Logo UAB
2022/2023

Anglès Tècnic

Codi: 102995 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500892 Fisioteràpia OB 3 2

Professor/a de contacte

Nom:
Anna Bosch de Basea Gomez
Correu electrònic:
anna.boschdebasea@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

Es aconsellable tenir el nivell B1 d'Anglès abans de començar l'assignatura

Equip docent

Elisenda Climent Biescas

Prerequisits

Els prerequisits per cursar l'assignatura són que l'estudiant hagi adquirit les competències bàsiques necessàries d'autoaprenentatge i de treball en equip, així com els coneixements de llengua anglesa pre-universitaris (no excloent).

Aquesta assignatura no és recomanable per l'alumnat d'intercanvi provinent d'altres universitats internacionals de parla anglesa.

 

En cas de voler fer un repàs d'anglés abans de començar ATEC, podeu seguir les següents recommanacions:

ELEMENTARY LEVEL:

· R. Murphy, M. Craven, B Viney. English Grammar in Use with Answers and CD-ROM (Inglés) Cambridge University Press. 2015.

ISBN 10: 052118939X    -     ISBN 13: 9780521189392

 

INTERMEDIATE:

· English for Everyone: Level 3: Intermediate, Practice Book: A Complete Self-Study Program Reprint Edition. DK. 2016.  

ISBN-13: 978-1465448682

· Michael Swan. Practical English Usage. Oxford University Press- 4th edition. 2017.  

ISBN: 9780194202411

Objectius

L'assignatura d' "Anglés Tècnic" es cursa durant el segon semestre de tercer curs en el Grau de Fisioteràpia i forma part de les assignatures de formació obligatòria.

L'objectiu Principal de l'assignatura (Main Goal) és fomentar l'aprenentatge autònom de l'alumnat.

L'objectiu General de l'assignatura (Secondary Goals) és aprendre les habilitats instrumentals necessàries per poder afrontar les diverses demandes professionals en l'àmbit de la Fisioteràpia, dins d'un context i/o entorn internacional.

En aquesta matèria s’estudien la terminologia, llenguatge i estructures essencials de l'anglès en ciències de la salut per a la lectura acadèmica, la comprensió oral i situacions laborals bàsiques. Es treballa la comunicació oral efectiva en contextos acadèmics.

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Analitzar i sintetitzar.
 • Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant oralment com per escrit, amb tots els usuaris del sistema sanitari, així com amb altres professionals.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Mantenir actualitzats els coneixements, habilitats, destreses i aptituds de les competències professionals.
 • Treballar en equip.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i sintetitzar.
 2. Aplicar els coneixements d'anglès per comunicar-se dins del camp professional.
 3. Comunicar fent un ús no sexista del llenguatge.
 4. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 5. Interpretar i analitzar informació en anglès, provinent de fonts documentals de l'àmbit de les ciències de la salut.
 6. Proposar noves maneres de mesurar l'èxit o el fracàs de la implementació de propostes o idees innovadores.
 7. Proposar projectes i accions que estiguin d'acord amb els principis de responsabilitat ètica i de respecte pels drets fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 8. Treballar en equip.
 9. Valorar com els estereotips i els rols de gènere incideixen en l'exercici professional.
 10. Valorar les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o projectes, a curt o llarg termini, en relació amb determinades persones o col·lectius.

Continguts

L'assignatura d'Anglès Tècnic permet conèixer vocabulari i estructures científiques-tècniques en llengua anglesa essencials per a les ciencies de la salut, en contextos de la lectura acadèmica, comprensió oral i situacions clíniques bàsiques.
S'estructura en 4 blocs diferents de la següent manera:

CONTRACTE DE GRUP (Group Contract): l'alumnat posarà en pràctica les directrius pertinents per organitzar-se en grup, aprendre els diferents rols de comandament dintre d'un equip professional de treball. Així com la gestió i direcció del seu propi grup de treball.

COMPETÈNCIES EN FISIOTERÀPIA (Physiotherapy Tasks): tots els aspectes inherents en la vida d'un/a professional de Fisioteràpia: Història Clínica en Fisioteràpia, desenvolupar el rol fisioterapeuta-pacient mitjançant un anamnesi; comprensió lectora, contacte intraprofessional i àmbit privat de la professió; així com elaborar un CV Internacional. Totes aquestes activitats seran desenvolupades en la llengua anglesa, tant de manera escrita com oral.

CAS CLÍNIC (Oral Presentation): Aspectes bàsics desenvolupats en llengua Anglesa per dissenyar, sintetitzar i exposar casos clínics específics en l'àmbit de la Fisioteràpia.

PROGRAMAD'EXERCICI TERAPÈUTIC ESPECÍFIC (Physiotherapy Exercise Routine): Aspectes relacionats amb el lèxic específic en llengua Anglesa per dissenyar i implementar una rutina d'exercici terapèutic adaptat i específic a una patologia concreta. Tenir la capacitat de rebre informació i donar directrius en llengua Anglesa de manera correcte i amb claretat.

Metodologia

L'estructura docent de l'assignatura es basa en classes teòriques (de modalitat presencial o virtual) i pràctiques amb els corresponents suports tècnics visuals i virtuals: projeccions de PWP, audiovisuals, classes pràctiques, classes docents tutoritzades, etc.

El professorat es reserva el dret de facilitar, parcialment o en la seva totalitat, el material docent de l'assignatura al campus virtual per fomentar l'aprenentatge autònom de l'alumnat amb l'assistència i presa d'apunts durant les classes magistrals.

Les hores de tutoria reflexades en el calendari acadèmic docent del curs vigent seran utilitzades com un espai on l'alumnat podrà resoldre possibles dubtes en quant al seguiment i decurs de l'assignatura. En cap cas s'utilitzaràn com a classes de reforç en Llengua Anglesa. 

Sempre que l'alumnat ho requereixi, podrà sol.licitar hora de tutoria amb el professorat responsable i/o adjunt de l'assignatura, comunicant-ho amb una setmana d'antel.lació (tenint en compte els dies hàbils i/o laborables) a la data prevista. Mitjançant contacte virtual: via campus virtual i/o correu institucional de la UAB. 

Professorat Responsable/coordinació: Anna.BoschDeBasea@uab.cat

Professorat Adjunt: Elisenda.Climent@uab.cat

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
PRÀCTIQUES DE LABORATORI (PLAB) 8 0,32
SEMINARIS ESPECIALITZATS (SEM) 7 0,28
TEORIA (TE) 30 1,2 1, 2, 5, 8
Tipus: Supervisades      
Presentació/ Exposició Oral de Treballs 15 0,6
Tipus: Autònomes      
ELABORACIÓ DE TREBALLS 35 1,4 1, 2, 5, 8
ESTUDI PERSONAL 47 1,88 1, 2, 5, 8

Avaluació

L' avaluació continuada de l'assignatura constarà de 5 avaluacions: avaluació per assistència i participació, 3 pròpies de cada mòdul de l'assignatura i un examen final de síntesi teòrica. La data dels examens no pot ser canviada, excepte si hi ha raons mèdiques que ho justifiquin. 

 1.  Assistència i participació activa a classe: L'assistència i la participació activa a les classes teòriques i pràctiques no és obligatòria però es valorarà positivament amb un 10% de la nota final. S'espera dels alumnes que atenguin a un 80% de les classes i mostrin una actitud compatible amb la professió educativa que afavoreixi un entorn amable i positiu, democràtic i on es respecten les diferències. Es valoraran positivament les competències d'escolta activa, respecte, participació, cooperació i un ús adequat dels dispositius electrònics (mòbil, ordinador, etc.).
 2.  Defensa oral de treballs: S’haurà de realitzar un treball escrit i una presentació oral d’una patologia i/o síndrome (a escollir pels alumnes) amb la seva corresponent intervenció de fisioteràpia. Es realitzaran en grups i es lliurarà el treball abans de la presentació a través del Campus Virtual.  La presentació oral es realitzarà en grup, on 3 alumnes exposaran i la resta respondran preguntes proposades pel tribunal d’avaluació (professorat) relacionats amb el cas clínic. L’avaluació serà grupal i representarà el 30% de la nota final de l’assignatura. Temps d’exposició oral: 6-8 min. En cas de no ser possible una presentació oral presencial, es realitzarà via Teams. 
 3. Avaluacionsorals mitjançant proves estructurades (Competències en Fisioteràpia): Història Clínica de Fisioteràpia: Treball oral en parelles (segons ordre dellista) que permetrà avaluar la posada en escena en una situació clínica, la capacitat de comprensió i la resposta de l'estudiant. Es representaran diferents situacions clíniques de Fisioteràpia (rol Fisioterapeuta -Pacient), proposades durant l’examen. L'avaluació serà individual, representant un 15% de la nota final de l'assignatura. Duració role-play: 5 minuts. En el cas de no ser possible una presentació oral presencial, es realitzarà a través Teams. 
 4. Avaluació de tipus pràctic mitjançant simulacions : Programa d' Exercici Terapèutic Específic: Per parelles (segons ordre alfabètic) hauran de CREAR i dissenyar una rutina d'exercici terapèutic en Fisioteràpia, adaptada i dirigida a una patologia que presentaran de forma presencial o mitjançant un video (veu-en-off no està permès). També entregaran la rutina en forma de tríptic a través del campus virtual en la data establerta. L'avaluació serà individual, representant el 15% de la nota final de l'assignatura. 
 5. Avaluació escrita mitjançant proves objectives de selecció d' ítems d'elecció múltiple: Prova de Síntesi: Examen Final dels continguts de l'assignatura impartits durant les classes teòriques i pràctiques al llarg de l'assignatura. Constarà de 50 preguntes amb opció múltiple (amb 4 opcions de resposta i tan sols una de correcte), on les respostes no contestades no restaran i les contestadesde manera incorrecte descomptaran0,5.L'avaluació serà individual, representant el 30% de la nota final de l'assignatura. Els alumnes tindran 60 min per realitzar l'examen. En cas de no ser possible l'assistència a la facultat per una situació excepcional com laCOVID, es realitzarà a través del Moodle. 

Qualsevol adversitat (assistencial, mèdica) o situació excepcional per part de l'alumne i/o els grups d'alumnes s'ha de comunicar amb 48h d'antelació en dies laborables mitjançant el correu electrònic institucional de la professora en matèria. Qualsevol demanda o proposta que no compleixi aquests requisits serà desatesa i no considerada com a vàlida en cas de reclamació pertinent per part de l'alumnat.

El plagi o còpia d'algun dels treballs d'avaluació continuada serà considerat una falta greu i motiu de suspens de l'avaluació en questió.


Prova de Recuperació: Els estudiants que no hagin superat l'assignatura mitjançant l'avaluació continuada amb una nota igual o superior a 5, es podran presentar de manera individual a una prova de recuperació. Constarà d'un examen tipus test amb 50 preguntes sobre el contingut tant teòric com pràctic de l'assignatura, amb resposta única i en què cada resposta encertada sumarà 1 punt, la resposta incorrecta es penalitzarà amb -0,5 i les respostes en blanc no alteraran la nota. La nota màxima que es pot treure a la recuperació és de 6.

Els alumnes que obtinguin una puntuació de 0,0 en alguna de les proves de l'avaluació continuada no es podran presentar a la prova final i, per tant, podran anar directament a la prova de recuperació. 

La qualificació final tindrà una representació numèrica segons l'escala0-10 i una equivalència qualitativa d'acord amb els criteris de la UAB de suspens, aprovat, notable i excel·lent (amb l'opció d'aspirar a la qualificació de matrícula d'honor).


Revisió de les proves: El procediment de revisió de les proves o justificants s'ajustarà a la normativa establerta de la UAB i serà individual i online per a l'alumne que ho requereixi. Per a això, caldrà presentar una sol·licitud prèvia per correu electrònic i/o via Campus Virtual dins del termini de 5 dies laborables posteriors a la prova. No es podrà reclamar fora d'aquest termini de temps. Per la revisió de notes grupals,serà obligatòria l'assistència de tots/tes els/les components del grup.


Segons l'article 116.8, quan es consideri que l'estudiant no ha pogut aportar prou evidències d'avaluació en l'acta es consignarà aquesta assignatura com no avaluable.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència i participació 10% 0 0 2, 3, 5, 8, 10
Avaluacions de tipus pràctic mitjançant simulacions 15% 2 0,08 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10
Avaluacions orals mitjançant proves estructurades 15% 2 0,08 1, 2, 5, 8
Avaluació escrita mitjançant proves objectives de selecció d' ítems d' elecció múltiple 30% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Treball escrit i defensa oral de treballs 30% 2 0,08 1, 2, 5, 8

Bibliografia

Oldmeadow & Kimmel, Clinical Guidelines in Acute orthopaedic physiotherapy. Leonie Oldmeadow, 2018. ISBN: 2770000105842

David J. Orthopedic Physical Assessment. Missouri 63146 St. Louis: Saunnders Elsevier; 2013  ISBN: 9781455709779

Ginge Kettenbach MS,PT. Writing S.O.A.P.Notes. Philadelphia: F.A Davis Company; 1990  ISBN-10: 0803608365

Martin Milner. English for Health Sciences. Boston: HEINLE Cencega Learning; 2010 ISBN 10: 1413020518

Melodie Hull. Medical English Clear & Simple. Philadelphia: F.A.Davis  Company;2010 ISBN-10: 0803621655

Michelle H. Cameron.  Physical Agents in rehabilitation – an evidence based approach to practise. Portland OR. Saunders. 5th edition 2018  ISBN: 9780323445672

Ramon Ribes, Pablo Ros. Ingles medico – Editorial panamericana 2010   ISBN 10: 8498352487

J. Rothstein, S. Roy, S. Wolf. The rehabilitation specialist’s handbook F.A Davis 2006  ISBN-10: 0803639066

 

Online:

American Heart Association: https://www.heart.org/

Transport Accident Comission: https://www.tac.vic.gov.au/providers/working-with-tac-clients/guidelines

 

En cas de voler fer un repàs d'anglès abans de començar ATEC, podeu seguir les següents recommanacions:

ELEMENTARY LEVEL:

· R. Murphy, M. Craven, B Viney. English Grammar in Use with Answers and CD-ROM (Inglés) Cambridge University Press. 2015.

ISBN 10: 052118939X    -     ISBN 13: 9780521189392

 

INTERMEDIATE LEVEL:

· English for Everyone: Level 3: Intermediate, Practice Book: A Complete Self-Study Program Reprint EditionDK. 2016.  

ISBN-13: 978-1465448682

· Michael Swan. Practical English Usage. Oxford University Press- 4th edition. 2017.  

ISBN: 9780194202411

Programari

Programa kahoot

No cal cap altre programa ni dispositiu addicional.