURTON,W. STASIOR, DAVIDS. Medicina basada en la Evidencia (Massachusets General Hospital), Editorial: Libreria Editorial Marbau, 1ª Ed, 1999, Madrid.

KRUEGER, D. Psicología de la Rehabilitación. Ed. Herder, 1994.

LLOR, B. Ciencias Psicosociales aplicadas a la Salud. Ed. Interamericana, 1998.

MEDINA  BERUBEN, ISAAC. Propedeútica de la clínica y diagnóstico físico. Ed. Manual Moderno, Edición 1ª, Año 1999, México.

MARTIN ZURRO, A.; CANO, J.F Atención Primaria. Conceptos, organización y práctica clínica. Barcelona: Doyma; 2003. ed. 2008

REICHEL H,PLOKE C.E. Fisioterapia del aparato locomotor. Estructuras, funciones y medidas de actuación sobre las afecciones. Exploración y tratamiento de enfermedades ortopédicas. Barcelona: Paidotribo, 2007.at; 1998.

RODRIGO, C. MIRALLES M. Biomecánica clínica del aparato locomotor. Barcelona: Masson, 1998

TIXA,S. Atlas de anatomía palpatoria de cuello, tronco y extremidad superior. Investigación manual de superficie. Barcelona: Masson, 2000

XHARDEZ, Y.: Vademécum de Kinesioterapia. Ed. El Ateneo. Barcelona. 2001. Ed. 2010

VIEL, ERIC. Diagnóstico Fisioterápico: Concepción, Realización y Aplicación en la Práctica Libre y Hospitalaria.Editorial Masson-Salvat,1ª edición, Año 1999. Barcelona.

VILAR E, SUREDA, S. Fisioterapia del aparato locomotor. MacGraw-Hill Interamericana, Madrid, 2005

 

Programari

No cal un programari específic